Uro Pitanja Za Kol 2.

56 Questions | Total Attempts: 1897

SettingsSettingsSettings
Uro Pitanja Za Kol 2. - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Protokol je skup pravila I konvencija koji definiše komunikacioni okvir između dva ili više ućesnika u komunukaciji.
  • A. 

   Tačno  

  • B. 

   Netačno

 • 2. 
  Osnovne stavke koje se definišu unutar jednog komunikacionog protokola su:
  • A. 

   Uspostava veze

  • B. 

   Održavanje veze

  • C. 

   Raskid veze

  • D. 

   Oporavak u slučaju prekida veze

  • E. 

   Učesnici u komunikaciji

  • F. 

   Sigurnost veze

  • G. 

   Broj učesnika u komunikaciji

  • H. 

   Veličina paketa kod prenosa

  • I. 

   Nijedno od ponuđenog

 • 3. 
  Kriptografski protokoli su protokoli koji se oslanjaju na kriptografske metode zaštite kako bi učesnicima u komunikaciji obezbedili usluge:
  • A. 

   Poverljivosti, integriteta I nepodudarnosti

  • B. 

   Pouzdanosti, integriteta I nepodudarnosti

  • C. 

   Pouzdanosti, integriteta I neporecivosti

  • D. 

   Pouzdanosti, interesa I neidentifikovanja

  • E. 

   Poverljivosti, brzine I anonimnosti5

  • F. 

   Poverljivosti, integriteta I neporecivostin 6

  • G. 

   Nijedan od ponuđenih

 • 4. 
  Naznačite prednosti kriptografskih protokola na mrežnom sloju.
  • A. 

   Proširivanje aplikacije bez oslanjanja na sigurnosne usluge OS-a

  • B. 

   Kompletan pristup podacima koje korisnik želi da zaštiti

  • C. 

   Lako obezbeđivanje sigurnosnih usluga

  • D. 

   Lak pristup akreditivima korisnika

  • E. 

   Smanjeno premašenje izazvano razmenom ključeva

  • F. 

   Transportni I aplikacioni protokoli dele infrastrukturu upravljanja ključem

  • G. 

   Minimalne promene aplikacija

  • H. 

   Mogućnost izgradnje VPN-a

  • I. 

   Nijedno od ponuđenog

 • 5. 
  Naznačite prednosti kriptografskih protokola na aplikacionom sloju.
  • A. 

   Proširivanje aplikacije bez oslanjanja na sigurnosne usluge OS-a

  • B. 

   Kompletan pristup podacima koje korisnik želi da zaštiti

  • C. 

   Lako obezbeđivanje sigurnosnih uslugaption 3

  • D. 

   Lak pristup akreditivima korisnika

  • E. 

   Smanjeno premašenje izazvano razmenom ključeva

  • F. 

   Transportni I aplikacioni protokoli dele infrastrukturu upravljanja ključem

  • G. 

   Minimalne promene aplikacija

  • H. 

   Mogućnost projektovanja više različitih sistema

  • I. 

   Posebno projektovanje sigurnosnih mehanizama svake aplikacije

  • J. 

   Nijedno od ponuđenog

 • 6. 
  Naznačite loše strane kriptografskih protokola na aplikacionom sloju.
  • A. 

   Posebno projektovanje sigurnosnih mehanizama svake aplikacije

  • B. 

   Projektovanje više različitih sistema što iziskuje greške I sigurnosne propuste

  • C. 

   Kompletan pristup podacima koje korisnik želi da zaštiti

  • D. 

   Teško obezbeđivanje usluge neporecivosti

  • E. 

   Teško ostvarivanje kontrole na nivou korisnika na višekorisničkom računaru

  • F. 

   Nijedno od ponuđenog

 • 7. 
  Naznačite loše strane kriptografskih protokola na mrežnom sloju.
  • A. 

   Posebno projektovanje sigurnosnih mehanizama svake aplikacije

  • B. 

   Projektovanje više različitih sistema što iziskuje greške I sigurnosne propuste

  • C. 

   Kompletan pristup podacima koje korisnik želi da zaštiti

  • D. 

   Teško obezbeđivanje usluge neporecivosti

  • E. 

   Teško ostvarivanje kontrole na nivou korisnika na višekorisničkom računaru

  • F. 

   Kompletan pristup podacima koje Korisnik želi da zaštiti

  • G. 

   Nijedno od ponuđenog

 • 8. 
  Za razliku od aplikacionog sloja, mrežni sloj obezbeđuje usluge poverljivosti, integriteta I neporecivosti.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 9. 
  Šta predstavlja zadatak SSL protokola?
  • A. 

