Soal Usbn Susulan Bahasa Sunda Paket A/B

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Parindo
P
Parindo
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 2,968
Questions: 45 | Attempts: 2,196

SettingsSettingsSettings
Soal Usbn Susulan Bahasa Sunda Paket A/B - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Sebutkeun opat ciri Artikel

 • 2. 

  Naon anu dimaksudkeun Alinea Induktif ?

 • 3. 

  Jelaskeun naon ari anu disebut Alinea Deduktif ?

 • 4. 

  Naon hartina paribasa “Ciri sabumi cara sadesa ?

 • 5. 

  Cing jelaskeun bedana Kritik jeung resensi .

 • 6. 

  Adat kabiasaan atawa tali paranti anu turun tumurun ti karuhun anu masih dilaksankeun dina pakumbuhan masarakat , disebut.........................

  • A. 

   A. Folklor

  • B. 

   B.   Budaya

  • C. 

   C.    Tradisi

  • D. 

   D.   Etika

  • E. 

   E.    Tatakrama

  Correct Answer
  C. C.    Tradisi
  Explanation
  Tradisi adalah adat kebiasaan atau tali peranti yang turun temurun dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Tradisi mencakup berbagai praktik, ritual, dan norma yang diikuti oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Tradisi dapat berupa perayaan, upacara, atau kegiatan lain yang memiliki makna dan nilai khusus bagi masyarakat tersebut.

  Rate this question:

 • 7. 

  Ieu dihandap anu henteu kaasup kana upacara daur hirup, nyaeta....................

  • A. 

   A. Adat anu nyiram

  • B. 

   B.   Adat ngariksa anu reuneuh

  • C. 

   C.    Adat ngariksa anu ngajuru

  • D. 

   D.   Adat mulasara Bali

  • E. 

   E.    Adat nyalin

  Correct Answer
  E. E.    Adat nyalin
 • 8. 

  Ieu dihandap anu henteu kaasup kana tehnik nulis karangan pedaran , nyaeta tehnik..........

  • A. 

   A. Persuasi

  • B. 

   B.   Identipikasi

  • C. 

   C.    Ilustrasi

  • D. 

   D.   Definisi

  • E. 

   E.    Proses

  Correct Answer
  A. A. Persuasi
  Explanation
  The given sentence states that the technique mentioned does not include writing persuasive essays. Therefore, the correct answer is "Persuasi."

  Rate this question:

 • 9. 

  Anu henteu kaasup karakter dina Pangimbuhing Twah, nyaeta...................

  • A. 

   A. Emet

  • B. 

   B.   Imeut

  • C. 

   C.    Kandulan

  • D. 

   D.   Rajeun

  • E. 

   E.    Leukeun

  Correct Answer
  C. C.    Kandulan
 • 10. 

  Anu henteu kaasup kana karakter goreng opat paharaman , nyaeta...................

  • A. 

   A. Babarian

  • B. 

   B.   Humandeuar

  • C. 

   C.    Kukulutus

  • D. 

   D.   Langsitan

  • E. 

   E.    Pundungan

  Correct Answer
  C. C.    Kukulutus
 • 11. 

  Tulisan ieu dihandap henteu kaasup kana unsur Dasa Pasanta (panengtrem Hate ), nyaeta........

  • A. 

   A. Ramah

  • B. 

   B.   Hook

  • C. 

   C.    Cangcingan

  • D. 

   D.   Nyecep Asih

  • E. 

   E. Asih Nyecep

  Correct Answer
  B. B.   Hook
  Explanation
  The given text is in an Indonesian language which is not readable or understandable. Therefore, it is not possible to generate an explanation for the correct answer.

  Rate this question:

 • 12. 

  Pangimbuhing Twah anu hartina “ Mibanda jiwa pahlawan atawa sikep nasionalisme tur gede rasa tulung tinulungan “ nyaeta..........................

  • A. 

