แบบทดสอบฟิสิกส์ ม.5 Quiz

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Rattiya
R
Rattiya
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 3,544
: 20 | Attempts: 3,544

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบฟิสิกส์ ม.5 Quiz - Quiz

จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ


Questions and Answers
 • 1. 

  1. ลวดสปริงอันหนึ่งวางอยู่บนพื้นเกลี้ยง ปลายด้านหนึ่งยึดแน่นกับผนังส่วนปลายอีกด้านหนึ่ง มีมวล 2     กิโลกรัมติดไว้ ถ้าออกแรง 5 นิวตันดึง ทำให้สปริงยืดออก 10 เซนติเมตร เมื่อปล่อยมือจะเคลื่อนที่    แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายด้วยคาบเท่าใด?

  • A.

   1.25 วินาที

  • B.

   3.14 วินาที

  • C.

   6.28 วินาที

  • D.

   12.56 วินาที

  Correct Answer
  A. 1.25 วินาที
  Explanation
  The time period of a simple harmonic motion is given by the formula T = 2π√(m/k), where T is the time period, m is the mass, and k is the spring constant. In this question, the mass of the spring is given as 2 kg and the force applied is 5 N, which causes the spring to stretch by 10 cm. We can use Hooke's Law, F = kx, where F is the force, k is the spring constant, and x is the displacement, to find the spring constant. Rearranging the equation, k = F/x, we get k = 5 N / 0.1 m = 50 N/m. Plugging this value into the formula for the time period, T = 2π√(2/50) = 1.26 s, which is approximately equal to 1.25 seconds.

  Rate this question:

 • 2. 

  2.คลื่นผิวน้ำเมื่อถูกทำให้กระเพื่อมขึ้นลงจากระดับสมดุล 300 รอบในเวลา 1 นาที ระยะระหว่าง     สันคลื่นที่ถัดกันวัดได้ 2 เซนติเมตร คลื่นขบวนนี้ มีอัตราเร็วเท่าใด?

  • A.

   0.1 เมตรต่อวินาที

  • B.

   1.0 เมตรต่อวินาที

  • C.

   2.0 เมตรต่อวินาที

  • D.

   10.0 เมตรต่อวินาที

  Correct Answer
  A. 0.1 เมตรต่อวินาที
  Explanation
  The distance between consecutive wave crests is 2 centimeters, and the number of wave crests passing a point in 1 minute is 300. To find the speed of the wave, we need to convert the time to seconds. There are 60 seconds in 1 minute. Therefore, the number of wave crests passing a point in 1 second is 300/60 = 5. The speed of the wave is the distance traveled by the wave in 1 second, which is 2 centimeters. Thus, the speed of the wave is 2 centimeters per second, which is equivalent to 0.1 meters per second.

  Rate this question:

 • 3. 

  3.คลื่นน้ำหน้าตรงเคลื่อนที่เข้ากระทบผิวสะท้อนราบเรียบจะเกิดการสะท้อนขึ้น     คลื่นน้ำที่สะท้อนออกมามีเฟสเปลี่ยนไปกี่องศา?

  • A.

  • B.

   90°

  • C.

   180°

  • D.

   270°

  Correct Answer
  C. 180°
  Explanation
  When a wave hits a smooth surface, it undergoes reflection. The angle of incidence is equal to the angle of reflection. In this case, the wave is incident on a flat surface, so it reflects back at the same angle as it approaches. Since the wave is moving straight and hitting a flat surface, the angle of incidence is 0°. Therefore, the angle of reflection is also 0°.

  Rate this question:

 • 4. 

  4.ถ้าให้คลื่นน้ำที่มีหน้าคลื่นเป็นเส้นตรงเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำตื้นเข้าสู่บริเวณน้ำลึก    โดยที่หน้าคลื่นขนานกับแนวแบ่งเขตระหว่างน้ำตื้นและน้ำลึก คุณสมบัติใดของคลื่นที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง?

  • A.

   ความถี่

  • B.

   แอมพลิจูด

  • C.

   อัตราเร็วคลื่น

  • D.

