ข้อสอบเยียวยาช.พ.1(C)

50 | Total Attempts: 26087

SettingsSettingsSettings
Please wait...
..1(C)

กรุณาใส่ชื่อของท่านก่อน นช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูก ้องโดยคลิ๊กที่ปุ่มด้านห น้าคำตอบ แล้วคลิ๊กที่คำว่า Submit my answer ขอบคุณที่ใช้บริการ โชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

 • 2. 
  ข้อใดคือภาพของเด็กไทยตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
  • A. 

 • 3. 
  จัดให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาตามข้อใด
  • A. 

 • 4. 
  ข้อใดคือลักษณะของหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง
  • A. 

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่หลักการศึกษาด้านผู้เรียนตามแนวทาง ปฏิรูปการศึกษา
  • A. 

   ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

  • B. 

   ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

  • C. 

   กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติและตามศักยภาพ

  • D. 

   จัดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายไว้สำหรับผู้เรียน

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักสูตร
  • A. 

   คู่มือครู

  • B. 

   แผนการสอน

  • C. 

   หนังสือเรียนประวัติศาสตร์ไทย

  • D. 

   แผนปฏิบัติงานวิชาการ

 • 7. 
  นักเรียนมีโอกาสกำหนดผลการเรียนรู้ร่วมและวางแผนประเมินผลการเรียนรู้เป็นลักษณะของการเรียนรู้ข้อใด
  • A. 

   การเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

  • B. 

   การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

  • C. 

   การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

  • D. 

   การเรียนรู้แบบองค์รวม

 • 8. 
  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
  • A. 

   วัสดุ

  • B. 

   อุปกรณ์

  • C. 

   วิธีการ

  • D. 

   นวัตกรรม

 • 9. 
  ข้อใดสื่อประเภทวัสดุ หรือซอฟต์แวร์
  • A. 

   เครื่องฉายสไลด์

  • B. 

   เครื่องวีดีโอ

  • C. 

   เทปบันทึกเสียง

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 10. 
  เป็นแหล่งรวบรวมผลงานหรือหลักฐานที่เกิดจากการ เรียนรู้ของผู้เรียนหมายถึงข้อใด
  • A. 

   การสำรวจเด็กรายบุคคล

  • B. 

   การเรียนรู้บูรณาการ

  • C. 

   โครงสร้าง

  • D. 

   แฟ้มสะสมงาน

 • 11. 
  การเลือกสื่อการเรียนการสอนตามหลักการแล้วข้อใด สำคัญที่สุด
  • A. 

   ประสิทธิภาพ

  • B. 

   ประสิทธิผล

  • C. 

   ประหยัด

  • D. 

   คุ้มค่า

 • 12. 
  ข้อใดไม่ใช่หลักการสำคัญของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
  • A. 

   การมีส่วนร่วม

  • B. 

   การกระจายอำนาจ

  • C. 

   การกำกับติดตามประเมินผล

  • D. 

   การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • 13. 
  เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน ท่านคิดว่าควรจะมีการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับใดบ้าง
  • A. 

   ระดับสถานศึกษา

  • B. 

   ระดับเขตพื้นที่ฯ

  • C. 

   ระดับชาติ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 14. 
  กำหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาคและกำหนดจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรปี 2544 คือข้อใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ 1

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ 2

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ 3

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ 4

 • 15. 
  ไม่มีในคำอธิบายในรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ชื่อรายวิชา

  • B. 

   จำนวนเวลา หน่วยกิต

  • C. 

   สื่อการเรียนรู้

  • D. 

   มาตรฐานการเรียนรู้

 • 16. 
  สถานศึกษาต้องคำนึงถึงเรื่องใดในการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • A. 

   วัย

  • B. 

   วุฒิภาวะ

  • C. 

   ความแตกต่างบุคคล

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 17. 
  ใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
  • A. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • B. 

   ผู้ปกครอง ชุมชน

  • C. 

   คณะกรรมการสถานศึกษา

  • D. 

   ทุกฝ่ายร่วมกัน

 • 18. 
  ใครเป็นผู้ออกแบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ผู้บริหารโรงเรียน

  • B. 

   ครูผู้สอน

  • C. 

   สถานศึกษา

  • D. 

   กรมวิชาการ

 • 19. 
  ข้อใดคือความหมายของหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้อง
  • A. 

   หลักสูตรของตนเอง

  • B. 

   หลักสูตรท้องถิ่น

  • C. 

   การเรียนรู้และประสบการณ์

  • D. 

