Osmanlı Teskilat Ve Kultur Tarihi Dersi Deneme Testi

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Umut
U
Umut
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 9,769
Questions: 80 | Attempts: 1,360

SettingsSettingsSettings
Osmanl Teskilat Ve Kultur Tarihi Dersi Deneme Testi - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  II. Bayezid zamanında, ilk defa Nakibüleşraf ünvanı ile seyyid ve şeriflerin başkanı tayin edilen kişi kimdir? 

  • A.

   Seyyid Ali Natta

  • B.

   Seyyid Mahmud

  • C.

   Seyyid Ali

  • D.

   Seyyid Hüseyin

  • E.

   Seyyid Derviş

  Correct Answer
  B. Seyyid Mahmud
  Explanation
  During the reign of Bayezid, the title of Nakibüleşraf was first appointed to Seyyid Mahmud, making him the leader of the seyyids and sharifs.

  Rate this question:

 • 2. 

  Osmanlı padişahlarının ulemaya daha önce hiçbir hükümdarın göstermediği itibarı gösterdikleri, bunun ulema tarafından iyi değerlendirilemediğini belirtip sık sık azillerin, rüşvet ve iltimasın bu mesleğe büyük zarar verdiğini, mesleğin temelini oluşturan mülâzemetin yanlış uygulanmasının doğurduğu sıkıntılara temas eden XVII. yüzyıl Osmanlı aydını kimdir? 

  • A.

   Mustafa Selânikî

  • B.

   Taşköprîzâde Ahmet Efendi

  • C.

   Lutî Paşa

  • D.

   Gelibolulu Mustafa Ali

  • E.

   Koçi Bey

  Correct Answer
  E. Koçi Bey
  Explanation
  Koçi Bey is the correct answer because he is the 17th-century Ottoman intellectual who emphasized the lack of appreciation for the ulama (religious scholars) by the Ottoman sultans. He criticized the negative influence of corruption and favoritism on the profession and highlighted the problems caused by the incorrect implementation of the principles of respect and reverence that form the basis of the profession.

  Rate this question:

 • 3. 

  1425'ten 1922'ye kadar 497 sene yani yaklaşık beş asır boyunca kaç şeyhülislam atanmıştır? 

  • A.

   127

  • B.

   128

  • C.

   129

  • D.

   130

  Correct Answer
  C. 129
 • 4. 

  Müderrislerin tayin ve diğer özlük işlemlerinin ne şekilde olacağına dair bilgilerin yer aldığı arşiv kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 

  • A.

   Vakfiyeler

  • B.

   Beratlar

  • C.

   Fermanlar

  • D.

   Ruznameler

  • E.

   Mühimme Defterleri

  Correct Answer
  A. Vakfiyeler
  Explanation
  Vakfiyeler, müderrislerin tayin ve diğer özlük işlemlerinin yer aldığı arşiv kaynağıdır. Bu belgeler, bir vakfın kuruluşunu, mal varlığını ve gelirlerini düzenleyen yazılı belgelerdir. Müderrislerin atamaları, maaşları ve diğer işlemleri genellikle vakfiyelerde yer almaktadır. Bu nedenle, vakfiyelerin müderrislerin tayin ve diğer özlük işlemlerinin bilgilerini içeren arşiv kaynağı olduğu sonucuna varabiliriz.

  Rate this question:

 • 5. 

  Osmanlı Devletinin son şeyhülislamı kimdir? 

  • A.

   Mehmet Nuri Efendi

  • B.

   Zenbilli Ali Efendi

  • C.

   Mehmet Rauf Efendi

  • D.

   Yusuf Mehmet Bey

  • E.

   Mehmet Niyazi Efendi

  Correct Answer
  A. Mehmet Nuri Efendi
  Explanation
  Mehmet Nuri Efendi is the correct answer because he was the last şeyhülislam (chief religious authority) of the Ottoman Empire. The şeyhülislam was responsible for interpreting Islamic law and issuing fatwas (religious opinions) on various matters. Mehmet Nuri Efendi held this position until the dissolution of the Ottoman Empire in 1922.

  Rate this question:

 • 6. 

