Related Quizzes
Take Another Quiz

ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(F)

49
ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(f)

กรุณาใส่ชื่อของท่านก่อน นช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูก ้องโดยคลิ๊กที่ปุ่มด้านห น้าคำตอบ แล้วคลิ๊กที่คำว่า Submit my answer ขอบคุณที่ใช้บริการ โชคดีครับ

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  • B. 

   อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

  • C. 

   ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

  • D. 

   ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

 • 2. 
  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.ต้องมีบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษานั้นจำนวนเท่าใด ตามพ.ร.บ.ครู 2547
  • A. 

   1 คน

  • B. 

   อย่างน้อย 1 คน

  • C. 

   2 คน

  • D. 

   อย่างน้อย 2 คน

 • 3. 
  อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ได้มา โดยวิธีใด
  • A. 

   การคัดเลือก

  • B. 

   การสรรหา

  • C. 

   การเลือกตั้ง

  • D. 

   วิธีการอื่น ตามที่ ก.ค.ศ กำหนด

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามพ.ร.บ.ครูฯ 2547
  • A. 

   อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแล้วมีจำนวน 9 คน

  • B. 

   อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จากผู้มีความรู้ สามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษาและด้านอื่น

  • C. 

   อนุกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษามีได้ไม่เกิน 1 คน

  • D. 

   ผู้ที่จัดให้มีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่

  • C. 

   จัดทำและพัฒนามาตรฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   ให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่สถานศึกษา

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   เป็นผู้บริหารราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 7. 
  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตฯ

  • C. 

   จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์ประเมินผลงานข้าราชการ

  • D. 

   จัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอต่ออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 • 8. 
  ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
  • A. 

   กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

  • B. 

   กำหนดความต้องการอัตรากำลังและตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา

  • D. 

   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   การศึกษาในระบบ

  • C. 

   การศึกษานอกระบบ

  • D. 

   การศึกษาตามอัธยาศัย

 • 10. 
  ตามแนวทางจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ใครที่มีความสำคัญที่สุด
  • A. 

   ผู้เรียน

  • B. 

   ครู

  • C. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น

 • 11. 
  มีหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   นักบริหารการศึกษา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 12. 
  ข้อใดคือคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด การศึกษา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 13. 
  ข้อใดคืองบประมาณแผ่นดินที่มีความสำคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศ
  • A. 

   งบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศ

  • B. 

   งบประมาณเพื่อการสาธารณสุข

  • C. 

   งบประมาณเพื่อการศึกษา

  • D. 

   งบประมาณเพื่อการอุตสาหกรรม

 • 14. 
  ข้อใดคือกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาระยะยาว
  • A. 

   แผนการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   แผนการศึกษา

  • C. 

   แผนพัฒนาการศึกษา

  • D. 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 • 15. 
  ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่งหมายถึงข้อใด
  • A. 

   มาตรฐานการศึกษา

  • B. 

   คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   การประกันคุณภาพ

  • D. 

   การรับรองคุณภาพมาตรฐาน

 • 16. 
  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   13 คน

  • B. 

   23 คน

  • C. 

   อย่างน้อย 13 คน

  • D. 

   อย่างน้อย 23 คน

 • 17. 
  ข้อมูลของทางราชการตามข้อใดไม่สามารถเปิดเผยได้
  • A. 

   ข้อมูลส่วนบุคคล

  • B. 

   ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการแพทย์

  • C. 

   ข้อมูลที่เปิดเผยแล้วทำให้เสียความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

  • D. 

   ข้อมูลที่เปิดเผยแล้วเป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 • 18. 
  คณะกรรมการตามข้อใดต้องมีอย่างน้อยคนละ 3 คน
  • A. 

   คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • B. 

   คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • C. 

   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

  • D. 

   คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 • 19. 
  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการต้องพิจารณาเรื่องให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่องนั้น
  • A. 

   ภายใน 30 วัน

  • B. 

