Icr Ispit Drugi Deo

69 Questions | Total Attempts: 240

SettingsSettingsSettings
Icr Ispit Drugi Deo - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  7. Karakteristike stručnog  podučavanja  su:   Изаберите један или више  одговора:   ● Može se izvoditi  udaljeno    ● Može se primeniti  na bilo koji sistem   ● Ne znam   ● Merljivi podaci  se prikupljaju   ● Ne može  se izvoditi  udaljeno   ● Merljivi podaci  se ne prikupljaju   ● Ne može  se primeniti  na bilo koji sistem Nadji odgovor
 • 2. 
  Analiza zadatak zasnovana na znanju stavlja akcenat na Изаберите један  одговор: ● Objekte i akcije    ● Pravila i akcije   ● Nijedno od ponuđenih   ● Ne znam   ● Samo pravila   ● Samo objekte      koji je odgovor?
 • 3. 
  Pristup analiza  zadataka  se obavlja  na nekoliko  tipičnih  načina.  Označite   netipičnu  analizu.   Изаберите један  одговор:    ● Anliza zasnovana  na pojmovima  i relacijama       Anliza zasnovana na redosledu   ● Anliza zasnovana  na sličnosti   ● Anliza zasnovana  na znanju   Nadji odgovor
 • 4. 
  149. Uz hijerarhijski  prikaz  akcija  dodaju  se napomene.  Na primer:  fiksna  sekvenca,   opcioni  zadaci, čekanje  na događaj,  ciklični  zadaci,...  Sve ovo se naziva:     Изаберите један  одговор: ● Pravila plana    ● Naznake plana   ● Ne znam   ● Tipovi plana   ● Akcije plana      Nadji odgovor
 • 5. 
  209. Povezati date opise  sa odgovarajućim  tipom  rezonovanja.   izvodi se generalizacijom  slučajeva (primera) koje smo izučivi, a u vezi slučajeva koje nismo   posmatrali induktivno   izvodi se logički  iz datih pretpostavki deduktivno    210. Postoje  dva načina  upravljanja  događajima  u prozorkim  sistemima. Koji su to?   ● Read-evolution loop  tacno ● Unix ● Multiple interfaces   ● Notification-based  tacno
 • 6. 
  U razmatranjima  interakcije  čoveka  sa računarom,  računar  treba  da bude  posmatran  kao centralna figura. 
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 7. 
  Nedostaci BNF notacija:
  • A. 

   ● Različita sintaksa  za različite  semantike  

  • B. 

   ● Nema refleksije  u odnosu  na korisničku  percepciju 

  • C. 

   ● Minimum provera  konzistentnosti    

  • D. 

   ● Ima refleksije  u odnosu  na korisničku  percepciju    

  • E. 

   ● Ista sintaksa  za različite  semantike    

  • F. 

   ● Maksimum provera  konzistentnosti  

 • 8. 
  CCT sadrži  dva paralelna  opisa.  Jedan  opis je tranzicione  mreže  racunara,   a drugi?  
  • A. 

   Opis konzistentnosti

  • B. 

   Tranzicija iz radne  u kratkoročnu  memoriju

  • C. 

   Opis pravila

 • 9. 
  DS (dijagrami sekvence)  opisuju  interakciju  pomoću:
  • A. 

   Anotacije  

  • B. 

   Linije života

  • C. 

   Asocijacije

  • D. 

   ● Trake aktivnosti    

  • E. 

   ● Prikaza stanja    

  • F. 

   Poruke

 • 10. 
  U sistemima  gde je obrada  poruka  tipa“read-evaluation  loop”  kontrola   dijaloga  je:  
  • A. 

   INterna

  • B. 

   Eksterna

 • 11. 
  Označiti tačno  tvrđenje  / tačna  tvrđenja. Izabерите један или више  одговора:    
  • A. 

   Electronic mail je tipičan  primer  CSCW  interakcije.  

  • B. 

   CSCW odbacuje  tezu single  user / single  computer.

  • C. 

   CSCW je skraćenica  za Computer  Systems  for Common  Work.

  • D. 

   Osamdesetih godina  uspostavljaju  se prve računarske  mreže.  

 • 12. 
  Osnovna razlika  između  standardnog  ASP.NET-a  i MVC  Framework-a  je: 
  • A. 

