Icr Ispit(Prvi Deo)

106 Questions | Total Attempts: 221

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Icr Ispit(Prvi Deo)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  56. Pristup kontrolnoj  tabli (admin panelu)  Wordpress  sajta  se pristupa   dopisivanjem  u adresbaru  veb browser-a  sledećeg  sufiksa:   localhost/naziv_vaseg_sajta/wp-admin 
 • 2. 
    58. Da bi se pristupilo  servisu  baza  podataka  u okviru  localhost-a,   dopisati  URL  adresu  u adresbaru veb browser-a:   localhost/phpmyadmin    
 • 3. 
  Problemi pri dizajnu  upotrebljivosti:   ● Subjektivnost naspram  zahtevu  za objektivnim  merilima    ● Razvoj i testiranja  su uvek  izvan  pravih  korisnika   ● Ne znam   ● Određivanje da li se proces  dizajna  završio   ● Dizajn se modifikuje  da ispravi  nedostatke  uočene  tokom  testiranja   ● Određivanje eksplicitne  metrike  upotrebljivosti  već u ranom  procesu  dizajna   Nadji tacan odgovor
 • 4. 
  Ako​ ​u​ ​nekom​ ​grafičkom​ ​programu​ ​koristimo​ ​​„shapes“​​ ​za​ ​opis​ ​grafičkih​ ​oblika​ ​i​ ​​„selection“ za​ ​sekvencu​ ​selektovanih​ ​objekata,​ ​označite​ ​ispravnu​ ​notaciju​ ​za​ ​operaciju​ ​​„unselect“ Izaberite odgovor:
  • A. 

   Selection’=selection;​ ​​ ​shapes’=shapes;

  • B. 

   Selection’={};​ ​​ ​shapes’=shapes;

  • C. 

   Selection’={Ø};​ ​​ ​shapes’={};

  • D. 

   Selection’=selection;​ ​​ ​shapes’={};

 • 5. 
  Pisanje​ ​po​ ​digitalnom​ ​papiru​ ​je​ ​omogućeno
  • A. 

   ● promenom​ ​pozicije​ ​tečnog​ ​kristala

  • B. 

   ● magnetizacijom

  • C. 

   ● ne​ ​znam

  • D. 

   ● dejstvom​ ​elektriciteta​ ​na​ ​mastilo

 • 6. 
  • A. 

   Collapse

  • B. 

   Expand

  • C. 

   Prev

  • D. 

   Full-text

 • 7. 
  Karakteristike​ ​hijerarhijske​ ​strukture​ ​su
  • A. 

   Tipična​ ​je​ ​za​ ​Windows​ ​aplikacije,​ ​brzo​ ​se​ ​sortira

  • B. 

   Tipična​ ​je​ ​za​ ​Web,​ ​brzo​ ​se​ ​sortira,​ ​ne​ ​postoji​ ​kategorizacija

  • C. 

   Tipična​ ​je​ ​za​ ​Web,​ ​nije​ ​moguće​ ​sortiranje,​ ​postoji​ ​kategorizacija

  • D. 

   Nije moguce

 • 8. 
  Pristup analiza  zadataka  se obavlja  na nekoliko  tipičnih  načina.  Označite   netipičnu  analizu.   
  • A. 

   Anliza zasnovana  na pojmovima  i relacijama 

  • B. 

   Anliza zasnovana  na redosledu 

  • C. 

   Anliza zasnovana  na znanju

  • D. 

   Anliza zasnovana  na slicnosti

 • 9. 
  BNF akcije  - nonterminals:   Izaberite jedan ili vise odgovora
  • A. 

   Predstavljaju viši nivo  apstrakcije 

  • B. 

   Ne uključuju  dodatne  semantičke  karakteristike

  • C. 

   Predstavljaju niži nivo apstrakcije

  • D. 

   Izazivaju završne  akcije

  • E. 

   Uključuju dodatne  semantičke  karakteristike

 • 10. 
  Koje su osobine  PAC  (Presentation Apstraction  Control)  arhitektura? Izaberi jedan ili vise odgovora
  • A. 

   Nije orijentisan  ka nekom  programskom  okruženju     

  • B. 

   Orijentisan je isključivo na realizaciju

  • C. 

   Odvaja ulaz i izlaz

  • D. 

   Grupiše ulaz i izlaz  u jedno

  • E. 

   Grupisanje izlaza  u dve funkcije

  • F. 

   Ima posebnu  komponentu  čija je funkcija  da održi  konzistente   apstrakciju  i prezentaciju 

 • 11. 
  Više orijentisan  ka realizaciji,  ali manje  konceptualan  je 
  • A. 

