ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดรวม

115

Settings
Please wait...
ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดรวม

ข้อสอบ ครูผู้ช่วย วิชาชีพครู ชุดรวม กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  Attitude หมายถึงข้อใด
  • A. 

   วิชาชีพ

  • B. 

   วิชาชีพครู

  • C. 

   เจตคติ

  • D. 

   คุณธรรม

  • E. 

   จริยธรรม

 • 2. 
  ข้อใด คือความหมายของเจตคติตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
  • A. 

   โน้มเอียง

  • B. 

   เหมาะสม

  • C. 

   ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

  • D. 

   ความชอบ

 • 3. 
  การวัดเจตคติ โดย Likert Scale มีกี่ระดับ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Scale ของการวัดเจตคติ ตาม Likert Scale
  • A. 

   เห็นด้วยอย่างยิ่ง

  • B. 

   เห็นด้วย

  • C. 

   แน่ใจ

  • D. 

   ไม่เห็นด้วย

  • E. 

   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

 • 5. 
  ข้อใดมีความหมายตรงกับวิชาชีพครูมากที่สุด
  • A. 

   Job

  • B. 

   Work

  • C. 

   Career

  • D. 

   Profession

 • 6. 
  ครู มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีมีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   สูง

  • B. 

   หนัก

  • C. 

   ใหญ่

  • D. 

   ประเสริฐ

 • 7. 
  ครู มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤ๖มีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   เคารพ

  • B. 

   หนัก

  • C. 

   สูง

  • D. 

   ประเสริฐ

 • 8. 
  ครูมีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤตตามข้อใด
  • A. 

   ครุ

  • B. 

   คุ

  • C. 

   รุ

  • D. 

   คุรุ

 • 9. 
  ครู ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คือข้อใด
  • A. 

   ปูชนียบุคคล

  • B. 

   ผู้ถ่ายทอดความรู้

  • C. 

   ผู้สั่งสอนศิษย์

  • D. 

   ผู้มีน้ำใจงาม

 • 10. 
  ครู ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือข้อใด
  • A. 

   บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน

  • B. 

   บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐ

  • C. 

   บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

  • D. 

   บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐ

 • 11. 
  ข้อใดหมายถึง สภาวิชาชีพครู ตาม พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   ครุสภา

  • D. 

   คุรุสภา

 • 12. 
  ลักษณะของครูที่ดีตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานให้ไว้ เมื่อ 29 ตุลาคม 2523 คือข้อใด
  • A. 

   ครูที่แท้นั้นจะต้องเป็นคนดี

  • B. 

   ครูที่แท้นั้นจะต้องดีทั้งกาย วาจา และจิตใต

  • C. 

   ครูที่แท้นั้นจะต้องทำแต่ความดี

  • D. 

   ครูที่แท้นั้นต้องทำความดี

 • 13. 
  ลักษณะของครูที่ดีตามแนวพระพุทธศาสนาตรงกับข้อใด
  • A. 

   อิทธิบาท 4

  • B. 

   พรหมวิหาร 4

  • C. 

   นิวรณ์ 6

  • D. 

   กัลยาณมิตรธรรม 7

 • 14. 
  ครุ ตามหลักธรรมกัลยาณมิตรธรรม มีความหมายตามครูข้อใด
  • A. 

   ครูแดง ให้ความเป็นกันเองกับนักเรียนทุกคนทำให้นักเรียนกล้าพูดกล้าแสดงออกด้วย

  • B. 

   ครูดำ ทำตัวน่าเคารพ คอยดูแลนักเรียนในห้องเรียน เด็กทุกคนอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอุ่นใจปลอดภัยดี

  • C. 

   ครูไก่ เรียนจบปริญญาเอกแต่ก็ตั้งใจสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาเต็มที่

  • D. 

   ครูกบ สามารถอธิบายเรื่องดาราศาสตร์ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายกว่าครูคนอื่น

 • 15. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา  พ.ศ.2543
  • A. 

   รอบรู้

  • B. 

   สอนดี

  • C. 

   มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ

  • D. 

   มุ่งมั่นพัฒนา

  • E. 

   เป็นแบบอย่างที่ดี

 • 16. 
  ลักษณะของครูที่ดี โดย ดร.สาโรช บัวศรี ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   สามารถอบรม แนะแนว และปกครองนักเรียนได้เป็นอย่างดี

  • B. 

