Soal Uts Pkn Online Kelas 6 Sd Semester 1 ( Ganjil ) - Www.Bimbelbrilian.Com

25 Questions | Total Attempts: 934

SettingsSettingsSettings
Soal Uts Pkn Online Kelas 6 Sd Semester 1 ( Ganjil ) - Www.Bimbelbrilian.Com - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Tujuan Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia adalah supaya ....
  • A. 

   Rakyat Indonesia mau mengakui jepang

  • B. 

   Rakyat Jepang mau membantu Indonesia

  • C. 

   Rakyat Indonesia bersedia membantu Jepang

  • D. 

   Rakyat Indonesia semangat memberontak

 • 2. 
  Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk Jepang pada tanggal ....
  • A. 

   29 April 1945

  • B. 

   17 Agustus 1945

  • C. 

   16 Maret 1945

  • D. 

   20 Juni 1945

 • 3. 
  Sila-sila yang ada Pancasila mengandung nilai-nilai yang diambil dari ....
  • A. 

   Kitab Sutasoma dan Kibat Negarakertagama

  • B. 

   Kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia

  • C. 

   Usulan dan saran dari negara Jepang

  • D. 

   Undang-undang negara Belanda

 • 4. 
  Berikut yang bukan merupakan tokoh yang mengusulkan dasar negara pada waktu sidang BPUPKI yaitu ....
  • A. 

   Ir. Soekarno

  • B. 

   Drs. Muhammad Hatta

  • C. 

   Muhammad Yamin

  • D. 

   Prof. Dr. Supomo

 • 5. 
  Panitia perumus yang dibentuk BPUPKI dikenal dengan Panitia Sembilan karena ....
  • A. 

   Dibentuk tanggal 9 Mei 1945

  • B. 

   Memmpunyai 9 misi

  • C. 

   Beranggotakan 9 wilayah

  • D. 

   Beranggotakan 9 orang

 • 6. 
  Perhatikan Rumusan berikut : 1. Peri Kebangsaan. 2. Peri Kemanusiaan. 3. Peri Ketuhanan. 4. Peri Kerakyatan. 5. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial). Rumusan tersebut disampaikan oleh ....
  • A. 

   Mr. Muh. Yamin

  • B. 

   Mr. Soepomo

  • C. 

   Ir. Soekarno

  • D. 

   Drs. Moh. Hatta

 • 7. 
  PPKI dibentuk pada tanggal ....
  • A. 

   29 April 1945

  • B. 

   10 Juli 1945

  • C. 

   9 Agustus 1945

  • D. 

   15 Agustus 1945

 • 8. 
  Rancangan Pembukaan UUD dikenal dengan nama ....
  • A. 

   Piagam Jakarta

  • B. 

   Naskah Proklamasi

  • C. 

   Akta Kemerdekaan

  • D. 

   Piagam Pembukaan

 • 9. 
  Sila pertama dasar Negara dalam piagam Jakarta sebelum mengalami perubahan berbunyi ….
  • A. 

   Ketuhanan Yang Maha Kuasa

  • B. 

   Ketuhanan yang religius dan bermartabat

  • C. 

   Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya

  • D. 

   Ketuhanan yang adil dan beradab

 • 10. 
  PPKI singkatan dari ....
  • A. 

   Panitia pelaksana kemerdekaan Indonesia

  • B. 

   Panitia proklamasi kemerdekaan Indonesia

  • C. 

   Panitia persatuan kesatuan Indonesia

  • D. 

   Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia

 • 11. 
  Contoh sikap para pendiri bangsa ketika menghadapi perbedaan pendapat adalah ....
  • A. 

   Mengutamakan kepentingan pribadi

  • B. 

   Mempermasalahkan pendapat-pendapat

  • C. 

   Saling menghargai pendapat

  • D. 

   Saling berdebat panjang tidak mau kalah

 • 12. 
  Berikut yang tidak termasuk nilai-nilai yang dapat diambil dalam proses perumusan Pancasila ....
  • A. 

   Semangat untuk menjaga persatuan dan kesatuan

  • B. 