  Medresede ulema arasında ilahiyat ve matematik ilimlerine karşı eski rağbetin kaybolduğunu ve genel olarak ilim seviyesinin düştüğünü ifade edip nazarî ilimlere dair eserlerin artık okunmadığını, ulemanın basit el kitaplarını okuduktan sonra kendisini yetişmiş kabul ettiği tespitlerini yapan XVI. asır Osmanlı aydını kimdir? 

  • A.

   Mustafa Selânikî

  • B.

   Taşköprîzâde Ahmet Efendi

  • C.

   Lutî Paşa

  • D.

   Gelibolulu Mustafa Ali

  • E.

   Koçi Bey

  Correct Answer
  B. Taşköprîzâde Ahmet Efendi
  Explanation
  Taşköprîzâde Ahmet Efendi is the XVI. century Ottoman intellectual who observed and expressed that there has been a decline in interest in theology and mathematics among the scholars in the madrasahs, and the overall level of knowledge has decreased. He also noted that works on speculative sciences are no longer being read, and the scholars consider themselves educated after reading simple handbooks.

  Rate this question:

 • 7. 

  Osmanlı Devletinde kadıların görevden ayrı oldukları süreye ne ad verilirdi? 

  • A.

   Mülazemet

  • B.

   Müddet-i infisâl

  • C.

   Müdde-i ittisal

  • D.

   Rûznâme

  • E.

   Mevleviyet

  Correct Answer
  B. Müddet-i infisâl
  Explanation
  In the Ottoman Empire, the period during which judges (kadıs) were temporarily relieved from their duties was called "Müddet-i infisâl".

  Rate this question:

 • 8. 

  Seyyid ve şeriflerin isimlerinin yazılı olduğu deftere ne denirdi? 

  • A.

   Siyâdet hücceti

  • B.

   Siyâdet defteri

  • C.

   Tahrir defteri

  • D.

   Narh defteri

  • E.

   Maliye defteri

  Correct Answer
  B. Siyâdet defteri
  Explanation
  The correct answer is "Siyâdet defteri." In Ottoman times, the book where the names of Seyyids and Sheriffs were written was called the Siyâdet defteri. This book served as an official record of their genealogy and was used to determine their social status and privileges.

  Rate this question:

 • 9. 

  Kaza kadılarının her türlü özlük işlemleri kim tarafından yürütülmekteydi? 

  • A.

   Şeyhülislam

  • B.

   Kazasker

  • C.

   Defterdar

  • D.

   Nişancı

  • E.

   Sadrazam

  Correct Answer
  B. Kazasker
  Explanation
  The correct answer is Kazasker. In the Ottoman Empire, the Kazasker was responsible for overseeing all legal and judicial matters. They acted as judges and were in charge of the kadı courts, which dealt with various legal issues. They were appointed by the Sultan and held significant authority in the legal system. The Şeyhülislam, on the other hand, was the highest religious authority, the Defterdar was responsible for financial matters, the Nişancı was the chief chancellor, and the Sadrazam was the Grand Vizier, who held the highest position in the Ottoman government.

  Rate this question:

 • 10. 

  Reîsü'l-etıbbâ kimdir? 

  • A.

   Silahtar

  • B.

   Mehterbaşı

  • C.

   Kapıcıbaşı

  • D.

   Hekimbaşı

  • E.

   Kazasker

  Correct Answer
  D. Hekimbaşı
  Explanation
  Reisül-etıbbâ is a Turkish term that refers to the chief physician or head of the medical department in the Ottoman Empire. Among the given options, Hekimbaşı is the correct answer as it specifically denotes the chief physician. Silahtar refers to the chief of the imperial bodyguards, Mehterbaşı is the chief of the Ottoman military band, Kapıcıbaşı is the chief doorkeeper, and Kazasker is the chief judge. Therefore, Hekimbaşı is the most appropriate choice for the position of Reisül-etıbbâ.

  Rate this question:

 • 11. 

  "Hatlı defter" diye de tanınan protokole dair bilgilerin yer aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir? 

  • A.

   Tarih-i Selaniki

  • B.

   Selimname

  • C.

   Nâilî Abdullah Paşa'nın Defter-i Teşrifât

  • D.

   Naîmâ Tarihi

  • E.

   Süleymanname

  Correct Answer
  C. Nâilî Abdullah Paşa'nın Defter-i Teşrifât
  Explanation
  The correct answer is "Nâilî Abdullah Paşa'nın Defter-i Teşrifât". This is because the question asks for the work that contains information about the protocol known as "Hatlı defter". Among the given options, "Nâilî Abdullah Paşa'nın Defter-i Teşrifât" is the only work that fits this description.

