Icr Ispit(Prvi Deo)

106 Questions

Settings
Please wait...
Icr Ispit(Prvi Deo)

.


Questions and Answers
 • 1. 
  56. Pristup kontrolnoj  tabli (admin panelu)  Wordpress  sajta  se pristupa   dopisivanjem  u adresbaru  veb browser-a  sledećeg  sufiksa:   localhost/naziv_vaseg_sajta/wp-admin 
 • 2. 
    58. Da bi se pristupilo  servisu  baza  podataka  u okviru  localhost-a,   dopisati  URL  adresu  u adresbaru veb browser-a:   localhost/phpmyadmin    
 • 3. 
  Problemi pri dizajnu  upotrebljivosti:   ● Subjektivnost naspram  zahtevu  za objektivnim  merilima    ● Razvoj i testiranja  su uvek  izvan  pravih  korisnika   ● Ne znam   ● Određivanje da li se proces  dizajna  završio   ● Dizajn se modifikuje  da ispravi  nedostatke  uočene  tokom  testiranja   ● Određivanje eksplicitne  metrike  upotrebljivosti  već u ranom  procesu  dizajna   Nadji tacan odgovor
 • 4. 
  Ako​ ​u​ ​nekom​ ​grafičkom​ ​programu​ ​koristimo​ ​​„shapes“​​ ​za​ ​opis​ ​grafičkih​ ​oblika​ ​i​ ​​„selection“ za​ ​sekvencu​ ​selektovanih​ ​objekata,​ ​označite​ ​ispravnu​ ​notaciju​ ​za​ ​operaciju​ ​​„unselect“ Izaberite odgovor:
  • A. 

   Selection’=selection;​ ​​ ​shapes’=shapes;

  • B. 

   Selection’={};​ ​​ ​shapes’=shapes;

  • C. 

   Selection’={Ø};​ ​​ ​shapes’={};

  • D. 

   Selection’=selection;​ ​​ ​shapes’={};

 • 5. 
  Pisanje​ ​po​ ​digitalnom​ ​papiru​ ​je​ ​omogućeno
  • A. 

   ● promenom​ ​pozicije​ ​tečnog​ ​kristala

  • B. 

   ● magnetizacijom

  • C. 

   ● ne​ ​znam

  • D. 

   ● dejstvom​ ​elektriciteta​ ​na​ ​mastilo

 • 6. 
  • A. 

   Collapse

  • B. 

   Expand

  • C. 

   Prev

  • D. 

   Full-text

 • 7. 
  Karakteristike​ ​hijerarhijske​ ​strukture​ ​su
  • A. 

   Tipična​ ​je​ ​za​ ​Windows​ ​aplikacije,​ ​brzo​ ​se​ ​sortira

  • B. 

   Tipična​ ​je​ ​za​ ​Web,​ ​brzo​ ​se​ ​sortira,​ ​ne​ ​postoji​ ​kategorizacija

  • C. 

   Tipična​ ​je​ ​za​ ​Web,​ ​nije​ ​moguće​ ​sortiranje,​ ​postoji​ ​kategorizacija

  • D. 

   Nije moguce

 • 8. 
  Pristup analiza  zadataka  se obavlja  na nekoliko  tipičnih  načina.  Označite   netipičnu  analizu.   
  • A. 

   Anliza zasnovana  na pojmovima  i relacijama 

  • B. 

   Anliza zasnovana  na redosledu 

  • C. 

   Anliza zasnovana  na znanju

  • D. 

   Anliza zasnovana  na slicnosti

 • 9. 
  BNF akcije  - nonterminals:   Izaberite jedan ili vise odgovora
  • A. 

   Predstavljaju viši nivo  apstrakcije 

  • B. 

   Ne uključuju  dodatne  semantičke  karakteristike

  • C. 

   Predstavljaju niži nivo apstrakcije

  • D. 

   Izazivaju završne  akcije

  • E. 

   Uključuju dodatne  semantičke  karakteristike

 • 10. 
  Koje su osobine  PAC  (Presentation Apstraction  Control)  arhitektura? Izaberi jedan ili vise odgovora
  • A. 

   Nije orijentisan  ka nekom  programskom  okruženju     

  • B. 

   Orijentisan je isključivo na realizaciju

  • C. 

