แบบทดสอบเรื่องสารชีวโมเลกุล

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Pakdee
P
Pakdee
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 102,413
: 25 | Attempts: 26,808

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 - Quiz

ให้นักเรียนชั้น ม.5/6 และ 5/7 เข้าทำข้อสอบพร้อมทั้งปร ้นเกียรติบัตรมาส่งด้วย


Questions and Answers
 • 1. 

  หน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนคืออะไร

  • A.

   กรดไขมัน

  • B.

   กรดอะมิโน

  • C.

   โมโนแซ็คคาไรด์

  • D.

   ไดแซ็คคาไรด์

  Correct Answer
  B. กรดอะมิโน
  Explanation
  The correct answer is "กรดอะมิโน" which translates to "amino acids" in English. Amino acids are the building blocks of proteins and are considered the smallest unit of protein. They are essential for various biological processes and play a crucial role in the structure and function of cells and tissues in the body.

  Rate this question:

 • 2. 

  พันธะที่เชื่อมต่อระหว่างกรดอะมิโนในพอลิเพปไทด์คือพันธะใด

  • A.

   พันธะไกลโคซิดิก

  • B.

   พันธะไฮโดรเจน

  • C.

   พันธะเพปไทด์

  • D.

   พันธะอะมิโน

  Correct Answer
  C. พันธะเพปไทด์
  Explanation
  The correct answer is "พันธะเพปไทด์" because the question asks for the bond that connects amino acids in a polypeptide. A polypeptide is a chain of amino acids, and the bond that connects these amino acids is called a peptide bond. Therefore, the correct answer is "พันธะเพปไทด์" which translates to "peptide bond" in English.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดให้ความหมายของกรดอะมิโนที่จำเป็นได้ถูกต้อง

  • A.

   กรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย

  • B.

   กรดอะมิโนที่ร่างกายขาดไม่ได้

  • C.

   กรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้

  • D.

   กรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเองไม่ได้

  Correct Answer
  D. กรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเองไม่ได้
  Explanation
  The correct answer is "กรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้นเองไม่ได้" (Amino acids that the body cannot synthesize). This answer states that there are certain amino acids that the body cannot produce on its own and therefore must be obtained through diet or supplementation. These essential amino acids are necessary for various bodily functions, including protein synthesis and the production of neurotransmitters.

  Rate this question:

 • 4. 

  พันธะเพปไทด์เป็นพันธะระหว่างธาตุใดกับธาตุใดก. C-Nข. C-Oค. N-Hง. C-H

  • A.

   ก.

  • B.

   ข.

  • C.

   ค.

  • D.

   ง.

  Correct Answer
  A. ก.
  Explanation
  พันธะเพปไทด์เป็นพันธะระหว่างธาตุคาร์บอน (C) กับธาตุไนโตรเจน (N)

  Rate this question:

 • 5. 

  กรดอะมิโน 4 ชนิดรวมกันจะเกิดโปรตีนได้กี่ชนิด

  • A.

   4 ชนิด

  • B.

   8 ชนิด

  • C.

   12 ชนิด

  • D.

   24 ชนิด

  Correct Answer
  D. 24 ชนิด
  Explanation
  When four different types of amino acids combine together, they can form a protein. Since there are 4 types of amino acids mentioned in the question, each of which can be combined with any of the other three, the total number of possible combinations is 4 x 3 x 2 x 1 = 24. Therefore, 24 different types of proteins can be formed.

  Rate this question:

 • 6. 

  กรดอะมิโน 4 ชนิดรวมกันจะเกิดพันธะเพปไทด์กี่ตำแหน่ง

  • A.

   2 ตำแหน่ง

  • B.

   3 ตำแหน่ง

  • C.

   4 ตำแหน่ง

  • D.

   5 ตำแหน่ง

  Correct Answer
  B. 3 ตำแหน่ง
  Explanation
  When four types of amino acids combine, they can form a peptide bond at three different positions. Therefore, the correct answer is 3 positions.

  Rate this question:

 • 7. 

  สารที่ใช้ในการทดสอบโปรตีนคือสารใดและให้ผลการทดสอบเป็นอย่างไร

  • A.

   สารละลายเบเนดิกต์ เกิดตะกอนสีแดงอิฐ

  • B.

   สารละลายเบเนดิกต์ เกิดสารสีม่วง

  • C.

