แบบทดสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ว42101 ม.5 เรื่อง โลกดาราศาสตร์อวกาศ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kroobunjong
K
Kroobunjong
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 73,838
: 25 | Attempts: 8,741

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ว42101 ม.5 เรื่อง โลกดาราศาสตร์อวกาศ - Quiz

ขอให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง ธรณีภาค (ม.๕) ได้ครับ โดยกรอกชื่อ นามสกุล แล้วคลิกที่ start Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

  "รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย" จัดเป็นแนวรอยเลื่อนที่มีพลัง อยู่บริเวณใดของประเทศไทย?

  • A.

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • B.

   ภาคตะวันตก

  • C.

   ภาคเหนือ

  • D.

   ภาคใต้

  Correct Answer
  D. ภาคใต้
  Explanation
  The correct answer is "ภาคใต้" because the term "รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย" refers to a significant landslide that occurred in the southern region of Thailand.

  Rate this question:

 • 2. 

  บริเวณใดมีการระเบิดของภูเขาไฟมากที่สุด?

  • A.

   แนวเทือกเขาแอลป์

  • B.

   แนวเทือกเขาหิมาลัย

  • C.

   ตอนกลางของมหาสมุทรอินเดีย

  • D.

   รอบๆ มหาสมุทรแปซิฟิก

  Correct Answer
  D. รอบๆ มหาสมุทรแปซิฟิก
  Explanation
  The correct answer is "รอบๆ มหาสมุทรแปซิฟิก" because the Pacific Ring of Fire is known for its high volcanic activity. This region is located along the edges of the Pacific Ocean and is characterized by a large number of active volcanoes and frequent earthquakes. The volcanic eruptions in this area are the most intense and frequent compared to other regions, making it the location with the highest volcanic activity.

  Rate this question:

 • 3. 

  ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาตามข้อใด มีสาเหตุมาจากภายในโลก ?

  • A.

   Landslide

  • B.

   Delta

  • C.

   Tsunami

  • D.

   El nino

  Correct Answer
  C. Tsunami
  Explanation
  Tsunamis are geological events that occur due to internal factors within the Earth's crust, such as earthquakes, volcanic eruptions, or underwater landslides. These events can cause a sudden displacement of water, resulting in powerful waves that can travel across the ocean and cause significant damage when they reach the coastline. Unlike the other options, which are not directly related to geological processes, tsunamis are a clear example of a natural phenomenon caused by internal factors within the Earth.

  Rate this question:

 • 4. 

  เหตุผลในข้อใดที่ทำให้นักธรณีวิทยาสรุปได้ว่า เนื้อสารภายในโลกมีความหนาแน่นไม่สม่ำเสมอ?

  • A.

   หินบนเปลือกโลกมีน้ำหนักต่อหน่วยปริมาตรไม่เท่ากัน

  • B.

   แนวทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแผ่นดินไหวเป็นเส้นโค้ง

  • C.

   ลาวามีส่วนประกอบต่างจากหินบนเปลือกโลก

  • D.

   ไม่มีคลื่นแผ่นดินไหวผ่านใจกลางโลก

  Correct Answer
  B. แนวทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแผ่นดินไหวเป็นเส้นโค้ง
  Explanation
  เนื้อสารภายในโลกมีความหนาแน่นไม่สม่ำเสมอเพราะแนวทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแผ่นดินไหวเป็นเส้นโค้ง คลื่นแผ่นดินไหวมีลักษณะการกระจายตัวที่เป็นเส้นโค้ง เมื่อคลื่นแผ่นดินไหวเกิดขึ้น คลื่นจะกระจายตัวไปทั่วทั้งโลก แต่ความหนาแน่นของคลื่นจะไม่เท่ากันทุกจุด จุดที่อยู่ใกล้กับแหล่งเกิดคลื่นจะมีความหนาแน่นมากกว่าจุดที่อยู่ไกลออกไปจากแหล่งเกิดคลื่น ซึ่งสรุปได้ว่า เนื้อสารภายในโลกมีความหนาแน่นไม่สม่ำเสมอ

  Rate this question:

 • 5. 

  เพลทเทคโทนิก ใช้อธิบายเหตุการณ์ใดต่อไปนี้ได้ดีที่สุด?

  • A.

   สาเหตุที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์

  • B.