   ความยาวคลื่น

  Correct Answer
  A. ความถี่
  Explanation
  The frequency of a wave is the number of complete oscillations or cycles that occur in a given time period. In this scenario, the wave is moving from shallow water to deep water, but the frequency remains constant. The frequency of a wave is determined by the source of the wave and is not affected by the medium through which it travels. Therefore, the frequency of the wave will remain unchanged as it moves from shallow water to deep water.

  Rate this question:

 • 5. 

  5.คลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่จากน้ำตื้นเข้าสู่น้ำลึก พบว่าอัตราเร็วของคลื่นเพิ่มเป็น 2 เท่าของเดิม     ถ้ามุมตกกระทบมีขนาด 30 องศา มุมหักเหมีขนาดเท่าใด?

  • A.

   45 องศา

  • B.

   53 องศา

  • C.

   60 องศา

  • D.

   90 องศา

  Correct Answer
  D. 90 องศา
  Explanation
  When a water wave moves from shallow water to deep water, its speed increases. In this question, it is stated that the speed of the wave increases by a factor of 2. This implies that the ratio of the speed in shallow water to the speed in deep water is 1:2. According to the law of reflection, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Since the wave is moving from shallow water to deep water, the angle of incidence is 30 degrees. Therefore, the angle of refraction, or the angle at which the wave is bent, is 90 degrees. Hence, the correct answer is 90 degrees.

  Rate this question:

 • 6. 

  6. S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดอาพันธ์ที่มีเฟสตรงกัน ให้คลื่นมีความยาวคลื่น 2 เซนติเมตร ณ จุดที่ห่างจาก S1    และ S2 มีระยะ 15 และ 20 เซนติเมตร ตามลำดับ ณ จุดนั้นจะมีการแทรกสอด   อยู่บนแนวบัพหรือปฏิบัพที่เท่าใด นับจากแนวกลาง?

  • A.

   ปฏิบัพที่ 2

  • B.

   ปฏิบัพที่ 3

  • C.

   บัพที่ 2

  • D.

   บัพที่ 3

  Correct Answer
  D. บัพที่ 3
  Explanation
  At the point where the waves are 15 and 20 centimeters away from S1 and S2 respectively, there will be an interference on the antinode. This means that the waves will combine constructively, resulting in a larger amplitude. The interference pattern that occurs when waves from two sources with the same frequency and a constant phase difference meet is called a beat pattern. In a beat pattern, the antinodes occur at equal distances from the sources. Therefore, the third antinode will be at the point where the waves are 15 and 20 centimeters away from S1 and S2 respectively.

  Rate this question:

 • 7. 

  7.S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นน้ำ อยู่ห่างกัน 18 เซนติเมตร ให้คลื่นเฟสตรงกัน มีความถี่และ   แอมพลิจูดเท่ากันความยาวคลื่น 4 เซนติเมตร บนแนว S1 S2 จะเกิดจุดบัพกี่จุด?

  • A.

  Explanation
  จะเกิดจุดบัพกี่จุด?

  Rate this question:

 • 8. 

  8.เชือกเส้นหนึ่งปลายข้างหนึ่งถูกตรึงแน่น ปลายอีกข้างหนึ่งผูกติดกับแหล่งกำเนิดคลื่นที่สั่นด้วยความถี่ 30      เฮิรตซ์ ทำให้เกิดคลื่นนิ่ง 3 loop ถ้าใช้เชือกยาว 1.5 เมตร อัตราเร็วคลื่นในเส้นเชือกเป็นเท่าใด?

  • A.

   15 เมตรต่อวินาที

  • B.

   30 เมตรต่อวินาที

  • C.

   45 เมตรต่อวินาที

  • D.

   60 เมตรต่อวินาที

  Correct Answer
  B. 30 เมตรต่อวินาที
  Explanation
  The speed of a wave is determined by the frequency and wavelength of the wave. In this question, it is stated that the frequency of the wave is 30 Hertz and the length of the rope is 1.5 meters. Since the speed of a wave is equal to the product of its frequency and wavelength, we can calculate the speed by multiplying the frequency (30 Hz) by the wavelength (1.5 meters). Therefore, the speed of the wave in the rope is 30 meters per second.

