ค่านิยมหลัก 12 ประการ

26 Questions | Total Attempts: 4945

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 12

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 297  ค่านิยมหลัก 12 ประการ โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ค่านิยมหลักของคนไทยมีกี่ประการ
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 2. 
  หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย
  • A. 

   รัฐบาล

  • B. 

   สนช.

  • C. 

   สปช.

  • D. 

   คสช.

 • 3. 
  ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

  • B. 

   มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

  • C. 

   มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  • D. 

   รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

 • 4. 
  ค่านิยม 12 ประการตรงกับข้อใด
  • A. 

   ATTENTION

  • B. 

   TASTE

  • C. 

   VALUAE

  • D. 

   MORAL

 • 5. 
  ค่านิยมหลัก 12  ประการของคนไทยเป็นนโยบาย คสช.โดยท่านใด
  • A. 

   พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย

  • B. 

   พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร

  • C. 

   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

  • D. 

   พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา

 • 6. 
  ค่านิยมหลัก  12  ประการควรจะสอนในวิชาใด
  • A. 

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  • B. 

   ประวัติศาสตร์

  • C. 

   หน้าที่พลเมือง

  • D. 

   บูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 • 7. 
  ข้อใดเรียงลำดับค่านิยมหลักของคนไทยได้ถูกต้องที่สุด 
  • A. 

   รักชาติ-ซื่อสัตย์-กตัญญู-ใฝ่เรียนรู้-รักษาวัฒนธรรม-มีศีล-มีประชาธิปไตย-มีวินัย-มีสติ-ความพอเพียง-กลัวบาป-ประโยชน์ส่วนรวม

  • B. 

   ซื่อสัตย์-รักชาติ-กตัญญู-ใฝ่เรียนรู้-รักษาวัฒนธรรม-มีประชาธิปไตย-มีศีล-มีวินัย-มีสติ-ความพอเพียง-กลัวบาป-ประโยชน์ส่วนรวม

  • C. 

   ความพอเพียง-รักชาติ-กตัญญู-ใฝ่เรียนรู้-รักษาวัฒนธรรม-มีประชาธิปไตย-มีศีล-มีวินัย-มีสติ-รักชาติ-กลัวบาป-ประโยชน์ส่วนรวม

  • D. 

   ความพอเพียง-กตัญญู-รักษาวัฒนธรรม-ใฝ่เรียนรู้-มีประชาธิปไตย-มีศีล-มีวินัย-มีสติ-ความรักชาติ-กลัวบาป-ประโยชน์ส่วนรวม

 • 8. 
  What is the best in the 12 core values of Thailand.
  • A. 

   Thailand magnificent cultural

  • B. 

   Maintain moral integrity Hope to others Generous and Share

  • C. 

   The love of religious monarchy.

  • D. 

   Regard to the interests of the majority And national, rather than their own interests.

 • 9. 
  From picture .Which of the least important of the 12 core values Thailand.
  • A. 

   The love of religious monarchy.

  • B. 

   Honesty, patience, and sacrifice in the cause of good things for the common good.

  • C. 

   Honesty, patience, and sacrifice in the cause of good things for the common good.

  • D. 

   Gratitude to parents, teachers.

 • 10. 
  Consciously aware that I do know how to follow His Majesty the King.  ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  • B. 

   คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

  • C. 

   เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

  • D. 

   ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

 • 11. 
  ค่านิยม  12  ประการตรงกับสิ่งใดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 มากที่สุด
  • A. 

   VISION

  • B. 

   MISSION

  • C. 

   GOALS

  • D. 

   ATTRIBUTE

 • 12. 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่ไม่ตรงกับค่านิยม 12 ประการของคนไทยคือข้อใด
  • A. 

   ซื่อสัตย์

  • B. 

   มีวินัย

  • C. 

   มุ่งมั่นในการทำงาน

  • D. 

   ใฝ่เรียนรู้

 • 13. 
  ค่านิยมหลัก 12 ประการข้อใดตรงกับวันสำคัญ 12 ส.ค. และ 5 ธ.ค. มากที่สุด
  • A. 

   Gratitude to parents, teachers.

  • B. 

   The love of religious monarchy.

  • C. 

   Consciously aware that I do know how to follow His Majesty the King.

  • D. 

   Regard to the interests of the majority And national, rather than their own interests.

 • 14. 
  เรื่องใดคือเป้าหมายสำคัญที่สุดของการสร้างค่านิยม 12 ประการ
  • A. 

   ความรักชาติ

  • B. 

   ความสามัคคี

  • C. 

   ความเสียสละ

  • D. 

   การแก้ไขปัญหา

 • 15. 
  ค่านิยม 12 ประการน่าจะเข้ากับสำนวนสุภาษิตใดมากที่สุด
  • A. 

   น้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า

  • B. 

   น้ำมาปลากินมด น้ำลดมดกินปลา

  • C. 

   น้ำลดตอผุด

  • D. 

   น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหลงเหลง

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยครอบคลุมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

  • B. 