   สารละลายไบยูเรต เกิดสารสีม่วง

  • D.

   สารละลายไบยูเรต เกิดตะกอนสีแดงอิฐ

  Correct Answer
  C. สารละลายไบยูเรต เกิดสารสีม่วง
  Explanation
  The correct answer is "สารละลายไบยูเรต เกิดสารสีม่วง" because the question asks for the substance used to test protein and its resulting color. The given answer states that the substance used is "สารละลายไบยูเรต" and the resulting color is "สารสีม่วง".

  Rate this question:

 • 8. 

  กรดไขมันแบ่งเป็นกี่ประเภท

  • A.

   2 ประเภท

  • B.

   3 ประเภท

  • C.

   4 ประเภท

  • D.

   5 ประเภท

  Correct Answer
  A. 2 ประเภท
  Explanation
  There are two types of fatty acids, which are saturated fatty acids and unsaturated fatty acids. Saturated fatty acids have no double bonds between carbon atoms and are usually solid at room temperature, while unsaturated fatty acids have one or more double bonds between carbon atoms and are usually liquid at room temperature. Therefore, the correct answer is 2 types.

  Rate this question:

 • 9. 

  กรดไขมันชนิดอิ่มตัวที่มี C 18 อะตอมมีสูตรตรงตามข้อใดก. C17H35COOHข. C18H37COOHค.  C17H33COOHง.  C17H31COOH

  • A.

   ก.

  • B.

   ข.

  • C.

   ค.

  • D.

   ง.

  Correct Answer
  A. ก.
 • 10. 

  กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่มี C 18 อะตอมมีพันธะคู่ 1 ตำแหน่งจะมีสูตรตรงตามข้อใดก. C17H35COOHข. C18H37COOHค.  C17H33COOHง.  C17H31COOH

  • A.

   ก.

  • B.

   ข.

  • C.

   ค.

  • D.

   ง.

  Correct Answer
  C. ค.
  Explanation
  The correct answer is ค. C17H33COOH. This is because the question states that the fatty acid has an even number of carbon atoms (C 18), which means that the number of hydrogen atoms should be 2 less than the number of carbon atoms. Therefore, the correct formula would be C17H33COOH.

  Rate this question:

 • 11. 

  กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่มี C 18 อะตอมมีพันธะคู่ 2 ตำแหน่งจะมีสูตรตรงตามข้อใดก. C17H35COOHข. C18H37COOHค.  C17H33COOHง.  C17H31COOH

  • A.

   ก.

  • B.

   ข.

  • C.

   ค.

  • D.

   ง.

  Correct Answer
  D. ง.
  Explanation
  The question is asking for the correct formula for an unsaturated fatty acid with 18 carbon atoms and 2 double bonds. The correct answer is "ง." C17H31COOH because it matches the given criteria.

  Rate this question:

 • 12. 

  กรดไขมันในข้อใดเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวก. C15H31COOHข. C15H29COOHค. C11H23COOHง. C17H35COOH

  • A.

   ก.

  • B.

   ข.

  • C.

   ค.

  • D.

   ง.

  Correct Answer
  B. ข.
  Explanation
  The correct answer is ข. C15H29COOH. This is because the question asks for the fatty acid that is not saturated. In general, saturated fatty acids have the maximum number of hydrogen atoms bonded to each carbon atom, while unsaturated fatty acids have one or more double bonds between carbon atoms. The chemical formula C15H29COOH indicates that there are 15 carbon atoms and 29 hydrogen atoms, suggesting the presence of at least one double bond. Therefore, C15H29COOH is an unsaturated fatty acid and fits the criteria of the question.

  Rate this question:

 • 13. 

  กรดไขมันในข้อใดเกิดปฏิกิริยาฟอกจางสีกับโบรมีนได้ก. C15H31COOHข. C15H29COOHค. C11H23COOHง. C17H35COOH

  • A.

   ก.

  • B.

   ข.

  • C.

   ค.

  • D.

   ง.

  Correct Answer
  B. ข.
  Explanation
  The correct answer is ข. C15H29COOH. This is because the reaction of fatty acids with bromine leads to the addition of bromine atoms to the carbon chain, resulting in the formation of bromoalkanes. The general formula for fatty acids is CnH2n+1COOH, where n represents the number of carbon atoms in the chain. Therefore, the correct fatty acid that can undergo bromination is C15H29COOH.

