TOEIC Practice - Part 5 - 07

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Nhan Trinh
Nhan Trinh, IT Engineer
Nhan, an IT Engineer, utilizes technical expertise to maintain and optimize information technology systems, ensuring seamless operations for organizations.
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 2,548
Questions: 40 | Attempts: 896

SettingsSettingsSettings
TOEIC Practice - Part 5 - 07 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  The new technology------- the consumption of natural resources by a tremendous amount.

  • A.

   Having reduced

  • B.

   Reduce

  • C.

   Reduced

  • D.

   Reducing

  Correct Answer
  C. Reduced
  Explanation
  Dịch nghĩa: Công nghệ mới làm giảm sự tiêu thụ một số lượng lớn lượng tài nguyên thiên nhiên.
  Correct answer: reduced

  Rate this question:

 • 2. 

  Inspired by ------- father's presidential nomination acceptance speech when she was a child, Irene decided to become a politician.

  • A.

   She

  • B.

   Her

  • C.

   Hers

  • D.

   Herself

  Correct Answer
  B. Her
  Explanation
  Cần 1 đại từ sở hữu đứng trước N father's presidential nomination acceptance speech.
  Dịch nghĩa: Lấy cảm hứng từ bài phát biểu đề cử tổng thống của cha cô khi còn nhỏ, Irene quyết định trở thành một chính trị gia.
  Correct answer: her

  Rate this question:

 • 3. 

  OBI store will be the first local store to move in ------- the much larger Target Shopping Center.

  • A.

   Between

  • B.

   Among

  • C.

   Near

  • D.

   Onto

  Correct Answer
  C. Near
  Explanation
  between: giữa
  among: trong số
  near: gần
  onto: trên
  Dịch nghĩa: Cửa hàng OBI sẽ là cửa hàng địa phương đầu tiên di chuyển đến gần Trung tâm mua sắm Target lớn hơn nhiều.
  Correct answer: near

  Rate this question:

 • 4. 

  It is difficult to find a worker who can work evening and weekend -------.

  • A.

   Orders

  • B.

   Permits

  • C.

   Shifts

  • D.

   Entries

  Correct Answer
  C. Shifts
  Explanation
  orders: đơn đặt hàng
  permits: giấy phép
  shifts: ca làm việc
  entries: mục
  Dịch nghĩa: Thật khó để tìm một công nhân có thể làm việc vào các buổi tối và cuối tuần.
  Correct answer: shifts

  Rate this question:

 • 5. 

  James Martin ------- his theory based on his thorough 15-year research.

  • A.

   Led to

  • B.

   Developed

  • C.

   Practiced

  • D.

   Reserved

  Correct Answer
  B. Developed
  Explanation
  led to: dẫn đến
  developed: phát triển
  practiced: thực hành
  reserved: đặt trước, để dành, dự trữ
  Dịch nghĩa: James Martin đã phát triển lý thuyết của mình dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng 15 năm của ông.
  Correct answer: developed

  Rate this question:

 • 6. 

  Although the ------- sounded very complicated, the engineer had no problem using the equipment for the first time.

  • A.

   Describe

  • B.

   Descriptions

  • C.

   Descriptive

  • D.

   Describable

  Correct Answer
  B. Descriptions
  Explanation
  Cần 1 N sau the và trước sounded (v) (nghe, có vẻ)
  descriptive (adj) mô tả
  describable (adj) có thể mô tả được
  Dịch nghĩa: Mặc dù các mô tả có vẻ rất phức tạp, nhưng lần đầu tiên kỹ sư không gặp vấn đề gì khi sử dụng thiết bị.
  Correct answer: descriptions.

  Rate this question:

 • 7. 

  The company was able to recover ------- from the past three months' losses because its new product dominated the market.

  • A.

   Efficiently

  • B.

   Dramatically

  • C.

   Openly

  • D.

