குரூப் 4 பொதுத் தமிழ் Tet Pg Trb

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Indianr1989
I
Indianr1989
Community Contributor
Quizzes Created: 3 | Total Attempts: 2,070
Questions: 50 | Attempts: 775

SettingsSettingsSettings
 4  Tet Pg Trb - Quiz

வழங்கியவர் கார்த்திக் பரமக்குடி  


Questions and Answers
 • 1. 

  "கைவண்ணம் அங்குக் கண்டேன்;கால் வண்ணம் இங்குக் கண்டேன் இப்பாடல் இடம் பெற்ற நுால் எது? 

  • A.

   சிலப்பதிகாரம்

  • B.

   மகாபாரதம்

  • C.

   நளவெண்பா

  • D.

   கம்பராமாயணம்

  Correct Answer
  D. கம்பராமாயணம்
  Explanation
  The given answer is "கம்பராமாயணம்" because the question is asking about the place where the song mentioned in the question is found. The song is from the epic "கம்பராமாயணம்" (Kamba Ramayanam).

  Rate this question:

 • 2. 

  "கருத்தவாகுபெயர் அல்லாத சொற்பெயர்

  • A.

   திருவள்ளுவரைப் படித்துப் பார்

  • B.

   கம்பணைப் புரட்டிப் பார்

  • C.

   தொல்காப்பியனை தொட்டுப்பார்

  • D.

   நான் சமையல் கற்றேன்

  Correct Answer
  D. நான் சமையல் கற்றேன்
 • 3. 

  "பின்வருவனவற்றுள் வினைத்தொகை என்னும் இலக்கணத்திற்குச் சான்றாக வராத சொல்லை தேர்க

  • A.

   கொலைப்புலி

  • B.

   பொங்கு கடல்

  • C.

   பொழிதருமணி

  • D.

   செய்கொல்லன்

  Correct Answer
  A. கொலைப்புலி
  Explanation
  The correct answer is "கொலைப்புலி". This word is the only one among the given options that does not follow the grammatical rule of "பின்வருவனவற்றுள் வினைத்தொகை" in Tamil grammar. This rule states that the verb in a sentence should agree with the subject in terms of number and gender. However, "கொலைப்புலி" is a noun and does not have a corresponding verb form, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 4. 

  "தஞ்சாவூர் பண்ணையாள் பாதுகாப்புச் சட்டத்தைத் திருத்திச் சாகுபடி செய்யும் தொழிலளாளிக்கு அறுபது விழுக்காடு பங்கு கிடைக்க வழிவகை செய்தவர் யார்

  • A.

   அண்ணாதுரை

  • B.

   இராஜாஜி

  • C.

   பக்தவச்சலம்

  • D.

   காமராசர்

  Correct Answer
  D. காமராசர்
  Explanation
  The correct answer is "காமராசர்". This person is responsible for the successful implementation of the Tanjore Panaiyalar Protection Act.

  Rate this question:

 • 5. 

  "வண்மை யில்லை ஓர் வறுமை இன்மையால் திண்மை இல்லை நேர் செறுதல் இன்மையால்"மேற்கொண்ட அடிகளால் சிறப்பிக்கப் பெறும் நாடு எது?

  • A.

   நிடத நாடு

  • B.

   கோசல நாடு

  • C.

   சோழ நாடு

  • D.

   ஏமாங்கத நாடு

  Correct Answer
  B. கோசல நாடு
  Explanation
  The given statement states that a country without integrity and punctuality will not prosper. It implies that the country referred to should possess these qualities to achieve greatness. Among the given options, "கோசல நாடு" is the only one that aligns with this idea. Therefore, it can be inferred that "கோசல நாடு" is the correct answer.

  Rate this question:

 • 6. 

  "பாஞ்சாலி சபதத்தின் பிரிவுகள் பாடல்கள் எண்ணிக்கையில் பின்வருவனவற்றுள் எது சரியானது

  • A.

   மூன்று பாகங்கள் 4 சுருக்கங்கள் 4000 பாடல்கள்

  • B.

   இரண்டு பாகங்கள் 5 சுருக்கங்கள் 412 பாடல்கள்

  • C.

   இரண்டு பாகங்கள் 7 சுருக்ங்கள் 450 பாடல்கள்

  • D.

   நான்கு பாகங்கள் 5 சுருக்கங்கள் 415 பாடல்கள்

  Correct Answer
  B. இரண்டு பாகங்கள் 5 சுருக்கங்கள் 412 பாடல்கள்
  Explanation
  The correct answer is "இரண்டு பாகங்கள் 5 சுருக்கங்கள் 412 பாடல்கள்". This is because the question asks for the correct number of songs in each category of the Panchali Sabadham. According to the given information, there are 4 songs in the first category, 412 songs in the second category, 450 songs in the third category, and 415 songs in the fourth category. Therefore, the correct answer is the second category with 5 sections and 412 songs.

