Post Test Physics M.5 (T2)

19 Questions | Attempts: 268
Share

SettingsSettingsSettings
Physics Quizzes & Trivia

Choose the Correct Answer


Questions and Answers
 • 1. 
  1.ทิศของกระแสไฟฟ้าตามสากลนิยมคิดจากอะไร
  • A. 

   ทิศที่โปรตอนเคลื่อนที่

  • B. 

   ทิศที่อิเล็คตรอนเคลื่อนที่

  • C. 

   ทิศที่อิเล็คตรอนเคลื่อนที่ หรือ ทิศตรงข้ามที่ไอออนบวกเคลื่อนที่

  • D. 

   ทิศที่อนุภาคไฟฟ้าบวกเคลื่อนที่ หรือ ทิศตรงข้ามกับอนุภาคไฟฟ้าลบเคลื่อนที่

 • 2. 
  2.เมื่อทำให้ปลายทั้งสองของแท่งโลหะมีความต่างศักย์  จะมี
  • A. 

   การเคลื่อนที่ของแท่งโลหะจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง ไปยังปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ

  • B. 

   การถ่ายเทประจุไฟฟ้าผ่านพื้นที่หน้าตัดของแท่งโลหะ ที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง ไปยังปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ

  • C. 

   กระแสไฟฟ้าผ่านแท่งโละจากปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง ไปยังปลายที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ

  • D. 

   การเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าบวกไปยังขั้วลบและประจุไฟฟ้าลบไปยังขั้วบวก

 • 3. 
  3.ถ่านไฟฉาย  1  ก้อน  มีแรงเคลื่อนไฟฟ้า  1.5  โวลต์  หมายถึงอะไร
  • A. 

   แรงดันที่ดันให้อิเล็กตรอน 1 ตัว เคลื่อนที่ผ่านความต่างศักย์ 1.5 V

  • B. 

   พลังงานไฟฟ้า 1.5 J ที่ถ่านไฟฉายจ่ายให้แก่ประจุไฟฟ้า 1 C ซึ่งเคลื่อนที่ในตัวนำ

  • C. 

   แรงดันที่ดันให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทาน 1.5 W

  • D. 

   งานที่ประจุไฟฟ้าใช้ในการเคลื่อนที่ผ่านตัวต้านทาน 1.5 W

 • 4. 
  4. ข้อความใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในโลหะจะมีทิศจากศักย์ไฟฟ้าสูงไปยังจุดที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำ

  • B. 

   สำหรับเซลล์ไฟฟ้า ขั้วบวกจะมีศักย์ไฟฟ้าสูง ขั้วลบจะมีศักย์ไฟฟ้าต่ำ

  • C. 

   แรงเคลื่อนไฟฟ้า หมายถึง พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งหน่วยประจุ ที่แหล่งกำเนิดสามารถจ่ายให้แก่ประจุไฟฟ้า

  • D. 

   เซลล์ไฟฟ้าทุติยภูมินั้น แรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างขั้วเซลล์ เมื่อใช้ไปนาน ๆ แรงเคลื่อนไฟฟ้าจะคงตัว เช่น ถ่านไฟฉาย

 • 5. 
  5. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า

  • B. 

   กระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นคูลอมบ์ต่อวินาที

  • C. 

   กระแสไฟฟ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์

  • D. 

   กระแสไฟฟ้ามีทิศตรงข้ามกับทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน

 • 6. 
  6.  แรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมตัวต้านทานแต่ละตัวในวงจรอนุกรมขึ้นอยู่กับอะไร
  • A. 

   ค่าความต้านทานรวมของวงจร

  • B. 

   ค่าความต้านทานแต่ละตัว

  • C. 

   ค่าความต้านทานที่มากที่สุดในวงจร

  • D. 

   กำลังไฟฟ้า

 • 7. 
  7. กระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรอนุกรมจะมีลักษณะเป็นอย่างไร
  • A. 

   มีค่าต่างกันในแต่ละจุด

  • B. 

   มีค่าเท่ากับแรงดันไฟฟ้า

  • C. 

   มีค่าเท่ากันทุกจุด

  • D. 

   ถูกทั้งข้อ ก และ ข้อ ข

 • 8. 
  8. ภายในวงจรขนานสาขาที่มีค่าความต้านทานสูงขึ้นจะมีผลต่อค่ากระแสไฟฟ้าอย่างไร
  • A. 

   ลดลงตามค่าความต้านทานที่สูงขึ้น

  • B. 

   เพิ่มขึ้นตามค่าความต้านทาน

  • C. 

   เพิ่มขึ้นตามแรงดันไฟฟ้า

  • D. 

   ไม่มีข้อถูก

 • 9. 
  9. ค่าความต้านทานรวมภายในวงจรอนุกรม – ขนานขึ้นอยู่กับอะไร
  • A. 

   แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ

  • B. 

   กระแสไฟฟ้าที่ไหล

  • C. 

   ลักษณะการต่อกันของตัวต้านทาน

  • D. 

   กำลังไฟฟ้าของวงจร

 • 10. 
  10. ผลรวมของกระแสไฟฟ้าภายในวงจรแบบขนานจะมีค่าเท่าใด ถ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากแหล่งจ่ายไฟมีค่าเท่ากับ 2 แอมแปร์
  • A. 