   Hastily

  Correct Answer
  B. Dramatically
  Explanation
  efficiently: hiệu quả
  dramatically: đáng kể
  openly: công khai
  hastily: vội vã
  Dịch nghĩa: Công ty đã có thể phục hồi đáng kể từ những khoản lỗ trong ba tháng qua vì sản phẩm mới của nó chiếm ưu thế trên thị trường.
  Correct answer: dramatically

  Rate this question:

 • 8. 

  If your vehicle has to be -------, please call our service department and we will provide the service you need immediately.

  • A.

   Concerned

  • B.

   Repaired

  • C.

   Established

  • D.

   Determined

  Correct Answer
  B. Repaired
  Explanation
  concerned: liên quan
  repaired: sửa chữa
  established: thành lập
  determined: quyết định
  Dịch nghĩa: Nếu xe của bạn phải được sửa chữa, vui lòng gọi cho bộ phận dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ bạn cần ngay lập tức.
  Correct answer: repaired

  Rate this question:

 • 9. 

  Because its rival company has ------- developed its new technology successfully, it's nearly impossible for Geller Inc. to gain a larger market share.

  • A.

   Already

  • B.

   A great deal

  • C.

   Soon

  • D.

   By far

  Correct Answer
  A. Already
  Explanation
  a great deal: một thoả thuận tuyệt vời
  soon: ngay
  by far: cho đến nay
  Dịch nghĩa: Bởi vì công ty đối thủ của nó đã phát triển thành công công nghệ mới của mình, nên Geller Inc gần như không thể giành được thị phần lớn hơn.
  Correct answer: already

  Rate this question:

 • 10. 

  Because the board members all agreed to fire the CEO, Mr. Chen had to either resign himself------- wait until he gets fired.

  • A.

   As

  • B.

   So

  • C.

   If

  • D.

   Or

  Correct Answer
  D. Or
  Explanation
  cấu trúc either...or/neither...nor
  Dịch nghĩa: Bởi vì các thành viên hội đồng quản trị đều đồng ý sa thải CEO, ông Chen phải từ chức hoặc đợi cho đến khi bị sa thải.
  Correct answer: or

  Rate this question:

 • 11. 

  The insurance losses were deemed ------- because the company had done so well otherwise throughout the rest of the year.

  • A.

   Managing

  • B.

   manage

  • C.

   Manageable

  • D.

   Manageability

  Correct Answer
  C. Manageable
  Explanation
  Deem something + adj: Xem cái gì đó là như thế nào đó
  They deemed the insurance losses manageable.
  = Họ xem những khoản lỗ về bảo hiểm là có thể quản lý được.
  Chuyển sang bị động: The insurance losses were deemed manageable
  Dịch nghĩa: Các khoản lỗ bảo hiểm được coi là có thể quản lý được vì công ty đã làm rất tốt nếu không trong suốt thời gian còn lại của năm.
  Correct answer: manageable

  Rate this question:

 • 12. 

  Since the company had so many unsold products from last year, they had to sell ------- at a hugely discounted rate.

  • A.

   They

  • B.

   Their

  • C.

   Theirs

  • D.

   Them

  Correct Answer
  D. Them
  Explanation
  Cần 1 đại từ nhân xưng để bổ nghĩa cho unsold products.
  Dịch nghĩa: Kể từ khi công ty có rất nhiều sản phẩm chưa bán từ năm ngoái, họ đã phải bán chúng với mức giá rất thấp.
  Correct answer: them

  Rate this question:

 • 13. 

  In a free market economy, the price of goods is determined by supply and -------, which can sometimes get out of control and become the cause of an economic recession.

  • A.

   Demand

  • B.

   Payment

  • C.

   Convenience

  • D.

   Design

  Correct Answer
  A. Demand
  Explanation
  demand: nhu cầu
  payment: thanh toán
  convenience: thuận tiện
  design: thiết kế
  Dịch nghĩa: Trong nền kinh tế thị trường tự do, giá hàng hóa được xác định bởi cung và cầu, đôi khi có thể mất kiểm soát và trở thành nguyên nhân của suy thoái kinh tế.
  Correct answer: demand

  Rate this question:

 • 14. 

  The ------- pace of sales didn't last for a long time because the stock market suddenly crashed.