   การเกิดภาวะแห้งแล้งในประเทศแถบเอเชีย

  • C.

   การเกิดแผ่นดินถล่มในอินเดีย

  • D.

   มหาสมุทรแปซิฟิกกว้างขึ้นปีละ ๘ เซนติเมตร

  Correct Answer
  D. มหาสมุทรแปซิฟิกกว้างขึ้นปีละ ๘ เซนติเมตร
  Explanation
  The widening of the Pacific Ocean by 8 centimeters per year is the best explanation for the given question. This is because the other options, such as the extinction of dinosaurs, drought in Asia, and landslides in India, do not provide a clear explanation for the event described. The widening of the Pacific Ocean is a significant geological phenomenon that can be measured and observed, making it the most plausible answer.

  Rate this question:

 • 6. 

  ส่วนที่เรียกว่า "ธรณีภาค (Lithosphere)" หมายถึงส่วนใด?

  • A.

   เปลือกโลกและเนื้อโลก

  • B.

   ส่วนที่เป็นของแข็งทั้งหมด

  • C.

   ส่วนที่เป็นของเหลวหนืด

  • D.

   ส่วนบนของเนื้อโลกรวมกับเปลือกโลก

  Correct Answer
  D. ส่วนบนของเนื้อโลกรวมกับเปลือกโลก
  Explanation
  The correct answer is "ส่วนบนของเนื้อโลกรวมกับเปลือกโลก" which means "the upper part of the mantle combined with the crust." This answer correctly identifies the lithosphere as the uppermost layer of the Earth's solid material, consisting of the crust and the uppermost part of the mantle. It distinguishes the lithosphere from the asthenosphere, which is the partially molten, ductile layer beneath it.

  Rate this question:

 • 7. 

  ประเทศที่มักจะประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวเสมอๆ  ยกเว้น ประเทศในข้อใด

  • A.

   ญีปุ่น

  • B.

   โคลัมเบีย

  • C.

   อินเดีย

  • D.

   จีน

  Correct Answer
  C. อินเดีย
  Explanation
  The question asks for the country that does not usually experience earthquakes. The correct answer is "อินเดีย" (India). This is because India is located in a region where earthquakes are less frequent compared to countries like Japan, Colombia, and China.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ring of fire) บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ที่เกิดจากการชนกันของแผ่นธรณีภาคตามข้อใด ?

  • A.

   แผ่นใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นภาคพื้นทวีป

  • B.

   แผ่นใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นใต้มหาสมุทร

  • C.

   แผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีป

  • D.

   การแยกกันของแผ่นภาคพื้นทวีป

  Correct Answer
  B. แผ่นใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นใต้มหาสมุทร
  Explanation
  The term "Ring of Fire" refers to a major area in the basin of the Pacific Ocean where a large number of earthquakes and volcanic eruptions occur. This area is associated with a nearly continuous series of oceanic trenches, volcanic arcs, volcanic belts, and plate movements. The collision between the oceanic plate and continental plate in the Ring of Fire is responsible for the occurrence of earthquakes and volcanic eruptions. Therefore, the correct answer is "แผ่นใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นใต้มหาสมุทร" which means the collision between the oceanic plate and oceanic plate.

  Rate this question:

 • 9. 

  เกี่ยวกับโลกเรา ถ้าย้อนหลังไปเมื่อ 150 ล้านปีที่แล้ว เกิดสิ่งใด?

  • A.

   เกิดพันเจีย

  • B.

   เกิดลอเรเซียและกอนด์วานา

  • C.

   เกิดอเมริกาเหนือเชื่อมติดกับอเมริกาใต้

  • D.

   อินเดียชนกับเอเชียเกิดหิมาลัย

  Correct Answer
  B. เกิดลอเรเซียและกอนด์วานา
  Explanation
  The correct answer states that 150 million years ago, Laurasia and Gondwana were formed. Laurasia and Gondwana were two supercontinents that existed during the Mesozoic Era. Laurasia was located in the northern hemisphere and consisted of present-day North America, Europe, and Asia (excluding India). Gondwana was located in the southern hemisphere and consisted of present-day South America, Africa, Australia, Antarctica, and the Indian subcontinent. This answer accurately describes the formation of these two supercontinents during that time period.

  Rate this question:

 • 10. 

