แนวข้อสอบภาค ก 12

20 | Total Attempts: 854

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แนวข้อสอบภาค ก 12

ก่อนทดลองสอบใส่ชื่อตนเอ ที่ช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยการคลิ๊กท ่คำว่า Start Quiz เมื่อปรากฏคำถามให้เลือก ำตอบที่ถูกต้องโดยการคลิ กที่ปุ่มหน้าตัวเลือก แล้วกดยืนยันคำตอบที่คำว า Submit My Answer ขอให้โชคดีทุกท่าน


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือขีดความสามารถโดยรวม
  • A. 

   สมรรถนะ

  • B. 

   สมรรถนะหลัก

  • C. 

   สมรรถนะหลักขององค์กร

  • D. 

   สมรรถนะหลักประจำสายงาน

 • 2. 
  ผอ. มอบเกียรติบัตรให้ครูที่สอนนักเรียนทำให้นักเรียนสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ผอ.มีสมมรถนะตามข้อใด
  • A. 

   วิสัยทัศน์

  • B. 

   การบริการที่ดี

  • C. 

   การทำงานเป็นทีม

  • D. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

 • 3. 
  นโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สามารถสะท้อนถึงสมรรถนะใดของผู้บริหารสถานศึกษาได้ดีที่สุด
  • A. 

   การมีวิสัยทัศน์

  • B. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • C. 

   การบริการที่ดี

  • D. 

   การสื่อสารและการจูงใจ

 • 4. 
  ข้อใดไม่เป็นวิสัยทัศน์
  • A. 

   To be number one

  • B. 

   The star

  • C. 

   พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ

  • D. 

   ปี 2555 โรงเรียนบ้านฟากฟ้าจะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

 • 5. 
  จากวงจร PDCA เมื่อสิ้นสุดแล้วต่อจาก A  คือข้อใด
  • A. 

   P

  • B. 

   D

  • C. 

   P   ยกระดับคุณภาพ

  • D. 

   ถือว่าสิ้นสุดวงจรพัฒนาคุณภาพ

 • 6. 
  ท่านเป็นผอ.โรงเรียน ท่านจัดทำแผนงานโครงการเพื่อต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา หลัก 5 วิชาให้เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท่านมีสมรรถนะใดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
  • A. 

   การมุ่งผลสัมฤทธิ์

  • B. 

   การบริการที่ดี

  • C. 

   การมีวิสัยทัศน์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 7. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีครูทั้งหมด 13 คน ไม่รวมท่านซึ่งเป็นผอ.โรงเรียน  ฯเขตฯพื้นที่ให้ส่งเอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1  ภายใน 21 มีนาคม 2554   ท่านจะส่งเอกสารของผู้ที่ได้รับการเลื่อนขั้น 1 ขั้น  ไปจำนวนกี่คน
  • A. 

   1 คน

  • B. 

   2 คน

  • C. 

   2-3 คน

  • D. 

   ไม่แน่นอนแล้วแต่เขตฯ

 • 8. 
  หากท่านซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต้องกรอกข้อมูลของครูผู้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน) โดยได้รับการเลื่อนขั้น 1 ขั้น ท่านต้องกรอกข้อมูลในของกฏ ก.ค.ศ.ฯตามข้อใด
  • A. 

   ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 6

  • B. 

   ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 7

  • C. 

   ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 8

  • D. 

   ให้เลื่อนขั้นฯตามข้อ 9

 • 9. 
  ท่านเป็นผอ.โรงเรียนยอดนิยมใน จังหวัด  มีผู้ปกครองนำเด็กนักเรียนซึ่งเป็นญาติห่างๆกันจำนวน 2 คน มาฝากท่านเพื่อเข้าเรียนหลังจากที่โรงเรียนท่านรับนักเรียนเต็มจำนวนแล้ว ท่านจะแนะนำผู้ปกครองนักเรียนตามข้อใด
  • A. 

   ให้ไปปรึกษากับรองฯกลุ่มวิชาการ

  • B. 

   ให้ฝากกับผอ. 1 คน ฝากกับรองฯ 1 คน

  • C. 

   ให้ไปที่เขตฯพื้นที่เพื่อหาที่เรียนให้กับนักเรียน

  • D. 

   ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนไปร้องเรียนกับสื่อมวลชน

 • 10. 
  ท่านเป็นรองฯผู้อำนวยการโรงเรียนขนาด ใหญ่ ผอ.โรงเรียนมอบหมายงานในลักษณะโครงการให้ท่านเป็นประธานคณะกรรมการดำเนิน งาน  แต่ท่านไม่ถนัดในงานดังกล่าวท่านจะทำอย่างไร
  • A. 

   เข้าไปพบผอ.และปฏิเสธอย่างนิ่มนวล

  • B. 

   ทำบันทึกถึงผอ.ชี้แจงเหตุผลถึงการไม่สามารถปฏิบัติงานได้

  • C. 

   ปฏิบัติไปตามหน้าที่โดยมอบหมายให้คนอื่นทำ

  • D. 

   ปฏิบัติไปตามบทบาทหน้าที่พร้อมสร้างทีมงาน

 • 11. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เดินทางไปที่โรงเรียนช่วงกลางคืน ปรากฏว่าไม่พบผู้อยู่เวรยาม ท่านจะทำอย่างไร
  • A. 

   ให้ครูเวรบันทึกชี้แจงในวันรุ่งขึ้น

  • B. 

   ให้นักการภารโรงบันทึกข้อมูลไว้

  • C. 

