ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

10 | Attempts: 610

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน - Quiz

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์ าตรฐานกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการใด
  • A. 

   แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 : 2553 – 2555

  • B. 

   แผนปฏฺบัติการ สพฐ.

  • C. 

   โครงการ 3 ดี

  • D. 

   โครงการ 5 ฟรี

 • 2. 
  Program for International Students Assessment: PISA มีการประเมินด้านใดบ้าง
  • A. 

   ทักษะการอ่าน ความรู้คณิตศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์

  • B. 

   ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความรู้คณิตศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์

  • C. 

   ทักษะการเขียน ความรู้ภาษาไทย ความรู้วิทยาศาสตร์

  • D. 

   ทักษะการพูด ความรู้คณิตศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์

 • 3. 
  จากการทดสอบระดับชาติ      O-NET  (Ordinary National Education Test) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในช่วงปีการศึกษา 2549-2552 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาเกือบทั้งหมดไม่ถึงร้อยละ 50 ยกเว้นวิชาใด ชั้นใด
  • A. 

   วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 (ปีการศึกษา 2551) และวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6

  • B. 

   วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.6 (ปีการศึกษา 2551) และวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6

  • C. 

   วิชาวิภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 (ปีการศึกษา 2551) และวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6

  • D. 

   วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 (ปีการศึกษา 2551) และวิชาศิลปะของนักเรียนชั้น ม.6

 • 4. 
  สมศ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองตั้งแต่ พศ. 2549 จนถึงขณะนี้ (พ.ศ. 2551) จากวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า มีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนกี่โรง
  • A. 

   4,322

  • B. 

   4,323

  • C. 

   4,324

  • D. 

   4,325

 • 5. 
  ในจำนวนสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินตามข้อ 4 มีมาตรฐานใดบ้าง
  • A. 

   4 , 5 , 6 , 9 , 11,12

  • B. 

   4 , 5 , 6 , 7 , 12,13

  • C. 

   4 , 5 , 6 , 9 , 12,13

  • D. 

   4 , 5 , 6 , 10 , 11,13

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  • A. 

   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ

  • B. 

   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารและสถานศึกษา

  • C. 

   ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

  • D. 

   ผิดทุกข้อ

 • 7. 
  เป้าหมายของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวนกี่โรงเรียนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  • A. 

   500

  • B. 

   2,500

  • C. 

   7,000

  • D. 

   7,790

 • 8. 
  เป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียนนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องกำหนดเป็นเป้าหมายท้าทาย คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระควรเพิ่มขึ้นเท่าใด
  • A. 

   2.0 ของผลการประเมิินระดับชาติต่อปี

  • B. 

   2.5 ของผลการประเมิินระดับชาติต่อปี

  • C. 

   3.0 ของผลการประเมิินระดับชาติต่อปี

  • D. 

   3.5 ของผลการประเมิินระดับชาติต่อปี

 • 9. 
  ข้อใก ไม่ใช่ กิจกรรมย่อยของ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านผู้เรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา
  • A. 

   เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • B. 

   เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   จ้างอาสาสมัครชุมชนช่วยสอน

  • D. 

   จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความจำเป็น

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรม ในการเสริมสร้างความเข็มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
  • A. 

   จัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการคุณภาพ 185 เครือข่าย

  • B. 

   เพิ่มศักยภาพศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ และกรรมการสถานศึกษา

  • C. 

   วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.