แบบทดสอบฟิสิกส์ ม.5 Quiz

20 | Attempts: 3159
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบฟิสิกส์ ม.5 Quiz - Quiz

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ


Questions and Answers
 • 1. 
  1. ลวดสปริงอันหนึ่งวางอยู่บนพื้นเกลี้ยง ปลายด้านหนึ่งยึดแน่นกับผนังส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง มีมวล 2     กิโลกรัมติดไว้ ถ้าออกแรง 5 นิวตันดึง ทำให้สปริงยืดออก 10 เซนติเมตร เมื่อปล่อยมือจะเคลื่อนที่    แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายด้วยคาบเท่าใด?
  • A. 

   1.25 วินาที

  • B. 

   3.14 วินาที

  • C. 

   6.28 วินาที

  • D. 

   12.56 วินาที

 • 2. 
  2.คลื่นผิวน้ำเมื่อถูกทำให้กระเพื่อมขึ้นลงจากระดับสมดุล 300 รอบในเวลา 1 นาที ระยะระหว่าง     สันคลื่นที่ถัดกันวัดได้ 2 เซนติเมตร คลื่นขบวนนี้ มีอัตราเร็วเท่าใด?
  • A. 

   0.1 เมตรต่อวินาที

  • B. 

   1.0 เมตรต่อวินาที

  • C. 

   2.0 เมตรต่อวินาที

  • D. 

   10.0 เมตรต่อวินาที

 • 3. 
  3.คลื่นน้ำหน้าตรงเคลื่อนที่เข้ากระทบผิวสะท้อนราบเรียบจะเกิดการสะท้อนขึ้น     คลื่นน้ำที่สะท้อนออกมามีเฟสเปลี่ยนไปกี่องศา?
  • A. 

  • B. 

   90°

  • C. 

   180°

  • D. 

   270°

 • 4. 
  4.ถ้าให้คลื่นน้ำที่มีหน้าคลื่นเป็นเส้นตรงเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำตื้นเข้าสู่บริเวณน้ำลึก    โดยที่หน้าคลื่นขนานกับแนวแบ่งเขตระหว่างน้ำตื้นและน้ำลึก คุณสมบัติใดของคลื่นที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง?
  • A. 

   ความถี่

  • B. 

   แอมพลิจูด

  • C. 

   อัตราเร็วคลื่น

  • D. 

   ความยาวคลื่น

 • 5. 
  5.คลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่จากน้ำตื้นเข้าสู่น้ำลึก พบว่าอัตราเร็วของคลื่นเพิ่มเป็น 2 เท่าของเดิม     ถ้ามุมตกกระทบมีขนาด 30 องศา มุมหักเหมีขนาดเท่าใด?
  • A. 

   45 องศา

  • B. 

   53 องศา

  • C. 

   60 องศา

  • D. 

   90 องศา

 • 6. 
  6. S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์ที่มีเฟสตรงกัน ให้คลื่นมีความยาวคลื่น 2 เซนติเมตร ณ จุดที่ห่างจาก S1    และ S2 มีระยะ 15 และ 20 เซนติเมตร ตามลำดับ ณ จุดนั้นจะมีการแทรกสอด   อยู่บนแนวบัพหรือปฏิบัพที่เท่าใด นับจากแนวกลาง?
  • A. 

   ปฏิบัพที่ 2

  • B. 

   ปฏิบัพที่ 3

  • C. 

   บัพที่ 2

  • D. 

   บัพที่ 3

 • 7. 
  7.S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นน้ำ อยู่ห่างกัน 18 เซนติเมตร ให้คลื่นเฟสตรงกัน มีความถี่และ   แอมพลิจูดเท่ากันความยาวคลื่น 4 เซนติเมตร บนแนว S1 S2 จะเกิดจุดบัพกี่จุด?
  • A. 

 • 8. 
  8.เชือกเส้นหนึ่งปลายข้างหนึ่งถูกตรึงแน่น ปลายอีกข้างหนึ่งผูกติดกับแหล่งกำเนิดคลื่นที่สั่นด้วยความถี่ 30      เฮิรตซ์ ทำให้เกิดคลื่นนิ่ง 3 loop ถ้าใช้เชือกยาว 1.5 เมตร อัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือกเป็นเท่าใด?
  • A. 

   15 เมตรต่อวินาที

  • B. 

   30 เมตรต่อวินาที

  • C. 

   45 เมตรต่อวินาที

  • D. 

   60 เมตรต่อวินาที

 • 9. 
  9.คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร?
  • A. 

   ความยาวคลื่นต่างกัน

  • B. 

   ทิศทางการสั่นของตัวกลาง

  • C. 

   ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นต่างกัน

  • D. 

   ประเภทของแหล่งกำเนิดคลื่นต่างกัน

 • 10. 
  10.ลูกตุ้มนาฬิกาอันหนึ่งมีสายแขวนยาว 2 เมตร ใช้เวลาในการสั่นครบรอบ 2 วินาที ถ้าเปลี่ยนสายแขวนยาว 1     เมตร ลูกตุ้มจะสั่นได้กี่รอบต่อวินาที?
  • A. 

   0.70

  • B. 

   1.00

  • C. 

   1.41

  • D. 

