กฎหมายการศึกษาเตรียมสอบ

100

Settings
Please wait...
กฎหมายการศึกษาเตรียมสอบ

กฎหมายการศึกษาเตรียมสอบ&n bsp; ใช้ในการเตรียมสอบสายครู ละผู้บริหาร


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉ.2 2545 เกี่ยวกับ เกิดจาก รธน.2540 มาตราใด , พระมหากษัตริย์ทรงลงประมาภิไธย , วันประกาศ , วันบังคับ , การจัดการศึกษาภาคบังคับ , เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย , คณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ระดับการศึกษาในระบบ , องค์กรหลักในรูปของสภา , องค์กรวิชาชีพครู , ประธานกรรมการคุรุสภา , ตำแหน่งผู้บริหาร ตามพรบ.ครูฯ 2547 , จำนวน กคศ. , จำนวน อกคศ. ตามลำดับ
  • A. 

   มาตรา 81 , 14 สิงหาคม 2542 , 19 สิงหาคม 2545 , 20 สิงหาคม 2545 , จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี , 3,800 บาท , ไม่เกิน 5 คน , 2 ระดับ , 4 องค์กร , คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา , ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , 21 คน , 9 คน

  • B. 

   มาตรา 81 , 14 สิงหาคม 2542 , 19 สิงหาคม 2545 , 20 สิงหาคม 2545 , จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี , 3,800 บาท , ไม่เกิน 5 คน , 3 ระดับ , 4 องค์กร , คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา , ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , 28 คน , 12 คน

  • C. 

   มาตรา 81 , 14 สิงหาคม 2542 , 19 สิงหาคม 2545 , 20 สิงหาคม 2545 , จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี , 3,800 บาท , 5 คน , 2 ระดับ , 4 องค์กร , คุรุสภา , ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , 21 คน , 9 คน

  • D. 

   มาตรา 81 , 14 สิงหาคม 2542 , 19 สิงหาคม 2545 , 20 สิงหาคม 2545 , จำนวน 9 ปี , 3,800 บาท , ไม่เกิน 5 คน , 2 ระดับ , 4 องค์กร , คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา , ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , 28 คน , 12 คน

 • 2. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   18 สิงหาคม 2542

  • B. 

   19 สิงหาคม 2542

  • C. 

   20 สิงหาคม2542

  • D. 

   21 สิงหาคม 2542

 • 3. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  2546  ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   11 มิถุนายน 2546

  • B. 

   12 มิถุนายน 2546

  • C. 

   13 มิถุนายน 2546

  • D. 

   14 มิถุนายน 2546

 • 4. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่  2  พ.ศ.2545  ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   18 ธันวาคม 2545

  • B. 

   19 ธันวาคม 2545

  • C. 

   20 ธันวาคม 2545

  • D. 

   21 ธันวาคม 2545

 • 5. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2547  ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   20 ธันวาคม 2547

  • B. 

   21 ธันวาคม 2547

  • C. 

   22 ธันวาคม 2547

  • D. 

   23 ธันวาคม 2547

 • 6. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551  ประกาศใช้เมื่อใ
  • A. 

   18 กุมภาพันธ์ 2551

  • B. 

   19 กุมภาพันธ์ 2551

  • C. 

   20 กุมภาพันธ์ 2551

  • D. 

   21 กุมภาพันธ์ 2551

 • 7. 
  พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2547 ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   9 ตุลาคม 2546

  • B. 

   9 ตุลาคม 2547

  • C. 

   10 ตุลาคม 2546

  • D. 

   10 ตุลาคม 2547

 • 8. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  มีกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   9 หมวด 78 มาตรา

  • B. 

   4 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • C. 

   5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • D. 

   15 หมวด 309 มาตรา

 • 9. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   9 หมวด 78 มาตรา

  • B. 

   4 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • C. 

   5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • D. 

   15 หมวด 309 มาตรา

 • 10. 
  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ
  • A. 

   7

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 11. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เกิดจากมาตราใดของรัฐธรรมนูญ 2540
  • A. 

   80

  • B. 

   81

  • C. 

   82

  • D. 

   83

 • 12. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อใด
  • A. 

   14 สิงหาคม 2542

  • B. 