  • A.

   Short

  • B.

   Poor

  • C.

   Virtual

  • D.

   Steady

  Correct Answer
  D. Steady
  Explanation
  short: ngắn
  poor: nghèo, ít
  virtual: ảo
  steady: vững chắc
  Dịch nghĩa: Tốc độ bán hàng ổn định không kéo dài trong một thời gian dài vì thị trường chứng khoán đột nhiên bị rơi.
  Correct answer: steady

  Rate this question:

 • 15. 

  I figured that Jaina, my boss, ------- that I was the one who messed up the project because Jim blames all his mistakes on me.

  • A.

   Assuming

  • B.

   To assume

  • C.

   assume

  • D.

   Would assume

  Correct Answer
  D. Would assume
  Explanation
  Dịch nghĩa: Tôi nghĩ rằng Jaina, sếp của tôi, sẽ cho rằng tôi là người đã làm hỏng dự án vì Jim đổ lỗi cho tất cả những sai lầm của anh ấy.
  Correct answer: would assume

  Rate this question:

 • 16. 

  It was a huge mistake for Carter to open a DVD store right ------- from the city's largest movie theater.

  • A.

   Across

  • B.

   Opposite

  • C.

   Throughout

  • D.

   Upon

  Correct Answer
  A. Across
  Explanation
  across: băng qua, bên kia
  opposite: đối diện
  throughout: khắp nơi
  upon: trên, gần
  Dịch nghĩa: Đó là một sai lầm lớn đối với Carter khi mở một cửa hàng DVD ngay từ rạp chiếu phim lớn nhất thành phố.
  Correct answer: across

  Rate this question:

 • 17. 

  The envelope that we are going to send you ------- all the necessary documents that you'll need to fill out.

  • A.

   Was enclosing

  • B.

   will be enclosed

  • C.

   Enclosed

  • D.

   Will enclose

  Correct Answer
  D. Will enclose
  Explanation
  Sử dụng thì tương lai đơn ở đây
  Dịch nghĩa: Phong bì mà chúng tôi sẽ gửi cho bạn sẽ bao gồm tất cả các tài liệu cần thiết mà bạn sẽ cần phải điền vào.
  Correct answer: will enclose

  Rate this question:

 • 18. 

  The Korean economy has been ------- affected by the number of exported goods because Korea is an export-driven country.

  • A.

   Larger

  • B.

   Large

  • C.

   Largely

  • D.

   Largeness

  Correct Answer
  C. Largely
  Explanation
  Cần 1 adv bổ nghĩa cho affected (v) (ảnh hưởng)
  Dịch nghĩa: Nền kinh tế Hàn Quốc phần lớn bị ảnh hưởng bởi số lượng hàng hóa xuất khẩu vì Hàn Quốc là một quốc gia xuất khẩu.
  Correct answer: largely

  Rate this question:

 • 19. 

  The analyst ------- on the feasibility of the new government funding policy with passion.

  • A.

   Mediated

  • B.

   Deliberated

  • C.

   Regarded

  • D.

   Supposed

  Correct Answer
  B. Deliberated
  Explanation
  mediate by: trung gian bởi
  deliberate on: thận trọng, cân nhắc
  regard to: liên quan đến
  supposed to: nghĩa vụ phải
  Dịch nghĩa: Nhà phân tích đã cân nhắc về tính khả thi của chính sách tài trợ mới của chính phủ với niềm đam mê.
  Correct answer: deliberated

  Rate this question:

 • 20. 

  The ------- area is protected by high fences and military personnel 24 hours a day.

  • A.

   Restrict

  • B.

   Restrictedly

  • C.

   Restricted

  • D.

   Restriction

  Correct Answer
  C. Restricted
  Explanation
  restriction: sự hạn chế
  Cần 1 adj đứng trước area (N) và sau the.
  Dịch nghĩa: Khu vực hạn chế được bảo vệ bởi hàng rào cao và nhân viên quân sự 24 giờ một ngày.
  Correct answer: restricted

  Rate this question:

 • 21. 

