Fənnin Məzmununa Nələr Daxildir?

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Aynur81
A
Aynur81
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 181
Questions: 15 | Attempts: 181

SettingsSettingsSettings
Fənnin Məzmununa Nələr Daxildir? - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Fənnin məzmununa nələr daxildir ?

  • A.

   Məzmun xətti və alt standartlar

  • B.

   Məzmun xətti,əsas və alt standartlar

  • C.

   Əsas və alt standartlar

  • D.

   Məzmun xətti,əsas standart

  Correct Answer
  B. Məzmun xətti,əsas və alt standartlar
  Explanation
  The correct answer is "Məzmun xətti, əsas və alt standartlar." This answer suggests that the content of the subject includes the main standard as well as the sub-standards.

  Rate this question:

 • 2. 

  Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin

  • A.

   Giriş,fənnin məqsəd və vəzifələri,fənnin xarkterik xüsusiyyətləri,fənnin məzmunu,təlim strategiyaları,şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

  • B.

   Ümumi təlim nəticələri,məzmun xətləri,müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılmasına dair nümunələr

  Correct Answer
  A. Giriş,fənnin məqsəd və vəzifələri,fənnin xarkterik xüsusiyyətləri,fənnin məzmunu,təlim strategiyaları,şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi
  Explanation
  The correct answer is to determine the structure of the subject curriculum. This is indicated by the mention of the introduction, the purpose and objectives of the subject, the characteristic features of the subject, the content of the subject, teaching strategies, and the assessment of student abilities. These elements are essential in establishing the framework and organization of the subject curriculum.

  Rate this question:

 • 3. 

  Müasir fənn kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətlərini seçin1.Bilikyönümlü2.Şəxsiyyətyönümlü3.Müəllimyönümlü4.Təklifyönümlü5.Tələbyönümlü6.Şagirdyönümlü

  • A.

   1,3,4,6

  • B.

   1,2,4,6

  • C.

   2,5,6

  • D.

   3,5,6

  Correct Answer
  C. 2,5,6
  Explanation
  The correct answer is 2,5,6 because these options represent the characteristics of a curriculum that focuses on individuality, student-centeredness, and adaptability. These qualities are important in designing effective curriculum that caters to the diverse needs and abilities of students. Option 1 is incorrect because it does not include the aspect of personalization. Option 3 is incorrect because it does not include the aspect of student-centeredness. Option 4 is incorrect because it does not include the aspect of adaptability.

  Rate this question:

 • 4. 

  Müəllim hansı qiymətləndirmə formasını tətbiq etməlidir ki,qrup halında çalışan şagirdləri fərdi şəkildə qiymətləndirə bilsin ?

  • A.

   Qruplararası

  • B.

   Fərdi

  • C.

   Ambivalent

  • D.

   Qrupdaxili

  Correct Answer
  D. Qrupdaxili
  Explanation
  The teacher should apply the "Qrupdaxili" (intra-group) evaluation form in order to be able to evaluate the students who work in groups individually. This form of evaluation allows the teacher to assess each student's individual performance within the group setting.

  Rate this question:

 • 5. 

  Fəal təlimdə idraki fəallığı yaradan neçə əsas mexanizm mövcuddur ?

  • A.

   4

  • B.

   2

  • C.

   1

  • D.

   5

  Correct Answer
  A. 4
 • 6. 

  " Başa çatmış prosesin şüurda əks olunmasıdır " fikri fəal təlimin hansı mərhələsinə aiddir ?

  • A.

   Ümumiləşdirmə və nəticə

  • B.

   Refleksiya

  • C.

   Məlumat mübadiləsi

  • D.

   Məlumatın təşkili

  Correct Answer
  B. Refleksiya
  Explanation
  The given correct answer for this question is "Refleksiya". Refleksiya refers to the process of reflecting on one's own thoughts, actions, and experiences. In the context of active learning, it involves consciously thinking about and analyzing the outcomes and results of a task or activity. This helps individuals gain a deeper understanding of the subject matter and make connections between their prior knowledge and new information. By engaging in reflection, learners can identify areas for improvement, recognize patterns and trends, and make adjustments for future learning.

  Rate this question:

 • 7. 

  Qiymətləndirmə standartları nədir ?

  • A.

   Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb

  • B.

   Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət siviyyəsinə və məktəbin fəaliyyətinə qoyulan dövlət tələbi

  Correct Answer
  A. Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb
  Explanation
  The correct answer is "Təhsilin müəyyən mərhələsində şagirdlərin nailiyyət səviyyəsinə qoyulan tələb." This answer refers to the requirement placed on students' competence level at a specific stage of education. It indicates that there are certain expectations or standards set for students to meet in terms of their abilities or skills at a particular level of education.

  Rate this question:

 • 8. 

  Aşağıdakılardan hansı dəyərləndirmə və qiymətləndirmə metodu deyil ?

  • A.

   Eksperiment

  • B.

   Müsahibə

  • C.

   Müşahidə

  • D.

   Şifahi sorğu

  Correct Answer
  A. Eksperiment
  Explanation
  Eksperiment bir değerlendirme ve değerlendirme yöntemi değildir çünkü eksperiment, bir hipotezi test etmek veya bir fenomeni incelemek için kontrollü bir şekilde yapılan bir deneydir. Diğer seçenekler olan müsahibə, müşahidə ve şifahi soru ise bir durumu veya bir konuyu değerlendirmek veya değerlendirmek için kullanılan yöntemlerdir.