   สามารถทำการสอนได้เป็นอย่างดี

  • C. 

   สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

  • D. 

   สามารถเป็นครูชั้นอาชีพ

 • 17. 
  TEACHERS โดย ยนต์ ชุมจิต อักษรที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   ผู้ทำหน้าที่สอน

  • B. 

   นักวิชาการ

  • C. 

   ผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  • D. 

   ผู้มีมนุษยสัมพันธ์

  • E. 

   ผู้ประเมินผล

 • 18. 
  TEACHERS โดย ยนต์ ชุมจิต อักษรที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   ผู้ทำหน้าที่สอน

  • B. 

   ผู้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

  • C. 

   นักวิชาการ

  • D. 

   ผู้ประเมินผล

  • E. 

   ผู้ให้บริการแก่สังคม

 • 19. 
  ใครคือผู้บังคับบัญชาของครูผู้ช่วยในสถานศึกษา
  • A. 

   ครูใหญ่

  • B. 

   ผู้อำนวยการ

  • C. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • D. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • 20. 
  ครูท่านใดปฏิบัติหน้าที่ได้สมกับเจตคติที่ดีต่อความเป็นครู
  • A. 

   ครู ก สอนเด็กนักเรียนตามชั่วโมงที่ได้รับมอบหมาย

  • B. 

   ครู ข พานักเรียนไปทำแผลที่ห้อวพยาบาล

  • C. 

   ครู ค นึกสงสารเด็กหญิงแดงที่ถูก ครู ก ตี

  • D. 

   ครู ง ช่วยผู้ปกครองเด็ก จ ที่ประสบอุบัติเหตุหน้าอาคาร ช ในโรงเรียน

 • 21. 
  ลักษณะของวิชาชีพชั้นสูงนั้น ต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยกี่ปี
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 22. 
  วิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายตามข้อใด
  • A. 

   พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

  • B. 

   พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

  • C. 

   พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

  • D. 

   ข้อ A ผิด ข้อ B และ C ถูกต้อง

 • 23. 
  คณะกรรมการคุรุสภามีจำนวนตามข้อใด
  • A. 

   9 คน

  • B. 

   15 คน

  • C. 

   39 คน

  • D. 

   59 คน

 • 24. 
  ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คือ
  • A. 

   200 บาท

  • B. 

   300 บาท

  • C. 

   400 บาท

  • D. 

   500 บาท

  • E. 

   600 บาท

 • 25. 
  บุคคลที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุตามข้อใด
  • A. 

   ไม่น้อยกว่า 18 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปี

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • E. 

   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

 • 26. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  • A. 

   อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   ได้รับการฝึกฝนประสบการณ์วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามเกณฑ์คุรุสภากำหนด

  • C. 

   มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา

  • D. 

   เป็นคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกข้อ

 • 27. 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีอายุใช้ได้กี่ปี
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 28. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานวิชาชีพครู
  • A. 

   มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • B. 

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • C. 

   มาตรฐานการปฏฺบัติตน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 29. 
  ใครมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนมากที่สุด
  • A. 

   ผู้อำนวยการ

  • B. 

   หัวหน้าฝ่ายวิชาการและหลักสูตร

  • C. 

   นักเรียน

  • D. 

   ครูผู้สอน

 • 30. 
  ครูควรให้ความสำคัญกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ผู้ร่วมงาน

  • B. 

   นักเรียน

  • C. 

   ผู้ปกครอง

  • D. 

   โรงเรียน

  • E. 

   ชุมชน

 • 31. 
  ข้อใดคือความหมายของคำว่า Profession
  • A. 

   สิ่งหรือเรื่องที่ทำเป็นภารกิจเป็นครั้งคราวไป

  • B. 

   ภารกิจที่ต้องทำเป็นประจำสม่ำเสมอ

  • C. 

   งานที่ต้องทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ

  • D. 

   อาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี

 • 32. 
  ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   เรือจ้าง

  • B. 

   แสงเทียนส่องทาง

  • C. 

   แม่พิมพ์ของชาติ

  • D. 

   ปูชนียบุคคล

 • 33. 
  งานการสอนของครูเปรียบเทียบได้กับข้อใด
  • A. 

   ทนายความ

  • B. 

   วิศวกร

  • C. 

   แพทย์

  • D. 

   นักหนังสือพิมพ์

 • 34. 
  ครูที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรในปัจจุบัน
  • A. 

   เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน

  • B. 

   เป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

  • C. 

   สนับสนุนให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้

  • D. 

   แนะนำและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏฺบัติตน

  • E. 

   กล้าคิด กล้าทำ แก้ปัญหาเป็น

 • 35. 
  จรรยาบรรณครูไทย พ.ศ.2539 มีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   11

 • 36. 
  จรรยาบรรณครู พ.ศ.2539 ข้อใดสำคัญที่สุดเป็นลำดับแรก
  • A. 

   ครูต้องอบรมสั่งสอนฝึกฝนสร้างเสริมความรู้ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้กิดแก่ศิษย์

  • B. 

   ครูต้องรักและเมตตาศิษย์

  • C. 

   ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

  • D. 

   ครูต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์

  • E. 

   ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • 37. 
  จากข้อ 36 จรรยาความประพฤติปฏิบัตบรรณข้อใดบ้างที่จัดอยู่ในประเภทความประพฤติปฏฺบัติตนให้เหมาะสมกับอาชีพ
  • A. 

   ข้อ 1-3

  • B. 

   ข้อ 1-5

  • C. 

   ข้อ 6-7

  • D. 

   ข้อ 7-8

  • E. 

   ข้อ 8-9

 • 38. 
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพเกิดจากมาตราใดของ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   มาตรา 30

  • B. 

   มาตรา 31

  • C. 

   มาตรา 50

  • D. 

   มาตรา 51

  • E. 

   มาตรา 60

 • 39. 
  ข้อใดไม่ใช่ จรรยาบรรณของวิชาชีพ
  • A. 

   จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  • C. 

   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   จรรยาบรรณต่อครู

  • E. 

   จรรยาบรรณต่อสังคม

 • 40. 
  จรรยาบรรณของวิชาชีพครูมีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   13

 • 41. 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ คือจรรยาบรรณของวิชาชีพตามข้อใด
  • A. 

   จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  • C. 

   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  • E. 

   จรรยาบรรณต่อสังคม

 • 42. 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพตามข้อใด
  • A. 

   จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  • C. 

   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  • E. 

   จรรยาบรรณต่อสังคม

 • 43. 
  ผู้ประกอบวิชาชีพ ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจส่งเสริมให้กำลังใจแก่ศิษย์ เป็นจรรยาบรรณตามข้อใด
  • A. 

   ต่อตนเอง

  • B. 

   ต่อวิชาชีพ

  • C. 

   ต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   ค่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  • E. 

   ต่อสังคม

 • 44. 
  ครูแดง ไปร่วมงานกับชุมชนที่วัดในวันเข้าพรรษา แสดงว่าครูแดงมีจรรยาบรรณในข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  • C. 

   จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  • E. 

   จรรยาบรรณต่อสังคม

 • 45. 
  บุคคลใดได้รับความเสียหายจากการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูให้ยื่นเรื่องต่อใคร
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   คุรุสภา

  • D. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • E. 

   ประธานคุรุสภา

 • 46. 
  คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดได้กี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

  • E. 

   13

 • 47. 
  ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจในการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  • A. 

   ยกข้อกล่าวหา

  • B. 

   ตักเตือน

  • C. 

   ตัดเงินค่าตอบแทนวิทยฐานะ

  • D. 

   ภาคทัณฑ์

  • E. 

   เพิกถอนใบอนุญาต

 • 48. 
  มาตรฐานด้านความรู้ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ความรู้ในข้อใดสำคัญที่สุดเป็นลำดับแรก
  • A. 

   การพัฒนาหลักสูตร

  • B. 

   การจัดการเรียนรู้

  • C. 

   ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

  • D. 

   จิตวิทยาสำหรับครู

  • E. 

   ความเป็นครู

 • 49. 
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550 ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ศึกษานิเทศน์

  • E. 

   บุคลากรอื่นทางการศึกษา

 • 50. 
  เกี่ยวข้องกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดจนขาดสติหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพน่ารังเกียจในสังคม เกี่ยวข้องกับแบบแผนพฤติกรรมจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550 ตามข้อใด
  • A. 

   พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ - จรรยาบรรณต่อตนเอง

  • B. 

   พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ - จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

  • C. 

   พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ - จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

  • D. 

   พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ - จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

  • E. 

   พฤติกรรมที่พึงประสงค์ - จรรยาบรรณต่อสังคม

 • 51. 
  คุณธรรม ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 คือข้อใด
  • A. 