  Rate this question:

 • 12. 

  Divan toplantıları Kuranı Kerim’in hangi suresinin okunmasıyla başlardı? 

  • A.

   Yasin

  • B.

   Fetih

  • C.

   Bakara

  • D.

   Fatih

  • E.

   İhlas

  Correct Answer
  B. Fetih
  Explanation
  Divan toplantıları Kuran-ı Kerim'in Fetih Suresi ile başlardı.

  Rate this question:

 • 13. 

  Osmanlı Devletinde Teşrîfât-ı Umûmiyye Nezâreti hangi yıllar arasında çalışmıştır? 

  • A.

   1876-1909

  • B.

   1876-1900

  • C.

   1908-1921

  • D.

   1908-1915

  • E.

   1908-1909

  Correct Answer
  A. 1876-1909
  Explanation
  The Teşrifat-ı Umûmiyye Nezâreti (Ministry of Public Works) in the Ottoman Empire operated between 1876 and 1909.

  Rate this question:

 • 14. 

  Koyu renkli bir sarık olarak başa sarılan “Şemle” hangi törenlerde giyilirdi? 

  • A.

   Kılıç Kuşanma Törenleri

  • B.

   Bayram Törenleri

  • C.

   Divan günleri

  • D.

   Elçi Kabulleri

  • E.

   Padişah ve itibarlı kimselerin cenaze törenlerinde

  Correct Answer
  E. Padişah ve itibarlı kimselerin cenaze törenlerinde
  Explanation
  The "şemle" was worn in funeral ceremonies of the sultan and esteemed individuals.

  Rate this question:

 • 15. 

  Aşağıdakilerden hangisi divan toplantılarında oturmayıp ayakta hizmet eden görevlilerden biri değildir?a)  b) c)  d) e) 

  • A.

   Reisülküttap

  • B.

   Çavuşbaşı

  • C.

   Nişancı

  • D.

   Kapıcılar Kethüdası

  • E.

   Selam Çavuşu

  Correct Answer
  C. Nişancı
 • 16. 

  Padişahın huzuruna çıkacak olan elçileri hangi devlet görevlileri koltuklarına girerek huzura çıkarırlardı?

  • A.

   Çavuşlar

  • B.

   Mehterler

  • C.

   Kapıcıbaşları

  • D.

   Cebeciler

  • E.

   Solaklar

  Correct Answer
  C. Kapıcıbaşları
  Explanation
  The correct answer is "Kapıcıbaşları." Kapıcıbaşları were the state officials responsible for bringing messengers into the presence of the Sultan. They were in charge of the palace gates and had the authority to allow or deny access to anyone seeking an audience with the Sultan.

  Rate this question:

 • 17. 

  Kılıç kuşanma töreni padişah tahta çıktıktan ne kadar sonra yapılırdı? 

  • A.

   İlk 20 gün içerisinde

  • B.

   İlk 1 ayda

  • C.

   İlk 10 gün içerisinde

  • D.

   İlk 3 ay içerisinde

  • E.

   İlk 6 hafta içerisinde

  Correct Answer
  C. İlk 10 gün içerisinde
  Explanation
  The correct answer is "İlk 10 gün içerisinde." This answer states that the ceremony of donning the sword would take place within the first 10 days after the sultan ascended to the throne.

  Rate this question:

 • 18. 

  Sefere çıkılmadan bir ay önce seferin habercisi olarak yerlerinde çıkartılan tuğlar sarayda nereye dikilirdi? 

  • A.

   Bâbüssaâde önüne

  • B.

   Sultan Ahmet meydanına

  • C.

   Ayasofya Camisi önüne

  • D.

   Üsküdar meydanına

  • E.

   Divanın önüne

  Correct Answer
  A. Bâbüssaâde önüne
  Explanation
  Tuğlar, sarayın önünde bulunan Bâbüssaâde önüne dikilirdi.

  Rate this question:

 • 19. 

  Padişah çocuğu doğduğunda bunun ilanı saraya kim tarafından yapılırdı?

  • A.

   Silahtar Ağa

  • B.

   Rikaptar Ağa

  • C.

   Çuhadar Ağa

  • D.

