แบบทดสอบเรื่องสารชีวโมเลกุล

25 | Total Attempts: 19245

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 - Quiz

ให้นักเรียนชั้น ม.5/6 และ 5/7 เข้าทำข้อสอบพร้อมทั้งปร ้นเกียรติบัตรมาส่งด้วย


Questions and Answers
 • 1. 
  หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนคืออะไร
  • A. 

   กรดไขมัน

  • B. 

   กรดอะมิโน

  • C. 

   โมโนแซ็คคาไรด์

  • D. 

   ไดแซ็คคาไรด์

 • 2. 
  พันธะที่เชื่อมต่อระหว่างกรดอะมิโนในพอลิเพปไทด์คือพันธะใด
  • A. 

   พันธะไกลโคซิดิก

  • B. 

   พันธะไฮโดรเจน

  • C. 

   พันธะเพปไทด์

  • D. 

   พันธะอะมิโน

 • 3. 
  ข้อใดให้ความหมายของกรดอะมิโนที่จำเป็นได้ถูกต้อง
  • A. 

   กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย

  • B. 

   กรดอะมิโนที่ร่างกายขาดไม่ได้

  • C. 

   กรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้

  • D. 

   กรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเองไม่ได้

 • 4. 
  พันธะเพปไทด์เป็นพันธะระหว่างธาตุใดกับธาตุใดก. C-Nข. C-Oค. N-Hง. C-H
  • A. 

   ก.

  • B. 

   ข.

  • C. 

   ค.

  • D. 

   ง.

 • 5. 
  กรดอะมิโน 4 ชนิดรวมกันจะเกิดโปรตีนได้กี่ชนิด
  • A. 

   4 ชนิด

  • B. 

   8 ชนิด

  • C. 

   12 ชนิด

  • D. 

   24 ชนิด

 • 6. 
  กรดอะมิโน 4 ชนิดรวมกันจะเกิดพันธะเพปไทด์กี่ตำแหน่ง
  • A. 

   2 ตำแหน่ง

  • B. 

   3 ตำแหน่ง

  • C. 

   4 ตำแหน่ง

  • D. 

   5 ตำแหน่ง

 • 7. 
  สารที่ใช้ในการทดสอบโปรตีนคือสารใดและให้ผลการทดสอบเป็นอย่างไร
  • A. 

   สารละลายเบเนดิกต์ เกิดตะกอนสีแดงอิฐ

  • B. 

   สารละลายเบเนดิกต์ เกิดสารสีม่วง

  • C. 

   สารละลายไบยูเรต เกิดสารสีม่วง

  • D. 

   สารละลายไบยูเรต เกิดตะกอนสีแดงอิฐ

 • 8. 
  กรดไขมันแบ่งเป็นกี่ประเภท
  • A. 

   2 ประเภท

  • B. 

   3 ประเภท

  • C. 

   4 ประเภท

  • D. 

   5 ประเภท

 • 9. 
  กรดไขมันชนิดอิ่มตัวที่มี C 18 อะตอมมีสูตรตรงตามข้อใดก. C17H35COOHข. C18H37COOHค.  C17H33COOHง.  C17H31COOH
  • A. 

   ก.

  • B. 

   ข.

  • C. 

   ค.

  • D. 

   ง.

 • 10. 
  กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่มี C 18 อะตอมมีพันธะคู่ 1 ตำแหน่งจะมีสูตรตรงตามข้อใดก. C17H35COOHข. C18H37COOHค.  C17H33COOHง.  C17H31COOH
  • A. 

   ก.

  • B. 

   ข.

  • C. 

   ค.

  • D. 

   ง.

 • 11. 
  กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่มี C 18 อะตอมมีพันธะคู่ 2 ตำแหน่งจะมีสูตรตรงตามข้อใดก. C17H35COOHข. C18H37COOHค.  C17H33COOHง.  C17H31COOH
  • A. 

   ก.

  • B. 

   ข.

  • C. 

   ค.

  • D. 

   ง.

 • 12. 
  กรดไขมันในข้อใดเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวก. C15H31COOHข. C15H29COOHค. C11H23COOHง. C17H35COOH
  • A. 

   ก.

  • B. 

   ข.

  • C. 

   ค.

  • D. 

   ง.

 • 13. 
  กรดไขมันในข้อใดเกิดปฏิกิริยาฟอกจางสีกับโบรมีนได้ก. C15H31COOHข. C15H29COOHค. C11H23COOHง. C17H35COOH
  • A. 

   ก.