   คนไทยทุกคนต้องมีค่านิยม 12 ประการ

  • C. 

   ความสามาัคคีเริ่มได้ด้วยค่านิยม 12 ประการข้อแรก

  • D. 

   ค่านิยมหลัก 12 ประการไม่จำก็สามารถสร้างความรักและสามัคคีของคนในชาติได้

 • 17. 
  คุณธรรม 8 ประการ ของ ศธ. ที่ไม่ตรงกับค่านิยม 12 ประการของรัฐบาล มากที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   ขยัน

  • B. 

   ประหยัด

  • C. 

   สะอาด

  • D. 

   สามัคคี

 • 18. 
  3 กระทรวงหลักที่รับผิดชอบการสร้างค่านิยม 12  ประการคือใคร
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงวัฒนธรรม

  • B. 

   กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงวัฒนธรรม - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • C. 

   สำนักงานรัฐมนตรี - กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • D. 

   กระทรวงศึกษาธิการ - กระทรวงวัฒนธรรม - กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • 19. 
  UNESCO เกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทยข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   4 , 5

  • B. 

   4 , 5 , 6

  • C. 

   3 , 4 , 5

  • D. 

   3 , 5 , 7

 • 20. 
  "กรรมมุนา  วัตตาติโลโก" ตรงกับค่านิยมหลักข้อใดบ้าง
  • A. 

   5 ,6

  • B. 

   6 , 11

  • C. 

   6 , 12

  • D. 

   11 , 12

 • 21. 
  " เลขาธิการ ป.ป.ส. สั่งตรวจสอบ "แก๊สลูกโป่งหัวเราะ" ว่าจะเข้าข่ายสารเสพติดหรือไม่ หลังเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จับตาอย่างใกล้ชิด หากเข้าข่ายผิด จับทันที..." จากบทความดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับค่านิยมหลักข้อใดบ้าง
  • A. 

   1,2,3

  • B. 

   4,5,6

  • C. 

   3,5,7

  • D. 

   6,9,11

 • 22. 
  หากท่านเป็นครูผู้ช่วยจะเลือกให้รางวัลนักเรียน "เด็กยอดกตัญญู" กับคนใด
  • A. 

   เด็กชายบัวขาว ช่วยแม่ขายข้าวแกงหน้าบ้านทุกวัน

  • B. 

   เด็กหญิงพิค ปั่นจักรยานมาโรงเรียนตอนเที่ยงกลับไปป้อนข้าวแม่ ตอนเย็นส่งยาบ้า

  • C. 

   เด็กหญิงลี ช่วยครูกวาดห้องเรียนทุกวัน

  • D. 

   เด็กชายโอ๊ค เก็บขชองเก่าไปขายในวันหยุดนำเงินไปซื้อยาให้แม่ที่ป่วยเป็นอัมพาต

 • 23. 
  หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะเลือกให้รางวัล "ครูดีประจำหมู่บ้าน" กับครูท่านใด
  • A. 

   ครูศรยุทธ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ้าป่าโรงเรียน มีชาวบ้านร่วมบริจาคได้เงินหนึ่งล้านบาท

  • B. 

   ครูเจมส์ พานักเรียนเก็บขยะในชุมชนในวันพฤหัสบดีหลังจากเรียนวิชาลูกเสือ

  • C. 

   รอง.ผอ.รร.ติวสอบ นำคณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงตั้งแต่เช้าถึงเย็น

  • D. 

   ครูวัลลี ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนในกิจกรรมห่างไกลจากยาเสพติด

 • 24. 
  นักเรียน สพฐ.ชั้นใดไม่ต้องมีค่านิยมหลัก 12 ประการก็ได้
  • A. 

   อนุบาล 2

  • B. 

   ป.2

  • C. 

   ม.2

  • D. 

   ผิดทุกข้อ

 • 25. 
  สพฐ.ใช้วิธีการใดให้นักเรียนจดจำ ค่านิยม 12 ประการให้ได้
  • A. 

   กลอนแปด

  • B. 

   กาพย์ยานี 11

  • C. 

   บทอาขยาน

  • D. 

   บทร้อยกลอง

 • 26. 
  หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญู พ่อแม่ สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่ เล่าเรียน เพียรวิชา  ห้ารักษา วัฒนธรรม ประจำชาติ  หกไม่ขาด ศีลธรรม ศาสนา เจ็ดเรียนรู้ อธิปไตย ของประชาแปดรักษา วินัย กฎหมายไทย  เก้าปฏิบัติ ตามพระ ราชดำรัส  สิบไม่ขาด พอเพียง เลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้อง เข้มแข็ง ทั้งกายใจ  สิบสองไซร้ คิดอะไร ให้ส่วนรวม  จากบทความดังกล่าว  ท่านจะใช้ค่านิยมข้อใดเพื่อให้ได้ "เด็กดี เด็กเก่ง เด็กมีความสุข"
  • A. 

   6 , 11 , 12

  • B. 

   7 , 8 , 9

  • C. 

   1 , 4 , 11

  • D. 

   12 , 4 , 6