  Rate this question:

 • 7. 

  "கீழுள்ள நுற்பட்டியலில் கவிக்கோ அப்துல் ரகுமான் எழுதிடாத நுாலின் பெயர் என்ன?

  • A.

   நேயர் விருப்பம்

  • B.

   சொந்தச் சிறைகள்

  • C.

   பால்வீதி

  • D.

   இன்னொரு சிகரம்

  Correct Answer
  D. இன்னொரு சிகரம்
  Explanation
  The correct answer is "இன்னொரு சிகரம்" which means "Another mountain". This answer is derived from the given question which asks for the name that Kaviko Abdul Rahman cannot write in the list below. The options provided are related to different aspects such as personal preferences, physical structures, and landmarks. Among these options, "இன்னொரு சிகரம்" stands out as it does not fit into any of the other categories and is a distinct and unrelated option. Therefore, it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 8. 

  "தலை வணங்கினான் என்பது பின்வருவனவற்றுள் எது?

  • A.

   ஐந்தாம் வேற்றுமை தொகை

  • B.

   மூன்றாம் வேற்றுமைத் தொகை

  • C.

   நான்காம் வேற்றுமைத் தொகை

  • D.

   ஆறாம் வேற்றுமைத் தொகை

  Correct Answer
  B. மூன்றாம் வேற்றுமைத் தொகை
  Explanation
  The question is asking for the correct term for "தலை வணங்கினான்" (head bowing). The options provided are different levels of respect shown through bowing. The correct answer is "மூன்றாம் வேற்றுமைத் தொகை" (third level of respect). This answer is chosen because it is the correct translation of the given term and matches the options provided.

  Rate this question:

 • 9. 

  "இரண்டு எழுத்துக்களை மட்டுமே பெற்று வரும் குற்றியலுகர வகை

  • A.

   ஆய்த தொடர்க் குற்றியலுகரம்

  • B.

   உயிர் தொடர்க் குற்றியலுகரம்

  • C.

   வன்தொடர்க் குற்றியலுகரம்

  • D.

   நெடில் தொடர்க் குற்றியலுகரம்

  Correct Answer
  D. நெடில் தொடர்க் குற்றியலுகரம்
  Explanation
  The question asks for the type of consonant cluster that can be formed using only two letters. The options provided are "ஆய்த தொடர்க் குற்றியலுகரம்" (consonant cluster in the beginning), "உயிர் தொடர்க் குற்றியலுகரம்" (consonant cluster in the middle), "வன்தொடர்க் குற்றியலுகரம்" (consonant cluster at the end), and "நெடில் தொடர்க் குற்றியலுகரம்" (consonant cluster between two letters). The correct answer is "நெடில் தொடர்க் குற்றியலுகரம்" because it refers to a consonant cluster that occurs between two letters.

  Rate this question:

 • 10. 

  "குற்றியலுகரத்திற்கான மாத்திரை அளவு பின்வருவனவற்றுள் எது?

  • A.

   ஒன்று

  • B.

   இரண்டு

  • C.

   ஒன்றரை

  • D.

   அரை

  Correct Answer
  D. அரை
  Explanation
  The question is asking for the measurement unit for negative numbers. The options given are "ஒன்று" (one), "இரண்டு" (two), "ஒன்றரை" (negative one), and "அரை" (half). The correct answer is "அரை" (half) because it is the only option that represents a fractional value, which is appropriate for measuring negative quantities.

  Rate this question:

 • 11. 

  "வேர்ச் சொல்லிலிருந்து வினையாலைனையும் பெயரை உருவாக்கல்  கொடு

  • A.

   கொடுத்தல்

  • B.

   கொடுத்த

  • C.

   கொடுத்து

  • D.

   கொடுத்தவன்

  Correct Answer
  D. கொடுத்தவன்
  Explanation
  The correct answer is "கொடுத்தவன்". This is because the question asks for the verb form of the word "கொடுத்தல்" (giving). The verb form of this word is "கொடுத்தவன்" (he gave).

  Rate this question:

 • 12. 

  "புறத்துஉறுப்பு எல்லாம் எவன்செய்யும் யாக்கை அகத்துஉறுப்பு_______________________

  • A.

   அன்பு இலவர்க்கு

  • B.

   மரம்தளிர்த் தற்று

  • C.

   அஃதே துணை

  • D.

   இயைந்த தொடர்பு

  Correct Answer
  A. அன்பு இலவர்க்கு
  Explanation
  The phrase "அன்பு இலவர்க்கு" translates to "for those who have love" in English. This phrase is the missing part of the given sentence. The sentence is expressing that external support and assistance are provided by someone who has love. The phrase completes the sentence by stating that love is the reason behind the external support and assistance.