  อัลเฟรด เวเกเนอร์ ได้ตั้งสมมติฐาน ซึ่งปัจจุบันยอมรับเป็นทฤษฎีคือ ทฤษฎีใด?

  • A.

   Plate Tectonic Theory

  • B.

   Mantle Plume Theory

  • C.

   Continental Drift Theory

  • D.

   Sea Floor Spreading Theory

  Correct Answer
  C. Continental Drift Theory
  Explanation
  The correct answer is Continental Drift Theory. Alfred Wegener proposed the theory of continental drift, which states that the continents were once joined together in a supercontinent called Pangaea and have since drifted apart. This theory explains the similarities in rock formations, fossils, and mountain ranges found on different continents. It also accounts for the matching coastlines of South America and Africa. However, it was not widely accepted until the development of plate tectonics in the 1960s.

  Rate this question:

 • 11. 

  หลักฐานที่สนับสนุนทฤษำีทวีปเลื่อนของ ดร.เวเกเนอร์ โดยพิจารณาจากรอยต่อของแผ่นธรณีภาค ข้อใดถูกต้อง?

  • A.

   ขอบตะวันตกของอเมริกาใต้ สามารถต่อกับขอบตะวันออกของแอฟริกาใต้พอดี

  • B.

   ขอบตะวันออกของอเมริกาใต้ สามารถต่อกับขอบตะวันตกของแอฟริกาใต้พอดี

  • C.

   ขอบตะวันตกของอเมริกาเหนือ สามารถต่อกับขอบตะวันตกของแอฟริกาใต้พอดี

  • D.

   กรีนแลนด์ ยุโรป และเอเชีย ต่อเข้ากับขอบตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริการเหนือ

  Correct Answer
  B. ขอบตะวันออกของอเมริกาใต้ สามารถต่อกับขอบตะวันตกของแอฟริกาใต้พอดี
  Explanation
  The correct answer is "ขอบตะวันออกของอเมริกาใต้ สามารถต่อกับขอบตะวันตกของแอฟริกาใต้พอดี". This is supported by the fact that the eastern coast of South America lines up perfectly with the western coast of Africa, indicating that they were once connected and have since drifted apart. This alignment is evidence of continental drift and supports the theory proposed by Dr. Wegener.

  Rate this question:

 • 12. 

  ปัจจุบันแผ่นธรณีภาคคู่ใดกำลังเคลื่อนที่แยกออกจากกัน ?

  • A.

   แผ่นอเมริกาใต้ - แผ่นแอฟริกา

  • B.

   แผ่นนาสกา - แผ่นอเมริกาใต้

  • C.

   แผ่นแปซิฟิก - แผ่นอเมริกาเหนือ

  • D.

   แผ่นแอฟริกา - แผ่นยูเรเซีย

  Correct Answer
  A. แผ่นอเมริกาใต้ - แผ่นแอฟริกา
  Explanation
  The correct answer is "แผ่นอเมริกาใต้ - แผ่นแอฟริกา". This is because the question is asking which pair of continents is currently moving apart from each other. The South American Plate and the African Plate are indeed moving away from each other, which is supported by geological evidence of divergent boundaries and the formation of the Mid-Atlantic Ridge.

  Rate this question:

 • 13. 

  ข้อใดเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แยกจากกันของแผ่นธรณีภาค?

  • A.

   การพบเทือกเขากลางมหาสมุทร

  • B.

   การพบว่าแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรมุดเข้าใต้แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรอีกแผ่นหนึ่ง

  • C.

   การพบร่องลึกตลอดความยาวของเทือกเขากลางมหาสมุทร

  • D.

   การที่แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน

  Correct Answer
  C. การพบร่องลึกตลอดความยาวของเทือกเขากลางมหาสมุทร
  Explanation
  The evidence that supports the movement of the tectonic plates is the discovery of deep trenches along the length of the mid-ocean ridge. These trenches indicate that one tectonic plate is subducting or moving beneath another plate, which is a clear indication of plate movement. This evidence suggests that the plates are not stationary but are actively moving and interacting with each other.

  Rate this question:

 • 14. 

  การที่เกิดหุบเขาทรุด (Rift Valley) เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด?

  • A.

   มีน้ำทะเลไหลเข้ามาสะสมที่เปลือกโลก ทำใ้ห้เกิดร่องลึก

  • B.

   เกิดจากขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน

  • C.

   เกิดจากแมกมาในชั้นฐานธรณีภาคดันตัวขึ้นถึงชั้นธรณีภาค

  • D.

   เกิดจากแมกมาถ่ายโอนความร้อนสู่ชั้นเปลือกโลก ทำให้อุณหภูมิและความดันแมกมาลดลง

  Correct Answer
  A. มีน้ำทะเลไหลเข้ามาสะสมที่เปลือกโลก ทำใ้ห้เกิดร่องลึก
  Explanation
  เกิดหุบเขาทรุด (Rift Valley) จากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน แม้ว่ามีน้ำทะเลไหลเข้ามาสะสมที่เปลือกโลกและแมกมาในชั้นฐานธรณีภาคดันตัวขึ้นถึงชั้นธรณีภาค แต่เหตุการณ์หุบเขาทรุดเกิดจากการแยกแยะของขอบแผ่นธรณีภาค ซึ่งทำให้เกิดร่องลึกขึ้นในพื้นผิวโลก ดังนั้น คำตอบที่ถูกต้องคือ "เกิดจากขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน"

  Rate this question:

 • 15. 

  จงลำดับเหตุการณ์การเกิดขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน1. การขยายตัวของพื้นทะเล (sea floor spreading) 2. แมกมาใชั้นฐานธรณีภาึดันตัวขึ้นมาบนชั้นธรณีภาค3. อุณหภูมิและความดันของแมกมาลดลง จึงเกิดหุบเขาทรุด4. การเกิดเทือกเขากลางมหาสมุทร5. แมกมาแทรกขึ้นมาตามรอยแตก ทำให้แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนตัวแยกออกไป 2 ข้างของรอยแยก

  • A.

   2 3 4 1 5

  • B.

   2 3 5 1 4

  • C.

   1 2 3 4 5

  • D.

   1 4 2 3 5

  Correct Answer
  B. 2 3 5 1 4
  Explanation
  The correct answer is 2 3 5 1 4. This sequence of events explains the process of seafloor spreading and the formation of mid-ocean ridges. It starts with the uplift of the oceanic crust due to the intrusion of magma, followed by the decrease in temperature and pressure causing the formation of a rift or a trench. Then, the magma intrudes and pushes the lower oceanic crust apart, causing the separation of the two sides of the rift. Finally, the formation of a central mountain range occurs due to the continued intrusion of magma.

  Rate this question:

 • 16. 

  ที่ทะเลแดง และอ่าวแคลิฟอร์เนีย มีการเคลื่อนที่ของขอบแผ่นธรณีภาคแบบใด?

  • A.

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  • B.

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  • C.

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน

  • D.

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกจากัน

  Correct Answer
  D. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกจากัน
  Explanation
  The correct answer is that the tectonic plates at the Red Sea and the Gulf of California move apart from each other. This is known as a divergent boundary, where two plates move away from each other, creating a gap between them. This movement can result in the formation of new crust as magma rises to fill the gap, leading to the creation of new oceanic crust in these regions.

  Rate this question:

 • 17. 

  การเคลื่อนที่ของขอบแผ่นธรณีภาคแบบใดทำให้เกิดมหาสมุทร?

  • A.

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  • B.

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  • C.

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน

  • D.

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกจากกัน

  Correct Answer
  D. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกจากกัน
  Explanation
  The correct answer is that the tectonic plates move apart. This movement is known as divergent plate boundaries, where the plates separate from each other. As the plates move apart, magma rises from the mantle and fills the gap, creating new crust. This process is responsible for the formation of mid-ocean ridges and the creation of new oceanic crust.

  Rate this question:

 • 18. 

  การเกิดร่องลึกก้นมหาสมุทรและแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทร เกิดจากการเคลื่อนที่ของขอบแผ่นธรณีภาคแบบใด?

  • A.

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  • B.

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  • C.

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน

  • D.

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกจากกัน

  Correct Answer
  A. ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร
  Explanation
  The correct answer is that the southern tectonic plate moves and collides with the southern tectonic plate. This movement and collision between the two plates result in the formation of deep ocean trenches and volcanic mountain ranges in the middle of the ocean.

  Rate this question:

 • 19. 