   ความดีงามในจิตใจ

  • B. 

   คุณความดี

  • C. 

   สภาพคุณความดี

  • D. 

   ความรู้สึกในทางที่ดี

 • 52. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คุณธรรมหลัก 4 ประการตามแนวคิดของอริสโตเติล
  • A. 

   ความรอบคอบ

  • B. 

   ความกล้าหาญ

  • C. 

   การรู้จักประมาณ

  • D. 

   ความยุติธรรม

  • E. 

   ความมีเหตุมีผล

 • 53. 
  คุณธรรม 4 ประการที่นายหลวงทรงพระราชทาน เฉ,ิมฉลองกรุงเทพฯครบ 200 ปี ข้อใด ไม่ใช่
  • A. 

   การรักษาความสัตย์

  • B. 

   การรู้จักข่มใจ

  • C. 

   การอดทน อดกลั้น และอดออม

  • D. 

   การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต

  • E. 

   การปฏฺบัติดี ปฏิบัติชอบ

 • 54. 
  ข้อใด หมายถึง ธรรมของนักปกครอง
  • A. 

   อริยสัจ 4

  • B. 

   พรหมวิหาร 4

  • C. 

   อิทธิบาท 4

  • D. 

   ทศพิธราชธรรม 10

  • E. 

   มรรค 8

 • 55. 
  คุณธรรมของผู้เป็นใหญ่ คือข้อใด
  • A. 

   อิทธิบาท 4

  • B. 

   พรหมวิหาร 4

  • C. 

   สังคหวัตถุ 4

  • D. 

   หิริโอตัปปะ

 • 56. 
  ธรรมในข้อใดที่ช่วยให้ประสบผลสำเร็จ
  • A. 

   อิทธิบาท 4

  • B. 

   พรหมวิหาร 4

  • C. 

   สังคหวัตถุ 4

  • D. 

   ขันติ - โสรัจจะ

 • 57. 
  ธรรมในข้อใดสร้างมนุษยสัมพันธ์
  • A. 

   อิทธิบาท 4

  • B. 

   สังคหวัตถุ 4

  • C. 

   พรหมวิหาร 4

  • D. 

   สัปปุริสธรรม 7

 • 58. 
  ครูแดงพูดจาอ่อนหวาน น่าฟังกับผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการที่โรงเรียนเข้ากับข้อใด
  • A. 

   ทาน

  • B. 

   ปิยวาจา

  • C. 

   อัตถจริยา

  • D. 

   สมานัตตตา

 • 59. 
  ข้อใดหมายถึง ธรรมทำให้งาม
  • A. 

   อิทธิบาท 4

  • B. 

   สังคหวัตถุ 4

  • C. 

   หิริ-โอตัปปะ

  • D. 

   ขันติ - โสรัจจะ

 • 60. 
  ครูติวสอบ รู้จักตนเองดีว่าเกิดที่บ้านนี้จะต้องนำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนบ้านเกิดของตน เข้ากับข้อใด
  • A. 

   ธัมมัญญุตา

  • B. 

   อัตถัญญุตา

  • C. 

   อัตตัญญุตา

  • D. 

   มัตตัญญุตา

  • E. 

   ปริสัญญุตา

 • 61. 
  ข้อใดหมายถึงธรรมคุ้มครองโลก
  • A. 

   ขันติโสรัจจะ

  • B. 

   หิริโอตัปปะ

  • C. 

   สัปปุริสธรรม 7

  • D. 

   เบญจศีล

  • E. 

   เบญจธรรม

 • 62. 
  ข้อใดหมายถึงศีลข้อที่ 3
  • A. 

   เว้นจากการฆ่าสัตว์

  • B. 

   เว้นจากการลักทรัพย์

  • C. 

   เว้นจากการพูดเท็จ

  • D. 

   เว้นจากการประพฤติผิดในกาม

  • E. 

   เว้นจากการดื่มสุรา-เมรัย

 • 63. 
  ทิศ 6 หรือการปฏฺบัติตนต่อผู้มีอุปการะคุณ ข้อใดหมายถึง ครู อาจารย์
  • A. 

   ปุรัตถิมทิส

  • B. 

   ปัจฉิมทิส

  • C. 

   อุตตรทิส

  • D. 

   ทักขิณทิส

  • E. 