   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

 • 20. 
  ผลลัพธ์ที่อันเป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา
  • A. 

   พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในการเรียนรู้

  • B. 

   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม

  • C. 

   สร้างผู้เรียนให้พร้อมเป็นผู้บริโภคตัดสินใจแบบมี ข้อมูลและเป็นอิสระ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 21. 
  จบการศึกษาขั้นพื้นฐานหมายถึงจบการศึกษาชั้นใด
  • A. 

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • B. 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • C. 

   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • D. 

   ข้อ ข และ ข้อ ค ถูก

 • 22. 
  ผู้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544
  • A. 

   อธิบดีกรมวิชาการ

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี

 • 23. 
  โรงเรียนโดยทั่วไปเริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษาใด
  • A. 

   2545

  • B. 

   2546

  • C. 

   2547

  • D. 

   2548

 • 24. 
  จุดเน้นของการจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542    คือข้อใด
  • A. 

   ความรู้คู่คุณธรรม

  • B. 

   ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้

  • C. 

   ความรู้กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการ

  • D. 

   ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม

 • 25. 
  ตามพรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้กระทรวงกระจายอำนาจในด้านใดบ้าง
  • A. 

   บริหารบุคคล งบประมาณ บริหารจัดการ และบริหารทั่วไป

  • B. 

   วิชาการ บริหารบุคคล งบประมาณ การมีส่วนร่วม

  • C. 

   วิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป

  • D. 

   งบประมาณ บริหารบุคคล การมีส่วนร่วม และการบริหารทั่วไป

 • 26. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 สอดคล้องกับข้อใด มากที่สุด
  • A. 

   กฎหมายแม่บทการจัดการศึกษา

  • B. 

   แนวทางจัดการศึกษาของรัฐ

  • C. 

   การปรับปรุงการศึกษาสอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญ

  • D. 

   การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ของไทย

 • 27. 
  ข้อใดไม่ใช่หลักการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 
  • A. 

   เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อปวงชน

  • B. 

   เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

  • C. 

   ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  • D. 

   พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้ เป็นไป อย่างต่อเนื่อง

 • 28. 
  จุดที่ต่างกันของการศึกษาระบบต่าง ๆ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่สำคัญ คือข้อใด
  • A. 

   ระยะเวลา ที่จัดการศึกษา

  • B. 

   สถานศึกษาที่จัดการศึกษา

  • C. 

   ตัวผู้เข้ารับการศึกษา

  • D. 

   จุดหมาย วิธีการ หลักสูตร

 • 29. 
  จุดมุ่งหมายสำคัญของการให้สถานศึกษาร่วมกับชุมชน   ครอบครัว ท้องถิ่น ร่วมพัฒนาการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  คือ ข้อใด
  • A. 

   ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน

  • B. 

   ชุมชนมีการแสวงหาความรู้ภายในชุมชน

  • C. 

   พัฒนาชุมชนตามสภาพปัญหาความต้องการ

  • D. 

   ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา

 • 30. 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด 
  • A. 

   จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา

  • B. 

   เสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานและ หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ต่ำกว่าอุดมศึกษา

  • C. 

   สนับสนุนทรัพยากร การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ติดตามตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 31. 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ในวันใด
  • A. 

   21 ธันวาคม 2547

  • B. 

   22 ธันวาคม 2547

  • C. 

   23 ธันวาคม 2547

  • D. 

   24 ธันวาคม 2547

 • 32. 
  องค์กรใดที่กำหนดให้ข้าราชการครูตามพระราช บัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. 2523 ดำรงตำแหน่งให้ได้รับเงินเดือน และวิทยฐานะตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547
  • A. 

   ก.ค.

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ข้อ ก หรือ ข

 • 33. 
  หากท่านเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ท่านจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547 ตำแหน่งและรับเงินเดือนในอันดับใด
  • A. 

   ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือน คศ. 1

  • B. 

   ตำแหน่ง ครู รับเงินเดือน คศ. 2

  • C. 

   ตำแหน่งครูชำนาญการ รับเงินเดือน คศ. 1

  • D. 

   ตำแหน่งครูชำนาญการ รับเงินเดือน คศ. 2

 • 34. 
  ข้อใดคือตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ. ศ. 2547
  • A. 

   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 35. 
  บทบาทหน้าที่หลักของกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายปฎิรูประบบราชการปัจจุบันคือข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาการศึกษา

  • B. 

   การพัฒนาบำรุงศาสนา

  • C. 

   การสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 36. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.9 สิ้นสุดเมื่อใด
  • A. 

