Informacioni Sistemi

44 Questions | Total Attempts: 1190

SettingsSettingsSettings
Informacioni Sistemi - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Šta se podrazumeva pod arhitekturom s oftvera?
  • A. 

   Logički prikaz modela softverskog sistema

  • B. 

   Organizacija slučajeva korišćenja i njihova detaljna analiza

  • C. 

   Struktuiranje softverskog sistema sa fokusom na softverske komponente koji čine funkcionalnost sistema

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Koji UML dijagrami se kreiraju u fazi analize sistema?
  • A. 

   Dijagram slučajeva korišćenja

  • B. 

   Dijagram aktivnosti

  • C. 

   Dijagram sekvenci

  • D. 

   Dijagram komunikacije

  • E. 

   Konceputalni dijagram klasa

  • F. 

   Dijagram komponenti

  • G. 

   Dijagram uvođenja

 • 3. 
  Koji su koraci faze analize sistema?
  • A. 

   Logički prikaz arhitekture sistema

  • B. 

   Analiza slučajeva korišćenja

  • C. 

   Identifikovanje dizajn paterna sistema

  • D. 

   Fizički model sistema

 • 4. 
  Koje vrste arhitektura softvera postoj e?
  • A. 

   Slojevita

  • B. 

   Singleton

  • C. 

   Model-View-Controller

  • D. 

   Remote Method Invocation

 • 5. 
  Koji model arhitekture je pogodan za r azvoj Web aplikacija?
  • A. 

   Domain Driven Design arhitektura

  • B. 

   Model-View-Controller arhitektura

  • C. 

   Servisno-orijentisana arhitektura

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  Koji su koraci analize slučajeva kori šćenja?
  • A. 

   Kreiranje dijagrama aktivnosti

  • B. 

   Identifikovati klase sistema na osnovu inicijalnog use case dijagrama

  • C. 

   Modelovanje interakcija između klasa

  • D. 

   Analiza mehanizama arhitekture

  • E. 

   Kreiranje use case dijagrama prema korisničkim zahtevima

  • F. 

   Kreiranje fizičkog dijagrama klasa

 • 7. 
  Koji od navedenih UML dijagrama modelu je interakcije između klasa?
  • A. 

   use case dijagram

  • B. 

   dijagram aktivnosti

  • C. 

   dijagram sekvenci

  • D. 

   dijagram komunikacije (kolaboracije)

  • E. 

   dijagram klasa

  • F. 

   dijagram komponenti

 • 8. 
  Koji tip klasa postaju akteri sa use c ase dijagrama?
  • A. 

   klasa tipa entitet

  • B. 

   kontrolna klasa

  • C. 

   granična (interfejs) klasa

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  Koji tip klasa postaju relacije asocij acija između aktera i use case na use case dijagramu?
  • A. 

   klasa tipa entitet

  • B. 

   granična (interfejs) klasa

  • C. 

   kontrolna klasa

  • D. 

   klasa tipa izuzetak (exception)

 • 10. 
  Koji tip klasa postaju use case-ovi na use case dijagramu?
  • A. 

   klasa tipa entitet

  • B. 

   granična (interfejs) klasa

  • C. 

   kontrolna klasa

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  Šta je namena dijagrama sekvenci?
  • A. 

   da se uoče veze i poruke koje razmenjuju klase

  • B. 

   da hronološki opiše interakcije koje se javljaju između klasa

  • C. 

   da se sagleda struktura klasa i njihovi atributi i metode

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  Na osnovu čega se uočavaju metode ko je će klasa izvršavati?
  • A. 

   na osnovu poruka koje klase razmenjuju, a prikazane su na dijagramu sekvenci

  • B. 

   na osnovu sagledavanja svih stanja jedne klase prikazanih na dijagramu stanja

  • C. 

   na osnovu slučajeva korišćenja i njihovih veza prikazanih na use case dijagramu

  • D. 

   na osnovu aktivnosti koje detaljnije prikazuju funkcionalnost jednog slučaja korišćenja

  • E. 

   na osnovu komponenti uočenih na dijagramu komponenti sistema

 • 13. 
  Kakve veze mogu biti između klasa na dijagramu klasa?
  • A. 

   asocijacija

  • B. 

   agregacija

  • C. 

   kompozicija

  • D. 

   generalizacija

  • E. 

