எழுவாய், பயனிலை, செயப்படுபொருள்

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Ms_raja
M
Ms_raja
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 2,623
: 20 | Attempts: 2,625

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
எழுவாய், பயனிலை, செயப்படுபொருள் - Quiz

சரியான விடையைத் தேர்ந்தெடுத்து,  அதற்கான பெட்டிக்குள் 'கிளிக்' செய்திடு.


Questions and Answers
 • 1. 

  மாதவன் பாடம் _______________________.

  • A. 

   படித்தார்

  • B. 

   படித்தான்

  • C. 

   படித்தாள்

  • D. 

   படித்தது

  Correct Answer
  B. படித்தான்
  Explanation
  The correct answer is "படித்தான்" which means "read". This is the correct past tense form of the verb "படு" (read) when referring to a male subject.

  Rate this question:

 • 2. 

  புறா இரையைத் _______________________.

  • A. 

   தின்றது

  • B. 

   தின்றன

  • C. 

   தின்றான்

  • D. 

   தின்றார்

  Correct Answer
  A. தின்றது
 • 3. 

  நீங்கள் நண்பர்களைப் _____________________________.

  • A. 

   பார்த்தேன்

  • B. 

   பார்த்தாய்

  • C. 

   பார்த்தீர்கள்

  • D. 

   பார்த்தார்கள்

  Correct Answer
  C. பார்த்தீர்கள்
  Explanation
  The correct answer is "பார்த்தீர்கள்" which means "you saw". This is the correct form of the verb to match with the subject "நீங்கள்" which means "you".

  Rate this question:

 • 4. 

  கோமதி மெதுவாகப் ______________________________.

  • A. 

   பேசினான்

  • B. 

   பேசியது

  • C. 

   பேசினார்

  • D. 

   பேசினாள்

  Correct Answer
  D. பேசினாள்
 • 5. 

  கடும்புயலில் பல மரங்கள் ________________________.

  • A. 

   சாய்ந்தான்

  • B. 

   சாய்ந்தது

  • C. 

   சாய்ந்தன

  • D. 

   சாய்ந்தார்கள்

  Correct Answer
  C. சாய்ந்தன
  Explanation
  The correct answer is "சாய்ந்தன". The phrase "கடும்புயலில் பல மரங்கள்" translates to "Many trees in the forest". The word "சாய்ந்தன" means "fell" or "fell down". Therefore, the correct answer "சாய்ந்தன" fits logically in the context of the sentence, indicating that the trees in the forest fell down.

  Rate this question:

 • 6. 

  _____________________ எப்பொழுது வருவீர்கள்?

  • A. 

   நான்

  • B. 

   நீங்கள்

  • C. 

   நாங்கள்

  • D. 

   அவர்கள்

  Correct Answer
  B. நீங்கள்
 • 7. 

  குற்றவாளி தலைகுனிந்து _________________________.

  • A. 

   நிற்கிறாள்

  • B. 

   நிற்கிறார்கள்

  • C. 

   நிற்கிறாய்

  • D. 

   நிற்கிறான்

  Correct Answer
  D. நிற்கிறான்
 • 8. 

  _________________________ கவனமாகப் படித்தாயா?

  • A. 

   நான்

  • B. 

   நீ

  • C. 

   அவன்

  • D. 

   அவர்கள்

  Correct Answer
  B. நீ
 • 9. 

  ஆசிரியர் பாலாவைப் ________________________.

  • A. 

   பாராட்டினார்

  • B. 

   பாராட்டினாள்

  • C. 

   பாராட்டினான்

  • D. 

   பாராட்டினார்கள்

  Correct Answer
  A. பாராட்டினார்
 • 10. 

  காய்ந்த மரங்கள் மீண்டும் ___________________________.

  • A. 

   துளிர்த்தார்கள்

  • B. 

   துளிர்த்தாள்

  • C. 

   துளிர்த்தது

  • D. 

   துளிர்த்தன

  Correct Answer
  D. துளிர்த்தன
 • 11. 

  மஞ்சுளா நேற்று பள்ளிக்கு _______________________.

  • A. 

   வந்தாள்

  • B. 

   வந்தான்

  • C. 

   வந்தது

  • D. 

   வந்தார்கள்

  Correct Answer
  A. வந்தாள்
 • 12. 

  மிருகங்கள் கூட்டம் கூட்டமாய் _________________________.

  • A. 

   வாழ்கின்றன

  • B. 