   Musahip Ağa

  • E.

   Kiler Ağası

  Correct Answer
  A. Silahtar Ağa
  Explanation
  When a sultan's child was born, the announcement would be made by the Silahtar Ağa. The Silahtar Ağa was a high-ranking official in the Ottoman palace who was responsible for the sultan's personal security and the ceremonial functions of the palace. Making the announcement of a new royal birth would have been one of their duties.

  Rate this question:

 • 20. 

  Surre alaylarının, adet hükmüne girmesi ve resmî bir mahiyet alması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? 

  • A.

   Yıldırım Bayezid Han

  • B.

   Orhan Gazi

  • C.

   II. Murad

  • D.

   II. Selim

  • E.

   Yavuz Sultan Selim

  Correct Answer
  E. Yavuz Sultan Selim
  Explanation
  During the reign of Yavuz Sultan Selim, the dreams of the sultans started to have legal and official significance, becoming a part of the decision-making process. This marked a shift in the role of dreams in the Ottoman Empire, as they began to be considered as important guidance for the ruling of the state.

  Rate this question:

 • 21. 

  Hırka-i Saâdet ve diğer Emanât-ı Mukaddese hangi padişah tarafından İstanbul’a getirilmiştir?

  • A.

   Yıldırım Bayezid Han

  • B.

   Fatih Sultan Mehmet

  • C.

   Yavuz Sultan Selim

  • D.

   Kanuni Sultan Süleyman

  • E.

   II.Selim

  Correct Answer
  C. Yavuz Sultan Selim
  Explanation
  Yavuz Sultan Selim is the correct answer because he was the Ottoman Sultan who brought the Hırka-i Saadet (the Mantle of the Prophet Muhammad) and other holy relics to Istanbul. He acquired these sacred items after defeating the Mamluks in the Battle of Marj Dabiq in 1516. Yavuz Sultan Selim considered it a great honor to bring these relics to the Ottoman capital and they were housed in the Topkapi Palace.

  Rate this question:

 • 22. 

  Cülûslarda tahta çıkacak olan padişah ilk önce sarayda nereyi ziyaret ederdi? 

  • A.

   Harem-i hümayun

  • B.

   Valide Sultan dairesi

  • C.

   Divan-ı hümayun

  • D.

   Hırka-i saâdet dairesi

  • E.

   Haseki Sultan dairesi

  Correct Answer
  D. Hırka-i saâdet dairesi
  Explanation
  The correct answer is "Hırka-i saâdet dairesi". The Hırka-i saâdet dairesi was the room where the sacred relics of the Prophet Muhammad were kept. As a tradition, the new sultan would visit this room before ascending to the throne. This visit symbolized the sultan's commitment to upholding the Islamic faith and seeking blessings for his reign.

  Rate this question:

 • 23. 

  Mevlüt okunacağı gün devlet ricali haricindeki bütün davetliler kendilerine gönderilen pusuladaki saate göre camiye gelerek belli bir protokol dâhilinde belirlenmiş olan yerlerine otururlardı. Buna göre cami içerisindeki yerleşme düzenince ilmiye mensupları nerede otururlardı? 

  • A.

   Sağ tarafta

  • B.

   Sol tarafta

  • C.

   Orta kısımda

  • D.

   Son cemaat yerinde

  • E.

   Mahfil-i Humâyûn önünde

  Correct Answer
  A. Sağ tarafta
  Explanation
  According to the given passage, all the guests, except for the state officials, would come to the mosque according to the time mentioned in the invitation and sit in their designated places according to a certain protocol. Therefore, it can be inferred that the members of the ilmiye (religious scholars) would sit on the right side of the mosque.

  Rate this question:

 • 24. 

  Cuma selamlıklarında önceden tespit edilmiş olan camiye gidip hazırlık yaptırtan ve padişah için seccade serdirten görevli kimdir? 

  • A.

   Şeyhülislam

  • B.

   Çavuşbaşı

  • C.

   Tezkireci efendi

  • D.

   Yeniçeri ağası

  • E.

   Reisülküttap

  Correct Answer
  D. Yeniçeri ağası
  Explanation
  The correct answer is Yeniçeri ağası. In the Ottoman Empire, the Yeniçeri ağası was responsible for various duties, including organizing the janissary corps and ensuring their loyalty to the sultan. One of their tasks was to prepare the Friday greetings (cuma selamlığı) in the palace. As part of this preparation, they would arrange for the sultan's visit to a pre-determined mosque and have the prayer rug (seccade) laid out for him.