   อุปริมทิส

 • 64. 
  ข้อใด ไม่ใช่หลักธรรมที่เป็นความจริงอันประเสริฐ
  • A. 

   ทุกข์

  • B. 

   สมุหทัย

  • C. 

   นิโรธ

  • D. 

   มรรค

 • 65. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ค่านิยมสร้างสรรค์พื้นฐานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5 ประการ
  • A. 

   กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

  • B. 

   ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ

  • C. 

   โปร่งใส ตรวจสอบได้

  • D. 

   ไม่เลือกปฏิบัติ

  • E. 

   มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านการบริหาร

 • 66. 
  ข้อใดสำคัญที่สุดเป็นลำดับแรกในค่ายิยมหลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 11 ประการ
  • A. 

   มีความซื่อสัตย์สุจริต

  • B. 

   ยึดมั่นในหลักนิติธรรม

  • C. 

   ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม

  • D. 

   ปฏฺบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง

  • E. 

   เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน

 • 67. 
  วินัย หมายถึง ข้อใด
  • A. 

   สิ่งที่ข้าราชการพึงปฏิบัติ

  • B. 

   สิ่งที่ข้าราชการควรปฏิบัติ

  • C. 

   สิ่งที่ข้าราชการต้องปฏิบัติ

  • D. 

   สิ่งที่ข้าราชการควรและพึงปฏิบัติ

 • 68. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
  • A. 

   มีอายุความ

  • B. 

   ยอมความกันไม่ได้

  • C. 

   ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด

  • D. 

   การลงโทษต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย

  • E. 

   หากมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจะต้องงดการเลื่อนขั้นเงินเดือนไว้ก่อน

 • 69. 
  วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ข้อ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   9

  • D. 

   11

  • E. 

   13

 • 70. 
  วินัย ตามมาตรา 82 ของ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีลักษณะตามข้อใด
  • A. 

   เป็นข้อต้องปฏิบัติ

  • B. 

   เป็นข้อห้าม

  • C. 

   เป็นข้อปฏิบัติ

  • D. 

   เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ

  • E. 

   เป็นข้อพึงปฏิบัติ

 • 71. 
  ผอ.แดงสั่งให้ครูดำเซ็นต์รับมอบพัสดุ ซึ่งจะใช้ในวันเด็กอีก 3 เดือน ครูดำเห็นว่าผิดสังเกตควรปฏฺบัติตามข้อใด
  • A. 

   ชี้แจงด้วยวาจาต่อ ผอ.แดง

  • B. 

   ไม่เซ็นต์รับเพราะไม่ถูกต้อง

  • C. 

   ชี้แจงเป็นหนังสือภายใน 7 วัน

  • D. 

   อยู่เฉย ๆ ไม่เซ็นต์ ไม่ว่า ไม่รับ

 • 72. 
  การขาดราชการกี่วันโดยไม่มีเหตุอันควรถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
  • A. 

   7 วัน

  • B. 

   เกินกว่าึ 7 วัน

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 15 วัน

  • D. 

   15 วัน

  • E. 

   เกินกว่า 15 วัน

 • 73. 
  ครูแดงคัดลอกผลงานทางวิชาการของสามีส่งเพื่อขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีความหิดตามมาตราใด
  • A. 

   89

  • B. 

   90

  • C. 

   91

  • D. 

   92

  • E. 

   ไม่มีความผิด

 • 74. 
  ข้อใดหมายถึง ความผิดลหุโทษ
  • A. 

   ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน

  • B. 

   ความผิดซึ่ง ปรับไม่เกิน 2 พันบาท

  • C. 

   ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   ความผิดซึ่งต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน และปรับไม่เกิน 1 พันบาท

 • 75. 
  โทษทางวินัยมีกี่สถาน
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

  • E. 

   9

 • 76. 
  ข้อดจัดเป็นโทษทางวินัยที่เบาที่สุด
  • A. 

   ตัดเงินเดือน

  • B. 

   ว่ากล่าวตักเตือน

  • C. 

   ภาคทัณฑ์

  • D. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • E. 

   ลดค่าตอบแทน

 • 77. 
  โทษทางวินัยในข้อใดจัดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรงที่สุด
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ปลดออก

  • E. 

   ไล่ออก

 • 78. 
  ความผิดรับโทษทางวินัยร้ายแรงข้อใดมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญ
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ปลดออก

  • E. 