  • B. 

   ข.

  • C. 

   ค.

  • D. 

   ง.

 • 14. 
  น้ำมันพืชที่ใช้ทอดอาหารแล้วเกิดกลิ่นเหม็นหืนมากที่สุด แสดงว่ากรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบในน้ำมันพืชนั้น มีสูตรโครงสร้างดังข้อใด                        
  • A. 

   1.

  • B. 

   2.

  • C. 

   3.

  • D. 

   4.

 • 15. 
  โปรตีนที่มีสูตรโครงสร้างต่อไปนี้มีพันธะเพปไทด์กี่พันธะ เกิดจากกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและมีจำนวนกรดอะมิโนกี่ชนิดโปรตีนที่มีสูตรโครงสร้างต่อไปนี้       จำนวนพันธะ จำนวนโมเลกุล จำนวนชนิดของกรดอะมิโน ก. ข. ค. ง. 5 6 6 6 5 6 7 7 5 5 6 7
  • A. 

   ก.

  • B. 

   ข.

  • C. 

   ค.

  • D. 

   ง.

 • 16. 
  สารประกอบเพปไทด์ที่มีสูตรโครงสร้างดังนี้ จะมีพันธะเพปไทด์กี่ตำแหน่ง เกิดจากกรดอะมิโนกี่โมเลกุล และกี่ชนิดตามลำดับ   จำนวนพันธะ จำนวนโมเลกุล จำนวนชนิดของกรดอะมิโน ก. ข. ค. ง. 5 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 5
  • A. 

   ก.

  • B. 

   ข.

  • C. 

   ค.

  • D. 

   ง.

 • 17. 
  ข้อใดไม่ใช่ monosaccharide
  • A. 

   Glucose

  • B. 

   Fructose

  • C. 

   Galactose

  • D. 

   Lactose

 • 18. 
  ข้อใดคือ Disaccharide ที่เกิดจาก glucose + glucose
  • A. 

   Moltose

  • B. 

   Lactose

  • C. 

   Sucrose

  • D. 

   Fructose

 • 19. 
  พันธะที่เชื่อมต่อระหว่าง monosaccharide แต่ละโมเลกุล คือพันธะในข้อใด
  • A. 

   พันธะไกลโคซิดิก

  • B. 

   พันธะเพปไทด์

  • C. 

   พันธะไฮโดรเจน

  • D. 

   พันธะซัลไฟด์

 • 20. 
  น้ำตาลในข้อใดเป็นน้ำตาลนอนรีดิวซ์
  • A. 

   Moltose

  • B. 

   Fructose

  • C. 

   Sucrose

  • D. 

   Lacose

 • 21. 
  สารใดเมื่อต้มกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วจะไม่เกิดตะกอนสีแดงอิฐ
  • A. 

   Galactose

  • B. 

   Sucrose

  • C. 

   Fructose

  • D. 

   Lactose

 • 22. 
  สารใดเมื่อทดสอบกับสารละลายไอโอดีนแล้วได้ตะกอนสีน้ำเงิน
  • A. 

   แป้ง

  • B. 

   เซลลูโลส

  • C. 

   ไกลโคเจน

  • D. 

   มอลโตส

 • 23. 
  สารใดเมื่อทดสอบกับสารละลายไบยูเรตแล้วเกิดสารสีม่วง
  • A. 

   แป้ง

  • B. 

   ไกลโคเจน

  • C. 

   พอลิเพปไทด์

  • D. 

   อะไมโลส

 • 24. 
  DNA และ RNA ประกอบด้วยองค์ประกอบกี่ส่วน อะไรบ้าง
  • A. 

   2 ส่วน คือ น้ำตาลเพนโตส และ อินทรีย์เบส

  • B. 

   3 ส่วน คือ น้ำตาลเพนโตส , อินทรีย์เบส และหมู่ฟอสเฟต

  • C. 

   3 ส่วน คือ น้ำตาลเฮกโซส , อินทรีย์เบส และหมู่ฟอสเฟต

  • D. 

   2 ส่วน คือ น้ำตาลเฮกโซส และ อินทรีย์เบส

 • 25. 
  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ DNA และ RNA
  • A. 

   DNA มีน้ำตาลดีออกซีไรโบส

  • B. 

   RNA ประกอบด้วยอินทรีย์เบสคือ A , U , C , G

  • C. 

   DNA ประกอบด้วยอินทรีย์เบสคือ A , T , C , G

  • D. 

   RNA มีน้ำตาลดีออกซีไรโบส

Back to Top Back to top