   2 A

  • B. 

   6 A

  • C. 

   4 A

  • D. 

   8 A

 • 11. 
  11. กระแสไฟฟ้ารวมในวงจรขนานจะมีค่าเท่ากับอะไร
  • A. 

   กระแสไหลเท่ากันหมด

  • B. 

   กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานมีค่ามากที่สุด

  • C. 

   กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานมีค่าน้อยที่สุด

  • D. 

   กระแสไฟฟ้าที่ไหลในแต่ละสาขารวมกัน

 • 12. 
  12. ลวดทองแดงเส้นหนึ่งมีรัศมี  0.7  เซนติเมตร  มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 5  แอมแปร์  จะมีจำนวนอิเล็กตรอนอิสระเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของลวดนี้กี่ตัวต่อปริมาตร ถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วลอยเลื่อน 7.5 x 10-5  เมตรต่อวินาที
  • A. 

   8.4 x 1025 ตัวต่อปริมาตร

  • B. 

   3.9 x 1026 ตัวต่อปริมาตร

  • C. 

   2.7 x 1027 ตัวต่อปริมาตร

  • D. 

   4.8 x 1028 ตัวต่อปริมาตร

 • 13. 
  13.ปริมาณไฟฟ้า  180  คูลอมบ์  ซึ่งเคลื่อนที่ผ่านโลหะตัวนำ  ในเวลา  2  นาที   จะมีกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำนี้กี่แอมแปร์
  • A. 

   0.5 A

  • B. 

   1.5 A

  • C. 

   4.0 A

  • D. 

   9.0 A

 • 14. 
  14.แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์คันหนึ่ง  สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าสม่ำเสมอได้  5  แอมแปร์  จะใช้ได้นานกี่ชั่วโมง  ถ้าแบตเตอรี่นี้สามารถจ่ายประจุไฟฟ้าได้ทั้งหมด  3.6 x  106  คูลอมบ์
  • A. 

   200

  • B. 

   350

  • C. 

   460

  • D. 

   720

 • 15. 
  15.กระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนำ  I  แอมแปร์    เป็นเวลา t  วินาที  คิดเป็นจำนวนอิเล็กตรอนอิสระไหลผ่านพื้นที่ภาคตัดขวางเส้นลวดได้เท่าใด (ประจุอิเล็กตรอนเท่ากับ e คูลอมบ์)
  • A. 

   Et/I

  • B. 

   It/e

  • C. 

   EIt

  • D. 

   T/eI

 • 16. 
  16.กระแสไฟฟ้าคงที่  4  แอมแปร์  ผ่ายลวดตัวนำ  เมื่อเวลาผ่านไป  8  วินาที  มีอิเล็กตรอนอิสระผ่านพื้นที่หน้าตัดกี่อนุภาค
  • A. 

   1.2 x 1020 อนุภาค

  • B. 

   1.6 x 1020 อนุภาค

  • C. 

   2.0 x 1020 อนุภาค

  • D. 

   3.2 x 1020 อนุภาค

 • 17. 
  17.ตัวต้านทาน  3  ตัว   ขนาด  2,   4   และ   8   โอห์ม   ตามลำดับ  จะต้องนำตัวต้านทานทั้งสามมาต่อให้ได้ความต้านทานรวมน้อยที่สุดกี่โอห์ม
  • A. 

   0.28 โอห์ม

  • B. 

   0.50 โอห์ม

  • C. 

   1.14 โอห์ม

  • D. 

   2.11 โอห์ม

 • 18. 
  19.นักเรียนคนหนึ่งนำแบตเตอรี่  2  ตัว ซึ่งมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 6 โวลต์และ  8   โวลต์   มาต่อเรียงกันแล้วต่อกับความต้านทาน  48  โอห์ม ในตอนแรกนักเรียนต่อแบตเตอรี่ผิด(นำขั้วลบต่อกับขั้วลบหรือขั้วบวกต่อกับขั้วบวก) ปรากฏว่า  มีกระแสในวงจรเพียง   0.04 แอมแปร์  ถ้านักเรียนต่อแบตเตอรี่ให้ให้ถูกต้อง  (นำขั้วบวกต่อกับขั้วลบ)  จะมีกระแสในวงจรกี่แอมแปร์
  • A. 

   0.08 แอมแปร์

  • B. 

   0.12 แอมแปร์

  • C. 

   0.28 แอมแปร์

  • D. 

   0.30 แอมแปร์

 • 19. 
  18.เซลล์ไฟฟ้า 4  ตัว  ต่างมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า E  ตัว  และความต้านทานภายใน  r   โอห์ม  เท่ากัน   นำเซลล์ไฟฟ้านี้ ไปต่อเป็นวงจรกับความต้านทานภายนอก  R  พบว่า  เมื่อต่อเซลล์ไฟฟ้าอย่างขนานให้กระแสไฟฟ้าผ่านความตานทาน  R  เป็น 1.5  เท่าของกระแสไฟฟ้า  เมื่อต่อเซลล์ไฟฟ้าอย่างอนุกรม  ความต้านทานภายในมีค่ากี่โอห์ม
  • A. 

   0.5R โอห์ม

  • B. 

   2.0R โอห์ม

  • C. 

   4.0R โอห์ม

  • D. 

   5.0R โอห์ม

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.