   A. Pakapradana

  • B. 

   B.   Marogol-rogol

  • C. 

   C.    Gapitan Purusa ning sa

  • D. 

   D.   Karawaleya

  • E. 

   E. Asih Nyecep

  Correct Answer
  A. A. Pakapradana
 • 13. 

  Dina sistim kapamingpinan Sunda “ Tri Tangtu di Bumi “ Sang Prabu boga palsapah Ngagurat Batu, nyaeta.........................

  • A. 

   A. Ngawujudkeun kulawarga jeung masarakat anu ayem trengtrem

  • B. 

   B.   Taat tur patuh dina ngajalankeun hukum, tanpa ayana rekayasa

  • C. 

   C.    Boga watek nengtremkeun dina kaadilan

  • D. 

   D.   Jeung bawahan boga watek silih asih,si9lih asih,silih asuh.

  • E. 

   E.    Kudu lumampah dumasar tekad, ucap, jeung lampah.

  Correct Answer
  D. D.   Jeung bawahan boga watek silih asih,si9lih asih,silih asuh.
  Explanation
  The correct answer is d. Jeung bawahan boga watek silih asih, silih asih, silih asuh. This answer suggests that in the Sunda governance system, both the ruler and the subordinates should have qualities of love, care, and nurturing towards each other. This implies that a harmonious relationship between the ruler and the subordinates is important for effective governance.

  Rate this question:

 • 14. 

  Ngeunaan tipeu jeung gaya kapamingpinan Sunda bisa kapanggih dina naskah Kuno...............

  • A. 

   A. Sanghiyang Siksa Kandang Karesian

  • B. 

   B.   Amanat Galunggung

  • C. 

   C.    Sewaka Darma

  • D. 

   D.   Carita Ratu Pakuan

  • E. 

   E.    Darmajati

  Correct Answer
  D. D.   Carita Ratu Pakuan
  Explanation
  The correct answer is Carita Ratu Pakuan. Carita Ratu Pakuan is a type of Sundanese leadership style and can be found in ancient manuscripts.

  Rate this question:

 • 15. 

  Aya rupa rupa beulitan iket luyu jeung umur, jabatan, jeung waktu dipakena. Ieu dihandap anu henteu kaasup kana beulitan iket nyaeta................

  • A. 

   A. Barangbang Semplak

  • B. 

   B.   Parekos nangka

  • C. 

   C.    Koncer/ paiten

  • D. 

   D.   Kuda balap

  • E. 

   E.    Kole nyangsang

  Correct Answer
  D. D.   Kuda balap
 • 16. 

  Carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang ku salah sahiji dalang disebutna...........

  • A. 

   A. Wawacan

  • B. 

   B.   Hikayat

  • C. 

   C.    Carita pantun

  • D. 

   D.   Dongeng

  • E. 

   E.    Carita wayang

  Correct Answer
  E. E.    Carita wayang
  Explanation
  The correct answer is e. Carita wayang. This answer is correct because the question asks for the type of story that is performed in a wayang performance. Wayang is a traditional form of puppet theater in Indonesia, and carita wayang refers specifically to the stories that are told through this art form. Therefore, carita wayang is the appropriate term to describe the stories performed in a wayang performance.

  Rate this question:

 • 17. 

  Loba rupana wayang dina unsur pawayangan boh Sunda atawa jawa , anu henteu kaasup kana warnaning wayang nyaeta wayang......................

  • A. 

   A. Golek

  • B. 

   B.   Kulit

  • C. 

   C.    Purwa

  • D. 

   D.   Potehi

  • E. 

   E.    Prabu

  Correct Answer
  E. E.    Prabu
  Explanation
  The given question is in Indonesian language and it asks for the type of wayang that does not include the color of wayang. The correct answer is "Prabu" which refers to a type of wayang character that represents a king or ruler.

  Rate this question:

 • 18. 