   Semangat kekeluargaan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia

  • C. 

   Semangat untuk mengutamakan kepentingan daerah sendiri

  • D. 

   Rasa cinta tanah air yang begitu besar

 • 13. 
  Fungsi utama pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai ....
  • A. 

   Pandangan hidup warga

  • B. 

   Sumber dari semua hukum

  • C. 

   Alat pemersatu bangsa

  • D. 

   Pedoman pembuatan norma

 • 14. 
  Undang Undang Dasar 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari dua bagian yaitu ....
  • A. 

   Bagian Pembukaan dan Batang Tubuh UUD

  • B. 

   Bagian Inti dan Penjelasan

  • C. 

   Bagian Pembukaan dan Pentutupan

  • D. 

   Bagian Proklmasi dan Pancasila

 • 15. 
  Para tokoh pendiri bangsa dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sikap ....
  • A. 

   Senang bermusyawarah dan berjiwa besar

  • B. 

   Berambisi menjadi pemimpin bangsa

  • C. 

   Suka mengutamakan kepentingan daerah

  • D. 

   Saling memaksakan kehendak

 • 16. 
  Berikut nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, kecuali ....
  • A. 

   Kerakyatan

  • B. 

   Ketuhanan

  • C. 

   Hikmat kebijaksanaan

  • D. 

   Permusyawaratan

 • 17. 
  Pembukaan UUD 1945 terdiri dari ....
  • A. 

   3 alenia

  • B. 

   4 alenia

  • C. 

   5 alenia

  • D. 

   6 alenia

 • 18. 
  Berikut adalah contoh sikap yang mencerminkan sila ke-3 Pancasila adalah ....
  • A. 

   Memeluk agama dengan baik

  • B. 

   Selalu rukun dengan semua teman

  • C. 

   Bermusyawarah memilih ketua kelas

  • D. 

   Suka menolong orang yang kesusahan

 • 19. 
  Salah satu tugas PPKI adalah ....
  • A. 

   Mengesahkan Undang-Undang Dasar

  • B. 

   Memilih panitia pemilu setelah kemerdekaan

  • C. 

   Membentuk Tentara Nasional Indonesia

  • D. 

   Membentuk 8 provinsi di awal kemerdekaan

 • 20. 
  Di dalam pembukaan UUD 1945, rumusan Pancasila terdapat pada ....
  • A. 

   Alinea pertama

  • B. 

   Alinea ketiga

  • C. 

   Alinea kedua

  • D. 

   Alinea keempat

 • 21. 
  Berikut adalah perilaku yang sesuai dengan Pancasila, kecuali ....
  • A. 

   Cinta tanah air

  • B. 

   Menjaga persatuan bangsa

  • C. 

   Bekerja dengan pamrih

  • D. 

   Toleransi antas sesama

 • 22. 
  Pengambilan keputusan dengan cara mengambil suara terbanyak dapat dilakukan jika ....
  • A. 

   Jumlah peserta musyawarah sedikit

  • B. 

   Musyawarah untuk mufakat sulit tercapai

  • C. 

   Peserta musyawarah ingin cepat pulang

  • D. 

   Peserta rapat tidak suka musyawarah

 • 23. 
  Contoh musyawarah yang tidak tepat dilakukan di kelas adalah ....
  • A. 

   Memilih tujuan wisata

  • B. 

   Memilih wakil ketua kelas

  • C. 

   Memilih jumlah pelajaran

  • D. 

   Memilih ketua kelas

 • 24. 
  Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan ....
  • A. 

   Peri keadilan dan peri kebangsaan

  • B. 

   Hak keadilan dan hak internasional

  • C. 

   Peri kemanusiaan dan peri keadilan

  • D. 

   Norma kesusilaan dan norma hukum

 • 25. 
  Alinea II pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita bangsa Indonesia yaitu ....
  • A. 

   Negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur

  • B. 

   Kemerdekaan adalah hak segala bangsa

  • C. 

   Kemerdekaan atas berkat Rahmat Allah SWT

  • D. 

   Negara yang merdeka, berbentuk republik dan kuat

Back to Top Back to top