  Rate this question:

 • 13. 

  "பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நுால்களுள் அற  இலக்கியங்கள் எவ்வகை ஓசையில் அமைந்துள்ளது?

  • A.

   அகவலோசை

  • B.

   துாங்கலோசை

  • C.

   செப்பலோசை

  • D.

   துள்ளலோசை

  Correct Answer
  C. செப்பலோசை
  Explanation
  The correct answer is "செப்பலோசை" because the question asks about the type of sound produced by the 14th consonant in the Tamil alphabet. "செப்பலோசை" refers to the sound produced by the letter "ற" which is a retroflex flap or tap sound. The other options mentioned in the question are not relevant to the sound produced by the 14th consonant.

  Rate this question:

 • 14. 

  "ஆர்கலி யுலத்து மக்ட் கெல்லாம்எனும் தொடர் இடம் பெற்றுள்ள நுால் எது?

  • A.

   முதுமொழிக் காஞ்சி

  • B.

   ஏலாதி

  • C.

   இனியவை நாற்பது

  • D.

   இன்னா நாற்பது

  Correct Answer
  A. முதுமொழிக் காஞ்சி
  Explanation
  The correct answer is "முதுமொழிக் காஞ்சி". This is because the question asks for the place where the series "ஆர்கலி யுலத்து மக்ட் கெல்லாம்" would fit. Among the given options, only "முதுமொழிக் காஞ்சி" is a suitable continuation for the series.

  Rate this question:

 • 15. 

  "சாலை இளந்திரையன் எந்த இயக்கம் தோன்றக் காரணமானவர்?

  • A.

   உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு இயக்கம்

  • B.

   தமிழ் முன்னேற்ற இயக்கம்

  • C.

   உலகப் பண்பாட்டு இயக்கம்

  • D.

   உலக ஒருமைப்பாட்டு இயக்கம்

  Correct Answer
  A. உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு இயக்கம்
  Explanation
  The correct answer is "உலகத் தமிழ்ப் பண்பாட்டு இயக்கம்" (World Tamil Cultural Movement). This answer is supported by the phrase "சாலை இளந்திரையன்" which translates to "Street Poet" in English. The World Tamil Cultural Movement is a global movement that aims to promote and preserve Tamil culture, language, and heritage. The term "சாலை இளந்திரையன்" refers to a person who spreads awareness and promotes Tamil culture through street performances and activism, which aligns with the objectives of the World Tamil Cultural Movement.

  Rate this question:

 • 16. 

  "பாரதியாரின் பாஞ்சாலி சபதம் எவ்வகை பா வடிவங்களில் இயற்றப்பட்டுள்ளது?

  • A.

   விருத்தமும் சிந்துவும்

  • B.

   விருத்தமும் ஆசிரியமும்

  • C.

   ஆசிரியமும் வெண்பாவும்

  • D.

   வெண்பாவும் சிந்துவும்

  Correct Answer
  A. விருத்தமும் சிந்துவும்
  Explanation
  The correct answer is "விருத்தமும் சிந்துவும்" which means "Joy and reflection". This choice suggests that Bharathiyar's Panchali Sabatham contains both elements of joy and reflection. This implies that the work explores deep thoughts and emotions while also celebrating the joy and beauty of life.

  Rate this question:

 • 17. 

  "பெரிய புராணம் எழுதிடத் துணை நின்ற நுால் எது?

  • A.

   திருத்தொண்டத் தொகை

  • B.

   திருவாசகம்

  • C.

   தேவாரம்

  • D.

   திருவெம்பாவை

  Correct Answer
  A. திருத்தொண்டத் தொகை
  Explanation
  The correct answer is "திருத்தொண்டத் தொகை" because the question is asking for the support or companion of the "பெரிய புராணம்" (Periya Puranam). "திருத்தொண்டத் தொகை" (Thiruthondath Thogai) is a collection of poems that serves as a companion to the Periya Puranam, providing additional information and context to the stories and lives of the 63 Nayanmars.

  Rate this question:

 • 18. 

  "குன்றக்குடி அடிகளாரால் கவியரசு என்ற பட்டம் யாருக்கு வழங்கப்பட்டுது?

  • A.

   வைரமுத்து

  • B.

   கண்ணதாசன்

  • C.

   வாணிதாசன்

  • D.

   முடியரசன்

  Correct Answer
  D. முடியரசன்
  Explanation
  The correct answer is "முடியரசன்". This answer is derived from the given question which asks who was given the title "கவியரசு" by the people of குன்றக்குடி. The answer "முடியரசன்" refers to the poet முடியரசன், who was given this title by the people of குன்றக்குடி.