  Dina carita wayang golek boh wayang wong , dina panakawan anu henteu kaasup kulawarga Semar dina pawayangan Sunda nyaeta.............

  • A. 

   A. Si Cepot

  • B. 

   B.   Si Dawala

  • C. 

   C.    Si Gareng

  • D. 

   D.   Si Petruk

  • E. 

   E.    Gatot kaca

  Correct Answer
  E. E.    Gatot kaca
 • 19. 

  Dina carita Bratayuda kaasup tina salah sahiji bagian carita wayang ....................

  • A. 

   A. Ramayana

  • B. 

   B.   Arjuna Satrabahu

  • C. 

   C.    Mahabarata

  • D. 

   D.   Dewa Ruci

  • E. 

   E.    Jagal Bilawa

  Correct Answer
  C. C.    Mahabarata
  Explanation
  The correct answer is c. Mahabarata. The given sentence mentions "carita wayang," which refers to wayang stories or Javanese traditional puppet theater. The Mahabarata is one of the two major Indian epics that is often performed in wayang, making it the most likely choice among the options given.

  Rate this question:

 • 20. 

  Dina carita pawayangan dicariutakeun yen hubungan Pandawa Lilima jeung dipati Karna teh , nyaeta...............

  • A. 

   A. Pernah kapilanceuk

  • B. 

   B.   Pernah lanceuk misah bapa

  • C. 

   C.    Pernah lanceuk misah Indung

  • D. 

   D.   Pernah lanceuk saindung sabapa

  • E. 

   E.    Taya hubungan duduluran

  Correct Answer
  B. B.   Pernah lanceuk misah bapa
  Explanation
  The given answer suggests that the relationship between Pandawa Lilima and Dipati Karna is that they have been separated from their father.

  Rate this question:

 • 21. 

  Anu disebut keun putra panengah pandawa teh nyaeta..................

  • A. 

   A. Yuditira

  • B. 

   B.   Arjuna

  • C. 

   C.    Bima

  • D. 

   D.   Nakula

  • E. 

   E.    Jeung Sadewa

  Correct Answer
  B. B.   Arjuna
  Explanation
  Arjuna is referred to as the middle son of the Pandavas.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ngajen atawa meunteun kana hiji karya, saoerti buku, film, atawa pintonan drama jeung musik disebutna......................

  • A. 

   A. Apresiasi

  • B. 

   B.   Ekspresi

  • C. 

   C.    Resensi

  • D. 

   D.   Esey

  • E. 

   E.    Kritik

  Correct Answer
  C. C.    Resensi
  Explanation
  The correct answer is c. Resensi. Resensi is an Indonesian term that refers to a review or critique of a work, such as a book, film, or play. It involves analyzing and evaluating the work's content, style, and overall quality. Resensi often provides a summary of the work and offers personal opinions and recommendations. It serves as a form of appreciation and assessment of the artistic or literary value of the work.

  Rate this question:

 • 23. 

  Bagian tina ulikan sastra anu nyaritakeun kalawan langsung karya sastra saperti nganalisis, napsirkeun, jeung ngajen karya sastra , disebutna......................

  • A. 

   A. Apresiasi Sastra

  • B. 

   B.   Ekspresi Sastra

  • C. 

   C.    Kritik Sastra

  • D. 

   D.   Esey Sastra

  • E. 

   E.    Artikel Sastr

  Correct Answer
  C. C.    Kritik Sastra
  Explanation
  The given correct answer is c. Kritik Sastra. This is because the question is asking for the term that refers to the analysis, evaluation, and interpretation of literary works. Kritik Sastra is the term used to describe the process of critically examining and assessing literary works, which involves analyzing the themes, styles, techniques, and messages conveyed in the literature.

  Rate this question:

 • 24. 

  Dihandap ieu aya hal-hal anu henteu kaasup kana cara-cara nepikeun kritik nyaeta.................

  • A. 

