กฎหมายการศึกษาเตรียมสอบ

100 | Total Attempts: 2697

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมายการศึกษาเตรียมสอบ

กฎหมายการศึกษาเตรียมสอบ&n bsp; ใช้ในการเตรียมสอบสายครู ละผู้บริหาร


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉ.2 2545 เกี่ยวกับ เกิดจาก รธน.2540 มาตราใด , พระมหากษัตริย์ทรงลงประมาภิไธย , วันประกาศ , วันบังคับ , การจัดการศึกษาภาคบังคับ , เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย , คณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ระดับการศึกษาในระบบ , องค์กรหลักในรูปของสภา , องค์กรวิชาชีพครู , ประธานกรรมการคุรุสภา , ตำแหน่งผู้บริหาร ตามพรบ.ครูฯ 2547 , จำนวน กคศ. , จำนวน อกคศ. ตามลำดับ
  • A. 

   มาตรา 81 , 14 สิงหาคม 2542 , 19 สิงหาคม 2545 , 20 สิงหาคม 2545 , จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี , 3,800 บาท , ไม่เกิน 5 คน , 2 ระดับ , 4 องค์กร , คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา , ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , 21 คน , 9 คน

  • B. 

   มาตรา 81 , 14 สิงหาคม 2542 , 19 สิงหาคม 2545 , 20 สิงหาคม 2545 , จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี , 3,800 บาท , ไม่เกิน 5 คน , 3 ระดับ , 4 องค์กร , คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา , ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , 28 คน , 12 คน

  • C. 

   มาตรา 81 , 14 สิงหาคม 2542 , 19 สิงหาคม 2545 , 20 สิงหาคม 2545 , จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี , 3,800 บาท , 5 คน , 2 ระดับ , 4 องค์กร , คุรุสภา , ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , 21 คน , 9 คน

  • D. 

   มาตรา 81 , 14 สิงหาคม 2542 , 19 สิงหาคม 2545 , 20 สิงหาคม 2545 , จำนวน 9 ปี , 3,800 บาท , ไม่เกิน 5 คน , 2 ระดับ , 4 องค์กร , คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา , ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , 28 คน , 12 คน

 • 2. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   18 สิงหาคม 2542

  • B. 

   19 สิงหาคม 2542

  • C. 

   20 สิงหาคม2542

  • D. 

   21 สิงหาคม 2542

 • 3. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  2546  ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   11 มิถุนายน 2546

  • B. 

   12 มิถุนายน 2546

  • C. 

   13 มิถุนายน 2546

  • D. 

   14 มิถุนายน 2546

 • 4. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่  2  พ.ศ.2545  ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   18 ธันวาคม 2545

  • B. 

   19 ธันวาคม 2545

  • C. 

   20 ธันวาคม 2545

  • D. 

   21 ธันวาคม 2545

 • 5. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2547  ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   20 ธันวาคม 2547

  • B. 

   21 ธันวาคม 2547

  • C. 

   22 ธันวาคม 2547

  • D. 

   23 ธันวาคม 2547

 • 6. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551  ประกาศใช้เมื่อใ
  • A. 

   18 กุมภาพันธ์ 2551

  • B. 

   19 กุมภาพันธ์ 2551

  • C. 

   20 กุมภาพันธ์ 2551

  • D. 

   21 กุมภาพันธ์ 2551

 • 7. 
  พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2547 ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   9 ตุลาคม 2546

  • B. 

   9 ตุลาคม 2547

  • C. 

   10 ตุลาคม 2546

  • D. 

   10 ตุลาคม 2547

 • 8. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มีกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   9 หมวด 78 มาตรา

  • B. 

   4 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • C. 

   5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • D. 

   15 หมวด 309 มาตรา

 • 9. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   9 หมวด 78 มาตรา

  • B. 

   4 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • C. 

   5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • D. 

   15 หมวด 309 มาตรา

 • 10. 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ
  • A. 

   7

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 11. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เกิดจากมาตราใดของรัฐธรรมนูญ 2540
  • A. 

   80

  • B. 

   81

  • C. 

   82

  • D. 

   83

 • 12. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อใด
  • A. 

   14 สิงหาคม 2542

  • B. 

   19 สิงหาคม 2542

  • C. 

   20 สิงหาคม 2542

  • D. 

   11 ตุลาคม 2542

 • 13. 
  การศึกษาระดับใด ไม่ใช่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ระดับก่อนประถม

  • B. 

   ระดับประถมศึกษา

  • C. 

   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

  • D. 

   เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกข้อ

 • 14. 
  สมศ.  ย่อมาจาก
  • A. 

   สำนักรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

  • B. 

   สำนักงานรับรองและประกันคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 • 15. 
  ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับตามข้อใด
  • A. 

   การจัดการศึกษาจำนวน 9 ปี

  • B. 

   การจัดการศึกษาจำนวน 12 ปี

  • C. 

   การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 9 ปี

  • D. 

   การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี

 • 16. 
  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 17. 
  ข้อใดเป็นตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตาม  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 547
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

  • C. 

   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 18. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 เกิดจากกฎหมายใด มาตราใด
  • A. 

   รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 81

  • B. 

   รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 81

  • C. 

   พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 53

  • D. 

   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 53

 • 19. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 เกิดจากหมวดใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
  • A. 

   หมวด 1

  • B. 

   หมวด 3

  • C. 

   หมวด 5

  • D. 

   หมวด 7

 • 20. 
  คุณสมบัติกรรมการคุรุสภาต้องมีอายุ
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

 • 21. 
  การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการสถานศึกษา

  • C. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 22. 
  กฎกระทรวงแบ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกี่ส่วนราชการ
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 23. 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้บัญญัติไว้ในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศึกษาธิการ 2546
  • A. 

   มาตรา 34

  • B. 

   มาตรา 35

  • C. 

   มาตรา 36

  • D. 

   มาตรา 37

 • 24. 
  กรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ
  • A. 

   9 : 12

  • B. 

   9 : 13

  • C. 

   12 : 9

  • D. 

   13 : 9

 • 25. 
  บุคคลในข้อใด ไม่ เป็นกรรมการโดยตำแหน่งใน กพฐ.
  • A. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • C. 

   เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี