แบบทดสอบกลางภาค (๖๐ ข้อ)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kroobunjong
K
Kroobunjong
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 74,092
: 31 | Attempts: 65,392

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบกลางภาค (๖๐ ข้อ) - Quiz

แบบทดสอบกลางภาค โครงสร้างโลก


Questions and Answers
 • 1. 

  โครงสร้างโลกแบ่งตามลักษณะมวลสารได้ชั้นใหญ่ๆ ๓ ชั้น อะไรบ้าง?

  • A.

   ชั้นเปลือกโลก ใต้เปลือกโลก แก่นโลก

  • B.

   ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก ธรณีภาค

  • C.

   ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก หินหนืด

  • D.

   ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก แก่นโลก

  Correct Answer
  D. ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก แก่นโลก
  Explanation
  The correct answer is "ชั้นเปลือกโลก เนื้อโลก แก่นโลก". This answer correctly identifies the three main layers of the Earth's structure, which are the crust (เปลือกโลก), the mantle (เนื้อโลก), and the core (แก่นโลก). The crust is the outermost layer, followed by the mantle, and then the core.

  Rate this question:

 • 2. 

  เปลือกโลกภาคพื้นทวีป ประกอบด้วยธาตุใดบ้าง?

  • A.

   ซิลิคอนและซิลิกา

  • B.

   ซิลิคอนและอะลูมินา

  • C.

   เหล็ก และ ทองแดง

  • D.

   ซิลิคอนและแมกนีเซียม

  Correct Answer
  B. ซิลิคอนและอะลูมินา
  Explanation
  The correct answer is silicon and aluminum. The question asks about the elements that make up the continental crust. The continental crust is primarily composed of silicon and aluminum, along with other elements such as oxygen, iron, calcium, sodium, and potassium.

  Rate this question:

 • 3. 

  เปลือกโลกแบ่งออกเป็น ๒ บริเวณ คือ ?

  • A.

   เปลือกโลกภาคพื้นทวีป และ เปลือกโลกภาคพื้นน้ำ

  • B.

   เปลือกโลกภาคพื้นดิน และ เปลือกโลกภาคพื้นน้ำ

  • C.

   เปลือกโลกชั้นนอก และ เปลือกโลกชั้นใน

  • D.

   เปลือกโลกภาคพื้นทวีป และ เปลือกโลกใต้มหาสมุทร

  Correct Answer
  D. เปลือกโลกภาคพื้นทวีป และ เปลือกโลกใต้มหาสมุทร
  Explanation
  The correct answer is "เปลือกโลกภาคพื้นทวีป และ เปลือกโลกใต้มหาสมุทร". This answer correctly identifies the two main divisions of the Earth's crust, which are the continental crust and the oceanic crust. The continental crust is the portion of the Earth's crust that makes up the continents, while the oceanic crust is the portion that forms the ocean basins. These two divisions have different compositions and characteristics, with the continental crust being thicker and less dense than the oceanic crust.

  Rate this question:

 • 4. 

  ชั้นเนื้อโลกส่วนบนกับชั้นเปลือกโลก รวมกันเรียกว่าอะไร?

  • A.

   แมนเทิล

  • B.

   ธรณีภาค

  • C.

   ธรณีภาคพื้นทวีป

  • D.

   ธรณีภาคพื้นเปลือกโลก

  Correct Answer
  B. ธรณีภาค
  Explanation
  The correct answer is "ธรณีภาค". This is because the term "ธรณีภาค" refers to the combination of the Earth's upper mantle and crust, which is the layer of the Earth's structure that includes both the Earth's crust and the uppermost part of the mantle.

  Rate this question:

 • 5. 

  เปลือกโลกกใต้มหาสมุทร ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง?

  • A.

   ซิลิคอนและแมกนีเซีย

  • B.

   ซิลิคอนและซิลิกา

  • C.

   ซิลิคอนและอะลูมินา

  • D.