   Include

  • F. 

   Extend

 • 14. 
  Ukoliko su dve klase zavisne jedna od druge (tj. životni vek zavisne klase će zavisiti od životnog veka klase o koju zavisi), koji tip veze ćete pri kazati na dijagramu klasa?
  • A. 

   Asocijacija

  • B. 

   kompozicija

  • C. 

   Agregacija

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  Koji tip veze između klasa na dijagra mu klasa prikazuje odnos između celin e i njenih delova bez uticaja na živo tni vek klase?
  • A. 

   Asocijacija

  • B. 

   Agregacija

  • C. 

   Kompozicija

  • D. 

   Option 4

 • 16. 
  Čemu služi objektni dijagram?
  • A. 

   da proveri da li je dijagram klasa dobro postavljen prolazeći kroz neki realni scenario

  • B. 

   da proveri atribute i metode klasa na dijagramu klasa testirajući sistem

  • C. 

   da uoči sve metode analizom svih stanja u kojima klasa može da se nađe

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  Koji su koraci projektovanja informaci onih sistema?
  • A. 

   modelovanje korisničkih zahteva

  • B. 

   detaljna analiza sistema

  • C. 

   identifikovanje dizajn paterna

  • D. 

   projektovanje slučajeva korišćenja

  • E. 

   implementacija sistema

  • F. 

   uvođenje sistema

 • 18. 
  Koji UML dijagrami se razvijaju u fazi projektovanja sistema?
  • A. 

   glavni use case dijagram

  • B. 

   logički dijagram sekvenci

  • C. 

   dijagram komponenti

  • D. 

   dijagram uvođenja

  • E. 

   fizički dijagram klasa

  • F. 

   logički dijagram komunikacije (kolaboracije)

 • 19. 
  Šta se podrazumeva pod terminom " ;dizajn patern"?
  • A. 

   ponovo upotrebljiv softverski kod koji nudi opšte rešenje za učestale probleme u razvoju aplikacije

  • B. 

   paterni strukture softverskog sistema koji prikazuje kolekciju softverskih komponenata i njihovih veza

  • C. 

   patern ponašanja klasa koji predstavlja streteške odluke o standardima, politikama i praksama razvoja softvera

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  Koji od ponuđenih dizajn paterna se k oristi za instanciranje klasa?
  • A. 

   Dizajn patern stanja (State design pattern)

  • B. 

   Singleton dizajn patern

  • C. 

   Observer dizajn patern

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  Koji od ponuđenih dizajn paterna reš ava problem provere različitih stanja u kojima klasa može da se nađe?
  • A. 

   Singleton dizajn patern

  • B. 

   State dizajn patern

  • C. 

   Observer dizajn patern

  • D. 

   Option 4

 • 22. 
  Šta je interfejs?
  • A. 

   apstrakcija koja nema implementaciju svojih metoda

  • B. 

   obezbeđuju difoltna ponašanja za klase koje ga realizuju

  • C. 

   grupa klasa koja je funkcionalno povezana i nalazi se u jednom paketu

  • D. 

   Option 4

 • 23. 
  Koji od elemenata dizajna realizuje in terfejs, obezbeđuje određenu funkcio nalnost tj. ponašanje i lako može bi ti zamenjiv?
  • A. 

   paket

  • B. 

   podsistem

  • C. 

   Interfejs

  • D. 

   Klasa

 • 24. 
  Šta opisuje dijagram stanja?
  • A. 

   opisuje definisane atribute i metode klasa sa tipovima podataka i parametrima

  • B. 

   opisuje interakcije između objekata i vizuelizuje jedan scenario

  • C. 

   opisuje životni vek objekta u vidu događaja koji dovode do promena u stanjima objekata

  • D. 

   Option 4

 • 25. 
  Komponente koje se prikazuju na dijagr amu komponenti mogu biti:
  • A. 

   komponenta izvornog koda

  • B. 

   granične komponente

  • C. 

   izvršne komponente

  • D. 

   kontrolne komponente

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.