Fənnin Məzmununa Nələr Daxildir?

15 Questions | Total Attempts: 157

SettingsSettingsSettings
Fənnin Məzmununa Nələr Daxildir? - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Fənnin məzmununa nələr daxildir ?
  • A. 

   Məzmun xətti və alt standartlar

  • B. 

   Məzmun xətti,əsas və alt standartlar

  • C. 

   Əsas və alt standartlar

  • D. 

   Məzmun xətti,əsas standart

 • 2. 
  Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin
  • A. 

   Giriş,fənnin məqsəd və vəzifələri,fənnin xarkterik xüsusiyyətləri,fənnin məzmunu,təlim strategiyaları,şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

  • B. 

   Ümumi təlim nəticələri,məzmun xətləri,müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

 • 3. 
  Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin1.Bilikyönümlü2.Şəxsiyyətyönümlü3.Müəllimyönümlü4.Təklifyönümlü5.Tələbyönümlü6.Şagirdyönümlü
  • A. 

   1,3,4,6

  • B. 

   1,2,4,6

  • C. 

   2,5,6

  • D. 

   3,5,6

 • 4. 
  Müəllim hansı qiymətləndirmə formasını tətbiq etməlidir ki,qrup halında çalışan şagirdləri fərdi şəkildə qiymətləndirə bilsin ?
  • A. 

   Qruplararası

  • B. 

   Fərdi

  • C. 

   Ambivalent

  • D. 

   Qrupdaxili

 • 5. 
  Fəal təlimdə idraki fəallığı yaradan neçə əsas mexanizm mövcuddur ?
  • A. 

   4

  • B. 

   2

  • C. 

   1

  • D. 

   5

 • 6. 
  " Başa çatmış prosesin şüurda əks olunmasıdır " fikri fəal təlimin hansı mərhələsinə aiddir ?
  • A. 

   Ümumiləşdirmə və nəticə

  • B. 

   Refleksiya

  • C. 

   Məlumat mübadiləsi

  • D. 

   Məlumatın təşkili

 • 7. 
  Qiymətləndirmə standartları nədir ?
  • A. 

   Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb

  • B. 

   Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət siviyyəsinə və məktəbin fəaliyyətinə qoyulan dövlət tələbi

 • 8. 
  Aşağıdakılardan hansı dəyərləndirmə və qiymətləndirmə metodu deyil ?
  • A. 

   Eksperiment

  • B. 

   Müsahibə

  • C. 

   Müşahidə

  • D. 

   Şifahi sorğu

 • 9. 
  İş formalarının düzgün sırasını seçin
  • A. 

   Dialoq,cütlər,qruplar və müsahibə

  • B. 

   Kollektiv,müzakirə,dialoq,qruplar

  • C. 

   Kollektiv,qruplar,cütlər və fərdi

  • D. 

   Qruplar,cütlər,müzakirə və fərdi

 • 10. 
  Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil ?
  • A. 

   TrueBilikyönümlüdür

  • B. 

   FalseDəstəkləyici mühitin yaranması

 • 11. 
  Bilik və fəaliyyət hissəsi səhv göstərilmiş standartı müəyyən edin
  • A. 

   4.1.4 Cəm şəkilçisinin yazılışı və tələffüzü ilə bağlı qaydaları nitqində tətbiq edir

  • B. 

   1.1.3 20 dairəsində ədədləri oxuyur və yazır

  • C. 

   2.2.1 " Doğru " və " Yalan " mülahizələri fərqləndirir

  • D. 

   2.2.5 Mətnin əsas hissələrini seçib nəql edir

 • 12. 
  Bilik və fəaliyyət hissəsi düzgün göstərilmiş standartı müəyyən edin
  • A. 

   3.1.2 Əşyanın fəzada vəziyyətini müəyyənləşdirir

  • B. 

   2.1.3 Texnoloji vasitələr haqqında kiçik təqdimatlar edir

  • C. 

   3.3.2 Dinlər haqqınad ilkin təsəvvürlərini sadə şakildə izah edir

  • D. 

   2.1.1 " Fərd "," ailə " və " kollektiv " anlayışlarını müqayisə etməklə fərqləndirir

 • 13. 
  " Beyin həmləsi " nədir ?
  • A. 

   İş üsulu

  • B. 

   Təlim üsulu

  • C. 

   Dərs nümunəsi

  • D. 

   Dərs forması

 • 14. 
  Fəal təlim nəyə əsaslanır ?
  • A. 

   Təfəkkürün inkişafına ,təfəkkürün müstəqillik və sərbəstliyinə,əməkdaşlığa

  • B. 

   Biliklərin müstəqil əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına

  • C. 

   Hamısına

  • D. 

   Biliklərin yaradıcı tətbiqinə,şagirdin fəal dərketmə mövqeyinə,problemli şəraitin yaranmasına

 • 15. 
  Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir ?
  • A. 

   Prosedural

  • B. 

   Deklorativ

  • C. 

   Koqnitiv

  • D. 

   Kontekstual

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.