   19 สิงหาคม 2542

  • C. 

   20 สิงหาคม 2542

  • D. 

   11 ตุลาคม 2542

 • 13. 
  การศึกษาระดับใด ไม่ใช่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ระดับก่อนประถม

  • B. 

   ระดับประถมศึกษา

  • C. 

   ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

  • D. 

   เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกข้อ

 • 14. 
  สมศ.  ย่อมาจาก
  • A. 

   สำนักรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

  • B. 

   สำนักงานรับรองและประกันคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 • 15. 
  ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับตามข้อใด
  • A. 

   การจัดการศึกษาจำนวน 9 ปี

  • B. 

   การจัดการศึกษาจำนวน 12 ปี

  • C. 

   การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 9 ปี

  • D. 

   การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี

 • 16. 
  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 17. 
  ข้อใดเป็นตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตาม  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 547
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

  • C. 

   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 18. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 เกิดจากกฎหมายใด มาตราใด
  • A. 

   รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 81

  • B. 

   รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 81

  • C. 

   พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 53

  • D. 

   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 53

 • 19. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 เกิดจากหมวดใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
  • A. 

   หมวด 1

  • B. 

   หมวด 3

  • C. 

   หมวด 5

  • D. 

   หมวด 7

 • 20. 
  คุณสมบัติกรรมการคุรุสภาต้องมีอายุ
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

 • 21. 
  การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการสถานศึกษา

  • C. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 22. 
  กฎกระทรวงแบ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกี่ส่วนราชการ
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 23. 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้บัญญัติไว้ในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศึกษาธิการ 2546
  • A. 

   มาตรา 34

  • B. 

   มาตรา 35

  • C. 

   มาตรา 36

  • D. 

   มาตรา 37

 • 24. 
  กรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ
  • A. 

   9 : 12

  • B. 

   9 : 13

  • C. 

   12 : 9

  • D. 

   13 : 9

 • 25. 
  บุคคลในข้อใด ไม่ เป็นกรรมการโดยตำแหน่งใน กพฐ.
  • A. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • C. 

   เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • 26. 
  ในกรณี กพฐ.ว่างลงก่อนกำหนดต้องดำเนินการสรรหาภายในระยะเวลากี่วัน
  • A. 

   40

  • B. 

   50

  • C. 

   60

  • D. 

   90

 • 27. 
  อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้บัญญัติไว้ใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 มาตราใด
  • A. 

   37

  • B. 

   38

  • C. 

   39

  • D. 

   40

 • 28. 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเท่าใด
  • A. 

   26 คน

  • B. 

   27 คน

  • C. 

   ไม่เกิน 26 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 27 คน

 • 29. 
  ประธานกรรมการ/กรรมการใน กพฐ. มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด
  • A. 

   คราวละ 3 ปี

  • B. 

   คราวละ 4 ปี

  • C. 

   คราวละ 3 ปี/ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกินสองวาระ

  • D. 

   คราวละ 4 ปี/ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกินสองวาระ

 • 30. 
  ข้อใดคือความหมายของ องค์กรเอกชน
  • A. 

   สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • B. 

   สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

  • C. 

   สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี

  • D. 

   สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี

 • 31. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพท. มีจำนวนเท่าใด
  • A. 

   5 คน

  • B. 

   6 คน

  • C. 

   ไม่เกิน 5 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 6 คน

 • 32. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพท. ต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

 • 33. 
  กรรมการใน กพท. พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ต้องดำเนินการสรรหาภายในกี่วัน
  • A. 

   30

  • B. 

   45

  • C. 

   60

  • D. 

   90

 • 34. 
  มาตราใด ของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 บัญญัติให้ ปลัด ศธ , เลา กพฐ ,เลา อาชีวศึกษา , เลขา กอ. กระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการและ สพท.และสถานศึกษาโดยตรง
  • A. 

   39

  • B. 

   43

  • C. 

   44

  • D. 

   59

 • 35. 
  สถานศึกษาสังกัด สพฐ. บุคคลในข้อใดอาจประกาศกำหนดขอบเขตวิธีการปฏิบัติงานตามการกระจายอำนาจที่ได้รับมอบหมายได้
  • A. 