  Rate this question:

 • 25. 

  Osmanlı saray teşkilâtında ilk defa bayram usullerini kanunlarla teşrifata sokan padişah kimdir? 

  • A.

   Yıldırım Bayezid Han

  • B.

   Fatih Sultan Mehmet

  • C.

   Yavuz Sultan Selim

  • D.

   Sultan I. Abdülhamit

  • E.

   Sultan III. Selim

  Correct Answer
  B. Fatih Sultan Mehmet
  Explanation
  Fatih Sultan Mehmet is the correct answer because he was the first Ottoman Sultan to establish formal regulations for the celebration of religious holidays in the Ottoman palace. He introduced laws and protocols to govern the festivities and ensure their proper observance. This innovation in the organization of bayram celebrations within the palace administration reflects Fatih Sultan Mehmet's efforts to centralize and standardize various aspects of the Ottoman state.

  Rate this question:

 • 26. 

  Bayramlardaki umum tebrikinde padişahın kimlere ayağa kalkıp, kimlere kalkmayacağının anlaşılması ve bir yanlışlığa mahal kalmaması için “hareket-i hümayun padişahım”, “ıstırahat-ı hümâyûn padişahım” gibi belirleyici sözler söyleyip padişahı yönlendirenler kimlerdir? 

  • A.

   Mehterler

  • B.

   Solaklar

  • C.

   Çavuşlar

  • D.

   Peykler

  • E.

   Sakalar

  Correct Answer
  C. Çavuşlar
  Explanation
  The correct answer is "Çavuşlar". In the context of the question, it is mentioned that during the Bayram greetings, certain phrases like "hareket-i hümayun padişahım" and "ıstırahat-ı hümâyûn padişahım" are used to guide the sultan. The term "çavuşlar" refers to the sergeants or officers who are responsible for organizing and directing the military units. Therefore, it can be inferred that the çavuşlar are the ones who guide the sultan during the Bayram greetings.

  Rate this question:

 • 27. 

  “Nahıl Alayları” ve “Şeker Âlâtı” hangi törenlerde sergilenirdi? 

  • A.

   Göç-i Humâyûn

  • B.

   Sûr-ı Humâyûn

  • C.

   Vilâdet-i Humâyûn

  • D.

   Cülus-ı Humâyûn

  Correct Answer
  B. Sûr-ı Humâyûn
 • 28. 

  Valide alayı ne zaman tertip edilirdi? 

  • A.

   Cuma alayından sonra

  • B.

   Bayram alayından sonra

  • C.

   Cülus töreninden sonra

  • D.

   Mevlit töreninden sonra

  • E.

   Bayram namazı sonrası

  Correct Answer
  C. Cülus töreninden sonra
  Explanation
  The correct answer is "Cülus töreninden sonra". Cülus töreni, bir hükümdarın tahta çıkış törenidir. Bu tören, hükümdarın tahta geçtiği ve resmi olarak iktidarı devraldığı anlamına gelir. Dolayısıyla, cülus töreninden sonra valide alayı düzenlenirdi. Bu alay, hükümdarın annesinin veya eşinin halka tanıtıldığı bir törendir.

  Rate this question:

 • 29. 

  Kıyafet el insaniyye fi şemail el osmaniyye adlı eser hangi padişah döneminde hazırlanmıştır? 

  • A.

   II.Murat

  • B.

   II.Selim

  • C.

   III.Murat

  • D.

   IV.Mehmet

  • E.

   I.Ahmed

  Correct Answer
  C. III.Murat
 • 30. 

  Nakkaş sınıfının bir hizmetleri olmadığı düşünüldüğünden dolayı hangi tarihte kaldırılmıştır? 

  • A.

   1826

  • B.

   1827

  • C.

   1845

  • D.

   1905

  • E.

   1928

  Correct Answer
  A. 1826
  Explanation
  The Nakkaş class was abolished in 1826 because it was believed that they did not provide any services.

  Rate this question:

 • 31. 