  Rate this question:

 • 14. 

  น้ำมันพืชที่ใช้ทอดอาหารแล้วเกิดกลิ่นเหม็นหืนมากที่สุด แสดงว่ากรดไขมันที่เป็นองค์ประกอบในน้ำมันพืชนั้น มีสูตรโครงสร้างดังข้อใด                        

  • A.

   1.

  • B.

   2.

  • C.

   3.

  • D.

   4.

  Correct Answer
  D. 4.
  Explanation
  The correct answer is 4. This is because when vegetable oil is used for frying, it undergoes a process called oxidation, which leads to the formation of rancid odors. This oxidation process is accelerated by the presence of unsaturated fatty acids in the vegetable oil. Therefore, the vegetable oil with the highest level of unsaturated fatty acids will have the strongest rancid odor when used for frying.

  Rate this question:

 • 15. 

  โปรตีนที่มีสูตรโครงสร้างต่อไปนี้มีพันธะเพปไทด์กี่พันธะ เกิดจากกรดอะมิโนกี่โมเลกุลและมีจำนวนกรดอะมิโนกี่ชนิดโปรตีนที่มีสูตรโครงสร้างต่อไปนี้       จำนวนพันธะ จำนวนโมเลกุล จำนวนชนิดของกรดอะมิโน ก. ข. ค. ง. 5 6 6 6 5 6 7 7 5 5 6 7

  • A.

   ก.

  • B.

   ข.

  • C.

   ค.

  • D.

   ง.

  Correct Answer
  C. ค.
  Explanation
  The protein with the given structure has 5 amino acids, 6 molecules, and 7 types of amino acids.

  Rate this question:

 • 16. 

  สารประกอบเพปไทด์ที่มีสูตรโครงสร้างดังนี้ จะมีพันธะเพปไทด์กี่ตำแหน่ง เกิดจากกรดอะมิโนกี่โมเลกุล และกี่ชนิดตามลำดับ   จำนวนพันธะ จำนวนโมเลกุล จำนวนชนิดของกรดอะมิโน ก. ข. ค. ง. 5 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 5

  • A.

   ก.

  • B.

   ข.

  • C.

   ค.

  • D.

   ง.

  Correct Answer
  B. ข.
 • 17. 

  ข้อใดไม่ใช่ monosaccharide

  • A.

   Glucose

  • B.

   Fructose

  • C.

   Galactose

  • D.

   Lactose

  Correct Answer
  D. Lactose
  Explanation
  Lactose is not a monosaccharide but a disaccharide composed of glucose and galactose. Monosaccharides are simple sugars that cannot be broken down into smaller sugar molecules. Glucose, fructose, and galactose are all monosaccharides as they consist of a single sugar molecule. However, lactose is formed by the bonding of glucose and galactose, making it a disaccharide.

  Rate this question:

 • 18. 

  ข้อใดคือ Disaccharide ที่เกิดจาก glucose + glucose

  • A.

   Moltose

  • B.

   Lactose

  • C.

   Sucrose

  • D.

   Fructose

  Correct Answer
  A. Moltose
  Explanation
  Maltose is the correct answer because it is a disaccharide that is formed by the combination of two glucose molecules. It is commonly found in grains and is a product of starch digestion. Maltose is often used in brewing and baking processes as a source of fermentable sugar.

  Rate this question:

 • 19. 

  พันธะที่เชื่อมต่อระหว่าง monosaccharide แต่ละโมเลกุล คือพันธะในข้อใด

  • A.

   พันธะไกลโคซิดิก

  • B.

   พันธะเพปไทด์

  • C.

   พันธะไฮโดรเจน

  • D.

   พันธะซัลไฟด์

  Correct Answer
  A. พันธะไกลโคซิดิก
  Explanation
  The correct answer is "พันธะไกลโคซิดิก" because glycosidic bond is the bond that connects monosaccharide molecules together.

  Rate this question:

 • 20. 

  น้ำตาลในข้อใดเป็นน้ำตาลนอนรีดิวซ์

  • A.

   Moltose

  • B.

   Fructose

  • C.

   Sucrose

  • D.

   Lacose

  Correct Answer
  C. Sucrose
  Explanation
  Sucrose is the correct answer because it is a disaccharide composed of glucose and fructose molecules linked together. It is commonly found in table sugar and is often used as a sweetener in food and beverages. Sucrose is not a reducing sugar, meaning it does not have a free aldehyde or ketone group that can undergo oxidation reactions.