  Rate this question:

 • 19. 

  "பிரித்து எழுதுகதென்றிசை

  • A.

   தென்+திசை

  • B.

   தென்+றிசை

  • C.

   தெற்கு+றிசை

  • D.

   தெற்கு+திசை

  Correct Answer
  D. தெற்கு+திசை
  Explanation
  The given options are combinations of two words: தென் (south) and திசை (direction). The correct answer is தெற்கு (east) + திசை (direction), which means "east direction". The other options are not correct combinations of these two words.

  Rate this question:

 • 20. 

  "கரிசலாங்கண்ணியின் வேறு பெயர்

  • A.

   தேகராசம்

  • B.

   ஞானப்பச்சிலை

  • C.

   பிருங்கராசம்

  • D.

   கையாந்தகரை

  Correct Answer
  B. ஞானப்பச்சிலை
  Explanation
  The correct answer is "ஞானப்பச்சிலை". This is because the question asks for the alternate name of "கரிசலாங்கண்ணி" and the correct alternate name is "ஞானப்பச்சிலை".

  Rate this question:

 • 21. 

  "ஒரு பொருட் பன்மொழிக்குச் சான்று அல்லாதது எது?

  • A.

   உயர்ந்தோங்கி

  • B.

   நடு மையம்

  • C.

   மீமிசை ஞாயிறு

  • D.

   மாடு மனை

  Correct Answer
  D. மாடு மனை
  Explanation
  The correct answer is "மாடு மனை" because the other options do not make sense in the context of the question. The question is asking for something that is not a compound word, and "மாடு மனை" is the only option that fits this criteria. "உயர்ந்தோங்கி" and "நடு மையம்" are compound words, and "மீமிசை ஞாயிறு" is a phrase. Therefore, the correct answer is "மாடு மனை".

  Rate this question:

 • 22. 

  "அந்தனர் வளர்க்கும் வேள்வித் தீயை விட தேசப்பக்தி நெஞ்சத்தில் வளர்க்கும் தீயே தேவர்கள் விரும்புவது - இக்கருத்துடைய பாடலடியின் ஆசிரியர் யார்?

  • A.

   பாரதியார்

  • B.

   சுந்தரம் பிள்ளை

  • C.

   கவிமணி

  • D.

   பாரதிதாசன்

  Correct Answer
  D. பாரதிதாசன்
  Explanation
  The correct answer is Bharathidasan. The given question is asking about the author of the song/poem mentioned in the question. Among the given options, Bharathidasan is the only poet who is known for his patriotic and nationalistic themes in his works. Therefore, it can be inferred that Bharathidasan is the author of the mentioned song/poem.

  Rate this question:

 • 23. 

  "பிறகு விழித்திருக்கும் பண்டைச் சுவடி எழுதுகோல்இப்பாடல் அடி இடம் பெற்றுள்ள கவிதை நுால் எது?

  • A.

   தேன் மழை

  • B.

   குயில் பாட்டு

  • C.

   கொடி முல்லை

  • D.

   மாங்கனி

  Correct Answer
  B. குயில் பாட்டு
  Explanation
  The correct answer is "குயில் பாட்டு". The question asks for the line that follows the given phrase "பிறகு விழித்திருக்கும் பண்டைச் சுவடி எழுதுகோல்". Among the options provided, "குயில் பாட்டு" is the line that fits the given phrase and completes the poem.

  Rate this question:

 • 24. 

  "நீ என்ற ஓரெழுத்து ஒரு மொழி குறிக்காத பொருள் தேர்வு செய்க

  • A.

   அறிவு

  • B.

   இனிமை

  • C.

   தீமை

  • D.

   வலிமை

  Correct Answer
  D. வலிமை
  Explanation
  The given question asks to select the meaning of the word "நீ" which is not determined by any language. Among the given options, "வலிமை" means "strength" and is the most appropriate choice as it fits well with the context of the word.

  Rate this question:

 • 25. 

  "ஓடக் காண்பது பூம்புனல் வெள்ளம்   ஓடுங்கக் காண்பது யோகியர் உள்ளம்இவ்வடி இடம் பெற்றுள்ள நுாலின் பெயர் எது?

  • A.

   தமிழரசி குறவஞ்சி

  • B.

   குற்றாலக் குறவஞ்சி

  • C.

   பெத்தலகேம் குறவஞ்சி

  • D.

   சரபேந்திர பூபாலக் குறவஞ்சி

  Correct Answer
  B. குற்றாலக் குறவஞ்சி
  Explanation
  The question asks for the name of the plant that is seen while running and the name of the plant that is seen while running. The correct answer, "குற்றாலக் குறவஞ்சி" (Kuttralak Kuravanci), refers to the plant "குறவஞ்சி" (Kuravanci) which is seen while running. Therefore, this is the correct answer to the question.

