ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(F)

49 | Total Attempts: 20557

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(F)

กรุณาใส่ชื่อของท่านก่อน นช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูก ้องโดยคลิ๊กที่ปุ่มด้านห น้าคำตอบ แล้วคลิ๊กที่คำว่า Submit my answer ขอบคุณที่ใช้บริการ โชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  • B. 

   อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

  • C. 

   ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่ง อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

  • D. 

   ประธาน อนุกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ และอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ

 • 2. 
  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.ต้องมีบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษานั้นจำนวนเท่าใด ตามพ.ร.บ.ครู 2547
  • A. 

   1 คน

  • B. 

   อย่างน้อย 1 คน

  • C. 

   2 คน

  • D. 

   อย่างน้อย 2 คน

 • 3. 
  อนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. ได้มา โดยวิธีใด
  • A. 

   การคัดเลือก

  • B. 

   การสรรหา

  • C. 

   การเลือกตั้ง

  • D. 

   วิธีการอื่น ตามที่ ก.ค.ศ กำหนด

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ตามพ.ร.บ.ครูฯ 2547
  • A. 

   อนุกรรมการเมื่อรวมกับประธานแล้วมีจำนวน 9 คน

  • B. 

   อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้จากผู้มีความรู้ สามารถและประสบการณ์ด้านการศึกษาและด้านอื่น

  • C. 

   อนุกรรมการผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษามีได้ไม่เกิน 1 คน

  • D. 

   ผู้ที่จัดให้มีการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ให้ความเห็นชอบการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเขตพื้นที่

  • C. 

   จัดทำและพัฒนามาตรฐานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   ให้ความเห็นชอบการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่สถานศึกษา

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   เป็นผู้บริหารราชการและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   รับผิดชอบการปฏิบัติราชการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   เสนอแนะการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • D. 

   จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 7. 
  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักงานเขตฯ

  • C. 

   จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์ประเมินผลงานข้าราชการ

  • D. 

   จัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอต่ออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 • 8. 
  ข้อใดคืออำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
  • A. 

   กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

  • B. 

   กำหนดความต้องการอัตรากำลังและตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   เสนอความคิดเห็นการบริหารงานบุคคลต่อผู้บริหารสถานศึกษา

  • D. 

   ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาและตามที่ ก.ค.ศ.มอบหมาย

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   การศึกษาในระบบ

  • C. 

   การศึกษานอกระบบ

  • D. 

   การศึกษาตามอัธยาศัย

 • 10. 
  ตามแนวทางจัดการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ใครที่มีความสำคัญที่สุด
  • A. 

   ผู้เรียน

  • B. 

   ครู

  • C. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น

 • 11. 
  มีหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   ครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   นักบริหารการศึกษา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 12. 
  ข้อใดคือคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัด การศึกษา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 13. 
  ข้อใดคืองบประมาณแผ่นดินที่มีความสำคัญสูงสุดในการพัฒนาประเทศ
  • A. 

   งบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศ

  • B. 

   งบประมาณเพื่อการสาธารณสุข

  • C. 

   งบประมาณเพื่อการศึกษา

  • D. 

   งบประมาณเพื่อการอุตสาหกรรม

 • 14. 
  ข้อใดคือกฎหมายแม่บทในการบริหารจัดการศึกษาระยะยาว
  • A. 

   แผนการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   แผนการศึกษา

  • C. 

   แผนพัฒนาการศึกษา

  • D. 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 • 15. 
  ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และมาตรฐานการศึกษาที่ต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่งหมายถึงข้อใด
  • A. 

   มาตรฐานการศึกษา

  • B. 

   คุณภาพมาตรฐานการศึกษา

  • C. 

   การประกันคุณภาพ

  • D. 

   การรับรองคุณภาพมาตรฐาน

 • 16. 
  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   13 คน

  • B. 

   23 คน

  • C. 

   อย่างน้อย 13 คน

  • D. 

   อย่างน้อย 23 คน

 • 17. 
  ข้อมูลของทางราชการตามข้อใดไม่สามารถเปิดเผยได้
  • A. 

   ข้อมูลส่วนบุคคล

  • B. 

   ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการแพทย์

  • C. 

   ข้อมูลที่เปิดเผยแล้วทำให้เสียความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

  • D. 