   A.  Kaunggulan jeung kahengkjeran ditepikeunanakudu saimbang atawa proposional

  • B. 

   B.   Kudu sopandina ngedalkeun kateupanujuan atawa kasugemaan

  • C. 

   C.    Tembong rasa resep atawa teu resep sawajarna

  • D. 

   D.   Singkahan jejer (persualan ) anu sipatna pribadi atawa ulah ngiritik kana persualan pribadi

  • E. 

   E.    Kudu bisa nepikeun kahengkeran atawa kagorengan karya anu dikritik.

  Correct Answer
  E. E.    Kudu bisa nepikeun kahengkeran atawa kagorengan karya anu dikritik.
  Explanation
  The correct answer is e. Kudu bisa nepikeun kahengkeran atawa kagorengan karya anu dikritik. This means that in order to give criticism, one must be able to understand the strengths and weaknesses of the work being criticized. This suggests that effective criticism requires the ability to provide constructive feedback and identify areas for improvement.

  Rate this question:

 • 25. 

  Pintonan Drama anu pintonana ngandelkeun gerak , ibing, lagu, musik, jst, disebutna teater...................

  • A. 

   A.  Lakon

  • B. 

   B.   Verbal

  • C. 

   C.    Tradisional

  • D. 

   D.   Non-verbal

  • E. 

   E.    Balarea

  Correct Answer
  C. C.    Tradisional
  Explanation
  The correct answer is c. Tradisional. The question is asking for the term used to describe a drama that includes movement, dance, music, and gestures. The term "tradisional" refers to traditional or cultural forms of drama that incorporate these elements.

  Rate this question:

 • 26. 

  Karangan anu disusun pikeun ngebrehkeun pamadegan nu nulis kana hiji fakta/data/ pamadegan batur dumasar kana runtuyan logika nu tangtu, disebutna..................

  • A. 

   A. Esey

  • B. 

   B.  Artikel

  • C. 

   C. Pedaran

  • D. 

   D. Makalah

  • E. 

   E. Skripsi

  Correct Answer
  B. B.  Artikel
  Explanation
  The correct answer is b. Artikel. An "artikel" is a piece of writing that presents facts or information based on logical reasoning. It is typically shorter and less formal than other types of writing, such as essays or research papers. In an artikel, the author aims to inform the reader about a specific topic or issue, using evidence and logical arguments to support their points.

  Rate this question:

 • 27. 

  Anu ngabedakeun Pedaran jeung Artikel teh, di antaran wae, nyaeta......................

  • A. 

   A. Panjang pondokna karangan

  • B. 

   B.  Alus gorengna basa nu digunakeun

  • C. 

   C. Eusina geus dimuat acanna dina koran / majalah

  • D. 

   D. Aya henteuna daftar rujukan

  • E. 

   E. Wangun huruf atawa font anu digunakeun

  Correct Answer
  C. C. Eusina geus dimuat acanna dina koran / majalah
 • 28. 

  Ieu dihandap anu henteu kaasup kana cara-cara maca artikel, nyaeta....................

  • A. 

   A. Baca heula sakali ti mimiti judul nepi katamat

  • B. 

   B.  Dicatet sakabeh eusina kana buku catetan

  • C. 

   C. Catetkeun hal-hal anu penting tina eusi artikel

  • D. 

   D. Mun perlu catetkeun saha wae ahli anu dicutat dina eta artikel

  • E. 

   E. Jieun ringkesanana tina artikel anu dibaca.

  Correct Answer
  D. D. Mun perlu catetkeun saha wae ahli anu dicutat dina eta artikel
  Explanation
  The correct answer is d. If there is a need to take notes, it should be about the expert mentioned in the article. This suggests that the article may contain information or insights from an expert that are worth noting down.

  Rate this question:

 • 29. 

  Ieu dihandap anu henteu kaasup kana unsur-unsur dina struktur artikel, nyaeta................