  Rate this question:

 • 26. 

  "அன்புள்ள இனிதாம் ஓர் ஐவர்கள் உளரானோம்இப்பாடல் இடம்  பெற்ற நுால் எது?

  • A.

   சீவக சிந்தாமணி

  • B.

   சிலப்பதிகாரம்

  • C.

   பாஞ்சாலி சபதம்

  • D.

   கம்பராமாயணம்

  Correct Answer
  D. கம்பராமாயணம்
  Explanation
  The correct answer is "கம்பராமாயணம்" because the question asks for the place where a song with the phrase "அன்புள்ள இனிதாம் ஓர் ஐவர்கள் உளரானோம்" is found. This phrase is from the epic poem "கம்பராமாயணம்" (Kamba Ramayanam) written by the Tamil poet Kamban. Therefore, the correct answer is "கம்பராமாயணம்".

  Rate this question:

 • 27. 

  "இலக்கண குறிப்பு அறிதல்A வெந்து உலர்ந்து -வினையெச்சங்கள் மேலும் மென் தொடர் குற்றியலுகரம்R முற்று பெறாத வினைச்சொல் வினையைக் கொண்டு முடிவது வினையெச்சம் குற்றியலுகரம் சொல்லின் ஈற்றயல் எழுத்து மெல்லினைமெய்யாய் அமைவது மென் தொடர் குற்றியலுகரம்,

  • A.

   A சரி R தவறு

  • B.

   A சரி R ஆனது (A) க்கு சரியான விளக்கம் அல்ல

  • C.

   A தவறு R சரி

  • D.

   A மற்றும் R இரண்டும் சரி மேலும் A ஆனது R க்கு சரியான விளக்கம்

  Correct Answer
  D. A மற்றும் R இரண்டும் சரி மேலும் A ஆனது R க்கு சரியான விளக்கம்
  Explanation
  The explanation for the given answer is that both A and R are correct, and furthermore, A provides a more accurate explanation for R.

  Rate this question:

 • 28. 

  "நான் தனியாக வாழவில்லை தமிழோடு வாழ்கிறேன் என்றவர் யார்?

  • A.

   மறைமலையடிகளார்

  • B.

   திருவிக

  • C.

   தஞ்சை வேதநாயக சாத்திரியார்

  • D.

   பெருஞ்சித்திரினார்

  Correct Answer
  B. திருவிக
  Explanation
  The correct answer is "திருவிக" because the question asks for the person who says "நான் தனியாக வாழவில்லை தமிழோடு வாழ்கிறேன்" which translates to "I don't live alone, I live with Tamil". This phrase is commonly associated with Thiruvalluvar, a Tamil poet and philosopher, who wrote the famous Tamil scripture called "Thirukkural". Therefore, the correct answer is Thiruvalluvar.

  Rate this question:

 • 29. 

  "அருளென்னும் அன்பீன் குழவி பொருளென்னுஞ்செல்வச் செவிலியால் உண்டுஇக் குறட்பாவின் படி சரியாக பொருத்துக

  • A.

   அன்பு- குழந்தை,அருள்-தாய்,பொருள் -வளர்ப்புத்தாய்

  • B.

   அன்பு- தாய்,அருள்-குழந்தை ,பொருள் -வளர்ப்புத்தாய்

  • C.

   அன்பு- வளர்ப்புத்தாய்,அருள்-குழந்தை,பொருள் -தாய்

  • D.

   அன்பு- தாய்,அருள்-வளர்ப்புத்தாய்,பொருள் -குழந்தை

  Correct Answer
  B. அன்பு- தாய்,அருள்-குழந்தை ,பொருள் -வளர்ப்புத்தாய்
  Explanation
  The answer is "அன்பு- தாய்,அருள்-குழந்தை ,பொருள் -வளர்ப்புத்தாய்" because it correctly matches the Tamil words with their meanings. "அன்பு" means love, which is associated with a mother ("தாய்"). "அருள்" means grace, which is associated with a child ("குழந்தை"). "பொருள்" means wealth, which is associated with the one who nurtures and helps in growth ("வளர்ப்புத்தாய்").

  Rate this question:

 • 30. 

  "கீழ் கானும் உயிரளபெடைகளுள் பொருந்தா உயிரளபெடைத் தொடரைக் சுட்டுக

  • A.

   கெடுப்துாஉம் கெட்டார்க்கு

  • B.

   உழா அர் உழவர்

  • C.

   படா அ தவர்

  • D.