  The two largest manufacturing corporations in this country have now become the largest ------- in their industry worldwide.

  • A.

   Produces

  • B.

   producers

  • C.

   products

  • D.

   productive

  Correct Answer
  B. producers
  Explanation
  Dịch nghĩa: Hai tập đoàn sản xuất lớn nhất nước này hiện đã trở thành những nhà sản xuất lớn nhất trong ngành công nghiệp của họ trên toàn thế giới.
  Correct answer: producers

  Rate this question:

 • 22. 

  When Paul ------- announced that the company is going to become a corporation, the entire family got mad at him for making such an important decision alone.

  • A.

   Customarily

  • B.

   Externally

  • C.

   Observantly

  • D.

   Formally

  Correct Answer
  D. Formally
  Explanation
  customarily: thông thường
  externally: bên ngoài
  observantly: không có nghĩa (phải là observably: quan sát được)
  formally: chính thức
  Dịch nghĩa: Khi Paul chính thức thông báo rằng công ty sẽ trở thành một công ty, cả gia đình đã nổi giận với anh ta vì đã đưa ra quyết định quan trọng như vậy một mình.
  Correct answer: formally

  Rate this question:

 • 23. 

  ------- our company has tried hard to recover from last month's loss, we were not able to reach the same number of sales as last month's.

  • A.

   Although

  • B.

   Despite

  • C.

   When

  • D.

   For

  Correct Answer
  A. Although
  Explanation
  Dịch nghĩa: Mặc dù công ty chúng tôi đã cố gắng hết sức để phục hồi từ khoản lỗ của tháng trước, chúng tôi đã không thể đạt được cùng một số lượng bán hàng như tháng trước.
  Correct answer: Although

  Rate this question:

 • 24. 

  When the two software companies gave a presentation, the partner company had to choose one or-------.

  • A.

   Other

  • B.

   The other

  • C.

   another's

  • D.

   The one

  Correct Answer
  B. The other
  Explanation
  other: khác
  the other: cái khác, cái còn lại
  another's: của người khác
  the one: chỉ một
  Dịch nghĩa: Khi hai công ty phần mềm đưa ra một bài thuyết trình, công ty đối tác phải chọn một hoặc cái còn lại.
  Correct answer: the other

  Rate this question:

 • 25. 

  Although the company made a ------- large profit, it was still not enough to even pay off their debts.

  • A.

   Considerable

  • B.

   Considering

  • C.

   Considerably

  • D.

   Consider

  Correct Answer
  C. Considerably
  Explanation
  Cần 1 adv bổ nghĩa cho large (adj) (lớn)
  Dịch nghĩa: Mặc dù công ty đã kiếm được một khoản lợi nhuận khá lớn, nhưng vẫn chưa đủ để trả nợ.
  Correct answer: considerably

  Rate this question:

 • 26. 

  Howard was looking -------to working with his new colleague, who has been considered a hard worker at the company.

  • A.

   Around

  • B.

   forward

  • C.

   Altogether

  • D.

   Never

  Correct Answer
  B. forward
  Explanation
  look around: nhìn xung quanh
  look foward to: trông mong
  altogether: hoàn toàn
  Dịch nghĩa: Howard rất mong được làm việc với đồng nghiệp mới của mình, người đã được coi là một nhân viên chăm chỉ tại công ty.
  Correct answer: forward

  Rate this question:

 • 27. 

  David was ------- to express his real feelings about the company because he didn't want to say anything negative about his superiors.

  • A.

   Suspicious

  • B.

   Uncertain

  • C.

   Reluctant

  • D.

   Worrisome

  Correct Answer
  C. Reluctant
  Explanation
  suspicious: đáng ngờ
  uncertain: không chắc chắn
  reluctant: lưỡng lự
  worrisome: đáng lo ngại
  Dịch nghĩa: David miễn cưỡng thể hiện cảm xúc thực sự của mình về công ty vì anh không muốn nói bất cứ điều gì tiêu cực về cấp trên của mình.
  Correct answer: reluctant

  Rate this question:

 • 28. 