   ซิลิคอนและเหล็ก

  Correct Answer
  A. ซิลิคอนและแมกนีเซีย
  Explanation
  The correct answer is "ซิลิคอนและแมกนีเซีย" (Silicon and magnesium). The Earth's crust is primarily composed of silicon and oxygen, forming a compound called silica. Silicon is the second most abundant element in the Earth's crust, while magnesium is the eighth most abundant. Both elements play important roles in the structure and composition of rocks and minerals found in the Earth's crust.

  Rate this question:

 • 6. 

  จุดกำเนิดการไหวสะเทือนของแผ่นดินไหว เรียกว่าอะไร?

  • A.

   จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว

  • B.

   ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

  • C.

   จุดกำเนิดของแผ่นเปลือกโลก

  • D.

   จุดศูนย์กลางการสะเทือนของแผ่นดิน

  Correct Answer
  A. จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว
  Explanation
  The correct answer is "จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว" (Center of the earthquake). This is because the question is asking for the term used to describe the origin or starting point of an earthquake. The term "จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว" specifically refers to the center or epicenter of an earthquake, where the seismic waves originate from.

  Rate this question:

 • 7. 

  ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว อยู่บริเวณใด?

  • A.

   ใต้เนื้อโลก

  • B.

   ใต้เปลือกโลก

  • C.

   แก่นโลกชั้นใน

  • D.

   แก่นโลกชั้นนอก

  Correct Answer
  B. ใต้เปลือกโลก
  Explanation
  The correct answer is "ใต้เปลือกโลก" which translates to "under the Earth's crust". This answer is correct because the question is asking about the location of the epicenter or origin of an earthquake, which is typically beneath the Earth's surface. The Earth's crust is the outermost layer of the Earth, and earthquakes occur when there is a release of energy along fault lines within this layer. Therefore, the correct answer is "ใต้เปลือกโลก" or "under the Earth's crust".

  Rate this question:

 • 8. 

  ตำแหน่งบนผิวโลกที่อยู่เหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว เรียกว่าอะไร?

  • A.

   จุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหว

  • B.

   จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว

  • C.

   จุดเหนือศูนย์กำเนิดแผ่นเปลือกโลก

  • D.

   จุดเหนือศูนย์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

  Correct Answer
  B. จุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
 • 9. 

  ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว?

  • A.

   แผ่นเปลือกโลกขยายตัวและหดตัวเท่ากัน

  • B.

   แผ่นเปลือกโลกทรุดตัวหรือยุบตัว

  • C.

   การเกิดภุเขาไฟระเบิดอย่างรุนแรง

  • D.

   การเคลื่อนที่ชนกันของแผ่นเปลือกโลก

  Correct Answer
  A. แผ่นเปลือกโลกขยายตัวและหดตัวเท่ากัน
  Explanation
  The correct answer is "แผ่นเปลือกโลกขยายตัวและหดตัวเท่ากัน" (The Earth's crust expands and contracts equally). This is not a cause of earthquakes, but rather a description of the process of plate tectonics. Earthquakes are caused by the movement and collision of tectonic plates, not by the expansion and contraction of the Earth's crust.

  Rate this question:

 • 10. 

  ปรากฏการณ์ใดเกิดขึ้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว?

  • A.

   เปลือกโลกทรุดตัว

  • B.

   เปลือกโลกเกิดการกระแทกตามแนวระดับ

  • C.

   เปลือกโลกเกิดกระทบกระแทกออกไปบริเวณรอบๆ ในรูปของคลื่น

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" because all of the given options describe the phenomena that occur when an earthquake happens. The Earth's crust may rupture and cause tectonic plates to move (เปลือกโลกทรุดตัว), leading to a collision along fault lines (เปลือกโลกเกิดการกระแทกตามแนวระดับ), resulting in waves that propagate outward (เปลือกโลกเกิดกระทบกระแทกออกไปบริเวณรอบๆ ในรูปของคลื่น). Therefore, all of the options are correct.

  Rate this question:

 • 11. 