   துாஉ மழை

  Correct Answer
  A. கெடுப்துாஉம் கெட்டார்க்கு
  Explanation
  The correct answer is "கெடுப்துாஉம் கெட்டார்க்கு". This phrase means "Even if you lose, you will lose to the enemy". It implies that even in defeat, it is better to lose to a worthy opponent rather than losing to someone weaker or unworthy. This phrase emphasizes the importance of facing challenges and adversaries with courage and dignity.

  Rate this question:

 • 31. 

  "நாடகத் தந்தை எனப் போற்றப்படுபவர் யார் ?

  • A.

   பம்மல் சம்மந்தனர்

  • B.

   சங்கரதாஸ் சுவாமிகள்

  • C.

   பரிதிமாற் கலைஞர்

  • D.

   தி.க. சண்முகனார்

  Correct Answer
  A. பம்மல் சம்மந்தனர்
  Explanation
  The correct answer is "பம்மல் சம்மந்தனர்". This is because the question asks for the father of drama, and "பம்மல் சம்மந்தனர்" is known as the father of Tamil drama.

  Rate this question:

 • 32. 

  "பொருந்தா சொல்லை தேர்க

  • A.

   அம்பி

  • B.

   பரவை

  • C.

   வாரணம்

  • D.

   கடல்

  Correct Answer
  A. அம்பி
  Explanation
  The correct answer is "அம்பி" because it is the only word in the given options that matches the given phrase "பொருந்தா சொல்லை தேர்க", which means "Choose the correct word".

  Rate this question:

 • 33. 

  "உலகெல்லாம் என்று இறைவன் அடியெடுத்துக் கொடுக்கப்பாடப்பட்ட நுால் எது

  • A.

   திருவிளையாடற் புராணம்

  • B.

   திருவாசகம்

  • C.

   திருத் தொண்டர் புராணம்

  • D.

   திருமந்திரம்

  Correct Answer
  C. திருத் தொண்டர் புராணம்
  Explanation
  The correct answer is "திருத் தொண்டர் புராணம்." This is because the question is asking for the holy text that God himself gave. Out of the given options, "திருத் தொண்டர் புராணம்" is the only one that fits this criteria. The other options, such as "திருவிளையாடற் புராணம்" and "திருவாசகம்," are not specified as being directly given by God.

  Rate this question:

 • 34. 

  "அழகர் கோவில் தந்தச் சிற்பங்கள் இல்லாமல் இல்லை  எவ்வகை வாக்கியம்

  • A.

   அயற்கூற்று தொடர்

  • B.

   பொருள் மாறா எதிர்மறைத் தொடர்

  • C.

   பிறவினை தொடர்

  • D.

   செய்வினை தொடர்

  Correct Answer
  B. பொருள் மாறா எதிர்மறைத் தொடர்
  Explanation
  The correct answer is "பொருள் மாறா எதிர்மறைத் தொடர்" which means "the sequence of changing the meaning in a sentence". This answer is derived from the given options, where the other options do not match the given phrase. The phrase "அழகர் கோவில் தந்தச் சிற்பங்கள் இல்லாமல் இல்லை" suggests that there is a sequence of changing the meaning in the sentence, as it talks about the absence of certain characteristics in a temple.

  Rate this question:

 • 35. 

  "பொருந்தாத சொல்லை கண்டறிகமாட்சி  

  • A.

   பொருட் பெயர்

  • B.

   இடப்பெயர்

  • C.

   பண்புப் பெயர்

  • D.

   காலப் பெயர்

  Correct Answer
  C. பண்புப் பெயர்
  Explanation
  The given question is in Tamil and it asks about the type of noun that refers to qualities or characteristics. The options provided are "பொருட் பெயர்" (common noun), "இடப்பெயர்" (proper noun), "பண்புப் பெயர்" (qualitative noun), and "காலப் பெயர்" (temporal noun). The correct answer is "பண்புப் பெயர்" which refers to nouns that describe qualities or characteristics of a person, object, or concept.

  Rate this question:

 • 36. 

  "யாவனர் என்று அழைக்கப்பட்டவர்___________ ._______________

  • A.

   உரோமானியர், எகிப்தியர்

  • B.

   கிரேக்கர். உரோமானியர்

  • C.

   கிரேக்கர், சீனர்

  • D.

   சீனர், எகிப்தியர்

  Correct Answer
  B. கிரேக்கர். உரோமானியர்
  Explanation
  The question asks for the person who is referred to as "யாவனர்" (Yavanar) in Tamil. The correct answer is "கிரேக்கர்" (Greek). This means that the person being referred to as "யாவனர்" is a Greek. The other options mentioned in the question, such as "உரோமானியர்" (Romanian), "எகிப்தியர்" (Egyptian), and "சீனர்" (Chinese), are not the correct answers as they are not referred to as "யாவனர்" in Tamil.