  • A. 

   A.  Judul

  • B. 

   B.  Alinea bubuka

  • C. 

   C. Alinea panandes

  • D. 

   D. Alinea pamungkas

  • E. 

   E. Alinea panambah

  Correct Answer
  E. E. Alinea panambah
  Explanation
  The given correct answer is e. Alinea panambah. This is because the question is asking for an element that is not included in the structure of an article. The other options, such as judul (title), alinea bubuka (opening paragraph), alinea panandes (main paragraphs), and alinea pamungkas (conclusion paragraph), are all elements that are typically found in the structure of an article. However, alinea panambah (additional paragraph) is not a necessary element in the structure of an article and therefore does not belong in the list.

  Rate this question:

 • 30. 

  Situs Megalitik Gunung Padang disebut-sebut kupara ahli Arkeologi mangrupa situs Megalitik pangrohakana di..............................

  • A. 

   A. Asia tenggara

  • B. 

   B. Jawa Barat

  • C. 

   C. Indonesia

  • D. 

   D. Eropah

  • E. 

   E. Dinya

  Correct Answer
  A. A. Asia tenggara
  Explanation
  The correct answer is a. Asia tenggara. The question is asking about the location of the Megalithic site Gunung Padang, which is said to be the largest Megalithic site in Southeast Asia. This suggests that the site is located in the Southeast Asian region.

  Rate this question:

 • 31. 

  Dina tahun 1980 diayakeun survey ilmiah , anu nyindekeun yen batu di gunung Padang teh . Ka asup kana batu........................

  • A. 

   A. Koral

  • B. 

   B. Gamping

  • C. 

   C. Andesit

  • D. 

   D, Parikesit

  • E. 

   E. Permata

  Correct Answer
  A. A. Koral
  Explanation
  In the given statement, it is mentioned that a scientific survey was conducted in 1980 on Mount Padang, which revealed the presence of stones. The correct answer, "a. Koral," suggests that the stones found on Mount Padang were coral.

  Rate this question:

 • 32. 

  Alinea anu eusina ngebrehkeun lumangsungna peristiwa atawa kajadian , boh nu sipatna nyata atawa rekaan , disebutna..................

  • A. 

   A.  Argumentasi

  • B. 

   B. Deskripsi

  • C. 

   C. Narasi

  • D. 

   D. Ekposisi

  • E. 

   E. Persuasi

  Correct Answer
  A. A.  Argumentasi
  Explanation
  The correct answer is "a. Argumentasi" because the given phrase mentions that it is about presenting a direct event or incident, whether it is real or fictional. Argumentasi refers to presenting arguments or reasons to support a certain point of view or claim.

  Rate this question:

 • 33. 

  Dina carita pantun , anu mindeng disebut-sebut salaku anu ngawasa Gunung Padang teh nyaeta...................

  • A. 

   A. Nyi Pohaci Sang Hiyang Sri

  • B. 

   B. Dewi Durga

  • C. 

   C. Guriang Tunggal

  • D. 

   D. Guriang Tujuh

  • E. 

   E. Sunan Ambu

  Correct Answer
  D. D. Guriang Tujuh
 • 34. 

  Dina taun 1982, pamugaran Gunung Padangf dieureunkeun lantaran.....................

  • A. 

   A. Gawir digunung Padang urug

  • B. 

   B. Masarakat disabudereun Gunnung Padang teu panuju

  • C. 

   C. Arkesnas kakurangan waragad keur pamugaran

  • D. 

   D. Lebu gunung Galunggung ngubur situs Gunung Padang

  • E. 

   E. Batu-batuna parageuh teubisa di ongget-ongget.

  Correct Answer
  E. E. Batu-batuna parageuh teubisa di ongget-ongget.
 • 35. 

  Kacaritakeun yen Prabu Siliwangi kungsi tatapa di Gunung Padang, ngaran sohorna mah Prabu Siliwangi teh nyaeta................

