ค่านิยมหลัก 12 ประการ

26 Questions | Attempts: 5816

SettingsSettingsSettings
 12 - Quiz

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 297  ค่านิยมหลัก 12 ประการ โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ค่านิยมหลักของคนไทยมีกี่ประการ
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 2. 
  หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
  • A. 

   รัฐบาล

  • B. 

   สนช.

  • C. 

   สปช.

  • D. 

   คสช.

 • 3. 
  ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

  • B. 

   มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

  • C. 

   มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  • D. 

   รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

 • 4. 
  ค่านิยม 12 ประการตรงกับข้อใด
  • A. 

   ATTENTION

  • B. 

   TASTE

  • C. 

   VALUAE

  • D. 

   MORAL

 • 5. 
  ค่านิยมหลัก 12  ประการของคนไทยเป็นนโยบาย คสช.โดยท่านใด
  • A. 

   พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

  • B. 

   พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

  • C. 

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  • D. 

   พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา

 • 6. 
  ค่านิยมหลัก  12  ประการควรจะสอนในวิชาใด
  • A. 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  • B. 

   ประวัติศาสตร์

  • C. 

   หน้าที่พลเมือง

  • D. 

   บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 7. 
  ข้อใดเรียงลำดับค่านิยมหลักของคนไทยได้ถูกต้องที่สุด 
  • A. 

   รักชาติ-ซื่อสัตย์-กตัญญู-ใฝ่เรียนรู้-รักษาวัฒนธรรม-มีศีล-มีประชาธิปไตย-มีวินัย-มีสติ-ความพอเพียง-กลัวบาป-ประโยชน์ส่วนรวม

  • B. 

   ซื่อสัตย์-รักชาติ-กตัญญู-ใฝ่เรียนรู้-รักษาวัฒนธรรม-มีประชาธิปไตย-มีศีล-มีวินัย-มีสติ-ความพอเพียง-กลัวบาป-ประโยชน์ส่วนรวม

  • C. 

   ความพอเพียง-รักชาติ-กตัญญู-ใฝ่เรียนรู้-รักษาวัฒนธรรม-มีประชาธิปไตย-มีศีล-มีวินัย-มีสติ-รักชาติ-กลัวบาป-ประโยชน์ส่วนรวม

  • D. 

   ความพอเพียง-กตัญญู-รักษาวัฒนธรรม-ใฝ่เรียนรู้-มีประชาธิปไตย-มีศีล-มีวินัย-มีสติ-ความรักชาติ-กลัวบาป-ประโยชน์ส่วนรวม

 • 8. 
  What is the best in the 12 core values of Thailand.
  • A. 

   Thailand magnificent cultural

  • B. 

   Maintain moral integrity Hope to others Generous and Share

  • C. 

   The love of religious monarchy.

  • D. 

   Regard to the interests of the majority And national, rather than their own interests.

 • 9. 
  From picture .Which of the least important of the 12 core values Thailand.
  • A. 

   The love of religious monarchy.

  • B. 

   Honesty, patience, and sacrifice in the cause of good things for the common good.

  • C. 

   Honesty, patience, and sacrifice in the cause of good things for the common good.

  • D. 

   Gratitude to parents, teachers.

 • 10. 
  Consciously aware that I do know how to follow His Majesty the King.  ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • B. 

   คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

  • C. 

   เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

  • D. 

   ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

 • 11. 
  ค่านิยม  12  ประการตรงกับสิ่งใดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มากที่สุด
  • A. 

   VISION

  • B. 

   MISSION

  • C. 

   GOALS

  • D. 

   ATTRIBUTE

 • 12. 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ไม่ตรงกับค่านิยม 12 ประการของคนไทยคือข้อใด
  • A. 

   ซื่อสัตย์

  • B. 

   มีวินัย

  • C. 

   มุ่งมั่นในการทำงาน

  • D. 

   ใฝ่เรียนรู้

 • 13. 
  ค่านิยมหลัก 12 ประการข้อใดตรงกับวันสำคัญ 12 ส.ค. และ 5 ธ.ค. มากที่สุด
  • A. 

   Gratitude to parents, teachers.

  • B. 

   The love of religious monarchy.

  • C. 

   Consciously aware that I do know how to follow His Majesty the King.

  • D. 

   Regard to the interests of the majority And national, rather than their own interests.

 • 14. 
  เรื่องใดคือเป้าหมายสำคัญที่สุดของการสร้างค่านิยม 12 ประการ
  • A. 