  Rate this question:

 • 37. 

  "ஒவ்வொருவரும் நாம்சிறந்தாகக் கருதும் சமயத்தைக் கையக் கொண்டு வாழவிடுவதே தருமம் என்று கூறியவர்

  • A.

   அன்னிபெசண்ட் அம்மையார்

  • B.

   மூவலுார் ராமாமிர்தத்தம்மாள்

  • C.

   தில்லையடி வள்ளியம்மை

  • D.

   இராணி மங்கம்மாள்

  Correct Answer
  D. இராணி மங்கம்மாள்
 • 38. 

  "ஐஞ்சிறுங் காப்பியங்கள் அனைத்துமே _____________ சமயக் காப்பியம்

  • A.

   பௌத்தம்

  • B.

   சமணம்

  • C.

   வைணவம்

  • D.

   சைவம்

  Correct Answer
  B. சமணம்
  Explanation
  The blank in the given sentence should be filled with the word "சமணம்" (Samam) because the sentence is talking about the preservation of the five ancient Tamil epics. The word "சமணம்" refers to Jainism, which is one of the major religions in Tamil Nadu and has contributed to the preservation of Tamil literature and culture. Therefore, the correct answer is "சமணம்" (Samam).

  Rate this question:

 • 39. 

  "பழந்தமிழ் கற்றால் இன்பம் என்ற பாடலை இயற்றியவர் யார் 

  • A.

   பாரதியார்

  • B.

   பாரதிதாசன்

  • C.

   சுரதா

  • D.

   கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை

  Correct Answer
  C. சுரதா
 • 40. 

  "மரபுச் சொற்கள் சரியானது எது

  • A.

   ஆட்டுத்தொழுவத்தின் அருகே குயில் கரைந்தது கழுதையும் கனைத்தது

  • B.

   ஆட்டுப்பட்டி அருகே குயில் கூவியது கழுதையும் கத்தியது

  • C.

   ஆட்டுப்பட்டி அருகே குயில் கூயியது கழுதையும் கனைத்தது

  • D.

   ஆட்டுக்கொட்டில் அருகே குயில் கரைவதைக் கேட்டுக் கழுதை கத்தியது

  Correct Answer
  B. ஆட்டுப்பட்டி அருகே குயில் கூவியது கழுதையும் கத்தியது
  Explanation
  The correct answer is "ஆட்டுப்பட்டி அருகே குயில் கூவியது கழுதையும் கத்தியது". This answer is correct because it matches the pattern established in the previous statements. In each statement, there is a description of a location followed by an action performed by the koel bird and the donkey. The correct answer follows this pattern by stating that near the haystack, the koel bird sings and the donkey brays.

  Rate this question:

 • 41. 

  "புதுநெறிகண்ட புலவர் யார் 

  • A.

   இராமலிங்க அடிகளார்

  • B.

   தாயுமானவர்

  • C.

   திருவிக

  • D.

   கவிமணி

  Correct Answer
  A. இராமலிங்க அடிகளார்
  Explanation
  The correct answer is "இராமலிங்க அடிகளார்". This is because the question asks for the name of the poet who discovered the new meter. The given answer "இராமலிங்க அடிகளார்" is the correct name of the poet who is known for introducing a new meter in Tamil poetry.

  Rate this question:

 • 42. 

  "நிகண்டுகளில் மிகப்பழையானது

  • A.

   சேந்தன் திவாகரம்

  • B.

   சூடாமணி நிகண்டு

  • C.

   அகராதி

  • D.

   இதில் எதும் இல்லை

  Correct Answer
  A. சேந்தன் திவாகரம்
 • 43. 

  "முருகு பொருநாறு பாணிரண்டு முல்லைஇத் தொடரில் பாணிரண்டு என்ற தொடரால் குறிக்கப்படும் நுால்கள் எது

  • A.

   அகநானுாறு புறநானுறு

  • B.

   முல்லைப்பாட்டு குறிஞ்சிப்பாட்டு

  • C.

   திருமுருகாற்றுப்படை பொருநராற்றுப்படை

  • D.

   சிறுபாணாற்றுப்படை பெரும்பாணற்றுப்படை

  Correct Answer
  D. சிறுபாணாற்றுப்படை பெரும்பாணற்றுப்படை
  Explanation
  The given options are different types of arrows associated with Lord Muruga. The correct answer, "சிறுபாணாற்றுப்படை பெரும்பாணற்றுப்படை" (Small arrow and Big arrow), refers to the two types of arrows used by Lord Muruga. This answer is derived from the given statement that states "முருகு பொருநாறு பாணிரண்டு முல்லைஇத் தொடரில் பாணிரண்டு" (Lord Muruga has two types of arrows, small and big). Therefore, the correct answer is "சிறுபாணாற்றுப்படை பெரும்பாணற்றுப்படை" (Small arrow and Big arrow).

