���บบทดสอบเรื่อง Present Simple Tense

10 Questions | Total Attempts: 708

SettingsSettingsSettings
���บบทดสอบเรื่อง Present Simple Tense - Quiz

Hello ! all my lovely students. Please write your name and then click Start Quiz for doing the tests. กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your name  จากนั้นคลิ๊ก Start Quiz เพื่อเริ่มการทำแบบทดสอบ&n bsp;


Questions and Answers
 • 1. 
  My mom   _____ coffee every morning.
  • A. 

   Don’t drink

  • B. 

   Doesn't drink

  • C. 

   Didn't drink

  • D. 

   Drink

 • 2. 
  The  post office usually _____ at 5.30 pm.
  • A. 

   Close

  • B. 

   Closing

  • C. 

   Closed

  • D. 

   Closes

 • 3. 
  Pranee likes her job because she _____ a lot of people.
  • A. 

   Met

  • B. 

   Meet

  • C. 

   Meets

  • D. 

   Meeting

 • 4. 
  James  and  Nancy _____ home twice a week.
  • A. 

   Go

  • B. 

   Goes

  • C. 

   Went

  • D. 

   Gone

 • 5. 
  They _____ here very often.
  • A. 

   Doesn’t come

  • B. 

   Don't come

  • C. 

   Didn't come

  • D. 

   Hasn't come

 • 6. 
  We _____a big wedding.
  • A. 

   Don't want

  • B. 

   Doesn't want

  • C. 

   Didn't want

  • D. 

   Isn't want

 • 7. 
  _____ the earth _____ round the sun?
  • A. 

   Is go

  • B. 

   Do go

  • C. 

   Does go

  • D. 

   Did go

 • 8. 
  Jone .................... like to read the English book
  • A. 

   Don't

  • B. 

   Doesn't

  • C. 

   Didn't

  • D. 

   Isn't

 • 9. 
  Jane and Jenny .......................football at school everyday
  • A. 

   Play

  • B. 

   Plays

  • C. 

   Played

  • D. 

   Playing

 • 10. 
  All of the students .............................. English today.
  • A. 

   Studies

  • B. 

   Studying

  • C. 

   Studyed

  • D. 

   Study

Back to Top Back to top