Racunarske Mreze Test 3

40 Questions | Total Attempts: 656

SettingsSettingsSettings
Racunarske Mreze Test 3 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Који референтни модел је стандардизован од стране ISO одганизације?
  • A. 

   A. Х.25

  • B. 

   B. TCP/IP

  • C. 

   C. OSI

  • D. 

   D. IPX

 • 2. 
  Главна карактеристика физичког слоја је:
  • A. 

   A. Велика позданост и имуност на настанак грешке

  • B. 

   B. Физички протокол

  • C. 

   C. Механичка, електрична, функционална и процедурална

  • D. 

   D. Физички слој одређује да ли је потребна успостава везе

 • 3. 
  Протокол је скуп правила који омогућава размену података између:
  • A. 

   A. Апсолутно идентичних рачунара

  • B. 

   B. Две парњак целине

  • C. 

   C. Два слоја на истом систему

  • D. 

   D. Два оперативна система на различитим рачунарима

 • 4. 
  Скуп конвенција назива се
  • A. 

   A. Сервисна примитива

  • B. 

   B. Протокол

  • C. 

   C. Стандард

  • D. 

   D. Сервисна услуга

 • 5. 
  Какви протоколи постоје у рачунарским мрежама намењени преносу података?
  • A. 

   A. Динамички и статички протоколи за пренос података

  • B. 

   B. Физички и мрежни протоколи за преност података

  • C. 

   C. Протоколи са и без успоставе везе

  • D. 

   D. Транспортни и апликациони протоколи за пренос података

 • 6. 
  Функција сваког слоја је да обезбеди услугу слоју:
  • A. 

   A. Испод себе

  • B. 

   B. Изнад себе

  • C. 

   C. Парњак слоју

  • D. 

   D. Апликационом слоју

 • 7. 
  Протоколи између крајних страница су протоколи:
  • A. 

   A. 6 и 7 слоја

  • B. 

   B. 1, 2, 3 слоја

  • C. 

   C. 4, 5 ,6 и 7 слоја

  • D. 

   D. 3 и 4 слоја

 • 8. 
  На ком слоју OSI модела ради IP протокол ?
  • A. 

   A. На првом слоју

  • B. 

   B. На другом слоју

  • C. 

   C. На трећем слоју

  • D. 

   D. На четвртом слоју

 • 9. 
  Кључни елементи сваког протокола су
  • A. 

   A. Управљање и синхронизација

  • B. 

   B. Синтакса, семантика и временска синхронизација

  • C. 

   C. Синтакса и управљање

  • D. 

   D. Временска синхронизација и управљање

 • 10. 
  Шта од наведеног представља скуп стандарда за локалне рачунарске мреже ?
  • A. 

   A. IEEE 802.X

  • B. 

   B. ITU

  • C. 

   C. ANSI

  • D. 

   D. RFC

 • 11. 
  Који је први слој у OSI референтном моделу ?
  • A. 

   A. Апликациони слој

  • B. 

   B. Мрежни слој

  • C. 

   C. Физички слој

  • D. 

   D. Транспортни слој

 • 12. 
  Који се скуп комуникационих протокола користи на интернету ?
  • A. 

   A. WINS

  • B. 

   B. TCP/IP

  • C. 

   C. HTTP

  • D. 

   D. FTP

 • 13. 
  OSI референтни модел је :
  • A. 

   A. Систем за анализу података на мрежи

  • B. 

   B. Подлога за дефинисање стандарда за повезивање истих мрежа

  • C. 

   C. Подлога за дефинисање стандарда за повезивање хетерогених мрежа

  • D. 

   D. Систем за размену података у оквиру личних разунарских мрежа

 • 14. 
  Према OSI моделу, слој N  на једној машини комуницира са слојем:
  • A. 

   A. Са слојем N+1 на истој машини

  • B. 

   B. Са слојевима од 1 до N на другој машини

  • C. 

   C. Са N+2 слојем на другој машини

  • D. 

   D. Са слојем N на другој машини

 • 15. 
  Како се означавају приступне тачке услуге?
  • A. 

   A. PDU

  • B. 

   B. SAP

  • C. 

   C. SDU

  • D. 

   D. NAP

 • 16. 
  Шта је протокол?
  • A. 

   A. Програм за управљање радом мреже

  • B. 

   B. Скуп конвенција

  • C. 

   C. Мрежни оперативни систем

  • D. 

   D. Начин преноса података

 • 17. 
  Ако N –ти слој једне машине шаље податке директно N –том слоју друге машине:
  • A. 

   A. Реч је о физичком слоју

  • B. 

   B. Реч је о било ком слоју

  • C. 

   C. Реч је о транспортном слоју

  • D. 

   D. Реч је о апликационом слоју

 • 18. 
  Где је неопходно адресирање?
  • A. 

   A. У било ком слоју где постоји више одредишта

  • B. 

   B. Само у случају неактивности примарног примаоца

  • C. 

   C. Адресирање није неопходно, трансмисиони медијум одређује руту

  • D. 

   D. Само на мрежном слоју

 • 19. 
  Колико је комуникационих портова потребно страници за комуникацију у бродкаст комуникационим мрежама
  • A. 

   A. Зависи од броја чворова

  • B. 

   B. 3 порта

  • C. 

   C. 2 порта

  • D. 

   D. 1 порт

 • 20. 
  Комуникација преко Интернета се остварује:
  • A. 

   A. Комутацијом порука

  • B. 

   B. Комутацијом пакета

  • C. 

   C. Комтацијом ћелија

  • D. 

   D. Комутацијом канала

 • 21. 
  Који слој обезбеђује дијалог између апликација?
  • A. 

   A. Мрежни слој

  • B. 

   B. Физички слој

  • C. 

   C. Слој сесије

  • D. 

   D. Слој презентације

 • 22. 
  Референтни OSI модел се односи на :
  • A. 

   A. 3 слоја

  • B. 

   B. 4 слоја

  • C. 

   C. 6 слојева

  • D. 

   D. 7 слојева

 • 23. 
  Код OSI референтног модела, уколико дође до промене на једном слоју
  • A. 

   A. Промена утиче на све слојеве

  • B. 

   B. Промена утиче само на суседне слојеве

  • C. 

   C. Промена не утиче на остале слојеве

  • D. 

   D. По стандарту, није дозвољено уносити промене у слојевима

 • 24. 
  TCP протокол је протокол :
  • A. 

   A. Са успоставом везе

  • B. 

   B. Без успоставе везе

  • C. 

   C. Свако са сваким (бродкаст)

  • D. 

   D. Зависи од начина конфигурације, може бити са успоставом и без успоставе везе

 • 25. 
  Наброј три мрежне архитектуре
  • A. 

   A. ANSI, OSI, ISO

  • B. 

   B. ITU, RFC, ETSI

  • C. 

   C. Звезда, прстен и магистрала

  • D. 

   D. OSI, TCP/IP, ATM

Back to Top Back to top