  Because of its ------- to both the capital city and the coast, lncheon was selected as the location for the international airport.

  • A.

   Exclusion

  • B.

   Proximity

  • C.

   Efficiency

  • D.

   Availability

  Correct Answer
  B. Proximity
  Explanation
  exclusion: loại trừ
  proximity: sự gần gũi, trạng thái ở gần
  efficiency: hiệu quả
  availability: khả dụng
  Dịch nghĩa: Do nằm gần thành phố thủ đô và bờ biển nên lncheon được chọn làm địa điểm cho sân bay quốc tế.
  Correct answer: proximity

  Rate this question:

 • 29. 

  It is crucial for contractors to have good ------- skills because they represent their clients' business.

  • A.

   Cooperating

  • B.

   Conducting

  • C.

   Negotiating

  • D.

   Remarking

  Correct Answer
  C. Negotiating
  Explanation
  cooperating: hợp tác
  conducting: tiến hành
  negotiating: đàm phán
  remarking: nhận xét
  Dịch nghĩa: Điều quan trọng là các nhà thầu phải có kỹ năng đàm phán tốt vì họ đại diện cho doanh nghiệp của khách hàng của họ.
  Correct answer: negotiating

  Rate this question:

 • 30. 

  Matt managed to understand the presentation ------- for the part about how nanotechnology will affect the company in the long run.

  • A.

   Aside

  • B.

   Even

  • C.

   Additionally

  • D.

   Except

  Correct Answer
  D. Except
  Explanation
  Dịch nghĩa: Matt quản lý để hiểu được bài thuyết trình, ngoại trừ một phần về cách công nghệ nano sẽ ảnh hưởng đến công ty trong thời gian dài.
  Correct answer: except

  Rate this question:

 • 31. 

  The position of general manager requires ------- when faced with difficulties because they are considered leaders of the company.

  • A.

   Attendance

  • B.

   Abundance

  • C.

   Persistence

  • D.

   Frequency

  Correct Answer
  C. Persistence
  Explanation
  attendance: sự tham dự
  abundance: sự phong phú
  persistence: kiên trì
  frequency: tần số
  Dịch nghĩa: VVị trí của người quản lý nói chung đòi hỏi sự kiên trì khi gặp khó khăn vì họ được coi là lãnh đạo của công ty.
  Correct answer: persistence

  Rate this question:

 • 32. 

  There is a high demand for programmers who can come up with software that can ------- more customers.

  • A.

   Secure

  • B.

   Secureness

  • C.

   Secures

  • D.

   Securing

  Correct Answer
  A. Secure
  Explanation
  Cần 1 verb bổ nghĩa cho programmers (plural N)
  Dịch nghĩa: Có nhu cầu cao đối với các lập trình viên có thể đưa ra phần mềm có thể bảo mật nhiều khách hàng hơn.
  Correct answer: secure

  Rate this question:

 • 33. 

  Because the president didn't address the United States' position -------, some Middle Eastern countries criticized the U.S for its unclear statement.

  • A.

   Adequately

  • B.

   Objectionably

  • C.

   Approximately

  • D.

   Mutually

  Correct Answer
  A. Adequately
  Explanation
  adequately: đầy đủ
  objectionably: phản đối
  approximately: xấp xỉ
  mutually: hỗ trợ
  Dịch nghĩa: Vì tổng thống không giải quyết được vị trí của Hoa Kỳ một cách đầy đủ, một số nước Trung Đông đã chỉ trích Hoa Kỳ vì tuyên bố không rõ ràng của nó.
  Correct answer: adequately

  Rate this question:

 • 34. 

  The CEO didn't expect that his actions would result in an ------- in the company's stock value.

  • A.

   To increase

  • B.

   Increase

  • C.

   Increased

  • D.

   Increasingly

  Correct Answer
  B. Increase
  Explanation
  increase (N) sự lên giá
  Cần 1 N sau an
  Dịch nghĩa: Giám đốc điều hành không ngờ rằng hành động của ông sẽ dẫn đến sự gia tăng giá trị cổ phiếu của công ty.
  Correct answer: increase

  Rate this question:

 • 35. 

