ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 246,199
: 10 | Attempts: 625

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน - Quiz

ข้อสอบพลวัต ชุดที่ 13 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์ าตรฐานกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการใด

  • A.

   แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 : 2553 – 2555

  • B.

   แผนปฏฺบัติการ สพฐ.

  • C.

   โครงการ 3 ดี

  • D.

   โครงการ 5 ฟรี

  Correct Answer
  A. แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 : 2553 – 2555
 • 2. 

  Program for International Students Assessment: PISA มีการประเมินด้านใดบ้าง

  • A.

   ทักษะการอ่าน ความรู้คณิตศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์

  • B.

   ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความรู้คณิตศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์

  • C.

   ทักษะการเขียน ความรู้ภาษาไทย ความรู้วิทยาศาสตร์

  • D.

   ทักษะการพูด ความรู้คณิตศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์

  Correct Answer
  A. ทักษะการอ่าน ความรู้คณิตศาสตร์ ความรู้วิทยาศาสตร์
 • 3. 

  จากการทดสอบระดับชาติ      O-NET  (Ordinary National Education Test) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในช่วงปีการศึกษา 2549-2552 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาเกือบทั้งหมดไม่ถึงร้อยละ 50 ยกเว้นวิชาใด ชั้นใด

  • A.

   วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 (ปีการศึกษา 2551) และวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6

  • B.

   วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.6 (ปีการศึกษา 2551) และวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6

  • C.

   วิชาวิภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 (ปีการศึกษา 2551) และวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6

  • D.

   วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้น ป.6 (ปีการศึกษา 2551) และวิชาศิลปะของนักเรียนชั้น ม.6

  Correct Answer
  B. วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.6 (ปีการศึกษา 2551) และวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น ม.6
 • 4. 

  สมศ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองตั้งแต่ พศ. 2549 จนถึงขณะนี้ (พ.ศ. 2551) จากวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้ว่า มีสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนกี่โรง

  • A.

   4,322

  • B.

   4,323

  • C.

   4,324

  • D.

   4,325

  Correct Answer
  A. 4,322
 • 5. 

  ในจำนวนสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินตามข้อ 4 มีมาตรฐานใดบ้าง

  • A.

   4 , 5 , 6 , 9 , 11,12

  • B.

   4 , 5 , 6 , 7 , 12,13

  • C.

   4 , 5 , 6 , 9 , 12,13

  • D.

   4 , 5 , 6 , 10 , 11,13

  Correct Answer
  C. 4 , 5 , 6 , 9 , 12,13
 • 6. 

  ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

  • A.

   เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ

  • B.

   ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารและสถานศึกษา

  • C.

   ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

  • D.

   ผิดทุกข้อ

  Correct Answer
  B. ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหารและสถานศึกษา
 • 7. 

  เป้าหมายของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานจำนวนกี่โรงเรียนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

  • A.

   500

  • B.

   2,500

  • C.

   7,000

  • D.

   7,790

  Correct Answer
  D. 7,790
 • 8. 

  เป้าหมายด้านคุณภาพผู้เรียนนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาต้องกำหนดเป็นเป้าหมายท้าทาย คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในแต่ละกลุ่มสาระควรเพิ่มขึ้นเท่าใด

  • A.

   2.0 ของผลการประเมิินระดับชาติต่อปี

  • B.

   2.5 ของผลการประเมิินระดับชาติต่อปี

  • C.

   3.0 ของผลการประเมิินระดับชาติต่อปี

  • D.

   3.5 ของผลการประเมิินระดับชาติต่อปี

  Correct Answer
  B. 2.5 ของผลการประเมิินระดับชาติต่อปี
 • 9. 

  ข้อใก ไม่ใช่ กิจกรรมย่อยของ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านผู้เรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา

  • A.

   เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  • B.

   เพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา

  • C.

   จ้างอาสาสมัครชุมชนช่วยสอน

  • D.

   จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความจำเป็น

  Correct Answer
  A. เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • 10. 

  ข้อใด ไม่ใช่ กิจกรรม ในการเสริมสร้างความเข็มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

  • A.

   จัดตั้งเครือข่ายการบริหารจัดการคุณภาพ 185 เครือข่าย

  • B.

   เพิ่มศักยภาพศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ และกรรมการสถานศึกษา

  • C.

   วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • D.

   สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  Correct Answer
  D. สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2022
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 02, 2009
  Quiz Created by
  Tuewsob
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.