   รมต.ศธ

  • B. 

   เลขา กพฐ

  • C. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ผอ.สพท.

 • 36. 
  การกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาสังกัด สพฐ กำหนดเป็น
  • A. 

   พรบ.

  • B. 

   กฎกระทรวง

  • C. 

   ประกาศกระทรวง

  • D. 

   ระเบียบกระทรวง

 • 37. 
  มาตรา 54 แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับที่ 2 2545 ทำให้เกิด
  • A. 

   พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   พรบ.คุ้มครองเด็ก

 • 38. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2547 ฉบับที่ 2 2551 คือใคร
  • A. 

   นายอุทัย พิมพ์ใจชน

  • B. 

   นายวิษณุ เครืองาม

  • C. 

   นายสุชน ชาลีเครือ

  • D. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

 • 39. 
  ข้อใด ไม่เป็น คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.
  • A. 

   มีสัญชาติไทย

  • B. 

   อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี

  • C. 

   ไม่เป็นสมาชิกในพรรคการเมือง

  • D. 

   เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม

 • 40. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  • C. 

   ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

  • D. 

   เป็นคุณสมบัติทุกข้อ

 • 41. 
  รัฐธรรมนูญ 2550  บังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   24 สิงหาคม 2550

  • B. 

   25 สิงหาคม 2550

  • C. 

   26 สิงหาคม 2550

  • D. 

   27 สิงหาคม 2550

 • 42. 
  ครูชำนาญการ ในโรงเรียนขอท่านขอลาออกใครมีอำนาจอนุญาต
  • A. 

   ผอ.รร โดยอนุมัติ อกคศ.เขต

  • B. 

   ผอ.เขต โดยอนุมัติ อกคศ.เขต

  • C. 

   ผอ.เขต โดยความเห็นขอบ กคศ.

  • D. 

   ผอ.เขต โดยความเห็นชอบ อกคศ

 • 43. 
  ครูชำนาญการในโรงเรียนของท่าน ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ ท่านจะทำอย่างไรในกรณีไม่มีตำแหน่งรองรับครูคนดังกล่าว
  • A. 

   สั่งเปลี่ยนตำแหน่งที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต

  • B. 

   สั่งย้าย

  • C. 

   สั่งให้ออก

  • D. 

   ให้อุทธณณ์ต่อ กคศ.

 • 44. 
  โรงเรียนของท่านมีนักเรียน 120 คน ท่านสามารถเก็บรักษาเงินได้เท่าใด
  • A. 

   ไม่เกิน 20,000 บาท

  • B. 

   ไม่เกิน 30,000 บาท

  • C. 

   ไม่เกิน 110,000 บาท

  • D. 

   ไม่เกิน 20,000 บาท

 • 45. 
  จากข้อ 44  ถ้ามีเงินเกินจำนวนดังกล่าวต้องนำฝากส่งที่ใด
  • A. 

   ธนาคารัฐ

  • B. 

   สพท.

  • C. 

   ธนาคารรัฐวิสาหกิจ

  • D. 

   สพฐ.

 • 46. 
  อำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างของ ผอรร.  โดยวิธีพิเศษ ครั้งเดียว คือ
  • A. 

   ไม่เกิน 15 ล้านบาท

  • B. 

   ไม่เกิน 20 ล้านบาท

  • C. 

   ไม่เกิน 25 ล้านบาท

  • D. 

   ไม่เกิน 30 ล้านบาท

 • 47. 
  กรณีมีเงินรายได้แผ่นดิน 10,001 บาท  ต้องนำส่งคลังภายใน
  • A. 

   3 วัน

  • B. 

   3 วันทำการ

  • C. 

   7 วัน

  • D. 

   7 วันทำการ

 • 48. 
  ค่าจ้างจัดสวนเป็นเงิน 4,999 บาท
  • A. 

   งบดำเนินงาน

  • B. 

   งบลงทุน

  • C. 

   ค่าวัสดุ

  • D. 

   ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 • 49. 
  ข้าราชการระดับใดสามารถเบิกค่าพาหนะโดยเครื่องบินชั้น Low cost
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 50. 
  ข้อใดคือความหมายของปีงบประมาณที่ถูกต้อง
  • A. 