  Kanuni’nin son seferi olan Sigetvar Seferi’nin konu edildiği Ahmed Feridun Paşa’nın kaleme aldığı Nüzhet (el-esrâr) el-ahbâr der sefer-i Sigetvar adlı eserdeki minyatürler hangi sanatçıya aittir? 

  • A.

   Fethullah Arifî Çelebi

  • B.

   Nakkaş Osman

  • C.

   Şiblizâde Ahmet

  • D.

   Sinan Bey

  • E.

   Matrakçı Nasuh

  Correct Answer
  B. Nakkaş Osman
  Explanation
  The correct answer is Nakkaş Osman.

  Rate this question:

 • 32. 

  Saray sanatçılarının bağlı olduğu birimin adı aşağıdakilerden hangisidir? 

  • A.

   Matbah-ı amire

  • B.

   Baruthane-i amire

  • C.

   Tophane-i amire

  • D.

   Ehl-i hiref-i hâssa

  • E.

   Divan-ı hümayun

  Correct Answer
  D. Ehl-i hiref-i hâssa
  Explanation
  The correct answer is "Ehl-i hiref-i hâssa". This is because "Ehl-i hiref-i hâssa" refers to the group of skilled artisans and craftsmen who were employed by the Ottoman palace. These artisans were responsible for creating various works of art and crafts for the palace, including calligraphy, ceramics, textiles, and metalwork. Therefore, it can be inferred that the saray sanatçıları (palace artists) would be affiliated with the unit known as "Ehl-i hiref-i hâssa".

  Rate this question:

 • 33. 

  Aşağıdakilerden hangisi erken dönem Osmanlı minyatür sanatının uygulandığı eserlerdendir? 

  • A.

   Surnâne-i Hümayun

  • B.

   Dilsuznâme

  • C.

   Süleymannâme

  • D.

   Rüyanâme

  • E.

   Selimnâme

  Correct Answer
  B. Dilsuznâme
 • 34. 

  Surname-i Vehbî adlı eserin minyatürleri kim tarafından yapılmıştır? 

  • A.

   Levni

  • B.

   Abdullah Buhari

  • C.

   Fethullah Arifî Çelebi

  • D.

   Ahmed Nakşî

  • E.

   Nakkaş Hasan

  Correct Answer
  A. Levni
  Explanation
  The correct answer is Levni. The question asks about the miniatures in the book "Surname-i Vehbi" and who made them. Levni is known for his skill in miniature painting and is credited with creating the miniatures in this particular work.

  Rate this question:

 • 35. 

  Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı tasvir sanatının klasik üslûbunu belirleyen sanatçılardan birisi değildir?

  • A.

   Nakkaş Osman

  • B.

   Nakşî

  • C.

   Levnî

  • D.

   Ali Nakkaş

  • E.

   Hamdullah

  Correct Answer
  E. Hamdullah
  Explanation
  Hamdullah is not one of the artists who determined the classical style of Ottoman depiction art.

  Rate this question:

 • 36. 

  Kanuni Sultan Süleyman’ın 1533-35 yıllarında Tebriz üzerinden Bağdat’a gidişi sırasında bir menzilnâme niteliği taşıyan Mecmu’i Menazil’i (Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn) adlı eser kime aittir? 

  • A.

   Matrakçı Nasuh

  • B.

   Şiblizâde Ahmed

  • C.

   Fethullah Arifî Çelebi

  • D.

   Sinan Bey

  • E.

   Nakkaş Osman

  Correct Answer
  A. Matrakçı Nasuh
  Explanation
  The correct answer is Matrakçı Nasuh. Matrakçı Nasuh is the author of the work titled "Mecmu'i Menazil" which describes Kanuni Sultan Süleyman's journey from Tebriz to Baghdad in 1533-35.

  Rate this question:

 • 37. 

  Osman Gazi’den Yavuz Sultan Selim’e kadar olan padişahların tahta çıkışları, devirlerindeki önemli zaferleri ve olayları, avlanma ve çeşitli silahların kullanımındaki hünerleri konu alan minyatürlü eser aşağıdakilerden hangisidir? 

  • A.

   Şehinşahnâme

  • B.

   Nusretnâme

  • C.

   Hünernâme

  • D.

   Süleymannâme

  • E.

   Selimnâme

  Correct Answer
  C. Hünernâme
  Explanation
  The correct answer is "Hünernâme." This is a miniatür work that focuses on the reigns of the Ottoman sultans from Osman Gazi to Yavuz Sultan Selim. It depicts their ascensions to the throne, important victories and events during their reigns, as well as their hunting skills and the use of various weapons.