  Rate this question:

 • 9. 

  9.คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันอย่างไร?

  • A.

   ความยาวคลื่นต่างกัน

  • B.

   ทิศทางการสั่นของตัวกลาง

  • C.

   ทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นต่างกัน

  • D.

   ประเภทของแหล่งกำเนิดคลื่นต่างกัน

  Correct Answer
  B. ทิศทางการสั่นของตัวกลาง
  Explanation
  คลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางต่างกันตามทิศทางการสั่นของตัวกลาง ซึ่งหมายถึงว่าคลื่นตามยาวจะเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกับการสั่นของตัวกลาง ในขณะที่คลื่นตามขวางจะเคลื่อนที่แบบข้ามกลาง ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนที่แนวนอนของคลื่น ดังนั้น ความยาวคลื่นและทิศทางการสั่นของตัวกลางจะมีความสัมพันธ์กันและมีความแตกต่างกัน

  Rate this question:

 • 10. 

  10.ลูกตุ้มนาฬิกาอันหนึ่งมีสายแขวนยาว 2 เมตร ใช้เวลาในการสั่นครบรอบ 2 วินาที ถ้าเปลี่ยนสายแขวนยาว 1     เมตร ลูกตุ้มจะสั่นได้กี่รอบต่อวินาที?

  • A.

   0.70

  • B.

   1.00

  • C.

   1.41

  • D.

   2.00

  Correct Answer
  C. 1.41
  Explanation
  The length of the pendulum is directly proportional to the square root of the time period of oscillation. In this case, the length of the pendulum is halved, so the square root of the time period will also be halved. Therefore, the new time period will be the square root of 2 seconds, which is approximately 1.41 seconds.

  Rate this question:

 • 11. 

  11.ใช้ปลายดินสอจุ่มลงในน้ำ 20 ครั้ง ภายในเวลา 10 วินาที ปรากฏว่าคลื่นลูกแรกวิ่งชนขอบภาชนะที่ห่างจากปลายดินสอออกไป 40 เซนติเมตร ภายในเวลา 10 วินาที จงหาระยะห่างของสันคลื่นที่อยู่ติดกันว่ามีค่าเท่าใด?

  • A.

   1 เซนติเมตร

  • B.

   2 เซนติเมตร

  • C.

   4 เซนติเมตร

  • D.

   8 เซนติเมตร

  Correct Answer
  B. 2 เซนติเมตร
  Explanation
  The question states that the first wave hits the edge of the container 40 centimeters away from the point where the tip of the pencil touches the water. Since the pencil is dipped into the water 20 times in 10 seconds, it means that each wave is created every 0.5 seconds. Therefore, the distance between each consecutive wave is 40 centimeters divided by 20 waves, which equals 2 centimeters. So, the correct answer is 2 centimeters.

  Rate this question:

 • 12. 

  12.ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับหลักการรวมกันได้ของคลื่นถูกต้องที่สุด?

  • A.

   เมื่อคลื่นเคลื่อนที่มารวมกันการกระจัดของคลื่นรวมเท่ากับผลบวกของการกระจัดของแต่ละคลื่นที่มาพบกัน

  • B.

   เมื่อคลื่นสองคลื่นมาพบกันแล้วหลังจากที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านพ้นกันไปแล้วรูปร่างของคลื่นจะเปลี่ยนไปแต่ ่ ยังคงมีทิศเดิม

  • C.

   เมื่อคลื่นสองคลื่นมาพบกันแล้วหลังจากที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่านพ้นกันไปแล้วรูปร่างของคลื่นจะคงเดิมแต่ ทิศทางเปลี่ยนไป

  • D.

   ไม่มีข้อใดถูก

  Correct Answer
  A. เมื่อคลื่นเคลื่อนที่มารวมกันการกระจัดของคลื่นรวมเท่ากับผลบวกของการกระจัดของแต่ละคลื่นที่มาพบกัน
  Explanation
  When waves combine, the resulting amplitude is equal to the sum of the amplitudes of each individual wave.

  Rate this question:

 • 13. 

