แบบทดสอบเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

5
แบบทดสอบเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

แบบทดสอบเรื่องการสังเคร ะห์ด้วยแสงของพืช มีจำนวน 5 ข้อเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้องที่สุด

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  การสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร
  • A. 

   การสร้างเส้นใยของพืชโดยใช้แสง

  • B. 

   การสร้างอาหารของพืช

  • C. 

   การสร้างพลังงานโดยใช้แสง

  • D. 

   การดูดกลืนแสงของพืช

 • 2. 
  กระบวนการใดไม่พบในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
  • A. 

   กระบวนการไม่ใช้แสง

  • B. 

   กระบวนการใช้แสง

  • C. 

   การตรึงคาร์บอนไดออกไซด์

  • D. 

   การตรึงออกซิเจน

 • 3. 
  ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคืออะไร
  • A. 

   น้ำตาลกลูโคส

  • B. 

   น้ำตาลฟรุกโตส

  • C. 

   แป้ง

  • D. 

   คาร์โบไฮเดรต

 • 4. 
  ออกซิเจนที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้มาจากอะไร
  • A. 

   ออกซิเจนที่พืชดูดเข้าไป

  • B. 

   คาร์บอนไดออกไซด์

  • C. 

   คลอโรฟิลล์

  • D. 

   น้ำ

 • 5. 
  พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีที่สุดที่แสงสีใด
  • A. 

   แดง

  • B. 

   ม่วง

  • C. 

   เหลือง

  • D. 

   เขียว