   Odvaja ulaz i izlaz

  • D. 

   Grupiše ulaz i izlaz  u jedno

  • E. 

   Grupisanje izlaza  u dve funkcije

  • F. 

   Ima posebnu  komponentu  čija je funkcija  da održi  konzistente   apstrakciju  i prezentaciju 

 • 11. 
  Više orijentisan  ka realizaciji,  ali manje  konceptualan  je 
  • A. 

   PAC

  • B. 

   2PAC

  • C. 

   MVC 

  • D. 

   MCV

 • 12. 
  Da li BNF model  daje refleksiju  prema  korisnickoj  percepciji?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Delimicno

 • 13. 
  LOGO je 
  • A. 

   Operativni sistem

  • B. 

   Paradigma

  • C. 

   Multimodalnost

  • D. 

   Jezik za jednostavno graficko programiranje

 • 14. 
  Svaki slon ima surlu  - zaključujemo  na osnovu  činjenice  da svi slonovi   koje smo videli  imaju  surlu. 
  • A. 

   Deduktivno rezonovanje

  • B. 

   Induktivno rezonovanje

  • C. 

   Indukciono rezonovanje

  • D. 

   Deto rezonovanje

 • 15. 
  U lingvističke  i gramatičke  modele  spada:
  • A. 

   Goals, Operators,  Methods  and Selection  (GOMS) 

  • B. 

   Cognitive Complexity  Theory  (CCT)

  • C. 

   Hierarchical Task  Analysis  (HTA)

  • D. 

   Backus–Naur Form  (BNF) 

 • 16. 
  Koje su osobine  MVC  (Model-View-Controller) arhitekture? 1 ili vise odgovora
  • A. 

   Nema posebnu  komponentu  čija je funkcija  da održi  konzistente  apstrakciju  i prezentaciju

  • B. 

   Protočan je model

  • C. 

   Grupiše ulaz i izlaz  u jedno 

  • D. 

   Odvaja ulaz i izlaz

  • E. 

   Ima posebnu  komponentu  čija je funkcija  da održi  konzistente    

 • 17. 
  Koji pojam  se koristi  u UML  dijagramu  slučajeva  korišćenja?
  • A. 

   Interfejs

  • B. 

   Traka aktivnosti

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Akteri

 • 18. 
  Štapići su jako osetljivi  na svetlo.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 19. 
  . O kojoj  analizi  je reč u navedenom  primeru?  Primer:    Object Vera učesnik – čovek   – vlasnik                  Akcije : kao radnika   V1: sadi biljke   V2: kontroliše program navodnjavanja                  Akcije : kao menadžera   V3:  govori Sam-u da kopa šargarepu:     Zaokruži nivo kome  pripadaju: ikone  i skraćenice na formama  
  • A. 

   Akcioni

  • B. 

   Pojam relacije

  • C. 

   Linearni

  • D. 

   Izvrsni

 • 20. 
  Dijagrami sekvence: Jedan ili vise odgovora
  • A. 

   Podržavaju i pogodni  su samo  za petlje  a za uslove  nisu 

  • B. 

   Primenjuju se kada  treba  analizirati  više slučajeva  korišćenja 

  • C. 

   Nisu pogodni  za precizno  definisanje  ponašanja  objekata

  • D. 

   Podržavaju i pogodni  su za petlje  i uslove

  • E. 

   Ne podržavaju  i nisu pogodni  za petlje  i uslove

  • F. 

   Prikazuju interakciju  između  objekata

  • G. 

   Ne prikazuju  interakciju  između  objekata

 • 21. 
  Da li se može  označiti  jedan  segment  da bude  opcioni  u dijagramu  sekvenci?  
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Ne znam

 • 22. 
  U Bootstrap sistemu primenjena je klasa ?
  • A. 

   Form-inline

  • B. 

   Form-Flex

  • C. 

   Form-Offset

  • D. 

   Form-horizontal

 • 23. 
  U Bootstrap  sistemu  klasa  Label  može  da sadrži:
  • A. 

   Samo reč. 

  • B. 

   Samo broj

  • C. 

   Numerički podatak, tekst i dodatno podešavanje primenom  drugih  klasa.  

  • D. 