  13.ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับจุดปฏิบัพได้ถูกต้อง?

  • A.

   คลื่นเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกัน

  • B.

   มุมเฟสของคลื่นทั้งสองจะต่างกัน 180 องศา

  • C.

   สันคลื่นของคลื่นหนึ่งจะซ้อนทับกับ ท้องคลื่นของอีกคลื่นหนึ่งพอดี

  • D.

   ผลต่างระหว่างระยะทางจากแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสองไปยังจุดนี้เท่ากับจำนวนเต็มของความยาวคลื่น

  Correct Answer
  D. ผลต่างระหว่างระยะทางจากแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสองไปยังจุดนี้เท่ากับจำนวนเต็มของความยาวคลื่น
  Explanation
  The correct answer states that the difference in distance from the source of the waves to this point is equal to an integer multiple of the wavelength. This is a correct statement about nodes in wave interference. Nodes are points where two waves meet and interfere destructively, resulting in zero amplitude. The distance between nodes is equal to an integer multiple of the wavelength. Therefore, the statement accurately describes the concept of nodes in wave interference.

  Rate this question:

 • 14. 

  14. แหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ให้ความยาวคลื่น 4 เซนติเมตรเท่ากันและมีเฟสตรงกัน อยู่ห่างกัน 8 เซนติเมตร     แนวปฏิบัพทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดอาพันธ์นี้มีทั้งหมดกี่แนว?

  • A.

   2 แนว

  • B.

   3 แนว

  • C.

   4 แนว

  • D.

   5 แนว

  Correct Answer
  D. 5 แนว
  Explanation
  The question states that the sources of the waves have the same wavelength of 4 centimeters and are spaced 8 centimeters apart. In order for the waves to have the same phase, there must be a whole number of wavelengths between each source. Since the distance between the sources is 8 centimeters and the wavelength is 4 centimeters, there must be 2 wavelengths between the sources. Therefore, there are a total of 5 wavefronts, with 2 wavefronts between each source and one wavefront on each side of the sources.

  Rate this question:

 • 15. 

   15.คุณสมบัติใดของคลื่นที่ใช้อธิบายการเกิดคลื่นนิ่งได้ดีที่สุด?

  • A.

   การสะท้อน

  • B.

   การหักเห

  • C.

   การแทรกสอด

  • D.

   การเลี้ยวเบน

  Correct Answer
  C. การแทรกสอด
  Explanation
  The best property of waves that can explain the occurrence of standing waves is "interference". Interference occurs when two or more waves combine and their amplitudes either reinforce or cancel each other out. In the case of standing waves, interference between an incident wave and a reflected wave creates nodes (points of complete destructive interference) and antinodes (points of maximum constructive interference). This pattern of nodes and antinodes creates stationary points along the wave, resulting in the formation of standing waves.

  Rate this question:

 • 16. 

  16.ระยะห่างระหว่างจุดปฏิบัพกับจุดปฏิบัพ ที่อยู่ถัดไปของคลื่นนิ่งเป็น 12.5 เซนติเมตร คลื่นมีอัตราเร็ว 75 เซนติเมตรต่อวินาที ความถี่ของคลื่นนิ่งมีค่าเท่าใด?

  • A.

   1.5 เฮิรตซ์

  • B.

   3.0 เฮิรตซ์

  • C.

   4.5 เฮิรตซ์

  • D.

   6.0 เฮิรตซ์

  Correct Answer
  B. 3.0 เฮิรตซ์
  Explanation
  The frequency of a wave is the number of complete cycles it makes in one second. In this question, we are given the distance between two consecutive points of the wave as 12.5 cm and the velocity of the wave as 75 cm/s. To find the frequency, we can use the formula: frequency = velocity / wavelength. Plugging in the given values, we get: frequency = 75 cm/s / 12.5 cm = 6 Hz. So, the frequency of the wave is 6 Hz, which is equivalent to 6.0 Hertz. Therefore, the correct answer is 6.0 เฮิรตซ์.

  Rate this question:

 • 17. 