   வாழ்கிறார்கள்

  • C. 

   வாழ்கிறது

  • D. 

   வாழ்கிறாயா

  Correct Answer
  A. வாழ்கின்றன
 • 13. 

  சிறுவர்கள் கட்டடம் தீப்பற்றி எரிவதைப் ________________________.

  • A. 

   பார்த்தான்

  • B. 

   பார்த்தனர்

  • C. 

   பார்த்தார்

  • D. 

   பார்த்தன

  Correct Answer
  B. பார்த்தனர்
  Explanation
  The correct answer is "பார்த்தனர்". This is because the question is asking for the word that completes the sentence "சிறுவர்கள் கட்டடம் தீப்பற்றி எரிவதைப்". The word "பார்த்தனர்" means "those who saw" or "those who observed", which makes sense in the given context.

  Rate this question:

 • 14. 

  நான் கதையை நன்றாக வாசித்துக் ________________________.

  • A. 

   காட்டினேன்

  • B. 

   காட்டினான்

  • C. 

   காட்டியது

  • D. 

   காட்டினீர்கள்

  Correct Answer
  A. காட்டினேன்
  Explanation
  The given sentence is in the past tense and the subject is "நான்" (I). The verb form "காட்டினேன்" (I saw) matches with the subject and tense of the sentence, indicating that the correct answer is "காட்டினேன்" (I saw).

  Rate this question:

 • 15. 

  வேடர்கள் புலிகளைக் ___________________________

  • A. 

   கொன்றன

  • B. 

   கொன்றீர்கள்

  • C. 

   கொன்றனர்

  • D. 

   கொன்றோம்

  Correct Answer
  C. கொன்றனர்
  Explanation
  The correct answer is "கொன்றனர்". This is because the given sentence is in the past tense and is referring to a group of hunters. The word "கொன்றனர்" means "hunters who killed" in Tamil, which is the appropriate form to use in this context.

  Rate this question:

 • 16. 

   அம்பிகா பாட்டுப் ________________________.

  • A. 

   பாடினார்கள்

  • B. 

   பாடினாள்

  • C. 

   பாடினேன்

  • D. 

   பாடினோம்

  Correct Answer
  B. பாடினாள்
 • 17. 

  விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர் ஏவுகணையைப் ___________________________

  • A. 

   பாய்ச்சினான்

  • B. 

   பாய்ச்சியது

  • C. 

   பாய்ச்சினார்கள்

  • D. 

   பாய்ச்சினார்

  Correct Answer
  D. பாய்ச்சினார்
  Explanation
  The correct answer is "பாய்ச்சினார்". The given question is asking for the Tamil translation of the term "environmental researcher". Among the options provided, "பாய்ச்சினார்" is the correct translation for "researcher" in Tamil.

  Rate this question:

 • 18. 

  சிறுவர்கள் பட்டங்களைத் துரத்திச் ___________________________.

  • A. 

   சென்றன

  • B. 

   சென்றார்கள்

  • C. 

   சென்றீர்கள்

  • D. 

   சென்றோம்

  Correct Answer
  B. சென்றார்கள்
  Explanation
  The correct answer is "சென்றார்கள்". This is because the verb form "சென்றார்கள்" is the correct conjugation of the verb "சென்று" (meaning "went") in the past tense, when referring to a group of people. The other options are either incorrect verb forms or do not match the subject of the sentence.

  Rate this question:

 • 19. 

  காவலர் திருடனைத் ________________________

  • A. 

   துரத்தின

  • B. 

   துரத்தியது

  • C. 

   துரத்தினார்

  • D. 

   துரத்தினான்

  Correct Answer
  C. துரத்தினார்
  Explanation
  The correct answer is "துரத்தினார்." This is because the sentence is in the past tense and the subject is plural. "துரத்தினார்" is the correct form of the verb "துரத்து" in the past tense for plural subjects.

  Rate this question:

 • 20. 

  தாயைப் பார்த்த குழந்தை மெல்லச் ___________________

  • A. 

   சிரித்தான்

  • B. 

   சிரித்தது

  • C. 

   சிரித்தன

  • D. 

   சிரித்தேன்

  Correct Answer
  B. சிரித்தது
  Explanation
  When the child saw his mother, he laughed. The word "மெல்லச்" (mella) in the sentence indicates that the child laughed immediately after seeing his mother. The correct form of the verb to use in this case is "சிரித்தது" (sirithathu), which means "laughed".

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.