10 வகுப்பு - வரலாறு - பாடம் 9 - 1857 ஆம் ஆண்டு மாபெரும் புரட்சி

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Padasalai10SS
P
Padasalai10SS
Community Contributor
Quizzes Created: 31 | Total Attempts: 59,226
Questions: 12 | Attempts: 2,514

SettingsSettingsSettings
10 - - 9 - 1857   - Quiz

Prepared By B. SRINIVASAN, B.T.Asst., (HISTORY),GHS , GANGALERI - 635 122, KRISHNAGIRI DT               ;           &nbs p;          & www.Padasalai.Net


Questions and Answers
 • 1. 

  1857 ஆம் ஆண்டு பெரும் புரட்சியை ஆங்கில வரலாற்றறிஞா்கள் அழைத்தது

  • A. 

   படைவீரா் கலகம்

  • B. 

   பெரும் கலகம்

  • C. 

   இந்திய சுதந்திரப் போர்

  • D. 

   சுதந்திரப் போராட்டம்

  Correct Answer
  A. படைவீரா் கலகம்
  Explanation
  The correct answer is "படைவீரா் கலகம்" which translates to "Sepoy Mutiny" in English. The Sepoy Mutiny, also known as the Indian Rebellion of 1857, was a major uprising against British rule in India. It was triggered by various factors such as political, economic, and religious grievances among the Indian soldiers (sepoys) in the British East India Company's army. The rebellion spread across several regions in India and marked a significant turning point in the fight for Indian independence.

  Rate this question:

 • 2. 

  இந்திய வரலாற்றறிஞா்கள் 1857-ஆம் ஆண்டு பெரும் புரட்சியை அழைத்தது

  • A. 

   சிப்பாய் கலகம்

  • B. 

   பெரும் புரட்சி

  • C. 

   முதல் இந்திய சுதந்திரப் போர்

  • D. 

   படைவீரா் கலகம்

  Correct Answer
  C. முதல் இந்திய சுதந்திரப் போர்
  Explanation
  The correct answer is "முதல் இந்திய சுதந்திரப் போர்" (First War of Indian Independence). This event, also known as the Indian Rebellion of 1857, was a major uprising against British colonial rule in India. It was a significant milestone in India's struggle for independence, marking the beginning of organized resistance against British imperialism. The rebellion was a result of various factors, including economic exploitation, cultural and religious grievances, and the use of Indian soldiers in the British army. The rebellion was suppressed by the British, but it had a lasting impact on the Indian freedom movement.

  Rate this question:

 • 3. 

  1857 டிபரும் புரட்சியின் போது இந்தியாவின் கவா்னா் ஜெனரலாக இருந்தவா்

  • A. 

   லிட்டன் பிரபு

  • B. 

   ரிப்பன் பிரபு

  • C. 

   கானிங் பிரபு

  • D. 

   வெல்லஸ்லி பிரபு

  Correct Answer
  C. கானிங் பிரபு
  Explanation
  During the time of the 1857 revolt, the Governor-General of India was Lord Canning.

  Rate this question:

 • 4. 

  குடியானவர்கள் அதிகமாகச் செலுத்த வேண்டியிருந்த வரி

  • A. 

   நிலவரி

  • B. 

   சுங்கவரி

  • C. 

   வருமான வரி

  • D. 

   சேவை வரி

  Correct Answer
  A. நிலவரி
  Explanation
  The correct answer is "நிலவரி" which means property tax. In Tamil Nadu, property tax is levied on individuals who own immovable properties such as land and buildings. This tax is collected by the local government authorities and is an important source of revenue for them. Therefore, it is necessary for landowners to pay property tax regularly.

  Rate this question:

 • 5. 

  குத்தகை நிலங்களை அரசின் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தார்

  • A. 

   லின்லித்கோ

  • B. 

   டல்ஹௌசி பிரபு

  • C. 

   பெண்டிங் பிரபு

  • D. 

   மவுண்ட் பேட்டன்

  Correct Answer
  C. பெண்டிங் பிரபு
  Explanation
  The correct answer is "பெண்டிங் பிரபு." This is because the question states that someone brought the "குத்தகை நிலங்கள்" (cattle) under the government's regulation. "பெண்டிங் பிரபு" (Pendin Prabhu) is the only option that refers to a person's name, suggesting that this person brought the cattle under the government's regulation. The other options, "லின்லித்கோ" (Linlithgow), "டல்ஹௌசி பிரபு" (Delhi Prabhu), and "மவுண்ட் பேட்டன்" (Mountbatten), do not indicate any action related to bringing cattle under government regulation.

  Rate this question:

 • 6. 

  பொது இராணுவப் பணியாளா் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு

  • A. 

   1856

  • B. 

   1857

  • C. 

   1858

  • D. 

   1859

  Correct Answer
  A. 1856
 • 7. 

  முதன் முதலில் புரட்சி தோன்றிய இடம்

  • A. 

   மீரட்

  • B. 

   பரெய்லி

  • C. 

   பாரக்புா்

  • D. 

   கான்புா்

  Correct Answer
  C. பாரக்புா்
  Explanation
  The correct answer is "பாரக்புா்".

  Rate this question:

 • 8. 

  படை வீரா்கள் வெளிப்படையாகப் புரட்சியில் ஈடுபட்டது

  • A. 

   மீரட்

  • B. 

   பரெய்லி

  • C. 

   பராக்புா்

  • D. 

   கான்புா்

  Correct Answer
  A. மீரட்
  Explanation
  The word "மீரட்" in Tamil translates to "Militant" in English. The question asks for the word that represents "soldiers" in a victorious manner, and "Militant" fits this description. Therefore, the correct answer is "மீரட்".

  Rate this question:

 • 9. 

  அயோத்தி நவாபின் மனைவி

  • A. 

   மும்தாஜ்

  • B. 

   பாத்திமா பேகம்

  • C. 

   பேகம் ஹஸ்ரத் மகால்

  • D. 

   ரசியா சுல்தானா

  Correct Answer
  C. பேகம் ஹஸ்ரத் மகால்
 • 10. 

  1857 ஆம் ஆண்டு புரட்சிக்கு பின் இந்திய கவா்னா் ஜெனரல் அழைக்கப்பட்டது

  • A. 

   இந்திய அரசப் பிரதிநிதி

  • B. 

   இந்திய அரசா்

  • C. 

   இந்திய ஆளுநா்

  • D. 

   இந்திய அமைச்சா்

  Correct Answer
  A. இந்திய அரசப் பிரதிநிதி
  Explanation
  In 1857, after the revolt of 1857, the British government abolished the rule of the East India Company and took direct control over India. As a result, the position of the Governor-General was replaced by the position of the Viceroy of India. The Viceroy was the representative of the British monarch and the head of the Indian government. Therefore, the correct answer is "இந்திய அரசப் பிரதிநிதி" which translates to "Representative of the Indian Government".

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.