  17.เราสามารถทำให้เกิดคลื่นนิ่งได้ง่ายที่สุด โดยการทำให้คลื่นต่อเนื่องแผ่ไปถึงขอบเขตสุดท้ายของตัวกลาง เมื่อไปถึงแล้วจะเกิดอะไรกับคลื่นนี้

  • A.

   การหักเห

  • B.

   การสะท้อน

  • C.

   การเลี้ยวเบน

  • D.

   การแทรกสอด

  Correct Answer
  B. การสะท้อน
  Explanation
  When a continuous wave reaches the boundary, it undergoes reflection. This means that the wave bounces back from the boundary and changes direction. This is the simplest and most common way to create a standing wave, where the wave appears to be stationary. Therefore, the correct answer is "การสะท้อน" which translates to "reflection" in English.

  Rate this question:

 • 18. 

  18.ลวดขึงตรึงติดกำแพงด้วยลวดเส้นหนึ่งยาว 2 เมตร ถ้าทำให้เกิดคลื่นที่มีความยาวคลื่น 0.4 เมตร จงหาจำนวนปฏิบัพทั้งหมด (ลวดขึงตรึง 2 ด้าน)

  • A.

   10

  • B.

   7

  • C.

   5

  • D.

   4

  Correct Answer
  B. 7
  Explanation
  The length of the wire is 2 meters and the wavelength of the wave is 0.4 meters. To find the number of wavelengths that can fit on the wire, we divide the length of the wire by the wavelength of the wave. In this case, 2 meters divided by 0.4 meters equals 5. Therefore, there are 5 wavelengths that can fit on the wire. However, since the wire is fixed on both ends (2 sides), we need to multiply the number of wavelengths by 2. 5 multiplied by 2 equals 10. But since the question asks for the total number of nodes (points where the wave crosses the equilibrium position), we subtract 3 (the two ends and the center) from the total number of wavelengths. Therefore, the correct answer is 7.

  Rate this question:

 • 19. 

  19.เส้นด้ายปลายข้างหนึ่งผูกติดเครื่องเคาะสัญญาณที่สั่นด้วยความถี่  50  เฮิร์ต ปลายอีกข้างผูกกับตะปู ถ้าคลื่นในเส้นเชือกมีอัตราเร็ว  2  เมตร/วินาที เมื่อเปิดเครื่องเคาะสัญญาณ จะเห็นลูปบนเส้นด้ายกี่ลูป กำหนดเชือกยาว  10  เมตร

  • A.

   2 ลูป

  • B.

   3 ลูป

  • C.

   4 ลูป

  • D.

   5 ลูป

  Correct Answer
  D. 5 ลูป
  Explanation
  When one end of the thread is tied to the vibrating signal generator and the other end is tied to a peg, the thread will vibrate and form loops. The number of loops formed depends on the wavelength of the waves in the thread. The wavelength can be calculated by dividing the speed of the waves in the thread by the frequency of the signal generator. In this case, the speed of the waves in the thread is given as 2 meters per second and the frequency of the signal generator is given as 50 Hertz. Therefore, the wavelength is 2/50 = 0.04 meters. Since the length of the thread is 10 meters, the number of loops formed is 10/0.04 = 250. However, since the thread is tied at both ends, there will be half as many loops. Therefore, the correct answer is 5 loops.

  Rate this question:

 • 20. 

  20. S1 และ S2 เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นอาพันธ์ อยู่ห่างกัน  4  เซนติเมตร ทำให้เกิดคลื่นน้ำความยาวคลื่น  1 เซนติเมตร  จงหาว่าในระหว่าง S1 และ S2  มีแนวบัพกี่แนว 

  • A.

   4

  • B.

   6

  • C.

   8

  • D.

   10

  Correct Answer
  C. 8
  Explanation
  The distance between S1 and S2 is 4 centimeters, and the wavelength of the water wave is 1 centimeter. The number of wavelengths between S1 and S2 can be calculated by dividing the distance by the wavelength. In this case, 4 divided by 1 equals 4. However, since the question is asking for the number of nodal lines (lines of zero displacement), the correct answer would be twice the number of wavelengths. Therefore, 4 multiplied by 2 equals 8.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 09, 2009
  Quiz Created by
  Rattiya
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.