  ทฤษฎีที่ใช้อธิบายถึงกำเนิดของแผ่นดิน มหาสมุทร และสิ่งมีชีวิตที่ตายทับถมอยู่ในหินบนเปลือกโลก คือทฤษฎีใด?

  • A.

   ทฤษฎีการเลื่อนไหลของทวีป

  • B.

   ทฤษฎีการขยายตัวของพื้นทวีป

  • C.

   ทฤษฎีแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค

  • D.

   ผิดทุกข้อ

  Correct Answer
  C. ทฤษฎีแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค
  Explanation
  The correct answer is the theory of plate tectonics. This theory explains the origin of continents, oceans, and the presence of fossils in rocks on Earth's surface. It states that the Earth's lithosphere is divided into several large plates that are constantly moving and interacting with each other. This movement is responsible for various geological processes such as earthquakes, volcanic activity, and the formation of mountains. The theory of plate tectonics provides a comprehensive explanation for the formation and movement of landmasses and the distribution of life on Earth.

  Rate this question:

 • 12. 

  หลักฐานที่นักธรณีวิทยาและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลกของเรามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือ?

  • A.

   การปรากฏรอยแตกของแผ่นเปลือกโลก

  • B.

   การเกิดแผ่นดินไหว

  • C.

   การเกิดภูเขาและภูเขาไฟ

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The answer is "ถูกทุกข้อ" because all of the options mentioned are evidence that supports the belief of geologists and scientists that our world is constantly undergoing changes. The appearance of cracks in the Earth's crust, the occurrence of earthquakes, and the formation of mountains and volcanoes are all indications of the ongoing processes of transformation and change on our planet.

  Rate this question:

 • 13. 

  สาเหตุที่ทำให้เปลือกโลกเคลื่อนที่ คือข้อใด?

  • A.

   การประทุของหินแข็งในชั้นเปลือกโลก

  • B.

   การไหลของหินหนืดในชั้นเนื้อโลก

  • C.

   การเคลื่อนที่ของแร่ธาตุในแก่นโลกชั้นใน

  • D.

   การแทรกตัวขึ้นมาของแร่ธาตุจากแก่นโลกชั้นนอก

  Correct Answer
  B. การไหลของหินหนืดในชั้นเนื้อโลก
  Explanation
  The correct answer is the flow of magma in the Earth's mantle. This is because the movement of magma in the Earth's mantle can cause the Earth's crust to move and result in the movement of tectonic plates, which in turn causes earthquakes, volcanic activity, and the shifting of continents.

  Rate this question:

 • 14. 

  แผ่นดินของทวีปอเมริกากับทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา แยกห่างกันมากขึ้นตลอดเวลา เพราะสาเหตุใด?

  • A.

   แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่เนื่องจากการไหลของแมกมาในชั้นเนื้อโลก

  • B.

   หินหนืดในชั้นเนื้อโลกดันแทรกขึ้นมาตามรอยแตกระหว่างเปลือกโลก

  • C.

   เกิดการแทรกตัวของภูเขาไฟและแผ่นดินในบริเวณชั้นนี้บ่อยครั้ง

  • D.

   ข้อ A และ B ถูก

  Correct Answer
  D. ข้อ A และ B ถูก
  Explanation
  The correct answer is A and B. The movement of the Earth's crust due to the flow of magma in the mantle causes the continents of America, Europe, and Africa to separate over time. This movement is known as plate tectonics. Additionally, the intrusion of igneous rocks and the formation of volcanoes and landmasses in this region occur frequently. These processes contribute to the increasing separation between the continents.

  Rate this question:

 • 15. 

  ผิวโลกในบริเวณต่างๆ มีลักษณะเป็นอย่างไร?

  • A.

   ที่ราบมีลักษณะเหมือนกัน

  • B.

   ส่วนที่เป็นภูเขามีลักษณะเหมือนกัน

  • C.

   มีความแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ

  • D.

