ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(I)

20 | Total Attempts: 11151

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(I)

ก่อนทำแบบทดสอบโปรดใส่ชื อท่านในช่อง Your Name เริ่มทำโดยคลิ๊กที่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบโดยคลิ๊กที่ปุ่มหน้า ัวเลือกเพียงข้อเดียวแล้ วจึงกดยืนยันคำตอบของท่า ที่คำว่า Submit my answer ทำข้อต่อไปในลักษณะเดียว ันจนหมดทุกข้อ ขอให้ทุกท่านผ่านการเยีย ยาและได้ชำนาญการพิเศษทุ คน(ข้อทดสอบนี้เป็นเพียง นวทางเท่านั้นมิใช่ข้อสอ จริงๆ) produced by Sub-Admin1. http://krooclub.com


Questions and Answers
 • 1. 
  8. ข้อใดถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

 • 2. 
  การศึกษาวิจัยแบบทดลองแตกต่างจากการวิจัยแบบสำรวจอย่างไร
  • A. 

   กลุ่มตัวอย่างมีขนาดเล็กกว่า

  • B. 

   ต้องมีกลุ่มควบคุม ใช้สถิติอ้างอิงและวิเคราะห์เชิงปริมาณ

  • C. 

   ต้องมีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามชัดเจน

  • D. 

   ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

 • 3. 
  2. ท่านคิดว่าการเรียนรู้โดยการเลียบแบบนั้น ตัวแปรได้แก่ข้อใด
  • A. 

   พ่อแม่

  • B. 

   หนังสือ

  • C. 

   โทรทัศน์

  • D. 

   อินเตอร์เน็ต

 • 4. 
  3. การเรียนรู้อย่างมีความหมาย มีผลดีอย่างไร
  • A. 

   นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียน

  • B. 

   ทำให้บทเรียนที่ยากเป็นบทเรียนที่ง่าย

  • C. 

   สร้างความพร้อมทางความคิดให้ผู้เรียน

  • D. 

   เรียนรู้ได้ง่าย จำได้แม่นยำ นำไปใช้ได้ดี

 • 5. 
  4. ลำดับแรกของการเตรียมความพร้อมคือข้อใด
  • A. 

   ฝึกความพร้อม

  • B. 

   ประเมินความพร้อม

  • C. 

   ทดสอบความพร้อม

  • D. 

   ทดสอบก่อนเรียน

 • 6. 
  5. การจัดที่นั่งของนักเรียนที่เหมาะสมควรคำนึงถึงข้อใด
  • A. 

   บทเรียนและกิจกรรม

  • B. 

   สภาพแวดล้อม

  • C. 

   ตัวนักเรียน

  • D. 

   ครูผู้สอน

 • 7. 
  6. สิ่งสำคัญที่สุดซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลการเรียนการสอนคือข้อใด
  • A. 

   จุดประสงค์การเรียนรู้

  • B. 

   กิจกรรมการเรียนการสอน

  • C. 

   บรรยากาศในชั้นเรียน

  • D. 

   เนื้อหา

 • 8. 
  7. ข้อใดต่อไปนี้สรุปได้ถูกต้อง
  • A. 

   ในการวางแผนการสอน ถ้าครูผู้สอนเป็นผู้มีประสบการณ์สูง ก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนซ้ำอีกเพราะรู้มาจากนักเรียนหลายรุ่นแล้ว

  • B. 

   ในการตัดสินว่าอะไรคือปัญหาการเรียนการสอน จะต้องเปรียบเทียบสภาพการปฏิบัติที่เป็นจริงในปัจจุบันกับมาตรฐานที่ควรเป็นหรือเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของกลุ่มเพื่อนร่วมงาน

  • C. 

   ในการตัดสินปัญหาการเรียนการสอน ถ้ามั่นใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งหนึ่งแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งประกอบกัน

  • D. 

   การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนการสอนเป็นการตรวจสอบว่าในการจัดการเรียนการสอนวิชานั้นๆครูผู้สอนได้ประสบปัญหาอะไรบ้าง

 • 9. 
  9. ชื่อโครงการวิจัย มีความสัมพันธ์กับข้อใด
  • A. 

   การออกแบบการวิจัย

  • B. 

   กรอบความคิดในการดำเนินการวิจัย

  • C. 

   ข้อความให้เห็นถึงลักษณะของตัวแปรที่จะศึกษา

  • D. 

