แบบทดสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ว42101 ม.5 เรื่อง โลกดาราศาสตร์อวกาศ

25 | Attempts: 8261
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ว42101 ม.5 เรื่อง โลกดาราศาสตร์อวกาศ - Quiz

ขอให้นักเรียนทำแบบทดสอบ เรื่อง ธรณีภาค (ม.๕) ได้ครับ โดยกรอกชื่อ นามสกุล แล้วคลิกที่ start Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  "รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย" จัดเป็นแนวรอยเลื่อนที่มีพลัง อยู่บริเวณใดของประเทศไทย?
  • A. 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • B. 

   ภาคตะวันตก

  • C. 

   ภาคเหนือ

  • D. 

   ภาคใต้

 • 2. 
  บริเวณใดมีการระเบิดของภูเขาไฟมากที่สุด?
  • A. 

   แนวเทือกเขาแอลป์

  • B. 

   แนวเทือกเขาหิมาลัย

  • C. 

   ตอนกลางของมหาสมุทรอินเดีย

  • D. 

   รอบๆ มหาสมุทรแปซิฟิก

 • 3. 
  ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาตามข้อใด มีสาเหตุมาจากภายในโลก ?
  • A. 

   Landslide

  • B. 

   Delta

  • C. 

   Tsunami

  • D. 

   El nino

 • 4. 
  เหตุผลในข้อใดที่ทำให้นักธรณีวิทยาสรุปได้ว่า เนื้อสารภายในโลกมีความหนาแน่นไม่สม่ำเสมอ?
  • A. 

   หินบนเปลือกโลกมีน้ำหนักต่อหน่วยปริมาตรไม่เท่ากัน

  • B. 

   แนวทางการเคลื่อนที่ของคลื่นแผ่นดินไหวเป็นเส้นโค้ง

  • C. 

   ลาวามีส่วนประกอบต่างจากหินบนเปลือกโลก

  • D. 

   ไม่มีคลื่นแผ่นดินไหวผ่านใจกลางโลก

 • 5. 
  เพลทเทคโทนิก ใช้อธิบายเหตุการณ์ใดต่อไปนี้ได้ดีที่สุด?
  • A. 

   สาเหตุที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์

  • B. 

   การเกิดภาวะแห้งแล้งในประเทศแถบเอเชีย

  • C. 

   การเกิดแผ่นดินถล่มในอินเดีย

  • D. 

   มหาสมุทรแปซิฟิกกว้างขึ้นปีละ ๘ เซนติเมตร

 • 6. 
  ส่วนที่เรียกว่า "ธรณีภาค (Lithosphere)" หมายถึงส่วนใด?
  • A. 

   เปลือกโลกและเนื้อโลก

  • B. 

   ส่วนที่เป็นของแข็งทั้งหมด

  • C. 

   ส่วนที่เป็นของเหลวหนืด

  • D. 

   ส่วนบนของเนื้อโลกรวมกับเปลือกโลก

 • 7. 
  ประเทศที่มักจะประสบภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวเสมอๆ  ยกเว้น ประเทศในข้อใด
  • A. 

   ญีปุ่น

  • B. 

   โคลัมเบีย

  • C. 

   อินเดีย

  • D. 

   จีน

 • 8. 
  Ring of fire) บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิด ที่เกิดจากการชนกันของแผ่นธรณีภาคตามข้อใด ?
  • A. 

   แผ่นใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นภาคพื้นทวีป

  • B. 

   แผ่นใต้มหาสมุทรชนกับแผ่นใต้มหาสมุทร

  • C. 

   แผ่นภาคพื้นทวีปชนกับแผ่นภาคพื้นทวีป

  • D. 

   การแยกกันของแผ่นภาคพื้นทวีป

 • 9. 
  เกี่ยวกับโลกเรา ถ้าย้อนหลังไปเมื่อ 150 ล้านปีที่แล้ว เกิดสิ่งใด?
  • A. 

   เกิดพันเจีย

  • B. 

   เกิดลอเรเซียและกอนด์วานา

  • C. 

   เกิดอเมริกาเหนือเชื่อมติดกับอเมริกาใต้

  • D. 

   อินเดียชนกับเอเชียเกิดหิมาลัย

 • 10. 
  อัลเฟรด เวเกเนอร์ ได้ตั้งสมมติฐาน ซึ่งปัจจุบันยอมรับเป็นทฤษฎีคือ ทฤษฎีใด?
  • A. 

   Plate Tectonic Theory

  • B. 

   Mantle Plume Theory

  • C. 

   Continental Drift Theory

  • D. 

   Sea Floor Spreading Theory

 • 11. 
  หลักฐานที่สนับสนุนทฤษำีทวีปเลื่อนของ ดร.เวเกเนอร์ โดยพิจารณาจากรอยต่อของแผ่นธรณีภาค ข้อใดถูกต้อง?
  • A. 

   ขอบตะวันตกของอเมริกาใต้ สามารถต่อกับขอบตะวันออกของแอฟริกาใต้พอดี

  • B. 

   ขอบตะวันออกของอเมริกาใต้ สามารถต่อกับขอบตะวันตกของแอฟริกาใต้พอดี

  • C. 

   ขอบตะวันตกของอเมริกาเหนือ สามารถต่อกับขอบตะวันตกของแอฟริกาใต้พอดี

  • D. 

   กรีนแลนด์ ยุโรป และเอเชีย ต่อเข้ากับขอบตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปอเมริการเหนือ

 • 12. 
  ปัจจุบันแผ่นธรณีภาคคู่ใดกำลังเคลื่อนที่แยกออกจากกัน ?
  • A. 

   แผ่นอเมริกาใต้ - แผ่นแอฟริกา

  • B. 