   ส่วนที่เป็นพื้นน้ำจะมีอุณหภูมิปกติเหมือนกัน

  Correct Answer
  C. มีความแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ
  Explanation
  The correct answer states that the surface of the Earth varies in characteristics according to its topography. This means that different regions of the Earth have different features and physical attributes based on their geographical makeup. This can include variations in elevation, terrain, climate, vegetation, and other factors that contribute to the overall diversity of the Earth's surface.

  Rate this question:

 • 16. 

  เทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป เกิดจากแผ่นธรณีภาคใด?

  • A.

   แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  • B.

   แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  • C.

   แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรกับแผ่นธรณีใต้มหาสมุทร

  • D.

   แผ่นธรณีภาคพื้นทวีปกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  Correct Answer
  D. แผ่นธรณีภาคพื้นทวีปกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป
  Explanation
  The correct answer is "แผ่นธรณีภาคพื้นทวีปกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป". This answer suggests that the Alps mountain range in Europe was formed by the collision of two continental plates, specifically the Eurasian plate and the African plate. This collision caused the crust to buckle and fold, resulting in the formation of the Alps.

  Rate this question:

 • 17. 

  สนามแม่เหล็กโลกโบราณใช้เป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์อะไร?

  • A.

   การแปรสัณฐานแผ่นธรณีภาค

  • B.

   การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีภาค

  • C.

   แม่เหล็กโลกปัจจุบัน

  • D.

   ข้อ A, B ถูก

  Correct Answer
  D. ข้อ A, B ถูก
  Explanation
  The correct answer is A and B because the ancient magnetic field site is used as evidence to prove both the paleomagnetic field reversal and the movement of tectonic plates.

  Rate this question:

 • 18. 

  ปัจจุบันแผ่นเปลือกโลกที่รองรับทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปแอฟริกา มีการเคลื่อนที่อย่างไร?

  • A.

   เคลื่อนที่เข้าหากัน

  • B.

   เคลื่อนที่แยกออกจากกัน

  • C.

   เคลื่อนที่ในทิศที่แตกต่่างกัน

  • D.

   ยังไม่มีการเคลื่อนที่แต่อย่างไร

  Correct Answer
  B. เคลื่อนที่แยกออกจากกัน
  Explanation
  The correct answer is "เคลื่อนที่แยกออกจากกัน" which means "moving apart from each other". This answer implies that the continents of America, Europe, and Africa are drifting away from each other. This phenomenon is known as continental drift, which is caused by the movement of tectonic plates on the Earth's surface. Over millions of years, the continents have moved and continue to move, resulting in the current positions and shapes of these continents.

  Rate this question:

 • 19. 

  หินหนืดที่พ่นออกจากภูเขาไฟ เป็นสารที่มาจากชั้นใดของโลก?

  • A.

   ชั้นเปลือกโลก

  • B.

   ชั้นแมนเทิล

  • C.

   ชั้นแก่นโลก

  • D.

   ทุกชั้นรวมกัน

  Correct Answer
  B. ชั้นแมนเทิล
  Explanation
  The correct answer is "ชั้นแมนเทิล" (mantle). The question asks about the origin of volcanic ash, which is ejected from a volcano. This ash originates from the mantle, which is the layer of the Earth located between the crust and the core. The mantle is composed of solid rock that can melt and form magma, which is then ejected as volcanic ash during volcanic eruptions.

  Rate this question:

 • 20. 

  นักวิทยาศาสตร์ศึกษาโครงสร้างภายในโลพื้นโลกโดยใช้วิธีใด?

  • A.

   สัญญาณภาพถ่ายดาวเทียม

  • B.

   ซากดึกดำบรรพ์

  • C.

   คลื่นความสั่นสะเทือนขณะเกิดแผ่นดินไหว

  • D.