  Rate this question:

 • 44. 

  "அகர வரிசைப்படி சொற்களை எழுதுக

  • A.

   வீண்,வீழ்ச்சி,வீடு,வீதி

  • B.

   வீடு,வீண்,வீதி, வீழ்ச்சி

  • C.

   வீழ்ச்சி,வீண்,வீதி, வீடு

  • D.

   வீழ்ச்சி,வீடு,வீதி, வீண்

  Correct Answer
  A. வீண்,வீழ்ச்சி,வீடு,வீதி
  Explanation
  The given answer is the correct order in which the words should be written in Tamil alphabetically. The words are arranged in ascending order based on the Tamil alphabetical order, starting from the first letter of each word. Therefore, the correct order is வீண், வீழ்ச்சி, வீடு, வீதி.

  Rate this question:

 • 45. 

  "எழுத்துக்களில் ஒரு நல்ல சீர்திருத்ததினை கொணர்ந்தவர் யார்?

  • A.

   வேதநாயகம் பிள்ளை

  • B.

   வீரமாமுனிவர்

  • C.

   கச் ஏ கிருஷ்ணப்பிள்ளை

  • D.

   உவேச

  Correct Answer
  B. வீரமாமுனிவர்
  Explanation
  The correct answer is "வீரமாமுனிவர்". This is because Veeramamunivar is known for his expertise in grammar and language. He was a Tamil scholar and poet who contributed significantly to Tamil literature. His works include the famous Tamil grammar book called "Veeramamunivar Virasoliyam". Therefore, he is considered to be the one who possessed a good command of language and grammar among the given options.

  Rate this question:

 • 46. 

  "தழீஇ இலக்கணக் குறிப்பு

  • A.

   செய்யுளிசை அளபெடை

  • B.

   ஈறுகெட்ட எதிர்மறை பெயரச்சம்

  • C.

   இன்னிசையளபெடை

  • D.

   சொல்லிசை அளபெடை

  Correct Answer
  D. சொல்லிசை அளபெடை
  Explanation
  The correct answer is "சொல்லிசை அளபெடை" which means "Prosody". In Tamil grammar, "சொல்லிசை அளபெடை" refers to the measurement of the syllables and the rhythm in a poem or a verse. It involves the study of the arrangement of syllables, stress patterns, and the overall musical quality of the language. This aspect is important in poetry and helps in creating a pleasing and harmonious flow of words.

  Rate this question:

 • 47. 

  "ஒருமை பன்மை பிழையற்ற தொடர் எது?

  • A.

   அவன் கவிஞன் அல்லர்

  • B.

   அவன் கவிஞன் அன்று

  • C.

   அவன் கவிஞன் அல்லன்

  • D.

   அவன் அல்லன் கவிஞன்

  Correct Answer
  C. அவன் கவிஞன் அல்லன்
  Explanation
  The correct answer is "அவன் கவிஞன் அல்லன்" which means "He is not a poet". The other options state that "He is a poet", which contradicts the given statement.

  Rate this question:

 • 48. 

  ஞானப்பச்சிலை எனப் போற்றப்படும் மூலிகை எது

  • A.

   துளசி

  • B.

   கீழாநெல்லி

  • C.

   துாதுவளை

  • D.

   கற்றாழை

  Correct Answer
  C. துாதுவளை
 • 49. 

  "இந்து  சரியான பொருள் தருக

  • A.

   நிலவு

  • B.

   துன்பம்

  • C.

   படகு

  • D.

   தலைவன்

  Correct Answer
  A. நிலவு
 • 50. 

  "ஆசிரியப்பபாவின் ஈற்றுச் சீர்________________முடிவது சிறப்பு

  • A.

   ஆகாரத்தில்

  • B.

   ஏகாரத்தில்

  • C.

   ஓகாரத்தில்

  • D.

   ஈகாரத்தில்

  Correct Answer
  B. ஏகாரத்தில்
  Explanation
  The correct answer is "ஏகாரத்தில்" (ēkāratil). This is because the question is asking for the correct ending for the given sentence fragment "ஆசிரியப்பபாவின் ஈற்றுச் சீர்________________முடிவது சிறப்பு" (The teacher's decision to resign is _______ important). Among the given options, "ஏகாரத்தில்" is the only one that makes grammatical sense and fits the sentence structure. It means "independent" or "self-reliant," which can be a suitable adjective to describe the importance of the teacher's decision.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Oct 17, 2014
  Quiz Created by
  Indianr1989
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.