Osmanlı Teskilat Ve Kultur Tarihi Dersi Deneme Testi

20 Questions

Settings
Please wait...
Osmanl Teskilat Ve Kultur Tarihi Dersi Deneme Testi

.


Questions and Answers
 • 1. 
  II. Bayezid zamanında, ilk defa Nakibüleşraf ünvanı ile seyyid ve şeriflerin başkanı tayin edilen kişi kimdir? 
  • A. 

   Seyyid Ali Natta

  • B. 

   Seyyid Mahmud

  • C. 

   Seyyid Ali

  • D. 

   Seyyid Hüseyin

  • E. 

   Seyyid Derviş

 • 2. 
  Osmanlı padişahlarının ulemaya daha önce hiçbir hükümdarın göstermediği itibarı gösterdikleri, bunun ulema tarafından iyi değerlendirilemediğini belirtip sık sık azillerin, rüşvet ve iltimasın bu mesleğe büyük zarar verdiğini, mesleğin temelini oluşturan mülâzemetin yanlış uygulanmasının doğurduğu sıkıntılara temas eden XVII. yüzyıl Osmanlı aydını kimdir? 
  • A. 

   Mustafa Selânikî

  • B. 

   Taşköprîzâde Ahmet Efendi

  • C. 

   Lutî Paşa

  • D. 

   Gelibolulu Mustafa Ali

  • E. 

   Koçi Bey

 • 3. 
  1425'ten 1922'ye kadar 497 sene yani yaklaşık beş asır boyunca kaç şeyhülislam atanmıştır? 
  • A. 

   127

  • B. 

   128

  • C. 

   129

  • D. 

   130

 • 4. 
  Müderrislerin tayin ve diğer özlük işlemlerinin ne şekilde olacağına dair bilgilerin yer aldığı arşiv kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 
  • A. 

   Vakfiyeler

  • B. 

   Beratlar

  • C. 

   Fermanlar

  • D. 

   Ruznameler

  • E. 

   Mühimme Defterleri

 • 5. 
  Osmanlı Devletinin son şeyhülislamı kimdir? 
  • A. 

   Mehmet Nuri Efendi

  • B. 

   Zenbilli Ali Efendi

  • C. 

   Mehmet Rauf Efendi

  • D. 

   Yusuf Mehmet Bey

  • E. 

   Mehmet Niyazi Efendi

 • 6. 
  Medresede ulema arasında ilahiyat ve matematik ilimlerine karşı eski rağbetin kaybolduğunu ve genel olarak ilim seviyesinin düştüğünü ifade edip nazarî ilimlere dair eserlerin artık okunmadığını, ulemanın basit el kitaplarını okuduktan sonra kendisini yetişmiş kabul ettiği tespitlerini yapan XVI. asır Osmanlı aydını kimdir? 
  • A. 

   Mustafa Selânikî

  • B. 

   Taşköprîzâde Ahmet Efendi

  • C. 

   Lutî Paşa

  • D. 

   Gelibolulu Mustafa Ali

  • E. 

   Koçi Bey

 • 7. 
  Osmanlı Devletinde kadıların görevden ayrı oldukları süreye ne ad verilirdi? 
  • A. 

   Mülazemet

  • B. 

   Müddet-i infisâl

  • C. 

   Müdde-i ittisal

  • D. 

   Rûznâme

  • E. 

   Mevleviyet

 • 8. 
  Seyyid ve şeriflerin isimlerinin yazılı olduğu deftere ne denirdi? 
  • A. 

   Siyâdet hücceti

  • B. 

   Siyâdet defteri

  • C. 

   Tahrir defteri

  • D. 

   Narh defteri

  • E. 

   Maliye defteri

 • 9. 
  Kaza kadılarının her türlü özlük işlemleri kim tarafından yürütülmekteydi? 
  • A. 

   Şeyhülislam

  • B. 

   Kazasker

  • C. 