   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

  Correct Answer
  C. คลื่นความสั่นสะเทือนขณะเกิดแผ่นดินไหว
  Explanation
  Scientists study the internal structure of the Earth using seismic waves. When an earthquake occurs, it creates seismic waves that travel through the Earth. These waves can be detected and measured by seismographs. By analyzing the characteristics of these waves, scientists can determine the composition and structure of the Earth's interior. Therefore, the correct answer is "คลื่นความสั่นสะเทือนขณะเกิดแผ่นดินไหว" (seismic waves during an earthquake).

  Rate this question:

 • 21. 

  ชั้นใดของโลกที่มีความหนามากที่สุด?

  • A.

   แก่นโลก

  • B.

   แมนเทิล

  • C.

   เปลือกโลก

  • D.

   ผิวโลก

  Correct Answer
  A. แก่นโลก
  Explanation
  The correct answer is "แก่นโลก" which translates to "core of the Earth" in English. The core of the Earth is the innermost layer and is composed of a solid inner core and a liquid outer core. It is the thickest layer of the Earth, with a radius of about 1,220 kilometers.

  Rate this question:

 • 22. 

  หินไซอัล (Sial) เป็นหินที่มีลักษณะ....?

  • A.

   ส่วนประกอบของธาตุซิลิคอนและแมกนีเซียมเป็นส่วนใหญ่

  • B.

   ส่วนประกอบของธาตุซิลิคอนและอะลูมิเนียมสูง

  • C.

   ส่วนประกอบของธาตุซิลิคอน แมกนีเซียมและอะลูมิเนียม เป็นส่วนใหญ่

  • D.

   ส่วนประกอบของธาตุเหล็กเป็นส่วนใหญ่

  Correct Answer
  B. ส่วนประกอบของธาตุซิลิคอนและอะลูมิเนียมสูง
  Explanation
  The correct answer is that the composition of the rock Sial is mainly composed of silicon and aluminum.

  Rate this question:

 • 23. 

  ชั้นใดของเปลือกโลกที่มีมวลเป็นร้อยละของมวลมากที่สุด?

  • A.

   แก่นโลก

  • B.

   แมนเทิล

  • C.

   เปลือกโลก

  • D.

   ผิวโลก

  Correct Answer
  B. แมนเทิล
  Explanation
  The correct answer is "แมนเทิล" because the question is asking for the layer of the Earth's crust that has the highest percentage of mass. The mantle is the layer below the Earth's crust and it is much denser and thicker, making up about 84% of the Earth's total volume and about 67% of its mass. Therefore, the mantle has the highest percentage of mass compared to the other layers mentioned in the options.

  Rate this question:

 • 24. 

  ชั้นที่มีหินเหลวหนืดและร้อนจัด ประกอบด้วยธาตุอะไรบ้าง?

  • A.

   ซิลิคอน

  • B.

   เหล็ก

  • C.

   อะลูมิเนียม

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" which means "all of the above". The question is asking about the elements present in a layer that is both viscous and hot. The options given are silicon, iron, aluminum, and all of the above. Since all of these elements can exist in a layer that is both viscous and hot, the correct answer is "ถูกทุกข้อ" or "all of the above".

  Rate this question:

 • 25. 

  ปรากฎการณ์ใดที่แสดงให้เห็นว่าภายในโลกยังมีความร้อนอยู่ ?

  • A.

   น้ำพุร้อน

  • B.

   บ่อน้ำร้อน

  • C.

   ภูเขาไฟระเบิด

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" which means "all of the above". This answer suggests that all of the given phenomena (hot springs, hot water ponds, volcanic eruptions) demonstrate the presence of heat in the world.

  Rate this question:

 • 26. 

  แก่นโลก ประกอบด้วยธาตุหลักใดต่อไปนี้?

  • A.

   เหล็กและนิกเกิล

  • B.

   แมกนีเซียมและกำมะถัน

  • C.

   แมกนีเซียมและซิลิคอน

  • D.

   เหล็กแฃะอะลูมิเนียม

  Correct Answer
  A. เหล็กและนิกเกิล
  Explanation
  The correct answer is "เหล็กและนิกเกิล" because iron and nickel are the main elements that make up the Earth's core. The Earth's core is composed mainly of iron (about 85%) and nickel (about 10%). This composition is based on scientific studies and evidence, such as seismic waves and the Earth's magnetic field.