  Rate this question:

 • 9. 

  İş formalarının düzgün sırasını seçin

  • A.

   Dialoq,cütlər,qruplar və müsahibə

  • B.

   Kollektiv,müzakirə,dialoq,qruplar

  • C.

   Kollektiv,qruplar,cütlər və fərdi

  • D.

   Qruplar,cütlər,müzakirə və fərdi

  Correct Answer
  C. Kollektiv,qruplar,cütlər və fərdi
  Explanation
  The correct answer is "Kollektiv,qruplar,cütlər və fərdi" because it follows the pattern of starting with the collective form, followed by groups, then couples, and finally individual. This order maintains a logical progression from larger to smaller units.

  Rate this question:

 • 10. 

  Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil ?

  • A.

   TrueBilikyönümlüdür

  • B.

   FalseDəstəkləyici mühitin yaranması

  Correct Answer
  A. TrueBilikyönümlüdür
  Explanation
  The given correct answer is "TrueBilikyönümlüdür". This answer suggests that one of the requirements for organizing the mentioned training is not being "TrueBilikyönümlüdür". This implies that being "TrueBilikyönümlüdür" is not a requirement for organizing the training.

  Rate this question:

 • 11. 

  Bilik və fəaliyyət hissəsi səhv göstərilmiş standartı müəyyən edin

  • A.

   4.1.4 Cəm şəkilçisinin yazılışı və tələffüzü ilə bağlı qaydaları nitqində tətbiq edir

  • B.

   1.1.3 20 dairəsində ədədləri oxuyur və yazır

  • C.

   2.2.1 " Doğru " və " Yalan " mülahizələri fərqləndirir

  • D.

   2.2.5 Mətnin əsas hissələrini seçib nəql edir

  Correct Answer
  D. 2.2.5 Mətnin əsas hissələrini seçib nəql edir
  Explanation
  The given answer, 2.2.5, states that the person is able to select and convey the main parts of a text. This means that they can identify the key points or ideas in a text and effectively communicate them to others. This skill is important for understanding and summarizing information, as well as for effective communication and comprehension.

  Rate this question:

 • 12. 

  Bilik və fəaliyyət hissəsi düzgün göstərilmiş standartı müəyyən edin

  • A.

   3.1.2 Əşyanın fəzada vəziyyətini müəyyənləşdirir

  • B.

   2.1.3 Texnoloji vasitələr haqqında kiçik təqdimatlar edir

  • C.

   3.3.2 Dinlər haqqınad ilkin təsəvvürlərini sadə şakildə izah edir

  • D.

   2.1.1 " Fərd "," ailə " və " kollektiv " anlayışlarını müqayisə etməklə fərqləndirir

  Correct Answer
  D. 2.1.1 " Fərd "," ailə " və " kollektiv " anlayışlarını müqayisə etməklə fərqləndirir
  Explanation
  The given correct answer states that the person compares and differentiates the concepts of "individual," "family," and "collective" by making a comparison. This means that the person explains the similarities and differences between these three concepts, highlighting their distinct characteristics.

  Rate this question:

 • 13. 

  " Beyin həmləsi " nədir ?

  • A.

   İş üsulu

  • B.

   Təlim üsulu

  • C.

   Dərs nümunəsi

  • D.

   Dərs forması

  Correct Answer
  B. Təlim üsulu
  Explanation
  The correct answer is "Təlim üsulu" which translates to "Teaching method" in English. This answer is the most appropriate because the question asks for the meaning of "Beyin həmləsi" which can be understood as "Teaching method" in Azerbaijani. The other options provided, such as "İş üsulu" (Work method), "Dərs nümunəsi" (Lesson example), and "Dərs forması" (Lesson format) do not accurately represent the meaning of "Beyin həmləsi".

  Rate this question:

 • 14. 

  Fəal təlim nəyə əsaslanır ?

  • A.

   Təfəkkürün inkişafına ,təfəkkürün müstəqillik və sərbəstliyinə,əməkdaşlığa

  • B.

   Biliklərin müstəqil əldə edilməsi üçün şəraitin yaradılmasına

  • C.

   Hamısına

  • D.

   Biliklərin yaradıcı tətbiqinə,şagirdin fəal dərketmə mövqeyinə,problemli şəraitin yaranmasına

  Correct Answer
  C. Hamısına
  Explanation
  The correct answer is "Hamısına" which means "All of the above" in English. This suggests that active learning is based on the development of thinking, the independence and freedom of thinking, collaboration, creating conditions for independent acquisition of knowledge, creative application of knowledge, the active position of the student, and creating problem-solving situations.

  Rate this question:

 • 15. 

  Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir ?

  • A.

   Prosedural

  • B.

   Deklorativ

  • C.

   Koqnitiv

  • D.

   Kontekstual

  Correct Answer
  A. Prosedural
  Explanation
  The correct answer is "Prosedural." The question asks which category the knowledge about the rules and procedures for carrying out an activity belongs to. The term "prosedural" refers to knowledge related to procedures and processes. Therefore, the correct answer is "Prosedural."

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.