  Ken always acted ------- towards anything I did because both of us were trying to get promoted to the position of manager.

  • A.

   adversary

  • B.

   Adverse

  • C.

   adversely

  • D.

   Adversity

  Correct Answer
  C. adversely
  Explanation
  adversary: (N) kẻ thù
  adversity: (N) nghịch cảnh
  adverse: (adj) bất lợi
  Cần 1 adv bổ nghĩa cho acted (v)
  Dịch nghĩa: Ken luôn hành động bất lợi với bất cứ điều gì tôi đã làm vì cả hai chúng tôi đều cố gắng thăng tiến lên vị trí quản lý.
  Correct answer: adversely

  Rate this question:

 • 36. 

  By donating ------- amounts of money to several orphanages, the chairman of BIH Inc. was able to give a positive impression of the company to the public.

  • A.

   Substantial

  • B.

   Contented

  • C.

   Generating

  • D.

   acquired

  Correct Answer
  A. Substantial
  Explanation
  substantial: đáng kể
  contented: hài lòng
  generating: tạo ra
  acquired: mua
  Dịch nghĩa: Bằng cách quyên góp số tiền đáng kể cho một số trại trẻ mồ côi, chủ tịch BIH Inc. đã có thể tạo ấn tượng tích cực cho công ty cho công chúng.
  Correct answer: substantial

  Rate this question:

 • 37. 

  ------- the company paid extra wages for workers' overtime, the employees were still not content with the company's treatment.

  • A.

   During

  • B.

   In spite of

  • C.

   Even though

  • D.

   As if

  Correct Answer
  C. Even though
  Explanation
  Dịch nghĩa: Mặc dù công ty đã trả thêm tiền lương cho công nhân làm thêm giờ, các nhân viên vẫn không hài lòng với hành động đó của công ty.
  Correct answer: Even though

  Rate this question:

 • 38. 

  Because of its regular customers, the Bason Shop ------- the harsh economic recession.

  • A.

   Withstanding

  • B.

   To withstand

  • C.

   Is withstood

  • D.

   Has withstood

  Correct Answer
  D. Has withstood
  Explanation
  Không dùng withstanding vì thiếu tobe
  Không dùng to withstand vì không hợp cú pháp
  Không dùng is withstood vì không hợp nghĩa
  Dịch nghĩa: Vì khách hàng thường xuyên của nó, Cửa hàng Bason đã chịu đựng được cuộc suy thoái kinh tế khắc nghiệt.
  Correct answer: has withstood

  Rate this question:

 • 39. 

  Most CEOs of large corporations agree that strong human resources are ------- to the success of a company.

  • A.

   Diligent

  • B.

   Prepared

  • C.

   Displayed

  • D.

   Integral

  Correct Answer
  D. Integral
  Explanation
  diligent: siêng năng
  prepared: chuẩn bị
  displayed: khoe khoang, biểu dương
  integral: không thể thiếu
  Dịch nghĩa:
  107/5000
  Hầu hết các CEO của các tập đoàn lớn đều đồng ý rằng nguồn nhân lực mạnh là không thể thiếu cho sự thành công của một công ty.
  Correct answer: integral

  Rate this question:

 • 40. 

  I had to notify our partner company in China three days ------- my departure because they had to find me somewhere to stay while there.

  • A.

   In favor of

  • B.

   Prior to

  • C.

   Owing to

  • D.

   In case of

  Correct Answer
  B. Prior to
  Explanation
  in favor of: ủng hộ
  prior to: trước
  owing to: do
  in case of: trong trường hợp
  Dịch nghĩa: Tôi phải thông báo cho công ty đối tác của chúng tôi ở Trung Quốc ba ngày trước ngày khởi hành của tôi vì họ phải tìm tôi ở đâu đó để ở lại đó.
  Correct answer: prior to

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Oct 23, 2018
  Quiz Created by
  Nhan Trinh

Related Topics

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.