   ไล่ออก

 • 79. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการดำเนินการทางินัย
  • A. 

   ครู ผู้อำนวยการสั่งตั้งกรรมการสอบสวน

  • B. 

   ครูชำนาญการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สั่งตั้งกรรมการสอบสวน

  • C. 

   ครูผู้ช่วย ผู้อำนวยการสั่งตั้งกรรมการสอบสวน

  • D. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ ปลัดกระทรวงสั่งตั้งกรรมการสอบสวน

 • 80. 
  ข้อใด หมายถึง ความผิดปรากฏชัดแจ้งไม่ร้ายแรง
  • A. 

   ศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด

  • B. 

   ศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

  • C. 

   กระทำความผิดวินัยร้ายแรง แล้วทำหนังสือสารภาพต่อผู้บังคับบัญชา

  • D. 

   ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 โดยไม่มีเหตุผลสมควร

 • 81. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา มองเห็นว่าครูแดงตบนักเรียนจนปากแตกและสลบ ข้อใดไม่ใช่โทษที่ครูแดงจะได้รับจากผู้อำนวยการในครั้งนี้
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน ไม่เกิน 5 % ไม่เกิน 1 เดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ว่ากล่าวตักเตือน

 • 82. 
  กรณีถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงต้องทำอย่างไรต่อใครในเวลาตามข้อใด
  • A. 

   ร้องทุกข์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง

  • B. 

   อุทธรณ์ ต่อ อ.ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันถูกลงโทษ

  • C. 

   ร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง

  • D. 

   อุทธรณ์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง

  • E. 

   ร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ. ภายใน 90 วัน นับแต่วันถูกลงโทษ

 • 83. 
  ให้ ก.ค.ศ.พิจารณาเรื่องราวอุทธรณ์วินัยร้ายแรงให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  • A. 

   10 วัน

  • B. 

   30 วัน

  • C. 

   45 วัน

  • D. 

   60 วัน

  • E. 

   90 วัน

 • 84. 
  คุณได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนติวสอบวิทยา ไม่ได้รับความเป็นธรรม มีความคับข้องใจที่ถูกผู้อำนวยการตั้งกรรมการสอบ กรณีคุณไม่เซ็นต์รับพัสดุวันเด็ก คุณจะต้อง
  • A. 

   อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ.

  • C. 

   ร้องทุกข์ ต่อ อ.ก.ค.ศ.

  • D. 

   ร้องทุกข์ ต่อ ก.ค.ศ.

 • 85. 
  จากข้อ 84 ต้องกระทำภายในกี่วันนับแต่วันรับทราบเรื่อง
  • A. 

   15 วัน

  • B. 

   30 วัน

  • C. 

   45 วัน

  • D. 

   60 วัน

  • E. 

   90 วัน

 • 86. 
  กรณี ท่านเป็นครูถูกสั่งให้ออกจากราชการ จะทำตามข้อใด
  • A. 

   อุทธรณ์ ภายใน 30 วัน ต่อ อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ร้องทุกข์ ภายใน 30 วัน ต่อ ก.ค.ศ.

  • C. 

   อุทธรณ์ ภายใน 60 วัน ต่อ อ.ก.ค.ศ.

  • D. 

   ร้องทุกข์ ภายใน 90 วัน ต่อ ก.ค.ศ.

 • 87. 
  กรณีได้วินิจฉัยอุทธรณ์ หรือ ร้องทุกข์ กรณีให้ออกจากราชการแล้ว ผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องคดีต่อใคร
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   คุรุสภา

  • D. 

   ศาลปกครอง

 • 88. 
  พลเมืองที่ดีต้องมีธรรมะของสัตบุรุษ หีือ ประพฤติปฏิบัติอย่างมั่นคง โดยไม่ละวาง คือข้อใด
  • A. 

   อริยสัจ 4

  • B. 

   สัปปุริสธรรม 7

  • C. 

   หิริโอตัปปะ

  • D. 

   ทศพิธราชธรรม 10

 • 89. 
  ธัมมัญญุตา หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ความเป็นผู้รู้จักเหตุ

  • B. 

   ความเป็นผู้รู้จักผล

  • C. 

   ความเป็นผู้รู้จักตน

  • D. 

   ความเป็นผู้รู้จักกาล

  • E. 

   ความเป็นผู้รู้จักประมาณ

 • 90. 
  มัตตัญญุตา หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ความเป็นผู้รู้จักเหตุ

  • B. 