   ภายใน 45 วัน

  • C. 

   ภายใน 60 วัน

  • D. 

   ภายใน 90 วัน

 • 20. 
  ข้อใดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • A. 

   พิมพ์ที่อยู่สถานที่ติดต่อ หรือรายละเอียดที่จำเป็นอื่น ๆ ในราชกิจจานุเษกษา

  • B. 

   จัดข้อมูลให้กับผู้ประสงค์กรณีที่เปิดเผยได้

  • C. 

   แนะนำให้ความร่วมมือกับผู้ขอดูข้อมูลข่าวสาร

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 21. 
  ข้าราชการที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารของราชการระดับใดขึ้นไปสามารถเปิดเผยข้อมูลของหน่วยราชการนั้น ๆ ได้
  • A. 

   ระดับ 3

  • B. 

   ระดับ 6

  • C. 

   ระดับ 7

  • D. 

   ระดับ 10

 • 22. 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนมากที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   7 คน

  • B. 

   5 คน

  • C. 

   12 คน

  • D. 

   15 คน

 • 23. 
  คณะกรรมการสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
  • A. 

   12 คน

  • B. 

   9 คน

  • C. 

   7 คน

  • D. 

   6 คน

 • 24. 
  ข้อใดคือวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   เท่ากับวาระของ ส.ส.

  • B. 

   เท่ากับวาระของ ส.ว.

  • C. 

   เท่ากับครึ่งหนึ่งของวาระ ส.ว.

  • D. 

   เท่ากับวาระของ ส.ส.แต่เป็นไปได้ไม่เกิน 2 สมัย

 • 25. 
  ข้อใดไม่ใช่สัดส่วนหรือองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   แดงเป็นครูในโรงเรียนนั้นแต่บุตรไม่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้

  • B. 

   สมาชิกเป็นตัวแทนรับเหมาในเขตที่หมู่บ้านซึ่งเป็นเขตบริการของโรงเรียน

  • C. 

   สายสมรเป็นปลัด อบต. ตำบลซึ่งเป็นที่ของโรงเรียน

  • D. 

   น้องน้อยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนี้แต่บัดนี้ย้ายไปอยู่กับเอกชนที่ต่างจังหวัดซึ่งขณะสมัครยังไม่แต่งงาน

 • 26. 
  ตาม พรบ. การศึกษา 2542 การศึกษา ระดับใดไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ชั้นอนุบาล และ เด็กเล็ก

  • B. 

   ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

  • C. 

   อนุปริญญา ปริญญา และสูงกว่าปริญญา

  • D. 

   ข้อ ก. และ ข้อ ค.

 • 27. 
  ตาม พรบ. การศึกษา  2542   การศึกษาขั้นพื้นฐาน    กำหนดให้เรียนกี่ปี
  • A. 

   6 ปี

  • B. 

   9 ปี

  • C. 

   12 ปี

  • D. 

   15 ปี

 • 28. 
  ตาม พรบ. การศึกษา  2542  การศึกษาภาคบังคับ  กำหนดให้เรียนกี่ปี
  • A. 

   6 ปี

  • B. 

   9 ปี

  • C. 

   12 ปี

  • D. 

   15 ปี

 • 29. 
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ปรากฎอยู่ในหมวดใดของ พรบ.นี้
  • A. 

   ความมุ่งหมายและหลักการ

  • B. 

   สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

  • C. 

   ระบบการศึกษา

  • D. 

   แนวการจัดการศึกษา

 • 30. 
  หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542ตามมาตรา 8  มีกี่ข้อ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 31. 
   มาตรา 8 ตาม พรบ.การศึกษา กำหนดให้  การจัดศึกษาต้องยึด   หลักดังนี้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

  • B. 

   ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  • C. 

   การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

  • D. 

   มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีหลากหลายในการปฏิบัติ

 • 32. 
  มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กี่ปีที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 6 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 9 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 12 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 15 ปี

 • 33. 
  การจัดระบบ  โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา  ให้ยึดหลักการกระจายอำนาจสู่
  • A. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   สถานศึกษา

  • C. 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 34. 
  ตาม พรบ.การศึกษา 2542 การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
  • A. 

   2 รูปแบบ

  • B. 

   3 รูปแบบ

  • C. 

   4 รูปแบบ

  • D. 

   5 รูปแบบ

 • 35. 
  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการการจัดการศึกษาตาม มาตรา 15 แห่ง พรบ.นี้
  • A. 

   การศึกษาตลอดชีวิต

  • B. 

   การศึกษานอกระบบ

  • C. 

   การศึกษาตามอัธยาศัย

  • D. 

   การศึกษาในระบบ

 • 36. 
  ตามมาตรา 16 การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อใด
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา

  • C. 

   พระราชกำหนด

  • D. 

   กฎกระทรวง

 • 37. 
  ตามมาตรา 17 พรบ.นี้  ให้เด็กที่มีอายุกี่ปีต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
  • A. 

   อายุย่างเข้าปีที่ 6 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที่ 16

  • B. 

   อายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที่ 16

  • C. 

   อายุย่างเข้าปีที่ 8 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที่ 15

  • D. 

   อายุย่างเข้าปีที่ 8 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที่ 16

 • 38. 
  เด็กที่มีอายุยังไม่เกินเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อ 37 สามารถออกได้กรณีเดียวคือ
  • A. 

   สอบได้ชั้นปีที่ 6

  • B. 

   สอบได้ชั้นปีที่ 9

  • C. 

   สอบได้ชั้นปีที่ 12

  • D. 

   สอบได้ชั้นปีที่ 6

 • 39. 
  การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ มีความแตกต่างกันในเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   จุดมุ่งหมาย

  • B. 

   ความยืดหยุ่น

  • C. 

   การวัดผลประเมินผล

  • D. 

   หลักสูตร

 • 40. 
  เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน เป็นการจัดการศึกษา
  • A. 

   การศึกษาในระบบ

  • B. 

   การศึกษานอกระบบ

  • C. 

   การศึกษาตามอัธยาศัย

  • D. 

   ทั้ง 3 รูปแบบ

 • 41. 
  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
  • A. 

   1 ระดับ

  • B. 

   2 ระดับ

  • C. 

   3 ระดับ

  • D. 

   4 ระดับ

 • 42. 
  การศึกษาระบบอุดมศึกษา  แบ่งเป็นกี่ระดับ
  • A. 

   1 ระดับ

  • B. 

   2 ระดับ

  • C. 

   3 ระดับ

  • D. 

   4 ระดับ

 • 43. 
  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความสำคัญในเรื่องใด
  • A. 

   ความรู้ คู่คุณธรรม

  • B. 

   คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้

  • C. 

   กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 44. 
  สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ วิชาชีพต้องมุ่ง พัฒนาคนให้เป็นอย่างไร
  • A. 

   มีความสมดุลด้านความรู้ ความดีงาม ความสามารถ

  • B. 

   มีความสมดุลทั้ง ด้านความรู้ ความคิด ความรับผิดชอบต่อสังคม

  • C. 

   มีความสมดุลความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบต่อสังคม

  • D. 

   มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม

 • 45. 
  ให้กระทรวงมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภา  กี่ องค์กร
  • A. 

   2 องค์กร

  • B. 

   3 องค์กร

  • C. 

   4 องค์กร

  • D. 

   5 องค์กร

 • 46. 
  ใครมีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ทั้ง 3 คณะ

 • 47. 
  ใครมีหน้าที่ พิจารณาจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 48. 
  ใครมีหน้ากำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   กรมวิชาการ

 • 49. 
  มาตราใดที่กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
  • A. 

   มาตรา 22

  • B. 

   มาตรา 23

  • C. 

   มาตรา 24

  • D. 

   มาตรา 25

Related Quizzes