   PAC

  • B. 

   2PAC

  • C. 

   MVC 

  • D. 

   MCV

 • 12. 
  Da li BNF model  daje refleksiju  prema  korisnickoj  percepciji?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Delimicno

 • 13. 
  LOGO je 
  • A. 

   Operativni sistem

  • B. 

   Paradigma

  • C. 

   Multimodalnost

  • D. 

   Jezik za jednostavno graficko programiranje

 • 14. 
  Svaki slon ima surlu  - zaključujemo  na osnovu  činjenice  da svi slonovi   koje smo videli  imaju  surlu. 
  • A. 

   Deduktivno rezonovanje

  • B. 

   Induktivno rezonovanje

  • C. 

   Indukciono rezonovanje

  • D. 

   Deto rezonovanje

 • 15. 
  U lingvističke  i gramatičke  modele  spada:
  • A. 

   Goals, Operators,  Methods  and Selection  (GOMS) 

  • B. 

   Cognitive Complexity  Theory  (CCT)

  • C. 

   Hierarchical Task  Analysis  (HTA)

  • D. 

   Backus–Naur Form  (BNF) 

 • 16. 
  Koje su osobine  MVC  (Model-View-Controller) arhitekture? 1 ili vise odgovora
  • A. 

   Nema posebnu  komponentu  čija je funkcija  da održi  konzistente  apstrakciju  i prezentaciju

  • B. 

   Protočan je model

  • C. 

   Grupiše ulaz i izlaz  u jedno 

  • D. 

   Odvaja ulaz i izlaz

  • E. 

   Ima posebnu  komponentu  čija je funkcija  da održi  konzistente    

 • 17. 
  Koji pojam  se koristi  u UML  dijagramu  slučajeva  korišćenja?
  • A. 

   Interfejs

  • B. 

   Traka aktivnosti

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Akteri

 • 18. 
  Štapići su jako osetljivi  na svetlo.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 19. 
  . O kojoj  analizi  je reč u navedenom  primeru?  Primer:    Object Vera učesnik – čovek   – vlasnik                  Akcije : kao radnika   V1: sadi biljke   V2: kontroliše program navodnjavanja                  Akcije : kao menadžera   V3:  govori Sam-u da kopa šargarepu:     Zaokruži nivo kome  pripadaju: ikone  i skraćenice na formama  
  • A. 

   Akcioni

  • B. 

   Pojam relacije

  • C. 

   Linearni

  • D. 

   Izvrsni

 • 20. 
  Dijagrami sekvence: Jedan ili vise odgovora
  • A. 

   Podržavaju i pogodni  su samo  za petlje  a za uslove  nisu 

  • B. 

   Primenjuju se kada  treba  analizirati  više slučajeva  korišćenja 

  • C. 

   Nisu pogodni  za precizno  definisanje  ponašanja  objekata

  • D. 

   Podržavaju i pogodni  su za petlje  i uslove

  • E. 

   Ne podržavaju  i nisu pogodni  za petlje  i uslove

  • F. 

   Prikazuju interakciju  između  objekata

  • G. 

   Ne prikazuju  interakciju  između  objekata

 • 21. 
  Da li se može  označiti  jedan  segment  da bude  opcioni  u dijagramu  sekvenci?  
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Ne znam

 • 22. 
  U Bootstrap sistemu primenjena je klasa ?
  • A. 

   Form-inline

  • B. 

   Form-Flex

  • C. 

   Form-Offset

  • D. 

   Form-horizontal

 • 23. 
  U Bootstrap  sistemu  klasa  Label  može  da sadrži:
  • A. 

   Samo reč. 

  • B. 

   Samo broj

  • C. 

   Numerički podatak, tekst i dodatno podešavanje primenom  drugih  klasa.  

  • D. 

   Ne znam

 • 24. 
  UIMS Alatke  (Toolkits):  Изаберите један  или више  одговора: 
  • A. 

   Teške za upotrebu

  • B. 

   Lake za upotrebu

  • C. 

   Širokih su mogućnosti 

  • D. 

   Omogućavaju pravljenje  UI sa potupnom  funkcionalnošću    

  • E. 

   Ograničenih su mogućnosti  

 • 25. 
  Rastavljanje zadataka  na podzadatke  treba  da sadrži:  opise  akcija,   strukturu  i:  Изаберите један  или више  одговора:    
  • A. 

   Samo pravila     

  • B. 

   Hijerarhijski prikaz

  • C. 

   Samo akcije

  • D. 

   Opis redosleda

  • E. 

   Objekte i akcije