   ความเป็นผู้รู้จักตน

  • C. 

   ความเป็นผู้รู้จักกาล

  • D. 

   ความเป็นผู้รู้จักประมาณ

  • E. 

   ความเป็นผู้รู้จักชุมชน

 • 91. 
  การรับราชการทหาร จัดเป็น
  • A. 

   สิทธิ

  • B. 

   เสรีภาพ

  • C. 

   หน้าที่

  • D. 

   สิทธิและหน้าที่

 • 92. 
  Emotional Quotient หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ความฉลาดทางสติปัญญา

  • B. 

   ความมีคุณธรรมจริยธรรม

  • C. 

   ความฉลาดทางอารมณ์

  • D. 

   คุณธรรมจริยธรรม

 • 93. 
  ครูแดงสอนนักเรียนเต้นแอโรบิกและส่งเข้าแข่งขันแต่ตกรอบคัดเลือก เลยบอกว่าเป็นเพราะนักเรียนไม่ตั้งใจซ้อมจึงแพ้เขามาน่ะเนี้ย เข้ากับข้อใด
  • A. 

   รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

  • B. 

   องุ่นเปรี้ยว

  • C. 

   มะนาวหวาน

  • D. 

   โทษตนเอง

 • 94. 
  นักเรียนเรียนไม่เก่ง ก็หันไปเอาดีทางเล่นกีฬา เป็นการปรับตัวตามข้อใด
  • A. 

   รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

  • B. 

   องุ่นเปรี้ยว

  • C. 

   มะนาวหวาน

  • D. 

   การชดเชย

  • E. 

   การทดแทน

 • 95. 
  ครูแดงพูดไม่เก่ง สอนนักเรียนไม่อยากฟังจึงพยายามฝึกฝนจนพูดเก่งมีเทคนิคนักเรียนอยากเรียนด้วยครูแดงปรับตัวตามข้อใด
  • A. 

   Sour-grapr

  • B. 

   Sweet lemon

  • C. 

   Introjection

  • D. 

   Compensation

  • E. 

   Substitution

 • 96. 
  Human Relation มีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   การจัดการความรู้

  • B. 

   คุณธรรมจริยธรรม

  • C. 

   พฤติกรรม

  • D. 

   มนุษยสัมพันธ์

  • E. 

   ความจริงอันประเสริฐ

 • 97. 
  จากหน้าต่างหัวใจ Johari Window ข้อใดจัดเป็น Public Area
  • A. 

   การพูดพร้อมยักคิ้วโดยไม่รู้ตัว

  • B. 

   ความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น

  • C. 

   การพูดเสียงดัง

  • D. 

   ภาวจิตใต้สำนึก

 • 98. 
  จากหน้าต่างหัวใจ Johari Window ข้อใดจัดเป็น ส่วนที่ 4 บริเวณอวิชชา
  • A. 

   การแต่งกาย

  • B. 

   การพูดพร้อมยักคิ้วโดยไม่รู้ตัว

  • C. 

   ความลับของตนเองที่ปกปิดไว้

  • D. 

   ภาวะจิตใต้สำนึก

 • 99. 
  เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ในทีมงาน ตามบันได 6 ขั้น ข้อใดคือบันใดขั้นที่ 1
  • A. 

   เรา

  • B. 

   ขอบคุณ

  • C. 

   ฉันชอบมัน

  • D. 

   คุณคิดอะไร

  • E. 

   ยอมรับผิดถ้าฉันผิด

 • 100. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ทฤษฎีลิงสามตัวของขงจื้อ ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
  • A. 

   ปิดหู

  • B. 

   ปิดตา

  • C. 

   ปิดปาก

  • D. 

   ปิดจมูก

 • 101. 
  ข้อใดหมายถึงเทคนิคการปรับตัวแบบ กฏทองคำขาวหรือ Platinum Rule
  • A. 

   รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา

  • B. 

   ถ้ารักฉันต้องรักหมาของฉันด้วย

  • C. 

   จงให้ผู้อื่น เหมือนกับที่เราอยากให้ผู้อื่นทำกับเรา

  • D. 

   จงให้ผู้อื่น เหมือน สิ่งที่คนผู้นั้นอยากได้รับ

 • 102. 
  ครูแดงมาโณงเรียนและตั้งใจสอนอย่างสม่ำเสมอ จนนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นตรงกับข้อใด
  • A. 