  • A. 

   A. Raja Sunda

  • B. 

   B. Ratu Haji

  • C. 

   C. Jagat Dewata

  • D. 

   D. Permana Dikusumah

  • E. 

   E. Sribaduga Maharaja

  Correct Answer
  E. E. Sribaduga Maharaja
  Explanation
  The given question is in Indonesian and asks for the name of Prabu Siliwangi. The correct answer is "Sribaduga Maharaja".

  Rate this question:

 • 36. 

  Carita rekaan anu ukurana paranjang,gelar dina lisan, sarta ngandung hal hal anu mere kesan pamohalan, anu ditepikeunana ku juru pantun, dipirig ku kacapi, disebutna..................

  • A. 

   A. Dongeng

  • B. 

   B. Wawacan

  • C. 

   C. Hikayat

  • D. 

   D. Carita Wayang

  • E. 

   E. Carita Pantun s

  Correct Answer
  A. A. Dongeng
  Explanation
  The passage mentions that the story is told orally and accompanied by a musical instrument called kacapi. It also states that the story contains elements that convey moral values. These characteristics are commonly associated with the genre of "dongeng" or fairy tales, making option a the correct answer.

  Rate this question:

 • 37. 

  Tokoh-tokoh nu dilalakonkeun dina carita pantun teh umumna,nyaeta.....

  • A. 

   A.   Satria atawa putri ti Karajaan Galuh Jeung Pajajaran

  • B. 

   B. Rayat biasa ti tatar Sunda

  • C. 

   C. Raja-raja ti Tatar Sunda

  • D. 

   D. Raja-raja ti luar tatar Sunda

  • E. 

   E. Sing saha wae anu aya hubungana jeung Tatar Sunda

  Correct Answer
  A. A.   Satria atawa putri ti Karajaan Galuh Jeung Pajajaran
  Explanation
  The correct answer is a. Satria atawa putri ti Karajaan Galuh Jeung Pajajaran. This is because the characters in the pantun stories are generally knights or princesses from the kingdoms of Galuh and Pajajaran.

  Rate this question:

 • 38. 

  Dina Sastra Sunda , pantun teh mangrupa carita panjang, ari dina sastra Indonesia, pantun teh sarua hartina jeung .............. dina sastra Sunda

  • A. 

   A. Sisindiran

  • B. 

   B. Wawangsalan

  • C. 

   C. Pupujian

  • D. 

   D. Tatarucingan

  • E. 

   E. Paparikan

  Correct Answer
  A. A. Sisindiran
  Explanation
  The given question is asking for a word that completes the sentence and is similar in meaning to "pantun" in Sundanese literature. The correct answer is "sisindiran" because it is a type of Sundanese poetry that is similar to pantun in Indonesian literature. Therefore, it is the most appropriate choice to complete the sentence.

  Rate this question:

 • 39. 

  Mantra anu dipapatkeun samemeh ngalalakonkeun carita pantun ku juru pantun disebutna......................

  • A. 

   A. Rajah

  • B. 

   B. Deskripsi

  • C. 

   C. Lalakon

  • D. 

   D. Rajah Pamunah

  • E. 

   E. Papantunan

  Correct Answer
  A. A. Rajah
  Explanation
  The correct answer is "a. Rajah". In the given question, the word "dipapatkeun" suggests that someone is performing or reciting a pantun (a traditional Malay poetic form). The term "juru pantun" refers to the person who is skilled in composing or reciting pantun. The word "rajah" means to depict or illustrate in Sundanese language. Therefore, the most appropriate term to describe the action of illustrating or depicting the pantun is "rajah".

  Rate this question:

 • 40. 

  Dewi Sri teh Sok disebut sebut minangka Dewi Pare lantaran......................

  • A. 

   A. Tina kuburunana jadi tutuwuhan , diantarana pare

  • B. 

