КВИЗ 7 одд Програмирање C++

16 Questions | Total Attempts: 657

SettingsSettingsSettings
КВИЗ 7 одд Програмирање C++ - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Луѓето кои пишуваат програми се нарекуваат
  • A. 

   машини

  • B. 

   човек кој креира програма

  • C. 

   програмери

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Посебен вид на вештачки јазици развиени за комуникација помеѓу човекот и компјутерот се нарекува
 • 3. 
   Постапката на запишување на инструкции преку наредби на некој програмски јазик се нарекува
 • 4. 
  Програмските јазици се делат на 
  • A. 

   вештачки и природни

  • B. 

   виши и нижи

  • C. 

   природни 

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  Постапка од конечен број на прецизно формулирани дејства со точно зададен редослед на нивното извршување.
  • A. 

   Алгоритам

  • B. 

   Алгоритамски чекори

  • C. 

   Програма

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  Дејствата од кои се состои алгоритамот се нарекуваат
 • 7. 
  Алгоритмите треба да се
 • 8. 
  Програма напишана на некој од вишите програмски јазици се нарекува
 • 9. 
  Програма која ја извршува компјутерот се нарекува
  • A. 

   извршна програма

  • B. 

   изворна програма

  • C. 

   изворен код

  • D. 

   ништо од наведеното

 • 10. 
  Претворањето на изворниот код во извршен код се врши во два чекора со помош на посебни системски програми наречени
 • 11. 
  Претпроцесорска наредба која не се преведува се нарекува 
  • A. 

   #

  • B. 

   INT MAIN

  • C. 

   {

  • D. 

   }

 • 12. 
  Библиотеките се ставаат помеѓу знаците
  • A. 

   <>

  • B. 

   {}

  • C. 

   ништо од наведеното

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Int maint() – представува главна функција-ако е неточно види го точниот одговор
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Променливи кои не ја менуваат својата вредност се наречени 
 • 15. 
  Променливи кои ја менуваат својата вредност се наречени
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.