  Rate this question:

 • 27. 

  ชั้นใดของโลกที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด?

  • A.

   แมนเทิล

  • B.

   แก่นโลก

  • C.

   เปลือกโลกชั้นใน

  • D.

   ระหว่างแก่นโลกกับแมนเทิล

  Correct Answer
  B. แก่นโลก
  Explanation
  แก่นโลก is the correct answer because the Earth's core, which is located in the innermost layer of the Earth, has the highest temperature. The core is composed of a solid inner core and a liquid outer core, with temperatures reaching up to 5,430 degrees Celsius (9,806 degrees Fahrenheit). This makes the innermost layer of the Earth the hottest part of the planet.

  Rate this question:

 • 28. 

  เปลือกโลกที่รองรับประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดจากสิ่งใด?

  • A.

   กระแสน้ำและกิจกรรมของมนุษย์

  • B.

   ปฏิกิริยาเคมีและกระแสน้ำ

  • C.

   ผลกระทบจากแผ่นดินไหวของบริเวณใกล้เคียง

  • D.

   น้ำท่วม

  Correct Answer
  C. ผลกระทบจากแผ่นดินไหวของบริเวณใกล้เคียง
  Explanation
  The answer "ผลกระทบจากแผ่นดินไหวของบริเวณใกล้เคียง" (Impact from nearby earthquakes) is the correct answer because it is stated in the question that the question is asking about the biggest change in the Earth's crust that supports Thailand. The impact from nearby earthquakes can cause significant changes in the Earth's crust, including the formation of mountains, valleys, and other geological features. This makes it the most plausible answer compared to the other options given.

  Rate this question:

 • 29. 

  ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโลกของเรา?

  • A.

   มีรูปร่างกลมรี จึงมีเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิ่งส้ันกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวราบ

  • B.

   เปลือกโลกชั้นนอกสุด มีส่วนที่เป็นแผ่นดินและแผ่นน้ำ มีความหนาประมาณ 3,000 กิโลเมตร

  • C.

   เปลือกโลกส่วนนอกส่วนใหญ่เป็นหินที่เรียกว่า ไซอัล

  • D.

   เปลือกโลกส่วนล่างประกอบด้วยหินบะซอลต์

  Correct Answer
  D. เปลือกโลกส่วนล่างประกอบด้วยหินบะซอลต์
  Explanation
  The answer is incorrect because the lower part of the Earth's crust is composed of basalt, not basalt. Basalt is a type of volcanic rock that is formed from the solidification of lava, while basalt is a type of sedimentary rock that is formed from the accumulation and compaction of sediment. Therefore, the correct statement should be "The lower part of the Earth's crust is composed of basalt."

  Rate this question:

 • 30. 

  ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับโลกเรา?

  • A.

   แก่นโลกคือส่วนชั้นในสุดของโลก มีสภาพเป็นของเหลว

  • B.

   ส่วนที่อยู่ถัดลงไปจากเปลือกโลก เรียกว่า แมนเทิล

  • C.

   เปลือกโลกเป็นชั้นที่บางที่สุด และมีความหนาสม่ำเสมอ

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  B. ส่วนที่อยู่ถัดลงไปจากเปลือกโลก เรียกว่า แมนเทิล
  Explanation
  The answer states that the layer below the Earth's crust is called the mantle. This is correct as the mantle is the layer between the crust and the core of the Earth. It is a solid layer that is mostly made up of silicate rocks and is responsible for the movement of tectonic plates.

  Rate this question:

 • 31. 

  แมกมาเย็นตัวในเปลือกโลก อาจเกิดเป็นสิ่งใด?

  • A.

   หินแกรนิต

  • B.

   หินอัคนี

  • C.

   หินแปร

  • D.

   หินชั้น

  Correct Answer
  B. หินอัคนี

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 08, 2010
  Quiz Created by
  Kroobunjong
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.