   1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีงบประมาณถัดไป

  • B. 

   30 กันยายน - 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป

  • C. 

   2 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีงบประมาณถัดไป

  • D. 

   1 ตุลาคม ปีก่อน - 30 กันยายน ของปีงบประมาณปัจจุบัน

 • 51. 
  ครูสายสนับสนุนการสอนมีทั้งหมดกี่เอก
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

  • E. 

   13

 • 52. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับที่ 2 2545 คือใคร
  • A. 

   นายวิษณุ เครืองาม

  • B. 

   นายชวน หลีกภัย

  • C. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • D. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

 • 53. 
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดเขตพื้นที่จำนวนที่เพิ่มขึ้นครั้งล่าสุดเพิ่มขึ้นกี่เขต
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 54. 
  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้อใดไม่ใช่ขั้นตอน
  • A. 

   การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

  • B. 

   การพัฒนามาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

 • 55. 
  กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   การศึกษาปฐมวัย

  • B. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา

  • D. 

   มัธยมศึกษา

 • 56. 
  การประเมินผลการจัดการศึกษารอบ 2 โดย สมศ. ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่ถูกต้องของมาตรฐานประเมิน ผู้เรียน ครู ผุ้บริหาร ตามลำดับ
  • A. 

   7 2 4

  • B. 

   ึ7 2 5

  • C. 

   ุ5 2 7

  • D. 

   5 5 7

 • 57. 
  จากข้อ 56 ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่ถูกต้องของ ตังบ่งชี้ ตามลำดับ
  • A. 

   32 13 14

  • B. 

   32 14 15

  • C. 

   32 13 15

  • D. 

   15 13 32

 • 58. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2552
  • A. 

   ผู้ใหญ่ใจดี

  • B. 

   ครู

  • C. 

   กำนัน

  • D. 

   ผู้ปกครอง

 • 59. 
  คณะกรรมการการศึกษาในข้อใดมีปริมาณมากที่สุด
  • A. 

   คุรุสภา

  • B. 

   สภาการศึกษา

  • C. 

   อุดมศึกษา

  • D. 

   อาชีวศึกษา

 • 60. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   องค์กรชุมชน

  • B. 

   อปท.

  • C. 

   สมาคมประกอบวิชาชีพครู

  • D. 

   สมคมบุคลากรทางการศึกษาอื่น

 • 61. 
  การประเมินภายนอกรอบสองของ สมศ. ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   3 ด้าน 14 หมวด 60 มาตรา

  • B. 

   4 ด้าน 14 หมวด 60 มาตรา

  • C. 

   ครู

  • D. 

   ผู้บริหาร

 • 62. 
  ข้อใดต้องทำเป็นพระราชกฤษฎีกา
  • A. 

   งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน

  • B. 

   การตั้งกระทรวง ทบวง กรม

  • C. 

   การตั้งจังหวัด

  • D. 

   การเเรียกเปิดปิดประชุมรัฐสภา

 • 63. 
  ข้อใด คือ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546 (ม.39)
  • A. 

   ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน

  • B. 

   จัดรูปแบบการศึกษา

  • C. 

   ประสานระดมทรัพยากร

  • D. 

   วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา

 • 64. 
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
  • A. 

   มาตรา 4

  • B. 

   มาตรา 5

  • C. 

   มาตรา 6

  • D. 

   มาตรา 7

 • 65. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนข้อของหลักการจัดการศึกษา และการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาตามลำดับ
  • A. 

   3 4

  • B. 

   3 5

  • C. 

   3 6

  • D. 

   6 3

 • 66. 
  ข้อใดเรียงลำดับศักดิ์ของกฎหมายจากสูงไปต่ำได้ถูกต้อง
  • A. 

   รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด

  • B. 

   รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา

  • C. 

   รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ สนธิสัญญา

  • D. 

   พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา

 • 67. 
  ข้อใดเรียงลำดับศักดิ์ของกฎหมายจากสูงไปต่ได้ถูกต้อง
  • A. 

   รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญํติ สนธิสัญญา พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา

  • B. 