   Ne znam

 • 24. 
  UIMS Alatke  (Toolkits):  Изаберите један  или више  одговора: 
  • A. 

   Teške za upotrebu

  • B. 

   Lake za upotrebu

  • C. 

   Širokih su mogućnosti 

  • D. 

   Omogućavaju pravljenje  UI sa potupnom  funkcionalnošću    

  • E. 

   Ograničenih su mogućnosti  

 • 25. 
  Rastavljanje zadataka  na podzadatke  treba  da sadrži:  opise  akcija,   strukturu  i:  Изаберите један  или више  одговора:    
  • A. 

   Samo pravila     

  • B. 

   Hijerarhijski prikaz

  • C. 

   Samo akcije

  • D. 

   Opis redosleda

  • E. 

   Objekte i akcije

 • 26. 
  BNF model  daje prikaz  na dijalog  i to
  • A. 

   Lingvistički

  • B. 

   Hijerarhijski

  • C. 

   Fizicki

 • 27. 
  24. Labele se poravnavaju  koristeći  predefinisane  klase  mrežaste   strukture.  Za povezivanje   labele i kontrole  koristi se koji atribut?  
  • A. 

   For

  • B. 

   If

  • C. 

   Else

  • D. 

   Switch

  • E. 

   Where

 • 28. 
  Sta ne spada pod karakteristike prirodnog jezika
  • A. 

   Dvosmislen

  • B. 

   Nejasan

  • C. 

   Blizak svim koriscnima

  • D. 

   Resenja su potpuna

  • E. 

   Nijedno od ponudjenog

 • 29. 
  Da li HTA mora  imati  eksplicitnu  tačku  zaustavljanja?  
  • A. 

   Da, ali je ne moramo  unapred  definisati  

  • B. 

   Da, moramo  je unapred  definisati

  • C. 

   Ne mora  imati  eksplicitnu  tačku  zaustavljanja 

  • D. 

   Ne, ima podrazumevanu  tačku  zaustavljanja    

 • 30. 
  27.   kitchen item AND   /____shape XOR /   |____dished mixing bowl, casserole, saucepan, /   | soup bowl, glass /   |____flat plate, chopping board, frying pan /____function OR      {____preparation mixing bowl, plate, chopping board      {____cooking frying pan, casserole, saucepan      {____dining XOR           |____for food plate, soup bowl, casserole           |____for drink glass   U primeru,  sa leve strane  nalaze se oznake “/,{,|”. Šta znači u ovom modelu  „{“? 
  • A. 

   OR

  • B. 

   XOR

  • C. 

   Hijerarhijski simbol

  • D. 

   Option 4

 • 31. 
  Uloga urednika  (Editor) na Wordpress  sajtu  ima privilegije  da piše,  briš, menja  i objavljuje  članke svih korisnika.  Uz članke  može  da postavlja dokumente,  uređuje  komentare  na člancima,  upravlja stranicama, kategorijama  i oznakama.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Ne znam

 • 32. 
  Zaobljeni pravougaonik  u dijagramu  toka se koristi  da bi: 
  • A. 

   Predstavio deo unutar  jednog  procesa

  • B. 

   Predstavio događaj  koji se pojavljuje  automatski 

  • C. 

   Predstavio tačku  preko  koje je dijagram  povezan  sa nekim drugim dijagramom

  • D. 

   Predstavio tačke  odlučivanja

 • 33. 
  U CSP  notaciji,  ako se na kraju  reči nađe  znak  pitanja,  radi se o: 
  • A. 

   Sekvenci

  • B. 

   Izboru

  • C. 

   Korisnickoj Akciji

 • 34. 
  Kod Petri  mreža  prelazi  se označavaju  sa 
  • A. 

   Strelicom 

  • B. 

   Popunjenim kružićem

  • C. 

   Tankim pravougaonikom

  • D. 

   Rombom

 • 35. 
  Bootstrap je okruženje  za izradu  veb aplikacija  zasnovanih  na: 
  • A. 

   HTML

  • B. 

   C#

  • C. 

   C++

  • D. 

   JS

  • E. 

   PHP

  • F. 

   CSS

 • 36. 
  Cognitive Complexity  Theory  (CCT) spada  u: 
  • A. 

   Mrezne modele

  • B. 

   Fizicke modele

  • C. 