   Zahteve klijenata  opslužuju  stranice.

  • B. 

   Zahteve klijenata  ne opslužuju  kontroleri.

  • C. 

   Zahteve klijenata  ne opslužuju  stranice.

  • D. 

   Zahteve klijenata  opslužuju  kontroleri.

 • 13. 
  Romb se u dijagramu  toka koristi  da bi: PROVERI OVO???
  • A. 

   Predstavio tačku  preko  koje je dijagram  povezan  sa nekim   drugim  dijagramom 

  • B. 

   Predstavio događaj  koji se pojavljuje  automatski

  • C. 

   Predstavio deo unutar  jednog  procesa

  • D. 

   Predstavio tačke  odlučivanja

 • 14. 
  Koja arhitektura  je mnogo  jasnija  ali se manje  koristi  u praksi:
  • A. 

   PAC

  • B. 

   MAC

  • C. 

   MVC

  • D. 

   KLM

 • 15. 
  Karakteristike merenja  performansi  su:
  • A. 

   Merljivi podaci  se prikupljaju  

  • B. 

   Može se izvoditi  udaljeno

  • C. 

   Ne može  se primeniti  na bilo koji sistem

  • D. 

   Merljivi podaci  se ne prikupljaju

  • E. 

   Može se primeniti  na bilo koji sistem    

  • F. 

   Ne može  se izvoditi  udaljeno

 • 16. 
  Razdvajanje ulaza  od izlaza  je specifično  za:  
  • A. 

   MVC 

  • B. 

   PAC

 • 17. 
  Vrste obrazlaganja  dizajna  je orjentisano: 
  • A. 

   Procesno

  • B. 

   Strukturno

  • C. 

   Semanticko

  • D. 

   Objektno

  • E. 

   Hibridno

 • 18. 
  Epizodička i semantička  memorija  čine zajedno  strukturu
  • A. 

   Verbalne memorije

  • B. 

   Deklarativne memorije    

  • C. 

   Nedeklarativne memorije

  • D. 

   Neverbalne memorije

 • 19. 
  CCT karakteristike  su:  
  • A. 

   Linearni model    

  • B. 

   Greške se ne mogu  predstavljati    

  • C. 

   Paralelni model

  • D. 

   Greške se mogu  predstavljati

  • E. 

   Akcije su u procedurama

  • F. 

   Akcije su u stilovima

 • 20. 
  Analiza upotrebljivosti  i dizajn  rešenja  projektuju  se
  • A. 

   Nakon HTA  

  • B. 

   Od samog  starta

  • C. 

   Nakon analize  problema

  • D. 

   Posle kreiranja  svih dijagrama

 • 21. 
  Nedostajuce polje peto po redu
  • A. 

   Testiranje delova

  • B. 

   INtegracija

  • C. 

   Implementacija

  • D. 

   Kodovanje

  • E. 

   Testiranje

 • 22. 
  Zaokružiti tačna  tvrđenja  vezana  za dekoraciju.    
  • A. 

   Uvećava produktivnost

  • B. 

   Može da utiče  na efikasnost

  • C. 

   Neophodno je što više dekorisati  aplikaciju

  • D. 

   Uvećava korisničko  zadovoljstvo    

  • E. 

   Sve od navedenog  je tačno

  • F. 

   Pozadina iza teksta je dobra dekoracija i ne utiče na čitljivost 

 • 23. 
  Šta karakteriše  staklene  interfejse  (glass  interfaces)? 
  • A. 

   Jeftiniji i fleksibilniji

  • B. 

   Precizne vrednosti

  • C. 

   Nije moguć  gubitak  konteksta

  • D. 

   Fizički locirani

 • 24. 
  Na dijagramu   je dat primer  analize,  koje?  
  • A. 

   UNL

  • B. 

   CCT

  • C. 

   HTA

  • D. 

   OIIP

 • 25. 
   Ako u dijagramu,  kojim  se opisuje  analiza  zadatka,  stoji na primer   3.1-3.2-3.3  radi se o planu:  Изаберите један  одговор:
  • A. 

   Opcionim zadacima    

  • B. 

   Varijabilnog izvršavanja

  • C. 

   Fiksne sekvence  zadataka    

  • D. 

   Istovremenim zadacima  

Back to Top Back to top