พลวัต 40 รวมมิตรปีฉลู-วัวคะนอง

19 | Total Attempts: 903

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 40 รวมมิตรปีฉลู-วัวคะนอง

ข้อทดลองสอบชุดนี้ จะมีประสิทธิภาพเมื่อท่า ทำและคิดในเวลาที่กำหนดข อละไม่เกิน 1 นาที โดยใส่ชื่อในช่อง Your name และ เริ่มทำแบบทดลองสอบที่ช่ ง Start Qiuz   ดูสถิติและคะแนนได้ โดยคลิ๊ก  Discuss    ผ่านที่ ร้อยละ 65    คะแนนยอดเยี่ยมที่ ร้อยละ 85   ขอให้สนุกกับการทำข้อทดล งสอบครับ 


Questions and Answers
 • 1. 
  การแข่งขัน The Royal Throphy  มีขึ้นในวันที่ 9-11 มกราคม 2552  ในประเทศไทย เป็นการแข่งขันกีฬาชนิดใด
  • A. 

   โบว์ลิ่ง

  • B. 

   กอล์ฟ

  • C. 

   เปตองนานาชาติ

  • D. 

   เทนนิส

 • 2. 
  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี ปี 2552  ข้อใดถูกต้อง 
  • A. 

   ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

  • B. 

   ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันสามัคคี

  • C. 

   ฉลาดคิด จิตที่บริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

  • D. 

   ฉลาดคิด จิตที่บริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันสามัคคี

 • 3. 
  นโยบายการศึกษาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน มีกี่ข้อ
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 4. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลชุดนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ ฯ
  • A. 

   ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์ อย่างชาญฉลาด เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้

  • B. 

   ปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ กยศ.

  • C. 

   ยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศ

  • D. 

   ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีการระดมทรัพยากรเข้ามาช่วยในการจัดการศึกษาอย่างรอบด้าน

 • 5. 
  การแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ที่ได้ดำเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 2550  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551  แถลงที่สถานที่ตามข้อใด
  • A. 

   รัฐสภา

  • B. 

   สำนักงาน ก.พ.

  • C. 

   กองทัพบก

  • D. 

   กระทรวงการต่างประเทศ

 • 6. 
  ข้อใดสอดคล้องกับความหมายของคำว่า เงินเฟ้อ มากที่สุด
  • A. 

   ไปซื้อสินค้าได้ราคาสูงแต่คุณภาพสินค้าต่ำ

  • B. 

   ไปซื้อสินค้าด้วยราคาต่ำและคุณภาพสินค้าเท่าเดิม

  • C. 

   ไปซื้อสินค้าได้ราคาต่ำแต่คุณภาพสินค้าดี

  • D. 

   ไปซื้อสินค้าด้วยราคาสูงและคุณภาพสินค้าเท่าเดิม

 • 7. 
  ข้อใดแสดงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์ แฮมเบอร์เกอร์ ที่แตกต่างจากยุคฟองสบู่  ได้ชัดเจนที่สุด
  • A. 

   การล้มของโดมิโน่

  • B. 

   การล้มละลายของเครือข่าย

  • C. 

   การลอยตัวของฟองสบู่

  • D. 

   การชะงักงันของสภาพคล่อง

 • 8. 
  ข้อใดต่อไปนี้แสดงถึง ภาพอนาคต ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ ที่ "แคบ" "ตรง" และ"ชัดเจน"ที่สุด
  • A. 

   ปณิธาน

  • B. 

   พันธกิจ

  • C. 

   จุดมุ่งหมาย

  • D. 

   เป้าหมาย

 • 9. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งได้รับรางวัลพระราชทานทั้ง โรงเรียน และ นักเรียน  ท่านผู้อำนวยการ จึงจัดทำเวบไซท์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายในโรงเรียนใกล้เคียง  เมื่อเทียบเคียงกับระบบ  Tracking System  แล้ว โรงเรียนนี้ควรอยู่ระดับใด
  • A. 

   A1

  • B. 

   A2

  • C. 

   A3

  • D. 

   A4

 • 10. 
  รายจ่ายในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่  งบกลาง
  • A. 

   เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ

  • B. 

   เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ

  • C. 

   เงินค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ

  • D. 

   เงินค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน

 • 11. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน มอบกระเช้าดอกไม้ ให้ผอ.เขต ฯ เนื่องจากวันขึ้นปีใหม่ และเพื่อต้อนรับผอ.เขต ที่เดินทางไปรับตำแหน่ง   เงินที่ใช้จ่ายเป็นค่า กระเช้าดอกไม้   จัดเป็น....
  • A. 

   ค่าพัสดุ

  • B. 

   ค่าวัสดุ

  • C. 

   ค่าใช้สอย

  • D. 

   ค่ารับรอง

 • 12. 
  สื่อมวลชนตั้งฉายา "นวยทนได้"   ประจำปี 2551  แก่บุคคลอาชีพใด
  • A. 

   ครู

  • B. 

   นักข่าว

  • C. 

   ตำรวจ

  • D. 

   ทหาร

 • 13. 
  โรงเรียนในข้อใดที่ถูกเปิดเผยชื่อเมื่อถูก ดีเอสไอ เข้าไปสอบสวน กรณี ปัญหา แปะี๊เจี๊ยะ
  • A. 

   เตรียมอุดม

  • B. 

   สวนกุหลาบ

  • C. 

   โยธินบูรณะ

  • D. 

   เทพศิรินทร์

 • 14. 
  การตรวจสอบพัสดุประจำปีต้องดำเนินการเมื่อใด
  • A. 

   ภายใน 30 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน

  • B. 

   ภายใน 30 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ

  • C. 

   ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีปฏิทิน

  • D. 

   ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีงบประมาณ

 • 15. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งที่มีครู 1 คน ดื่มสุราเป็นประจำ ท่านจะแก้ปัญหาตามข้อใด จึงจะเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามนโยบาย สพฐ.
  • A. 

   ห้ามครูดื่มสุราในโรงเรียนอย่างเด็ดขาด

  • B. 

   แนะนำถึงวิธีการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน

  • C. 

   ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ทราบถึงพิษภัยของสุราในที่ประชุมประจำเดือน

  • D. 

   หาโอกาสสังสรรกับครูพร้อมให้ครูแสดงสัตยบรรณ ว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุราในทุกๆโอกาส

 • 16. 
  ครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งลงโทษนักเรียน ขั้นสูงสุด  โดยให้เดินเก็บขยะรอบอาคารใ ห้ไ ด้  500 ชิ้น  ข้อใ ดสรุปไ ด้ถูกต้องที่สุด   ในกรณีดังกล่าว  
  • A. 

   การลงโทษของครูเป็นการลงโทษที่อยู่นอกเหนือระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2548

  • B. 

   ครูคนดังกล่าวได้เสนอการลงโทษให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

  • C. 

   การลงโทษดังกล่าวถือเป็นการทารุณกรรมเด็กเกินไป

  • D. 

   คำตอบเป็นอย่างอื่น

 • 17. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ทราบข่าว ใ นบ่ายวันอาทิตย์      จากการแจ้งของชาวบ้านข้างโรงเรียนว่า บ้านพักครูกำลังถูกไฟไหม้  ถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านจะทำตามข้อใด ก่อน  จึงจะถูกต้องและเหมาะสมที่สุด ตามระเบียบ 
  • A. 

   รีบเดินทางไปโรงเรียน ในทันที

  • B. 

   โทรศัพท์ไปที่โรงเรียนเพื่อตรวจเวรครู

  • C. 

   โทรศัพท์แจ้งผอ.เขตฯ

  • D. 

   โทรศัพท์หานักการให้ช่วยดับไฟ

 • 18. 
  ในการประเมินตามรูปแบบของโรงเรียนในฝันหรือโรงเรียนดีใกล้บ้าน  ประเมินกี่ด้าน 
  • A. 

   รอบด้าน

  • B. 

   3 ด้าน

  • C. 

   4 ด้าน

  • D. 

   11 ด้าน

 • 19. 
  คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีวาระอยู่ในตำแหน่งกี่ปี 
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   9