   รัฐธรรมนูญ สนธิสัญญา พระราชบัญญํติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา

  • C. 

   รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญํติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา สนธิสัญญา

  • D. 

   รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญํติ พระราชกำหนด สนธิสัญญา พระราชกฤษฎีกา

 • 68. 
  Vision แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 คือ
  • A. 

   Green and Happinest Society

  • B. 

   Green and Happinets Society

  • C. 

   Green and Happiness Socety

  • D. 

   Green and Happiness Society

 • 69. 
  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กำหนดคะแนนภาพลักษณ์ความโปร่งใสเท่าใดในปี 2554
  • A. 

   3.0

  • B. 

   3.5

  • C. 

   5.0

  • D. 

   5.5

 • 70. 
  หน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เผยใช้ใดในการป้องกันยุทธชะอำ-หัวหิน
  • A. 

   ยุทธชะอำ-หัวหิน

  • B. 

   ยุทธหัวหิน-ชะอำ

  • C. 

   ยุทธชะอำ-หัวหิน1

  • D. 

   ยุทธชะอำ-หัวหิน2

 • 71. 
  ศาลฎีกา ฯ พิพากษายกฟ้อง จำเลย คดีทุจริตกล้ายางจำนวนกี่คน
  • A. 

   41

  • B. 

   42

  • C. 

   43

  • D. 

   44

 • 72. 
  พรทิวา” มอบนโยบายทูตพาณิชย์ 22ก.ย. ตั้งเป้าส่งออกปี 53 โต เท่าใด 
  • A. 

   10-20%

  • B. 

   10-15%

  • C. 

   10-25%

  • D. 

   10-30%

 • 73. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กชายหม่อง ทองดี
  • A. 

   สามารถนำทีมไทยคว้าแชมป์ ประเภททีม 3 คน จากทีมที่เข้าแข่งขัน

  • B. 

   อันดับ 3 ประเภทบุคคลอายุไม่เกิน 12 ปี อีก 1 รางวัล

  • C. 

   สัญชาติไทย

  • D. 

   เป็นยุวทูต และให้ทุนเรียนจนจบปริญญาตรี

 • 74. 
  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง 5 โรคแรกตามแผน 10 ที่สามารถควบคุมได้
  • A. 

   หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง มะเร็ง

  • B. 

   ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง มะเร็ง หัวใจ

  • C. 

   หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง มะเร็ง

  • D. 

   หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง มะเร็ง

 • 75. 
  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ของ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
  • A. 

   5 5 7 4

  • B. 

   7 4 5 5

  • C. 

   4 5 6 7

  • D. 

   4 7 5 5

 • 76. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 อยู่ในปีงบประมาณใด และบังคับใช้อย่างไร
  • A. 

   ปีงบ 2549-2553 บังคับ 1 ตุลาคม 25450 - 30 กันยายน 2554

  • B. 

   ปีงบ 2549-2554 บังคับ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2554

  • C. 

   ปีงบ 2550-2554 บังคับ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2554

  • D. 

   ปีงบ 2550-2555 บังคับ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2555

 • 77. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การลงพระปรมาภิไธย วันประกาศ วันบังคับ จำนวนหมวด มาตรา บทเฉพาะกาล ผู้รับสนองฯ และผู้รักษาการตามลำดับ
  • A. 

   19 14 20 สิงหาคม 2542 , 9 หมวด 78 มาตร , นายชวน หลีกภัย , รมต.ศธ

  • B. 

   14 19 20 สิงหาคม 2542 , 9 หมวด 78 มาตร 1 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ

  • C. 

   14 19 20 สิงหาคม 2542 , 9 หมวด 78 มาตร 1 บทเฉพาะกาล , นายชวน หลีกภัย , นายกรัฐมนตรี

  • D. 

   14 19 20 สิงหาคม 2542 , 9 หมวด 78 มาตร 1 บทเฉพาะกาล , นายชวน หลีกภัย , รมต.ศธ

 • 78. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2544  วันประกาศ วันบังคับ มาตรา ผู้รับสนองฯ และผู้รักษาการตามลำดับ
  • A. 

   19 20 ธันวาคม 2545 , 9 มาตร , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ

  • B. 