   สอบถามข้อมูลจากผู้ตรวจเวรยาม

  • D. 

   ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง

 • 12. 
  สรุปผลการทดสอบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบ e-testing เมื่อปี 2553 ได้ข้อสรุปตามข้อใด
  • A. 

   ผู้บริหารสถานศึกษาได้คะแนนคุณธรรม จริยธรรมจากการทำแบบทดสอบในระดับสูง

  • B. 

   ผู้บริหารสถานศึกษาได้คะแนนภาษาอังกฤษและICT อยู่ในระดับต่ำ

  • C. 

   ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นวิทยากรแกนนำ ไม่ได้นำผลจากการสอบมาเป็นเกณฑ์แต่ใช้ขนาดโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่ในเขตฯ พื้นที่ทั้งโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือก

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 13. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯของ ชุมชนในบริเวณไหล่เขา ทางตอนใต้ของประเทศไทยซึ่งชุมชนแห่งนี้มีประวัติน้ำป่าท่วมไหลหลาก และดินโคลนถล่ม  ท่านจะบริหารหลักสูตรฯอย่างไรเพื่อป้องกันและหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ ผลในระยะยาว
  • A. 

   ย้ายที่ตั้งของโรงเรียน

  • B. 

   รณรงค์ปลูกป่าและต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่า

  • C. 

   จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ

  • D. 

   ปรับโครงสร้างหลักสูตรท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดเน้นเรื่องการแก้ไขป้องกันภัยธรรมชาติ

 • 14. 
  โรงเรียนในชุมชนฝั่งทะเลอันดามัน สภาพมีความพร้อมทุกด้าน ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจะดำเนินการบริหารหลักสูตรท้องถิ่นตามข้อใด
  • A. 

   การประมงแบบยั่งยืน

  • B. 

   หัตถกรรมจากเปลือกหอย

  • C. 

   การเอาตัวรอดจากเหตุสึนามิ

  • D. 

   ภาษาอังกฤษเพื่อนักท่องเที่ยว

 • 15. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ไปอบรมหลักสูตร ภาวะผู้นำทางวิชาการ(Academic Leadership) เป็นเวลา 5 วัน   ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ท่านควรได้รับเกียรติบัตร

  • B. 

   ท่านควรได้รับวุฒิบัตร

  • C. 

   ท่านควรได้รับประกาศนียบัตร

  • D. 

   ท่านควรได้รับเกียรติคุณบัตร

 • 16. 
  การบริหารความเสี่ยงในข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร
  • A. 

   ผอ.โรงเรียนฯเซ็นต์คำสั่งให้ครูอยู่เวรกลางคืนช่วงปิดภาคเรียน

  • B. 

   ผอ.โรงเรียนฯไปตรวจเวรยามกลางคืนของครูทุกคืนในช่วงเวลาต่างกัน

  • C. 

   ผอ.โรงเรียนฯสั่งให้ติดหลอดไฟแบบประหยัดในจุดเสี่ยงของโรงเรียนเพื่อความสว่าง

  • D. 

   ผอ.โรงเรียนฯมอบหมายให้ครูและพนักงานบริการอยู่เวรกลางคืนพร้อมยามรักษาการณ์

 • 17. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต้องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯที่จะหมดอายุในอีก 200 วันข้างหน้านี้  ท่านจะทำอย่างไร
  • A. 

   รอให้เหลืออีกไม่น้อยกว่า 180 วันแล้วค่อยต่อ

  • B. 

   อนุมัติตัวเองโดยการเซ็นต์เอกสารการต่อแล้วส่งเอกสารไปคุรุสภา

  • C. 

   ติดต่อที่คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งให้คุรุสภา

  • D. 

   เตรียมเอกสารต่างๆให้ครบทำหนังสือถึงผอ.เขตฯให้เจ้าหน้าที่ต่อฯทางเวบไซต์

 • 18. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครู 2 คนในโรงเรียนของท่าน ต้องการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ท่านจะทำอย่างไร
  • A. 

   แนะนำให้ไปต่อที่คุรุสภา

  • B. 

   แนะนำให้ไปต่อที่เขตฯพื้นที่

  • C. 

   ตรวจสอบหลักฐานทุกอย่างของครูแล้วทำหนังสือถึงผอ.เขตฯให้เขตฯดำเนินการให้

  • D. 

   เซ็นต์รับรองในเอกสาร ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดและให้เจ้าหน้าที่ต่อใบอนุญาตทางเวบไซต์

 • 19. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หากท่านต้องการดำเนินงานตามจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   ระดับชั้นก่อนประถมศึกษาส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ

  • B. 

   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขได้สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

  • C. 

   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง สื่อสารอย่างสร้างสรรค์

  • D. 

   ทุกข้อถูกต้อง

 • 20. 
  จากการนำหลักการบริหารแบบใช้โรงเรียน เป็นฐาน(SBM:School Based Management)ไปใช้ในโรงเรียนในประเทศไทยพบว่าไม่ประสบผลสำเร็จ ท่านเป็นผอ.โรงเรียน คิดว่าเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด
  • A. 

   ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย

  • B. 

   คณะกรรมการโรงเรียนไม่รู้บทบาทหน้าที่

  • C. 

   ครูและผู้บริหารโรงเรียนยังใช้วิธีปฏิบัติงานแบบเดิมๆ

  • D. 

   เปลี่ยนเฉพาะกฏหมายแต่วิธีการปฏิบัติจริงยังเป็นเหมือนเดิม