   ปี พ.ศ. 2549

  • B. 

   ปีงบประมาณ 2549

  • C. 

   ปีการศึกษา 2549

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 37. 
  กฎหมายใดที่กำหนดว่า วิชาชีพครู ผู้บริหารถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา เป็นวิชาชีพควบคุมต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
  • A. 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 2545

  • B. 

   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

  • C. 

   พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2546

  • D. 

   ทุกข้อกำหนดไว้

 • 38. 
  การลงโทษนักเรียนข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ไม่ใช้วิธีการรุนแรงแบบกลั่นแกล้ง

  • B. 

   ไม่ลงโทษด้วยความโกรธพยาบาท

  • C. 

   ไม่ลงโทษนักเรียนที่กำลังเจ็บป่วย

  • D. 

   อายุของนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ต้องนำมาคำนึงในการลงโทษ

 • 39. 
  ข้อใดไม่ใช่ ประเภทของการพานักเรียน นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
  • A. 

   การไปอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ

  • B. 

   การพาไปนอกสถานศึกษาและไม่ค้างคืน

  • C. 

   ก ารพาไปนอกสถานศึกษาและค้างคืน

  • D. 

   การพาไปนอกราชอาณาจักร

 • 40. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการลาของข้าราชการครูในสถานศึกษา
  • A. 

   ลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ผู้มีอำนาจอนุญาตจะให้มีใบรับรองแทพย์มาแสดงก็ได้

  • B. 

   การลาคลอดบุตรโดยได้รับเงินเดือนระหว่างลาคือลาได้ครั้งหนึ่งไม่เกิน 90 วัน

  • C. 

   มีสิทธิ์ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่องจากลาคลอดบุตรได้

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 41. 
  ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบที่ทำให้ผู้สอนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • A. 

   ภาระงานและคุณภาพการทำงานของผู้สอน

  • B. 

   ความพึงพอใจในงานที่รับผิดชอบ

  • C. 

   ความพร้อมของชุมชน

  • D. 

   ความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่

 • 42. 
  การจัดการเรียนการสอนต้องมีคุณภาพคือข้อใด
  • A. 

   มีกิจกรรมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • B. 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูง

  • C. 

   มีการนำหลักสูตรไปใช้

  • D. 

   มีการใช้สื่อประกอบการสอน

 • 43. 
  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ตามข้อใด
  • A. 

   การปรับปรุงการเรียนการสอน

  • B. 

   ตัดสินผลการเรียนการสอน

  • C. 

   ตรวจสอบพัฒนาการตามจุดประสงค์

  • D. 

   ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัดสินผลการเรียน

 • 44. 
  สิ่งใดที่ครูผู้สอนควรยึดเป็นหลักสำคัญที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  • A. 

   หลักสูตร

  • B. 

   แผนการสอน

  • C. 

   จุดประสงค์การเรียนรู้

  • D. 

   สื่อการเรียนการสอน

 • 45. 
  ท่านคิดว่าทำไมโรงเรียนจึงต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา
  • A. 

   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

  • B. 

   เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความคล้ายคลึงกันด้านการศึกษา

  • C. 

   เพื่อเตรียมรับการประเมินภายนอก

  • D. 

   เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

 • 46. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้
  • A. 

   การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นที่ตั้ง

  • B. 

   การเรียนรู้เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา

  • C. 

   การจัดการเรียนรู้ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

  • D. 

   ครูผู้สอนสำคัญที่สุด

 • 47. 
  ข้อใดคือลักษณะของการเรียนรู้ของนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู้
  • A. 

   การเรียนรู้เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง

  • B. 

   การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

  • C. 

   การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น

  • D. 

   การเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • 48. 
  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กำหนด เริ่มใช้ในโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษาใดเป็นต้นไป
  • A. 

   ปีการศึกษา 2545

  • B. 

   ปีการศึกษา 2546

  • C. 

   ปีการศึกษา 2547

  • D. 

   ปีการศึกษา 2548

 • 49. 
  ผลลัพธ์ที่อันเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือข้อใด
  • A. 

   พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียนรู้

  • B. 

   ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม

  • C. 

   สร้างผู้เรียนให้พร้อมเป็นผู้บริโภคตัดสินใจแบบมี ข้อมูลและเป็นอิสระ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 50. 
  ข้อใดไม่ใช่การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   การวัดและประเมินผลผู้เรียน

  • B. 

   การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน

  • C. 

   การวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา

  • D. 

   การประเมินผลคุณภาพระดับชาติ