แบบทดสอบความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

15 | Total Attempts: 10173

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

Quiสวัสดีครับทุกท่าน คลิก Start  เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ  เกณฑ์การผ่าน 60% ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่อง(การศึกษาพิเศษ) มีที่มาจากพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตราใด
  • A. 

   มาตรา 6

  • B. 

   มาตรา 8

  • C. 

   มาตรา 9

  • D. 

   มาตรา 10

 • 2. 
  Least Restrictive Environment [LRE] หมายถึง
  • A. 

   การจัดการศึกษาพิเศษต้องให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อม

  • B. 

   การจัดการศึกษาพิเศษต้องให้ความสำคัญกับสภาพผู้เรียน

  • C. 

   การจัดการศึกษาพิเศษต้องให้ความสำคัญกับหลักสูตรการเรียนการสอน

  • D. 

   การจัดการศึกษาพิเศษต้องให้ความสำคัญกับสื่อการเรียนการสอน

 • 3. 
  การออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design : UD) ในทางการศึกษา หมายถึง
  • A. 

   การออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคน

  • B. 

   การออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา

  • C. 

   การออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เป็นสากล

  • D. 

   การออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

 • 4. 
  การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยได้นำหลักการSEAT frameworkมาจัดการศึกษา มีกี่องค์ประกอบ
  • A. 

   2 องค์ประกอบ

  • B. 

   3 องค์ประกอบ

  • C. 

   4 องค์ประกอบ

  • D. 

   5 องค์ประกอบ

 • 5. 
  ข้อใดคือองค์ประกอบใน SEAT framework
  • A. 

   นักเรียน สภาพแวดล้อม

  • B. 

   นักเรียน สภาพแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอน

  • C. 

   นักเรียน สภาพแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือ

  • D. 

   นักเรียน สภาพแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือ ครู

 • 6. 
  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  มีกี่คน
  • A. 

   17

  • B. 

   19

  • C. 

   21

  • D. 

   29

 • 7. 
  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการประเภทใดในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  • A. 

   รองประธานคนที่หนึ่ง

  • B. 

   รองประธานคนที่สอง

  • C. 

   กรรมการโดยตำแหน่ง

  • D. 

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • 8. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการ ไม่น้อยกว่ากี่คน
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 9. 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒” กำหนดให้คนพิการมีกี่ประเภท
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   9

  • D. 

   11

 • 10. 
  สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตาม กฎกระทรวง 2555  ลำดับที่ 1  คือ
  • A. 

   ทางลาด

  • B. 

   ที่นั่งสำหรับคนพิการหรือพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นคนพิการ

  • C. 

   บันไดเลื่อนสำหรับคนพิการ

  • D. 

   พื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็น

 • 11. 
  การจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษให้ตราเป็นกฎหมายใด
  • A. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • B. 

   กฎกระทรวง

  • C. 

   ระเบียบกระทรวง

  • D. 

   ประกาศกระทรวง

 • 12. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • 13. 
  ข้อใดคือสิ่งแรกของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครูการศึกษาพิเศษ  
  • A. 

   การวางแผนจัดการศึกษา

  • B. 

   การจัดสภาพแวดล้อม

  • C. 

   การคัดกรองและประเมินผลการศึกษา

  • D. 

   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 • 14. 
  ครูผู้สอนคนพิการในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบก.ค.ศ.ฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไร
  • A. 

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 18 หน่วยชั่วโมง

  • B. 

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 20 หน่วยชั่วโมง

  • C. 

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 22 หน่วยชั่วโมง

  • D. 

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 24 หน่วยชั่วโมง

 • 15. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ และได้ปฏิบัติงานสอนคนพิการด้วย มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบก.ค.ศ.ฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไร
  • A. 

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 หน่วยชั่วโมง

  • B. 

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 หน่วยชั่วโมง

  • C. 

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 7 หน่วยชั่วโมง

  • D. 

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 10 หน่วยชั่วโมง

Back to Top Back to top