   Ostvarivanje zaštićenog prenosa podataka kroz mrežu

  • B. 

   Identifikaciju server slanjem svog sertifikata klijentu

  • C. 

   Šifrovanje komunikacionih kanala

  • D. 

   Nijedno od ponuđenog

 • 10. 
  Koji su kriterijumi projektovanja kod SSL-a?
  • A. 

   Kriptografska zaštita

  • B. 

   Nezavisnost samo od softvera

  • C. 

   Nezavisnot od softvera I hardvera

  • D. 

   Pouzdanost

  • E. 

   Proširivost

  • F. 

   Efikasnost

  • G. 

   Brzina

  • H. 

   Nijedno od ponuđenog

 • 11. 
  Šta se podrazumeva pod kriterijum proširivosti kod SSL protokola
  • A. 

   Dva različita programa koji koriste SSL mogu razmeniti parametre šifrovanja

  • B. 

   Projektovanje podprotokola nije neophodno

  • C. 

   Keširanje komunikacionih parametara

  • D. 

   Nijedno od ponuđenog

 • 12. 
  Šifrovanje podataka simetričnim algoritmima kod SSL-a predstavlja svojstvo pouzdanosti
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

  • C. 

   Ne znam

 • 13. 
  Koji slojevi OSI i TCP/IP protokola implementiraju SSL Handshake?
  • A. 

   Aplikacioni sloj (OSI) I Aplikacioni sloj (TCP/IP)

  • B. 

   Sloj sesije (OSI) I Transportni I Aplikacioni sloj (TCP/IP)

  • C. 

   Transportni (TCP/IP) I Prezentacioni (OSI)

  • D. 

   Prezentacioni I Sloj sesije (TCP/IP) I Aplikacioni sloj (OSI)

  • E. 

   Nijedno od ponuđenog

 • 14. 
  SSL Handshake protocol između ostalog, definiše komunikaciju server I klijenta sa CA dok je SSL Record protocol zadužen za šifrovanje I prenos poruka.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 15. 
  Označite attribute kojima je opisana sesija kod SSL Handshake-a:
  • A. 

   Slučajne vrednosti klijenta I server

  • B. 

   Serverova I klijentova MAC tajna

  • C. 

   Serverov I klijentov simetrični ključ

  • D. 

   Redni brojevi poruka

  • E. 

   Način šifrovanja zahteva

  • F. 

   Komunikacioni kanal

  • G. 

   Nijedno od ponuđenog

 • 16. 
  Secure Shell(SSH) je protocol za šifrovanje komunikacionih kanala, koji se najčešće koristi za obezbeđivanje sigurnih sesija udaljenog prijavljivanja na sistem.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 17. 
  Mana OpenSSH protokola je što pristup nije moguć ukoliko se slučajno obriše ključ sa računara kom je dozvoljen pristup.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 18. 
  Dobra praksa je da se sistem na koji se pristupa preko SSH servisa omogući svima koji žele da koriste sistem.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 19. 
  Protokoli koji obezbeđuju Neporecivost su:
  • A. 

   Kriptografski protokoli aplikacionog sloja

  • B. 

   Kriptografski protokoli mrežnog sloja

  • C. 

   SSH

  • D. 

   SSL

  • E. 

   IPSec

  • F. 

   Nijedan od ponuđenog

 • 20. 
  Komandni interpreter je:
  • A. 

   Proces koji obezbeđuje interfejs između korisnika i operativnog sistema

  • B. 

   Proces koji obezbeđuje izvršavanje naredbi korisnika

  • C. 

   Proces koji prevodi shell naredbe na niži jezički sloj 3

 • 21. 
  U komandnoj liniji naredba može biti interna ili eksterna
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 22. 
  Ime komande, opcije i argumenti nisu osetljivi na velika i mala slova
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 23. 
  Kompletiranje imena datoteka u Bourne-again shell-u postiže se pritiskom tastera:
  • A. 

   Enter

  • B. 

   Up Arrow

  • C. 

   Down Arrow

  • D. 

   Space

  • E. 

   Tab

 • 24. 
  Ako kompletiranje imena datoteke ne radi to znači da ta datoteka ne postoji.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 25. 
  Naredba „cd ..“ je:
  • A. 

   Prelazak u roditeljski direktorijum

  • B. 

   Prelazak na početak aktivnog stabla (root)

  • C. 

   Prelazak u home direktorijum

  • D. 

   Nijedan od ponuđenih

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.