   ข้อมูลที่เปิดเผยแล้วเป็นอันตรายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 • 18. 
  คณะกรรมการตามข้อใดต้องมีอย่างน้อยคนละ 3 คน
  • A. 

   คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • B. 

   คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลข่าวสารของราชการ

  • C. 

   คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

  • D. 

   คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

 • 19. 
  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการต้องพิจารณาเรื่องให้แล้วเสร็จภายในกี่วันนับตั้งแต่ได้รับเรื่องนั้น
  • A. 

   ภายใน 30 วัน

  • B. 

   ภายใน 45 วัน

  • C. 

   ภายใน 60 วัน

  • D. 

   ภายใน 90 วัน

 • 20. 
  ข้อใดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ
  • A. 

   พิมพ์ที่อยู่สถานที่ติดต่อ หรือรายละเอียดที่จำเป็นอื่น ๆ ในราชกิจจานุเษกษา

  • B. 

   จัดข้อมูลให้กับผู้ประสงค์กรณีที่เปิดเผยได้

  • C. 

   แนะนำให้ความร่วมมือกับผู้ขอดูข้อมูลข่าวสาร

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 21. 
  ข้าราชการที่รับผิดชอบข้อมูลข่าวสารของราชการระดับใดขึ้นไปสามารถเปิดเผยข้อมูลของหน่วยราชการนั้น ๆ ได้
  • A. 

   ระดับ 3

  • B. 

   ระดับ 6

  • C. 

   ระดับ 7

  • D. 

   ระดับ 10

 • 22. 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนมากที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   7 คน

  • B. 

   5 คน

  • C. 

   12 คน

  • D. 

   15 คน

 • 23. 
  คณะกรรมการสถานศึกษาแห่งหนึ่งที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
  • A. 

   12 คน

  • B. 

   9 คน

  • C. 

   7 คน

  • D. 

   6 คน

 • 24. 
  ข้อใดคือวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   เท่ากับวาระของ ส.ส.

  • B. 

   เท่ากับวาระของ ส.ว.

  • C. 

   เท่ากับครึ่งหนึ่งของวาระ ส.ว.

  • D. 

   เท่ากับวาระของ ส.ส.แต่เป็นไปได้ไม่เกิน 2 สมัย

 • 25. 
  ข้อใดไม่ใช่สัดส่วนหรือองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   แดงเป็นครูในโรงเรียนนั้นแต่บุตรไม่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้

  • B. 

   สมาชิกเป็นตัวแทนรับเหมาในเขตที่หมู่บ้านซึ่งเป็นเขตบริการของโรงเรียน

  • C. 

   สายสมรเป็นปลัด อบต. ตำบลซึ่งเป็นที่ของโรงเรียน

  • D. 

   น้องน้อยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนนี้แต่บัดนี้ย้ายไปอยู่กับเอกชนที่ต่างจังหวัดซึ่งขณะสมัครยังไม่แต่งงาน

 • 26. 
  ตาม พรบ. การศึกษา 2542 การศึกษา ระดับใดไม่ใช่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ชั้นอนุบาล และ เด็กเล็ก

  • B. 

   ชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

  • C. 

   อนุปริญญา ปริญญา และสูงกว่าปริญญา

  • D. 

   ข้อ ก. และ ข้อ ค.

 • 27. 
  ตาม พรบ. การศึกษา  2542   การศึกษาขั้นพื้นฐาน    กำหนดให้เรียนกี่ปี
  • A. 

   6 ปี

  • B. 

   9 ปี

  • C. 

   12 ปี

  • D. 

   15 ปี

 • 28. 
  ตาม พรบ. การศึกษา  2542  การศึกษาภาคบังคับ  กำหนดให้เรียนกี่ปี
  • A. 

   6 ปี

  • B. 

   9 ปี

  • C. 

   12 ปี

  • D. 

   15 ปี

 • 29. 
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ปรากฎอยู่ในหมวดใดของ พรบ.นี้
  • A. 

   ความมุ่งหมายและหลักการ

  • B. 

   สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา

  • C. 

   ระบบการศึกษา

  • D. 

   แนวการจัดการศึกษา

 • 30. 
  หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542ตามมาตรา 8  มีกี่ข้อ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 31. 
   มาตรา 8 ตาม พรบ.การศึกษา กำหนดให้  การจัดศึกษาต้องยึด   หลักดังนี้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

  • B. 

   ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  • C. 

   การพัฒนาสาระกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

  • D. 

   มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีหลากหลายในการปฏิบัติ

 • 32. 
  มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กี่ปีที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 6 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 9 ปี

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 12 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 15 ปี

 • 33. 
  การจัดระบบ  โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา  ให้ยึดหลักการกระจายอำนาจสู่
  • A. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   สถานศึกษา

  • C. 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 34. 
  ตาม พรบ.การศึกษา 2542 การจัดการศึกษามีกี่รูปแบบ
  • A. 

   2 รูปแบบ

  • B. 

   3 รูปแบบ

  • C. 

   4 รูปแบบ

  • D. 

   5 รูปแบบ

 • 35. 
  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการการจัดการศึกษาตาม มาตรา 15 แห่ง พรบ.นี้
  • A. 

   การศึกษาตลอดชีวิต

  • B. 

   การศึกษานอกระบบ

  • C. 

   การศึกษาตามอัธยาศัย

  • D. 

   การศึกษาในระบบ

 • 36. 
  ตามมาตรา 16 การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อใด
  • A. 

   พระราชบัญญัติ

  • B. 

   พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา

  • C. 

   พระราชกำหนด

  • D. 

   กฎกระทรวง

 • 37. 
  ตามมาตรา 17 พรบ.นี้  ให้เด็กที่มีอายุกี่ปีต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ
  • A. 

   อายุย่างเข้าปีที่ 6 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที่ 16

  • B. 

   อายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที่ 16

  • C. 

   อายุย่างเข้าปีที่ 8 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที่ 15

  • D. 

   อายุย่างเข้าปีที่ 8 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จนอายุย่างเข้าปีที่ 16

 • 38. 
  เด็กที่มีอายุยังไม่เกินเกณฑ์ตามที่กำหนดในข้อ 37 สามารถออกได้กรณีเดียวคือ
  • A. 

   สอบได้ชั้นปีที่ 6

  • B. 

   สอบได้ชั้นปีที่ 9

  • C. 

   สอบได้ชั้นปีที่ 12

  • D. 

   สอบได้ชั้นปีที่ 6

 • 39. 
  การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ มีความแตกต่างกันในเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   จุดมุ่งหมาย

  • B. 

   ความยืดหยุ่น

  • C. 

   การวัดผลประเมินผล

  • D. 

   หลักสูตร

 • 40. 
  เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน เป็นการจัดการศึกษา
  • A. 

   การศึกษาในระบบ

  • B. 

   การศึกษานอกระบบ

  • C. 

   การศึกษาตามอัธยาศัย

  • D. 

   ทั้ง 3 รูปแบบ

 • 41. 
  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
  • A. 

   1 ระดับ

  • B. 

   2 ระดับ

  • C. 

   3 ระดับ

  • D. 

   4 ระดับ

 • 42. 
  การศึกษาระบบอุดมศึกษา  แบ่งเป็นกี่ระดับ
  • A. 

   1 ระดับ

  • B. 

   2 ระดับ

  • C. 

   3 ระดับ

  • D. 

   4 ระดับ

 • 43. 
  การจัดการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ต้องเน้นความสำคัญในเรื่องใด
  • A. 

   ความรู้ คู่คุณธรรม

  • B. 

   คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้

  • C. 

   กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 44. 
  สาระของหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ วิชาชีพต้องมุ่ง พัฒนาคนให้เป็นอย่างไร
  • A. 

   มีความสมดุลด้านความรู้ ความดีงาม ความสามารถ

  • B. 

   มีความสมดุลทั้ง ด้านความรู้ ความคิด ความรับผิดชอบต่อสังคม

  • C. 

   มีความสมดุลความสามารถ ความดีงาม ความรับผิดชอบต่อสังคม

  • D. 

   มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคม

 • 45. 
  ให้กระทรวงมีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภา  กี่ องค์กร
  • A. 

   2 องค์กร

  • B. 

   3 องค์กร

  • C. 

   4 องค์กร

  • D. 

   5 องค์กร

 • 46. 
  ใครมีหน้าที่ พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ทั้ง 3 คณะ

 • 47. 
  ใครมีหน้าที่ พิจารณาจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 48. 
  ใครมีหน้ากำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   กรมวิชาการ

 • 49. 
  มาตราใดที่กำหนดว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
  • A. 

   มาตรา 22

  • B. 

   มาตรา 23

  • C. 

   มาตรา 24

  • D. 

   มาตรา 25