   2.00

 • 11. 
  11.ใช้ปลายดินสอจุ่มลงในน้ำ 20 ครั้ง ภายในเวลา 10 วินาที ปรากฏว่าคลื่นลูกแรกวิ่งชนขอบภาชนะที่ห่างจากปลายดินสอออกไป 40 เซนติเมตร ภายในเวลา 10 วินาที จงหาระยะห่างของสันคลื่นที่อยู่ติดกันว่ามีค่าเท่าใด?
  • A. 

   1 เซนติเมตร

  • B. 

   2 เซนติเมตร

  • C. 

   4 เซนติเมตร

  • D. 

   8 เซนติเมตร

 • 12. 
  12.ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับหลักการรวมกันได้ของคลื่นถูกต้องที่สุด?
  • A. 

   เมื่อคลื่นเคลื่อนที่มารวมกันการกระจัดของคลื่นรวมเท่ากับผลบวกของการกระจัดของแต่ละคลื่นที่มาพบกัน

  • B. 

   เมื่อคลื่นสองคลื่นมาพบกันแล้วหลังจากที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านพ้นกันไปแล้วรูปร่างของคลื่นจะเปลี่ยนไปแต่ ่ ยังคงมีทิศเดิม

  • C. 

   เมื่อคลื่นสองคลื่นมาพบกันแล้วหลังจากที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านพ้นกันไปแล้วรูปร่างของคลื่นจะคงเดิมแต่ ทิศทางเปลี่ยนไป

  • D. 

   ไม่มีข้อใดถูก

 • 13. 
  13.ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับจุดปฏิบัพได้ถูกต้อง?
  • A. 

   คลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกัน

  • B. 

   มุมเฟสของคลื่นทั้งสองจะต่างกัน 180 องศา

  • C. 

   สันคลื่นของคลื่นหนึ่งจะซ้อนทับกับ ท้องคลื่นของอีกคลื่นหนึ่งพอดี

  • D. 

   ผลต่างระหว่างระยะทางจากแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสองไปยังจุดนี้เท่ากับจำนวนเต็มของความยาวคลื่น

 • 14. 
  14. แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ให้ความยาวคลื่น 4 เซนติเมตรเท่ากันและมีเฟสตรงกัน อยู่ห่างกัน 8 เซนติเมตร     แนวปฏิบัพทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์นี้มีทั้งหมดกี่แนว?
  • A. 

   2 แนว

  • B. 

   3 แนว

  • C. 

   4 แนว

  • D. 

   5 แนว

 • 15. 
   15.คุณสมบัติใดของคลื่นที่ใช้อธิบายการเกิดคลื่นนิ่งได้ดีที่สุด?
  • A. 

   การสะท้อน

  • B. 

   การหักเห

  • C. 

   การแทรกสอด

  • D. 

   การเลี้ยวเบน

 • 16. 
  16.ระยะห่างระหว่างจุดปฏิบัพกับจุดปฏิบัพ ที่อยู่ถัดไปของคลื่นนิ่งเป็น 12.5 เซนติเมตร คลื่นมีอัตราเร็ว 75 เซนติเมตรต่อวินาที ความถี่ของคลื่นนิ่งมีค่าเท่าใด?
  • A. 

   1.5 เฮิรตซ์

  • B. 

   3.0 เฮิรตซ์

  • C. 

   4.5 เฮิรตซ์

  • D. 

   6.0 เฮิรตซ์

 • 17. 
  17.เราสามารถทำให้เกิดคลื่นนิ่งได้ง่ายที่สุด โดยการทำให้คลื่นต่อเนื่องแผ่ไปถึงขอบเขตสุดท้ายของตัวกลาง เมื่อไปถึงแล้วจะเกิดอะไรกับคลื่นนี้
  • A. 

   การหักเห

  • B. 

   การสะท้อน

  • C. 

   การเลี้ยวเบน

  • D. 

   การแทรกสอด

 • 18. 
  18.ลวดขึงตรึงติดกำแพงด้วยลวดเส้นหนึ่งยาว 2 เมตร ถ้าทำให้เกิดคลื่นที่มีความยาวคลื่น 0.4 เมตร จงหาจำนวนปฏิบัพทั้งหมด (ลวดขึงตรึง 2 ด้าน)
  • A. 

   10

  • B. 

   7

  • C. 

   5

  • D. 

   4

 • 19. 
  19.เส้นด้ายปลายข้างหนึ่งผูกติดเครื่องเคาะสัญญาณที่สั่นด้วยความถี่  50  เฮิร์ต ปลายอีกข้างผูกกับตะปู ถ้าคลื่นในเส้นเชือกมีอัตราเร็ว  2  เมตร/วินาที เมื่อเปิดเครื่องเคาะสัญญาณ จะเห็นลูปบนเส้นด้ายกี่ลูป กำหนดเชือกยาว  10  เมตร
  • A. 

   2 ลูป

  • B. 

   3 ลูป

  • C. 

   4 ลูป

  • D. 

   5 ลูป

 • 20. 
  20. S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ อยู่ห่างกัน  4  เซนติเมตร ทำให้เกิดคลื่นน้ำความยาวคลื่น  1 เซนติเมตร  จงหาว่าในระหว่าง S1 และ S2  มีแนวบัพกี่แนว 
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   10

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.