  การเกิดร่องลึกก้นมหาสมุทรและแนวภูเขาไฟชายฝั่ง เกิดจากการเคลื่อนที่ของขอบแผ่นธรณีภาคแบบใด?

  • A.

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  • B.

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  • C.

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน

  • D.

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกจากกัน

  Correct Answer
  B. ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป
  Explanation
  The correct answer is that the subducting tectonic plate in the southern ocean moves towards and collides with the continental tectonic plate. This collision creates deep ocean trenches and volcanic mountain ranges on the continental side.

  Rate this question:

 • 20. 

  รอยเลื่อนซานแอนเดรียส เกิดจากการเคลื่อนที่ของขอบแผ่นธรณีภาคแบบใด?

  • A.

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  • B.

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  • C.

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน

  • D.

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกจากกัน

  Correct Answer
  C. ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน
  Explanation
  The correct answer is "ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน" which means "The tectonic plates move past each other." This explanation suggests that the San Andreas Fault is formed by the movement of tectonic plates sliding horizontally past each other. This type of movement is known as a transform boundary, where the plates move in opposite directions. The sliding motion can cause earthquakes as the plates become locked and then suddenly release the built-up stress.

  Rate this question:

 • 21. 

  การชนกันของแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรกับแผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีป ข้อใดไม่ถูกต้อง?

  • A.

   แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร มีมวลมากกว่าจึงมุดลงใต้แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีป

  • B.

   แผ่นทวีปเบากว่า เกิดรอยคดโค้งอยู่ด้านบน จึงเกิดเทือกเขา

  • C.

   เกิดหุบเขาลึกแนวยาว เรียกว่า ร่องลึกก้นมหาสมุทร

  • D.

   มีแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทรเป็นรูปโค้ง

  Correct Answer
  D. มีแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทรเป็นรูปโค้ง
  Explanation
  The statement that the central oceanic ridge is curved is incorrect. The central oceanic ridge is actually a long, straight underwater mountain range that runs through the middle of the ocean basins. It is formed by the divergence of tectonic plates and the upwelling of magma from the mantle. The ridge is not curved, but rather has a linear shape.

  Rate this question:

 • 22. 

  การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ชนิใดที่พบทั้งในอเมริกาใต้ แอฟริกา อินเดีย แอนตาร์กติก และออสเตรเลีย ?

  • A.

   กลอสซอพเทอริส

  • B.

   มีโซซอรัส

  • C.

   ซินโนนาทัส

  • D.

   ลิสโตรเซอรัส

  Correct Answer
  A. กลอสซอพเทอริส
  Explanation
  The correct answer is "กลอสซอพเทอริส" because it is the only option that is found in all the mentioned regions - South America, Africa, India, Antarctica, and Australia.

  Rate this question:

 • 23. 

  ประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นธรณีภาคใด?

  • A.

   แผ่นอินโดนีเซีย

  • B.

   แผ่นอินเดีย

  • C.

   แผ่นยูเรเซีย

  • D.

   แผ่นฟิลิปปินส์

  Correct Answer
  C. แผ่นยูเรเซีย
 • 24. 

  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เพื่อเหตุผลใด?1. เพื่อหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก2. เพื่อหาทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก3. เพื่อหาทางป้องกันผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

  • A.

   1, 2

  • B.

   2, 3

  • C.

   1, 3

  • D.

   1, 2 และ 3

  Correct Answer
  D. 1, 2 และ 3
  Explanation
  The study of data on changes in the Earth's crust is conducted to find the causes of these changes, to identify ways to mitigate the impacts resulting from these changes, and to develop strategies for preventing the potential consequences of these changes.

  Rate this question:

 • 25. 

  เมื่อประมาณ 200-300 ล้านที่แล้ว แผ่นดินทั้งหมดในโลกรวมกันเรียกว่าอะไร?

  • A.

   ลอเรเซีย

  • B.

   กอนด์วานา

  • C.

   พันเจีย

  • D.

   มหาทวีป

  Correct Answer
  C. พันเจีย
  Explanation
  The answer "พันเจีย" is the correct answer because it refers to the supercontinent Pangaea, which existed around 200-300 million years ago. Pangaea was a landmass that consisted of all the continents on Earth before they separated and formed the continents we have today.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 06, 2010
  Quiz Created by
  Kroobunjong
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.