  Rate this question:

 • 38. 

  İçinde Makedonyalı İskender ile ilgili öyküler yer alan, bir bölümün de Osmanlı Tarihi’yle ilgili bilgi veren İskendernâme adlı eser kime aittir? 

  • A.

   Matrakçı Nasuh

  • B.

   Seyyid Lokman

  • C.

   Ahmedî

  • D.

   Levni

  • E.

   Vehbi

  Correct Answer
  C. Ahmedî
  Explanation
  The correct answer is Ahmedî. The İskendernâme, a book that contains stories about Alexander the Great and also provides information about Ottoman history, is attributed to Ahmedî.

  Rate this question:

 • 39. 

  "Hezargradî" lakabı ile tanınan çiçek ressamı ve tezhip ustası kimdir? 

  • A.

   Üstad Ahmed

  • B.

   Atâullah Efendi

  • C.

   Yusuf Mısrî

  • D.

   Üsküdarlı Ali Çelebi

  • E.

   Ruganî Ali

  Correct Answer
  B. Atâullah Efendi
  Explanation
  Atâullah Efendi is known by the nickname "Hezargrad" and is a renowned flower painter and illuminator.

  Rate this question:

 • 40. 

  Yâkutü'l-Musta'sımî tarafından geliştirilen Yakut üslubunu inceleyip kendi sanat zevkini de katarak, bunlardan yeni ve belirgin bir tarz çıkaran ve Türk hat sanatının piri olarak anılan hattat kimdir?

  • A.

   Yahya Sofi

  • B.

   Şeyh Hamdullah

  • C.

   Ahmed Karahisârî

  • D.

   Şükrullah Halîfe

  • E.

   Ali Sofi

  Correct Answer
  B. Şeyh Hamdullah
  Explanation
  Şeyh Hamdullah is known as the master of Turkish calligraphy because he developed the Yakut style of calligraphy, adding his own artistic taste to it and creating a new and distinct style. He is highly regarded as a pioneer in the art of Turkish calligraphy and is often referred to as the "piri" or master of this art form.

  Rate this question:

 • 41. 

  Osmanlı ta'lîk üslubunu ortaya çıkaran hattat kimdir? 

  • A.

   Kâtibzâde Mehmet Refı'

  • B.

   Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi

  • C.

   Derviş Abdi

  • D.

   Mehmed Es'ad Efendi

  • E.

   Sami Efendi

  Correct Answer
  D. Mehmed Es'ad Efendi
  Explanation
  Mehmed Es'ad Efendi is the hattat (calligrapher) who brought forward the Ottoman ta'lik style.

  Rate this question:

 • 42. 

  Bahçe çiçeklerinin (gül, lâle, karanfil, bahar dalları v.b. gibi) kısmen üsluplaştırılarak tezhibe dâhil edilmesinde ilk adımı atan ve onların bolca kullanılmalarına vesile olan tezhip ustası kimdir? 

  • A.

   Kara Memi

  • B.

   Şahkulu

  • C.

   Şükrullah Halîfe

  • D.

   Mustafa Rakım

  • E.

   Sofi Ali

  Correct Answer
  A. Kara Memi
  Explanation
  Kara Memi is the tezhip master who took the first step in partially stylizing garden flowers (such as roses, tulips, carnations, and spring branches) and incorporating them into tezhip. He also played a significant role in their extensive use in tezhip art.

  Rate this question:

 • 43. 

  Tezhipte bir çiçeğin, dikine kesitinin üsluba çekilmiş şekline ne denir?

  • A.

   Hatâyı

  • B.

   Hayvanî

  • C.

   Rûmî

  • D.

   Penç

  • E.

   Goncagül

  Correct Answer
  A. Hatâyı
 • 44. 

  Şeyh üslubundaki aklâm-ı sitteyi ikinci bir estetik değerlendirmeye tabi tutup bundan yeni üslup çıkaran hattat kimdir?a)  b) c)  d)  e) 

  • A.

   Derviş Ali

  • B.

   İsmail Zühdi

  • C.

   Mustafa Rakım

  • D.

   Sami Efendi

  • E.