   แผ่นนาสกา - แผ่นอเมริกาใต้

  • C. 

   แผ่นแปซิฟิก - แผ่นอเมริกาเหนือ

  • D. 

   แผ่นแอฟริกา - แผ่นยูเรเซีย

 • 13. 
  ข้อใดเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แยกจากกันของแผ่นธรณีภาค?
  • A. 

   การพบเทือกเขากลางมหาสมุทร

  • B. 

   การพบว่าแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรมุดเข้าใต้แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรอีกแผ่นหนึ่ง

  • C. 

   การพบร่องลึกตลอดความยาวของเทือกเขากลางมหาสมุทร

  • D. 

   การที่แผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน

 • 14. 
  การที่เกิดหุบเขาทรุด (Rift Valley) เกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด?
  • A. 

   มีน้ำทะเลไหลเข้ามาสะสมที่เปลือกโลก ทำใ้ห้เกิดร่องลึก

  • B. 

   เกิดจากขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน

  • C. 

   เกิดจากแมกมาในชั้นฐานธรณีภาคดันตัวขึ้นถึงชั้นธรณีภาค

  • D. 

   เกิดจากแมกมาถ่ายโอนความร้อนสู่ชั้นเปลือกโลก ทำให้อุณหภูมิและความดันแมกมาลดลง

 • 15. 
  จงลำดับเหตุการณ์การเกิดขอบแผ่นธรณีภาคแยกออกจากกัน1. การขยายตัวของพื้นทะเล (sea floor spreading) 2. แมกมาใชั้นฐานธรณีภาึดันตัวขึ้นมาบนชั้นธรณีภาค3. อุณหภูมิและความดันของแมกมาลดลง จึงเกิดหุบเขาทรุด4. การเกิดเทือกเขากลางมหาสมุทร5. แมกมาแทรกขึ้นมาตามรอยแตก ทำให้แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนตัวแยกออกไป 2 ข้างของรอยแยก
  • A. 

   2 3 4 1 5

  • B. 

   2 3 5 1 4

  • C. 

   1 2 3 4 5

  • D. 

   1 4 2 3 5

 • 16. 
  ที่ทะเลแดง และอ่าวแคลิฟอร์เนีย มีการเคลื่อนที่ของขอบแผ่นธรณีภาคแบบใด?
  • A. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  • B. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  • C. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน

  • D. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกจากัน

 • 17. 
  การเคลื่อนที่ของขอบแผ่นธรณีภาคแบบใดทำให้เกิดมหาสมุทร?
  • A. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  • B. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  • C. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน

  • D. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกจากกัน

 • 18. 
  การเกิดร่องลึกก้นมหาสมุทรและแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทร เกิดจากการเคลื่อนที่ของขอบแผ่นธรณีภาคแบบใด?
  • A. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  • B. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  • C. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน

  • D. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกจากกัน

 • 19. 
  การเกิดร่องลึกก้นมหาสมุทรและแนวภูเขาไฟชายฝั่ง เกิดจากการเคลื่อนที่ของขอบแผ่นธรณีภาคแบบใด?
  • A. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  • B. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  • C. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน

  • D. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกจากกัน

 • 20. 
  รอยเลื่อนซานแอนเดรียส เกิดจากการเคลื่อนที่ของขอบแผ่นธรณีภาคแบบใด?
  • A. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร

  • B. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคภาคใต้มหาสมุทรเคลื่อนที่เข้าชนกับแผ่นธรณีภาคพื้นทวีป

  • C. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่ผ่านกัน

  • D. 

   ขอบแผ่นธรณีภาคเคลื่อนที่แยกจากกัน

 • 21. 
  การชนกันของแผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทรกับแผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีป ข้อใดไม่ถูกต้อง?
  • A. 

   แผ่นธรณีภาคใต้มหาสมุทร มีมวลมากกว่าจึงมุดลงใต้แผ่นธรณีภาคภาคพื้นทวีป

  • B. 

   แผ่นทวีปเบากว่า เกิดรอยคดโค้งอยู่ด้านบน จึงเกิดเทือกเขา

  • C. 

   เกิดหุบเขาลึกแนวยาว เรียกว่า ร่องลึกก้นมหาสมุทร

  • D. 

   มีแนวภูเขาไฟกลางมหาสมุทรเป็นรูปโค้ง

 • 22. 
  การค้นพบซากดึกดำบรรพ์ชนิใดที่พบทั้งในอเมริกาใต้ แอฟริกา อินเดีย แอนตาร์กติก และออสเตรเลีย ?
  • A. 

   กลอสซอพเทอริส

  • B. 

   มีโซซอรัส

  • C. 

   ซินโนนาทัส

  • D. 

   ลิสโตรเซอรัส

 • 23. 
  ประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นธรณีภาคใด?
  • A. 

   แผ่นอินโดนีเซีย

  • B. 

   แผ่นอินเดีย

  • C. 

   แผ่นยูเรเซีย

  • D. 

   แผ่นฟิลิปปินส์

 • 24. 
  การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เพื่อเหตุผลใด?1. เพื่อหาสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก2. เพื่อหาทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก3. เพื่อหาทางป้องกันผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ
  • A. 

   1, 2

  • B. 

   2, 3

  • C. 

   1, 3

  • D. 

   1, 2 และ 3

 • 25. 
  เมื่อประมาณ 200-300 ล้านที่แล้ว แผ่นดินทั้งหมดในโลกรวมกันเรียกว่าอะไร?
  • A. 

   ลอเรเซีย

  • B. 

   กอนด์วานา

  • C. 

   พันเจีย

  • D. 

   มหาทวีป

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.