ข้อสอบแผนฯฉบับที่สิบ

20 | Total Attempts: 6692

SettingsSettingsSettings
Please wait...

กรุณาใส่ชื่อของท่านก่อน นช่อง Your name แล้วจึงเริ่มทำโดยคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบเพียงข้อเดียวที่ถูก ้องโดยคลิ๊กที่ปุ่มด้านห น้าคำตอบ แล้วคลิ๊กที่คำว่า Submit my answer ขอบคุณที่ใช้บริการ โชคดีครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กำหนดเป้าหมายอัตราการว่างงานตามข้อใด
  • A. 

 • 2. 
  ช่วงประกาศเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือใคร
  • A. 

   นายชวน หลีกภัย

  • B. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • C. 

   นายบรรหาร ศิลปอาชา

  • D. 

   พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์

 • 3. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ประกาศใช้เมื่อใด
  • A. 

   1 ตุลาคม 2548

  • B. 

   1 กันยายน 2548

  • C. 

   1 ตุลาคม 2549

  • D. 

   1 กันยายน 2549

 • 4. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มีผลบังคับใช้ช่วงใด
  • A. 

   1 ต.ค. 2549 – 30 ก.ย.2554

  • B. 

   1 ม.ค. 2548 – 1 ก.ย. 2554

  • C. 

   1 ต.ค.2548 – 1 ก.ย.2554

  • D. 

   1 ม.ค.2549 – 1 ก.ย.2554

 • 5. 
  แนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทานพระราชดำรัสเมื่อใด
  • A. 

   5 ธันวาคม 2540

  • B. 

   5 ธันวาคม 2541

  • C. 

   4 ธันวาคม 2540

  • D. 

   4 ธันวาคม 2541

 • 6. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต้องการลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลง เมื่อ พ.ศ.2554 กำหนดไว้ตามข้อใด
  • A. 

   ลดร้อยละ 5

  • B. 

   ลดร้อยละ 6

  • C. 

   ลดร้อยละ 4

  • D. 

   ลดร้อยละ 10

 • 7. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กำหนดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปไว้ตามข้อใด
  • A. 

   เฉลี่ยร้อยละ 3.0-3.5 ต่อปี

  • B. 

   เฉลี่ยร้อยละ 4.0-4.5 ต่อปี

  • C. 

   เฉลี่ยร้อยละ 5.0-5.5 ต่อปี

  • D. 

   เฉลี่ยร้อยละ 6.0-6.5 ต่อปี

 • 8. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กำหนดสัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นเท่าใดภายในปี 2554
  • A. 

   ร้อยละ 25

  • B. 

   ร้อยละ 20

  • C. 

   ร้อยละ 75

  • D. 

   ร้อยละ 60

 • 9. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กำหนดภาพลักษณ์ความโปร่งใส ภายในปี 2554 ไว้ตามข้อใด
  • A. 

   ความโปร่งใสอยู่ที่ 5.0

  • B. 

   ความโปร่งใสอยู่ที่ 5.5

  • C. 

   ความโปร่งใสอยู่ที่ 6.0

  • D. 

   ความโปร่งใสอยู่ที่ 10

 • 10. 
  โรคที่ต้องป้องกันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ต่อไปนี้ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   โรคหัวใจ

  • B. 

   โรคเบาหวาน

  • C. 

   โรคมะเร็ง

  • D. 

   โรคซึมเศร้า

 • 11. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กำหนดอายุเฉลี่ยของคนไทยไว้ตามข้อใด
  • A. 

   สูงขึ้นเป็น 75 ปี

  • B. 

   สูงขึ้นเป็น 80 ปี

  • C. 

   สูงขึ้นเป็น 85 ปี

  • D. 

   สูงขึ้นเป็น 90 ปี

 • 12. 
  ทุกข้อคือหลักบริหารจัดการที่ดีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   หลักการมีส่วนร่วม

  • B. 

   หลักนิตินัย

  • C. 

   หลักการรับผิดชอบ

  • D. 

   หลักความคุ้มค่า

 • 13. 
  ความพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ความพอประมาณ

  • B. 

   ความพอดี

  • C. 

   การมีภูมิคุ้มกัน

  • D. 

   ความมีเหตุผล

 • 14. 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ เท่าใดเป็นครั้งแรก
  • A. 

   ฉบับที่ 7

  • B. 

   ฉบับที่ 8

  • C. 

   ฉบับที่ 9

  • D. 

   ฉบับที่ 10

 • 15. 
  ข้อใดเรียกว่า “ฝายแม้ว”
  • A. 

   Chintara Dam

  • B. 

   Thaksina Dam

  • C. 

   Point Dam

  • D. 

   Check Dam

 • 16. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป็นกี่ปี
  • A. 

   8.5

  • B. 

   9

  • C. 

   9.5

  • D. 

   10

 • 17. 
  ทุกข้อคือเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่10 ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพคน

  • B. 

   เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ

  • C. 

   เป้าหมายด้านธรรมาภิบาล

  • D. 

   เป้าหมายด้านความปลอดภัย

 • 18. 
  ข้อใดคือคำย่อของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ี
  • A. 

   สศช.

  • B. 

   สสช.

  • C. 

   สคช.

  • D. 

   สพช.

 • 19. 
  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคนปัจจุบัน ี
  • A. 

   นายสุเมธ ตันติเวชกุล

  • B. 

   นายอำพน กิตติอำพน

  • C. 

   นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

  • D. 

   นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช

 • 20. 
  ข้อใดที่ไม่มีอยู่ในวิสัยทัศน์ประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
  • A. 

   พลเมืองและพลโลก

  • B. 

   ธรรมาภิบาล

  • C. 

   ชุมชนเข้มแข็ง

  • D. 

   เศรษฐกิจมีคุณภาพ