  Rate this question:

 • 21. 

  สารใดเมื่อต้มกับสารละลายเบเนดิกต์แล้วจะไม่เกิดตะกอนสีแดงอิฐ

  • A.

   Galactose

  • B.

   Sucrose

  • C.

   Fructose

  • D.

   Lactose

  Correct Answer
  B. Sucrose
  Explanation
  Sucrose is the correct answer because when it is boiled with Benedict's solution, it does not produce a red precipitate. Benedict's solution is used to test for the presence of reducing sugars, which are sugars that can donate electrons to another substance. Reducing sugars, such as glucose and fructose, can reduce the copper ions in Benedict's solution, resulting in a red precipitate. However, sucrose is a non-reducing sugar because its glycosidic bond prevents it from donating electrons, so it does not produce a red precipitate when boiled with Benedict's solution.

  Rate this question:

 • 22. 

  สารใดเมื่อทดสอบกับสารละลายไอโอดีนแล้วได้ตะกอนสีน้ำเงิน

  • A.

   แป้ง

  • B.

   เซลลูโลส

  • C.

   ไกลโคเจน

  • D.

   มอลโตส

  Correct Answer
  A. แป้ง
  Explanation
  When tested with iodine solution, starch produces a blue color. Therefore, the correct answer is starch (แป้ง).

  Rate this question:

 • 23. 

  สารใดเมื่อทดสอบกับสารละลายไบยูเรตแล้วเกิดสารสีม่วง

  • A.

   แป้ง

  • B.

   ไกลโคเจน

  • C.

   พอลิเพปไทด์

  • D.

   อะไมโลส

  Correct Answer
  C. พอลิเพปไทด์
  Explanation
  When tested with a solution of biuret, the substance polypeptide produces a purple color.

  Rate this question:

 • 24. 

  DNA และ RNA ประกอบด้วยองค์ประกอบกี่ส่วน อะไรบ้าง

  • A.

   2 ส่วน คือ น้ำตาลเพนโตส และ อินทรีย์เบส

  • B.

   3 ส่วน คือ น้ำตาลเพนโตส , อินทรีย์เบส และหมู่ฟอสเฟต

  • C.

   3 ส่วน คือ น้ำตาลเฮกโซส , อินทรีย์เบส และหมู่ฟอสเฟต

  • D.

   2 ส่วน คือ น้ำตาลเฮกโซส และ อินทรีย์เบส

  Correct Answer
  B. 3 ส่วน คือ น้ำตาลเพนโตส , อินทรีย์เบส และหมู่ฟอสเฟต
  Explanation
  DNA และ RNA ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ น้ำตาลเพนโตส, อินทรีย์เบส, และหมู่ฟอสเฟต ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการสร้างโครงสร้างของ DNA และ RNA น้ำตาลเพนโตสเป็นส่วนที่สำคัญในการเชื่อมต่อกับอินทรีย์เบสเพื่อสร้างโครงสร้างของ DNA และ RNA ส่วนอินทรีย์เบสเป็นส่วนที่ประกอบด้วยฐานเป็นสายโพลิเมอร์ที่เชื่อมต่อกับน้ำตาลเพนโตส ส่วนหมู่ฟอสเฟตเป็นส่วนที่เชื่อมต่อกับอินทรีย์เบสเพื่อสร้างโครงสร้างของ DNA และ RNA องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญในการเกิดกระบวนการทางชีวภาพที่สำคัญในสายพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

  Rate this question:

 • 25. 

  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ DNA และ RNA

  • A.

   DNA มีน้ำตาลดีออกซีไรโบส

  • B.

   RNA ประกอบด้วยอินทรีย์เบสคือ A , U , C , G

  • C.

   DNA ประกอบด้วยอินทรีย์เบสคือ A , T , C , G

  • D.

   RNA มีน้ำตาลดีออกซีไรโบส

  Correct Answer
  D. RNA มีน้ำตาลดีออกซีไรโบส
  Explanation
  The given answer is incorrect because RNA does contain the sugar ribose, which is a component of RNA nucleotides. DNA, on the other hand, contains the sugar deoxyribose.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Feb 12, 2010
  Quiz Created by
  Pakdee
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.