   Hijerarhijske modele

  • D. 

   Lingvisticke metode

 • 37. 
  Kontrolnoj tabli (admin panelu)  Wordpress  sajta  mogu  da pristupe  svi korisnici  sa posebno  definisanim nivoom  pristupa.  
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Ne znam

 • 38. 
  U Bootstrap  sistemu,  predefinisana  klasa  za tamniju  plavu  boju pozadine/teksta  je:  
  • A. 

   Bg.blue

  • B. 

   Bg.primary

  • C. 

   Bg.info

  • D. 

   Bg.success

 • 39. 
  • A. 

   Thumwell

  • B. 

   Thumbnail

  • C. 

   Kodna tastatura

  • D. 

   QWERTY

 • 40. 
  Prikaz stanja  UML-a  je 
  • A. 

   Dinamicki element

  • B. 

   Staticki element

  • C. 

   Opis skupa  sekvenci  akcija  koje sistem  izvodi  da bi izvršio  neki zahtev  korisnika  

  • D. 

   Ponašanje specificirano  sekvencom  stanja  objekata  ili interakcije

  • E. 

   Ponašanje prilikom  razmene  skupa  poruka  između  skupa  objekata   da bi se objasnile  specifične namene

 • 41. 
  STN notacija  za označavanje  dijaloga  je pogodna  za konkurentne   dijaloge.  
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Ne znam

 • 42. 
  Multimodalni interaktivni  sistem  
  • A. 

   Pravi analogiju  sa nekim  realim  objektima  ili aktivnostima 

  • B. 

   Odbacuje tezu single  user/single  computer

  • C. 

   Zahteva poznavanje  jezika  i funkcijia  sistema

  • D. 

   Se zasnima  na upotrebi  više komunikacionih  kanala

 • 43. 
  U kojoj  situaciji  će kursor  pre stići do cilja?  
  • A. 

   Html

  • B. 

   Meta 1

  • C. 

   Meta 2

  • D. 

   Isto vreme

 • 44. 
  Metode pri izradi  prototipova  su: 
  • A. 

   Evoluciona metoda

  • B. 

   Metoda odbacivanja

  • C. 

   Inkrementalna metoda 

  • D. 

   Metoda ugovaranja

  • E. 

   Metoda projektovanja

 • 45. 
  Koliko cifara  pamti  prosečna  osoba?  
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   5

  • D. 

   6

  • E. 

   7

 • 46. 
  Za testiranje  upotrebljivosti,  mogu  se koristiti  neke  od sledećih  tehnika:
  • A. 

   Praćenje pogleda  

  • B. 

   Sistem za upravljanje  sadržajem

  • C. 

   DNSOM

  • D. 

   Zajednicko resaavanje

  • E. 

   Razmišljanje naglas

 • 47. 
  Ključ uspeha  različitih  metoda  u dizajnu  interakcije  je fokusiranje  razmišljanja  prema  korisniku. 
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Ne

 • 48. 
  Dijagram toka je blizak:  
  • A. 

   Programerima

  • B. 

   Dizajnerima

  • C. 

   UI dizajnerima

  • D. 

   UX dizajnerima

 • 49. 
  Skup vrednosti  za koje je jedna  funkcija  validna  naziva  se: 
  • A. 

   Prostor

  • B. 

   Kodomen

  • C. 

   Domen

  • D. 

   Oblast definisanosti

 • 50. 
  Da li je HTA ograničena  na opisivanje  samo  jednog  procesa?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Ne znam

 • 51. 
  • A. 

   KLM model

  • B. 

   BNF model

  • C. 

   GOMS model

  • D. 

   Tag model

 • 52. 
  Jedan od faktora  koji utiče  na zaboravljanje  su emocije.  
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Ne znam

 • 53. 
  WYSIWYG je očekivan  za direktnu  manipulaciju.  
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Tacno

  • C. 

   Ne znam

 • 54. 
  PIE model  čine 3 celine.  Koje?  
  • A. 

   Periferija, interpretacija,  efekat 

  • B. 

   Periferija, interfejs,  rezultat 

  • C. 

   Sekvenca komandi,  mapiranje,  odgovor  sistema  

  • D. 