   ความรักชาติ

  • B. 

   ความสามัคคี

  • C. 

   ความเสียสละ

  • D. 

   การแก้ไขปัญหา

 • 15. 
  ค่านิยม 12 ประการน่าจะเข้ากับสำนวนสุภาษิตใดมากที่สุด
  • A. 

   น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

  • B. 

   น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา

  • C. 

   น้ำลดตอผุด

  • D. 

   น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหลงเหลง

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

  • B. 

   คนไทยทุกคนต้องมีค่านิยม 12 ประการ

  • C. 

   ความสามาัคคีเริ่มได้ด้วยค่านิยม 12 ประการข้อแรก

  • D. 

   ค่านิยมหลัก 12 ประการไม่จำก็สามารถสร้างความรักและสามัคคีของคนในชาติได้

 • 17. 
  คุณธรรม 8 ประการ ของ ศธ. ที่ไม่ตรงกับค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล มากที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   ขยัน

  • B. 

   ประหยัด

  • C. 

   สะอาด

  • D. 

   สามัคคี

 • 18. 
  3 กระทรวงหลักที่รับผิดชอบการสร้างค่านิยม 12  ประการคือใคร
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงวัฒนธรรม

  • B. 

   กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงวัฒนธรรม - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • C. 

   สำนักงานรัฐมนตรี - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • D. 

   กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงวัฒนธรรม - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • 19. 
  UNESCO เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   4 , 5

  • B. 

   4 , 5 , 6

  • C. 

   3 , 4 , 5

  • D. 

   3 , 5 , 7

 • 20. 
  "กรรมมุนา  วัตตาติโลโก" ตรงกับค่านิยมหลักข้อใดบ้าง
  • A. 

   5 ,6

  • B. 

   6 , 11

  • C. 

   6 , 12

  • D. 

   11 , 12

 • 21. 
  " เลขาธิการ ป.ป.ส. สั่งตรวจสอบ "แก๊สลูกโป่งหัวเราะ" ว่าจะเข้าข่ายสารเสพติดหรือไม่ หลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จับตาอย่างใกล้ชิด หากเข้าข่ายผิด จับทันที..." จากบทความดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับค่านิยมหลักข้อใดบ้าง
  • A. 

   1,2,3

  • B. 

   4,5,6

  • C. 

   3,5,7

  • D. 

   6,9,11

 • 22. 
  หากท่านเป็นครูผู้ช่วยจะเลือกให้รางวัลนักเรียน "เด็กยอดกตัญญู" กับคนใด
  • A. 

   เด็กชายบัวขาว ช่วยแม่ขายข้าวแกงหน้าบ้านทุกวัน

  • B. 

   เด็กหญิงพิค ปั่นจักรยานมาโรงเรียนตอนเที่ยงกลับไปป้อนข้าวแม่ ตอนเย็นส่งยาบ้า

  • C. 

   เด็กหญิงลี ช่วยครูกวาดห้องเรียนทุกวัน

  • D. 

   เด็กชายโอ๊ค เก็บขชองเก่าไปขายในวันหยุดนำเงินไปซื้อยาให้แม่ที่ป่วยเป็นอัมพาต

 • 23. 
  หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะเลือกให้รางวัล "ครูดีประจำหมู่บ้าน" กับครูท่านใด
  • A. 

   ครูศรยุทธ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ้าป่าโรงเรียน มีชาวบ้านร่วมบริจาคได้เงินหนึ่งล้านบาท

  • B. 

   ครูเจมส์ พานักเรียนเก็บขยะในชุมชนในวันพฤหัสบดีหลังจากเรียนวิชาลูกเสือ

  • C. 

   รอง.ผอ.รร.ติวสอบ นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงตั้งแต่เช้าถึงเย็น

  • D. 

   ครูวัลลี ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนในกิจกรรมห่างไกลจากยาเสพติด

 • 24. 
  นักเรียน สพฐ.ชั้นใดไม่ต้องมีค่านิยมหลัก 12 ประการก็ได้
  • A. 

   อนุบาล 2

  • B. 

   ป.2

  • C. 

   ม.2

  • D. 

   ผิดทุกข้อ

 • 25. 
  สพฐ.ใช้วิธีการใดให้นักเรียนจดจำ ค่านิยม 12 ประการให้ได้
  • A. 

   กลอนแปด

  • B. 

   กาพย์ยานี 11

  • C. 

   บทอาขยาน

  • D. 

   บทร้อยกลอง

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.