   20 19 ธันวาคม 2545 , 9 มาตร , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ

  • C. 

   19 20 ธันวาคม 2545 , 9 มาตร , นายชวน หลีกภัย , รมต.ศธ

  • D. 

   19 20 ธันวาคม 2545 , 9 มาตร , นายวิษณุ เครืองาม , รมต.ศธ

 • 79. 
  ใครไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  • A. 

   ครูพี่เลี้ยง

  • B. 

   ครูอัตราจ้าง

  • C. 

   ครูเทศบาล

  • D. 

   ครูโรงเรียนเอกชน

 • 80. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  วันประกาศ วันบังคับ หมวด มาตรา บทเฉพาะกาล ผู้รับสนองฯ และผู้รักษาการตามลำดับ
  • A. 

   11 12 มิถุนายน 2546 , 4 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ

  • B. 

   12 13 มิถุนายน 2546 , 4 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ

  • C. 

   11 12 มิถุนายน 2546 , 4 หมวด 90 มาตรา 2 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ

  • D. 

   11 12 มิถุนายน 2546 , 4 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล , นายชวน หลีกภัย , รมต.ศธ

 • 81. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 เกี่ยวกับ แหล่งกำเนิดการประกาศ บังคับ หมวด มาตรา บทเฉพาะกาล ผู้รับสนองฯ รักษาการ
  • A. 

   หมวด 6 การบริหารและการจัดการศึกษา , 7 ก.ค.2546 , 6 ก.ค. 2546 , 5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชิยวัตร , รมต.ศธ

  • B. 

   หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา , 6 ก.ค.2546 , 7 ก.ค. 2546 , 5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชิยวัตร , รมต.ศธ

  • C. 

   หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา , 7 ก.ค.2546 , 6 ก.ค. 2546 , 5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชิยวัตร , รมต.ศธ

  • D. 

   หมวด 6 การบริหารและการจัดการศึกษา , 7 ก.ค.2546 , 6 ก.ค. 2546 , 5 หมวด 80 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชิยวัตร , รมต.ศธ

 • 82. 
  พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไข 2551 เกิดจากมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไข 2551
  • A. 

   51

  • B. 

   52

  • C. 

   53

  • D. 

   54

 • 83. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2551 วันประกาศ , วันบังคับ , หมวด มาตรา , ผู้รับสนองฯ , ผู้รักษาการ
  • A. 

   21 ก.พ.2551 , 20 ก.พ. 2551 , 9 หมวด 140 มาตรา , นายวิษณุ เครืองาม , รมต.ศธ

  • B. 

   20 ก.พ.2551 , 21 ก.พ. 2551 , 9 หมวด 140 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ

  • C. 

   20 ก.พ.2551 , 21 ก.พ. 2551 , 9 หมวด 140 มาตรา , นายวิษณุ เครืองาม , รมต.ศธ

  • D. 

   21 ก.พ.2551 , 20 ก.พ. 2551 , 9 หมวด 141 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ

 • 84. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้อง พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2547 ในหัวข้อ วันประกาศ , วันบังคับ , หมวด มาตรา , ผู้รับสนองฯ , ผู้รักษาการ
  • A. 

   9 ตุลาคม 2546 , 10 ตุลาคม 2546 , 9 หมวด 82 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.มหาดไทย รมต.พัฒนาสังคมฯ รมต.ยุติธรรม

  • B. 

   9 ตุลาคม 2546 , 10 ตุลาคม 2546 , 9 หมวด 140 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.มหาดไทย รมต.พัฒนาสังคมฯ รมต.ยุติธรรม

  • C. 

   9 ตุลาคม 2546 , 10 ตุลาคม 2546 , 9 หมวด 53 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ.

  • D. 

   9 ตุลาคม 2546 , 10 ตุลาคม 2546 , 9 หมวด 53 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.มหาดไทย รมต.พัฒนาสังคมฯ รมต.ยุติธรรม

 • 85. 
  ข้อใด ไม่ใช่ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ
  • A. 

   เด็กที่ถูกทารุณกรรม

  • B. 

   เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด

  • C. 

   เด็กที่อยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการคุ้มครอง

  • D. 

   เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้

 • 86. 
  ข้อใด กล่าวถูกต้อง พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 ในประเด็น วันประกาศ วันบังคับ หมวด มาตรา ผู้รับสนองฯเด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ และโทษของการไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ฉบับนี้
  • A. 

   2 ตุลาคม 2546, 3 ตุลาคม 2546 , 9 หมวด 88 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , 9 , 3 , ปรับจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • B. 

   2 ตุลาคม 2546, 1 พฤษภาคม 2547 , 9 หมวด 88 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , 9 , 3 , ปรับจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   2 ตุลาคม 2546, 1 พฤษภาคม 2547 , 9 หมวด 88 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , 9 , 3 , ปรับจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   2 ตุลาคม 2546, 3 ตุลาคม 2546 , 9 หมวด 88 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , 9 , 3 , ปรับจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 87. 
  ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เรียงลำดับมาตราที่ว่าด้วยเรื่องต่อไปนี้ได้ถูกต้องการเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ , เน้นการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง , การวัดและประเมินผล , เกิด สมศ , คุรุสภา , กคศ/อกคศ
  • A. 

   มาตรา 23 , 22 , 26 , 49 , 53 , 54 ตามลำดับ

  • B. 

   มาตรา 22 , 23 , 26 , 49 , 53 , 54 ตามลำดับ

  • C. 

   มาตรา 22 , 23 , 26 , 49 , 54 , 53 ตามลำดับ

  • D. 

   มาตรา 22 , 23 , 27 , 49 , 53 , 54 ตามลำดับ

 • 88. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ยกเลิกกฎหมายในข้อใด
  • A. 

   พรบ.ครู 2548

  • B. 

   พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 2523

  • C. 

   พรบ.คณะกรรมการการประถมศึกษา 2523

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 89. 
  พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เกิดจาก พรบ.ใด หมวดใด มาตราใด
  • A. 

   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 53

  • B. 

   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 7 มาตรา 53

  • C. 

   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 8 มาตรา 54

  • D. 

   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงฯ.ศ.2546 หมวด 2 มาตรา 23

 • 90. 
  ผู้รับสนองฯ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  คือใคร
  • A. 

   นายชวน หลีกภัย

  • B. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

  • C. 

   นายวิษณุ เครืองาม

  • D. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

 • 91. 
  คุณสมบัติของคณะกรรมการคุรุสภาต้องมีอายุ
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 35 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

 • 92. 
  คุณสมบัติคณะกรรมการคุรุสภาที่มาจากตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีประสบการณ์ในการสอนและมีประสบการณ์ในการบริหารมาแล้ว
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 5 ปี

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 10 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

 • 93. 
  เลขาธิการคุรุสภาคนปัจจุบัน คือใคร
  • A. 

   นายจักรพรรดิ วะทา

  • B. 

   คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

  • C. 

   นายองค์กร อมรสิรินันท์

  • D. 

   นายรุ่ง แก้วแดง

 • 94. 
  ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคือ
  • A. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • C. 

   สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

  • D. 

   สกสค.

 • 95. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  • A. 

   อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา

  • C. 

   ได้รับการฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 96. 
  ประธานกรรมการคุรุสภา คือใคร
  • A. 

   นายองค์กร อมรศิรินันท์

  • B. 

   นายดิเรก พรสีมา

  • C. 

   นายจักรพรรดิ วะทา

  • D. 

   นายพรนิภา ลิมปพยอม

 • 97. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานวิชาชีพ
  • A. 

   มาตรฐานการปฏฺบัติตน

  • B. 

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • C. 

   มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์

  • D. 

   มาตรฐานการปฏิบัติการสอน

 • 98. 
  ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
  • A. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • C. 

   คณะกรรมการ สกสค.

  • D. 

   เลขาธิการคุรุสภา

 • 99. 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีพฤติกรรมประพฤติผิดจรรยาบรรณให้วินิจฉัยชี้ขาดตามข้อใด
  • A. 

   ตักเตือน

  • B. 

   ทัณฑ์บน

  • C. 

   ตัดเงินเดือน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 100. 
  ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูเป็นชาวต่างชาติต้องมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วกี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   2 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   4 ปี