   Hâfîz Osman

  Correct Answer
  E. Hâfîz Osman
  Explanation
  Hâfîz Osman is the hattat who subjected his akl-ı sitte to a second aesthetic evaluation and derived a new style from it.

  Rate this question:

 • 45. 

  Osmanlı kitap tezhiplerinde görülen ve ilk dönemden başlayarak kesilmeden devam eden temel prensip, sonsuzluğa giden, sınırlandırılmamış bir kompozisyon anlayışıdır. Bu anlayışa… denir. Boşluğa gelecek olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? 

  • A.

   Renklendirme

  • B.

   Tarama

  • C.

   Ulama

  • D.

   Kabartma

  • E.

   Cilalama

  Correct Answer
  C. Ulama
  Explanation
  The given answer "Ulama" is the correct choice to fill in the blank. The basic principle seen in Ottoman book decorations is the concept of an unlimited composition that continues without interruption from the early period to infinity. This concept is called "Ulama."

  Rate this question:

 • 46. 

  Kitap süslemesinde genellikle ayetlerin söz başlarına veya sonlarına konulan müzehhep çiçeklere ne denir? 

  • A.

   Secde Gülü

  • B.

   Vakfe

  • C.

   Hizip Gülü

  • D.

   Cüz Gülü

  • E.

   Sure Gülü

  Correct Answer
  B. Vakfe
  Explanation
  In kitap süslemesinde, ayetlerin söz başlarına veya sonlarına konulan mühür çiçeklerine "Vakfe" denir.

  Rate this question:

 • 47. 

  Tezhipte bir çiçeğin kuşbakışı görünüşünün üsluplaştırılmış hâline ne denir? 

  • A.

   Penç

  • B.

   Rûmî

  • C.

   Goncagül

  • D.

   Hayvanî

  • E.

   Hatâyı

  Correct Answer
  A. Penç
 • 48. 

  Osmanlı Devletinde tapu ve maliye evrakında kullanılan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? 

  • A.

   Siyakat

  • B.

   Kûfi

  • C.

   Divâni

  • D.

   Sülüs

  • E.

   Nesih

  Correct Answer
  A. Siyakat
  Explanation
  Siyakat is the type of script used in the Ottoman Empire for land registry and financial documents.

  Rate this question:

 • 49. 

  Selçukluların âbidevî giriş kapısının bulunduğu cephede yoğunlaşan mimarî anlatım tarzından farklı olarak, Osmanlı mimari yapılarının özellikleri aşağıdakilerden hangisidir? 

  • A.

   Tek cephesi detaylandırılmış ve giriş biraz daha fazla vurgulanmıştır

  • B.

   Üç cephesi eşit şekilde detaylandırılmış fakat giriş fazla vurgulanmamıştır

  • C.

   İki ön cephesi eşit şekilde detaylandırılmış ancak giriş biraz daha fazla vurgulanmıştır

  • D.

   Her cephesi eşit şekilde detaylandırılmış ve giriş biraz daha fazla vurgulanmıştır

  • E.

   Her cephesi eşit şekilde detaylandırılmış ve giriş sönük bırakılmıştır

  Correct Answer
  D. Her cephesi eşit şekilde detaylandırılmış ve giriş biraz daha fazla vurgulanmıştır
  Explanation
  The characteristics of Ottoman architectural structures differ from the narrative style of Seljuk architecture, which focuses on the entrance gate. In Ottoman architecture, all sides of the building are equally detailed, but the entrance is slightly emphasized. This means that the facade of the building is carefully designed and decorated, with equal attention given to all sides, but the entrance is given a little more emphasis to create a focal point and draw attention.

  Rate this question:

 • 50. 

  Avrupa mimarisinin etkisinin ilk defa yansıdığı, I. Mahmud tarafından 1748'de başlatılan ve III. Osman döneminde 1755'de tamamlanan camii aşağıdakilerden hangisidir? 

  • A.

   Atik Ali

  • B.

   Murad Paşa

  • C.

   Sultan Ahmet

  • D.

   Nuruosmaniye

  • E.

   Firuz Ağa

  Correct Answer
  D. Nuruosmaniye
  Explanation
  The Nuruosmaniye Mosque is the correct answer because it was the first mosque where the influence of European architecture was reflected. It was initiated by I. Mahmud in 1748 and completed during the reign of III. Osman in 1755.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.