   ข้อความที่เขียนในลักษณะสังเคราะห์

 • 10. 
  10. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา มีความหมายสัมพันธ์กับข้อใด
  • A. 

   เงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผล

  • B. 

   ข้อความที่ช่วยการตัดสินว่าเป็นงานวิจัยที่สมควรทำหรือไม่

  • C. 

   เป็นประโยคบอกเล่าและสอดคล้องกับปัญหาการวิจัย

  • D. 

   ข้อความที่แสดงถึงคุณค่าของงานวิจัย

 • 11. 
  11. สมมติฐานการวิจัย มีความสัมพันธ์กับข้อใด
  • A. 

   คำตอบที่คาดหวัง

  • B. 

   ประชากร ตัวแปร ระยะเวลา

  • C. 

   เงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผล

  • D. 

   กรอบความคิดในการดำเนินการวิจัย

 • 12. 
  ข้อใดคือ ขอบเขตของการวิจัย
  • A. 

   ขอบข่ายและความเป็นมา

  • B. 

   การออกแบบการวิจัย

  • C. 

   ประชากร ตัวแปร ระยะเวลา

  • D. 

   การนิยามตัวแปร

 • 13. 
  13. จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนที่สุดของ CAR คือข้อใด
  • A. 

   เพื่อสำรวจปัญหาในชั้นเรียน

  • B. 

   เพื่อทดลองนวัตกรรมในชั้นเรียน

  • C. 

   เพื่อพัฒนานวัตกรรมใช้ในการเรียนการสอนให้มากที่สุด

  • D. 

   เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่จะแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน

 • 14. 
  14. ข้อใดคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการวิจัยในชั้นเรียน
  • A. 

   กระบวนการพัฒนาหรือผลิตนวัตกรรม

  • B. 

   การกำหนดปัญหาในการวิจัยที่ชัดเจน

  • C. 

   การศึกษาขอบข่ายความเป็นมาที่แหลมคม

  • D. 

   การใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูล

 • 15. 
  15. ตัวแปรอิสระของการวิจัยได้แก่ข้อใด
  • A. 

   นวัตกรรมที่นำมาทดลอง

  • B. 

   การพัฒนาการเรียนการสอน

  • C. 

   บรรยากาศในโรงเรียน

  • D. 

   กิจกรรมการเรียนการสอน

 • 16. 
  16. ในบทนำที่กล่าวถึงที่มาของปัญหานั้น ท่านควรได้มาจากแหล่งใด
  • A. 

   การสำรวจของครูผู้สอน

  • B. 

   ข้อมูลเชิงประจักษ์

  • C. 

   การสังเคราะห์การวิจัยต่างๆ

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 17. 
  17. ตัวแปรในข้อใดที่ไม่ใช่ตัวแปรของการวิจัย
  • A. 

   ตัวแปรต้น

  • B. 

   ตัวแปรตาม

  • C. 

   ตัวแปรที่ต้องควบคุม

  • D. 

   ตัวแปรแทรกซ่อน

 • 18. 
  13.   ปฏิทินปฏิบัติงานวิจัยหมายถึงข้อใดที่ถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   บอกขั้นตอนและค่าใช้จ่าย

  • B. 

   เงื่อนไขที่มีความสมเหตุสมผล

  • C. 

   เครื่องมือกำกับการดำเนินงานวิจัย

  • D. 

   ระยะเวลาของการทำวิจัย

 • 19. 
  13.   ท่านจะทำวิจัยและมีการตรวจสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่า t-test  สถิติข้อใดที่ท่านไม่จำเป็นต้องทราบค่าเพื่อนำมาคำนวณ
  • A. 

   ค่าเฉลี่ย

  • B. 

   จำนวน

  • C. 

   ค่าเบี่ยงเบนมตรฐาน

  • D. 

   ค่าเปอร์เซนท์ไทล์

 • 20. 
  13.   ถ้าท่านจะอ่านงานวิจัยแบบผ่านๆเพื่อรู้แนวทางการจัดทำหรือรู้วิธีการดำเนินการวิจัยรวมถึงเพื่อนำงานวิจัยไปใช้ในการอ้างอิงเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของท่าน ท่านจะทำอย่างไร
  • A. 

   สืบค้นจากอินเตอร์เน็ตมากๆ

  • B. 

   อ่านจากบทคัดย่อจากแหล่งต่างๆ

  • C. 

   อ่านบทที่ 4 และ 5 ก็พอเพียง

  • D. 

   อ่านทั้งหมดเพื่อความแน่ใจ