   ทาน

  • B. 

   ปิยวาจา

  • C. 

   อัตจริยา

  • D. 

   สมานัตตตา

 • 103. 
  ครูแดงยินดีกับครูดำที่ได้รับการพิจารณาสองขั้น ตรงกับข้อใด
  • A. 

   เมตตา

  • B. 

   กรุณา

  • C. 

   มุทิตา

  • D. 

   อุเบกขา

 • 104. 
  รูปแบบการทำงานเป็นทีมของ Kurt Lewin ที่ทุกคนมีอิสระภาพและเสรีภาพตัดสินใจด้วยตนเอง ยึดถือความเห็นจของตนเองเป็นหลัก ผู้นำหรือผู้บริหารมีส่วนร่วมหรือสั่งการน้อยมาก จัดเป็นรูปแบบใด
  • A. 

   แบบเผด็จการ

  • B. 

   แบบประชาธิปไตย

  • C. 

   แบบอัตาธิปไตย

  • D. 

   แบบอิสระ

 • 105. 
  ลักษณะการทำงานเป็นทีม ตาม ทิศนา แขมมณี ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   การมีเป้าหมายร่วมกัน

  • B. 

   การมีส่วนร่วมในการทำงาน

  • C. 

   การติดต่อสื่อสารกันในกลุ่ม

  • D. 

   การตัดสินใจร่วมกัน

 • 106. 
  ข้อใด ไม่ใช่ องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ Guilford
  • A. 

   ความคิดริเริ่ม

  • B. 

   ความคล่องในการคิด

  • C. 

   ความยืดหยุ่นในการคิด

  • D. 

   ความคิดละเอียดละออ

  • E. 

   ความคิดด้วยเหตุและผล

 • 107. 
  สมองส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับการคิดสร้างสรรค์
  • A. 

   สมองซีกซ้าย

  • B. 

   สมองซีกขวา

  • C. 

   สมองส่วนหน้า

  • D. 

   สมองส่วนกลาง

  • E. 

   สมองส่วนหลัง

 • 108. 
  การสอนให้คิดสร้างสรรค์โดยใช้ Six Thinking Hats หมวกใดแทนคิดสร้างสรรค์
  • A. 

   หมวกสีแดง

  • B. 

   หมวกสีขาว

  • C. 

   หมวกสีเหลือง

  • D. 

   หมวกสีเขียว

  • E. 

   หมวกสีฟ้า

 • 109. 
  ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง
  • A. 

   ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ปัญญา

  • B. 

   สารสนเทศ ข้อมูล ความรู้ ปัญญา

  • C. 

   ข้อมูล สารสนเทศ ปัญญา ความรู้

  • D. 

   สารสนเทศ ข้อมูล ปัญญา ความรู้

 • 110. 
  โมเดลปลาทู ส่วนใดเปรียบเสมือนวิสัยทัศน์
  • A. 

   หัวปลา

  • B. 

   ตัวปลา

  • C. 

   หางปลา

  • D. 

   หังปลาและหางปลา

 • 111. 
  โมเดลปลาทูส่วนใดเปรียบเหมือนคลังความรู้
  • A. 

   หัวปลา

  • B. 

   ตัวปลา

  • C. 

   หางปลา

  • D. 

   ตัวปลาและหางปลา

 • 112. 
  กูรู หรือ ผู้รู้ เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ข้อมูล

  • B. 

   สารสนเทศ

  • C. 

   ความรู้

  • D. 

   ปัญญา

 • 113. 
  ข้อใด จัดเป็น Tacit Knowledge
  • A. 

   เอกสารความรู้

  • B. 

   คู่มือ

  • C. 

   หนังสือ

  • D. 

   ระบบพี่เลี้ยง

 • 114. 
  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในปัจจุบันเป็นรูปแบบใด
  • A. 

   ผู้บริหารเป็นหลัก

  • B. 

   ชุมชนเป็นหลัก

  • C. 

   โรงเรียนเป็นหลัก

  • D. 

   ครูเป็นหลัก

 • 115. 
  ชุมชนและโรงเรียนควรมีบทบาทอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
  • A. 

   ชุมชนเป็นผู้ให้

  • B. 

   โรงเรียนเป็นผู้รับ

  • C. 

   ชุมชนเป็นผู้รับและผู้ให้

  • D. 

   ทั้งโรงเรียนและชุมชนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