   B. Anu mimiti ngidangkeun dahareun tina pare

  • C. 

   C. Anu nyiptakeun pepelakan pare di Pajajaran

  • D. 

   D. Anu mimiti mawa binih pare ka Pajaran

  • E. 

   E. Anu mimiti nyebarkeun pare di Pajaran

  Correct Answer
  D. D. Anu mimiti mawa binih pare ka Pajaran
 • 41. 

  Pikeun ngahormat Dewi Sri, di daerah Kampung Kasepuhan di Cisolok Sukabumi sok ayakeun acara....................

  • A. 

   A. Ngahuma

  • B. 

   B. Seni Rengkong

  • C. 

   C. Pesta laut

  • D. 

   D. Seren Taun

  • E. 

   E. Dogdog lojor

  Correct Answer
  C. C. Pesta laut
 • 42. 

  Ayana carita Dewi Sri anu lahir di Kahyangan tina cimata Dewa Anta, nuduhkeun yen masarakat Sunda kungsi kapangaruhan ku agama......................

  • A. 

   A. Buda

  • B. 

   B. Islam

  • C. 

   C. Hindu

  • D. 

   D.Kristen

  • E. 

   E. Sunda Wiwitan

  Correct Answer
  B. B. Islam
  Explanation
  The given information states that Ayana Carita Dewi Sri was born in Kahyangan from the union of Dewa Anta, implying that she is a deity in the Hindu belief system. However, the question asks about the religion that has the most influence on the Sundanese community. Historically, Islam has had a significant impact on the Sundanese people in West Java, Indonesia. Therefore, the correct answer is b. Islam.

  Rate this question:

 • 43. 

  Alinea anu eusina ngadarkeun atawa ngebrehkeun kagiatan Indra minangka hasil pangalalamanana kalayan telik disebutna..............

  • A. 

   A. Ekposisi

  • B. 

   B. Deskripsi

  • C. 

   C. ArgumentasiNarasi

  • D. 

   D. Persuasi

  • E. 

   E. Sunda Wiwitan

  Correct Answer
  A. A. Ekposisi
  Explanation
  The correct answer is a. Ekposisi. The given question is in Indonesian language and it asks for the type of writing that presents an explanation or description. Ekposisi refers to a type of writing that explains or describes a particular topic or subject.

  Rate this question:

 • 44. 

  Sarat mutlak karangan nu mangrupa Artikel, nyaeta..................

  • A. 

   A. Dimuatna dina majalah atawa koran

  • B. 

   B. Pamadegan nunulis kana hijipakta /data/pamadegan batur

  • C. 

   C. Alesan-alesan atawa argumen-argumen nu ditepikeun

  • D. 

   D. Informasi ngeunaan jejer nu ditepikeun

  • E. 

   E. Runtuyan kajadian atawa peristiwa nu ditepikeun

  Correct Answer
  C. C. Alesan-alesan atawa argumen-argumen nu ditepikeun
  Explanation
  The correct answer is c. Alesan-alesan atawa argumen-argumen nu ditepikeun. This is because an article typically presents reasons or arguments to support a certain point of view or to provide information on a specific topic. It is a form of written discourse that aims to persuade or inform the reader through logical reasoning and evidence.

  Rate this question:

 • 45. 

  Artikel anu eusi pedaranana ngeunaan perkara anu can kajadian dumasar sawangan (analisis ) pangarangna disebut artikel..................

  • A. 

   A. Deskriptif

  • B. 

   B. Eksploratif

  • C. 

   C. Prediktif

  • D. 

   D. Eksplanatif

  • E. 

   E. Komunikatif

  Correct Answer
  D. D. Eksplanatif
  Explanation
  The correct answer is d. Eksplanatif. This is because the question is asking about an article that discusses events or incidents based on analysis. The term "eksplanatif" in Indonesian means explanatory, which suggests that the article provides explanations or interpretations of the events or incidents.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.