   Defterdar

  • D. 

   Nişancı

  • E. 

   Sadrazam

 • 10. 
  Reîsü'l-etıbbâ kimdir? 
  • A. 

   Silahtar

  • B. 

   Mehterbaşı

  • C. 

   Kapıcıbaşı

  • D. 

   Hekimbaşı

  • E. 

   Kazasker

 • 11. 
  "Hatlı defter" diye de tanınan protokole dair bilgilerin yer aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir? 
  • A. 

   Tarih-i Selaniki

  • B. 

   Selimname

  • C. 

   Nâilî Abdullah Paşa'nın Defter-i Teşrifât

  • D. 

   Naîmâ Tarihi

  • E. 

   Süleymanname

 • 12. 
  Divan toplantıları Kuranı Kerim’in hangi suresinin okunmasıyla başlardı? 
  • A. 

   Yasin

  • B. 

   Fetih

  • C. 

   Bakara

  • D. 

   Fatih

  • E. 

   İhlas

 • 13. 
  Osmanlı Devletinde Teşrîfât-ı Umûmiyye Nezâreti hangi yıllar arasında çalışmıştır? 
  • A. 

   1876-1909

  • B. 

   1876-1900

  • C. 

   1908-1921

  • D. 

   1908-1915

  • E. 

   1908-1909

 • 14. 
  Koyu renkli bir sarık olarak başa sarılan “Şemle” hangi törenlerde giyilirdi? 
  • A. 

   Kılıç Kuşanma Törenleri

  • B. 

   Bayram Törenleri

  • C. 

   Divan günleri

  • D. 

   Elçi Kabulleri

  • E. 

   Padişah ve itibarlı kimselerin cenaze törenlerinde

 • 15. 
  Aşağıdakilerden hangisi divan toplantılarında oturmayıp ayakta hizmet eden görevlilerden biri değildir?a)  b) c)  d) e) 
  • A. 

   Reisülküttap

  • B. 

   Çavuşbaşı

  • C. 

   Nişancı

  • D. 

   Kapıcılar Kethüdası

  • E. 

   Selam Çavuşu

 • 16. 
  Padişahın huzuruna çıkacak olan elçileri hangi devlet görevlileri koltuklarına girerek huzura çıkarırlardı?
  • A. 

   Çavuşlar

  • B. 

   Mehterler

  • C. 

   Kapıcıbaşları

  • D. 

   Cebeciler

  • E. 

   Solaklar

 • 17. 
  Kılıç kuşanma töreni padişah tahta çıktıktan ne kadar sonra yapılırdı? 
  • A. 

   İlk 20 gün içerisinde

  • B. 

   İlk 1 ayda

  • C. 

   İlk 10 gün içerisinde

  • D. 

   İlk 3 ay içerisinde

  • E. 

   İlk 6 hafta içerisinde

 • 18. 
  Sefere çıkılmadan bir ay önce seferin habercisi olarak yerlerinde çıkartılan tuğlar sarayda nereye dikilirdi? 
  • A. 

   Bâbüssaâde önüne

  • B. 

   Sultan Ahmet meydanına

  • C. 

   Ayasofya Camisi önüne

  • D. 

   Üsküdar meydanına

  • E. 

   Divanın önüne

 • 19. 
  Padişah çocuğu doğduğunda bunun ilanı saraya kim tarafından yapılırdı?
  • A. 

   Silahtar Ağa

  • B. 

   Rikaptar Ağa

  • C. 

   Çuhadar Ağa

  • D. 

   Musahip Ağa

  • E. 

   Kiler Ağası

 • 20. 
  Surre alaylarının, adet hükmüne girmesi ve resmî bir mahiyet alması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? 
  • A. 

   Yıldırım Bayezid Han

  • B. 

   Orhan Gazi

  • C. 

   II. Murad

  • D. 

   II. Selim

  • E. 

   Yavuz Sultan Selim