   Sekvenca komandi,  rezultat,  odgovor  sistema

 • 55. 
  U Bootstrap  sistemu,  Tooltip  se realizuje  primenom  kog atributa  uz obavezno  uključivanje  biblioteke jQuery?  
  • A. 

   Toggle-data="increment" 

  • B. 

   Data-function="tooltip"

  • C. 

   Data-toggle="popover"

  • D. 

   Data-over="tooltip"

  • E. 

   Data-toggle="tooltip" 

 • 56. 
  Nedostaci BNF notacija:
  • A. 

   Nema refleksije  u odnosu  na korisničku  percepciju

  • B. 

   Ima refleksije  u odnosu  na korisničku  percepciju

  • C. 

   Maksimum provera  konzistentnosti    

  • D. 

   Minimum provera  konzistentnosti

  • E. 

   Ista sintaksa  za različite  semantike

 • 57. 
  Ako u dijagramu,  kojim  se opisuje  analiza  zadatka,  stoji na primer   3.1-3.2-3.3  radi se o planu:  
  • A. 

   Fiksne sekvence zadatka

  • B. 

   Varijabilnog izvršavanja

  • C. 

   Opcionim zadacima

  • D. 

   Istovremenim zadacima

 • 58. 
  Prikazan je primer graficke notacije.Koje?
  • A. 

   Dijagram stanja

  • B. 

   STN

  • C. 

   JSD

  • D. 

   UNL

 • 59. 
  Na slici e data pojednostavljena  šema procesa dizajna. Nedostajući element na poziciji (1) je 
  • A. 

   Cilj

  • B. 

   Interfejs

  • C. 

   Implementacija

  • D. 

   Prototip

 • 60. 
  • A. 

   Operatore

  • B. 

   Metode

  • C. 

   Notaciju

 • 61. 
  Za MVC  (Model-View-Controller) važi sledeći  redosled:
  • A. 

   Input - controll  - view  -model - output 

  • B. 

   Input - -model - controll  - view  -output 

  • C. 

   Input - controll  -model -view -output 

 • 62. 
  Ako je reč o zaboravljanju  usled  slablenja,  onda  se to zaboravljanje   dešava  
  • A. 

   Linearno

  • B. 

   Eksponencijalno

  • C. 

   Logaritamski

  • D. 

   Sinusoidalno

 • 63. 
  Šta je karakteristika  LCD  monitora?  
  • A. 

   Slab odziv

  • B. 

   Masivni

  • C. 

   Stetni po zdravlje

 • 64. 
  Prototip se pravi  i testira.  Dizajn  se unapređuje  ali se i svaki  prototip  odbacuje  koji ne zadovoljava. Ovaj  tip dizajna  je:   PROVERI TACAN ODGOVOR
  • A. 

   Iterativni

  • B. 

   Inkrementalni

  • C. 

   Evolucioni

  • D. 

   Inkrementalna metoda

 • 65. 
  Magični piksel  je piksel  najbliži  strelici  i predstavlja  metu  koja se može   promašiti.  
  • A. 

   Netacno

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Tacno

 • 66. 
  Na slici je UML dijagram?
  • A. 

   Dijagram slučajeva  korišćenja

  • B. 

   Dijagram stanja

  • C. 

   Dijagram sekvenci

 • 67. 
  Komponente upotrebljivosti su:
  • A. 

   Memorisanje

  • B. 

   Zadovoljstvo

  • C. 

   Intuitivnost

  • D. 

   Lakoća učenja    

  • E. 

   Efikasnost

  • F. 

   Greske

  • G. 

   Komunikacija

 • 68. 
  Beline tj. praznine  u tekstu  značajne  su zbog
  • A. 

   Citljivosti

  • B. 

   Brzine ucitavanja

  • C. 

   Isticanja bitnih elemenata

  • D. 

   Strukture stranice

  • E. 

   Grafickog dizajna

  • F. 

   Elemenata responsive d

 • 69. 
  Bootstrap komponenta Popover omogućava da određeni element dobije fiksnu poziciju na stranici. 
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Ne znam

 • 70. 
  Uz hijerarhijski  prikaz  akcija  dodaju  se napomene.  Na primer:  fiksna  sekvenca,   opcioni  zadaci, čekanje  na događaj,  ciklični  zadaci,...  Sve ovo se naziva:   
  • A. 

   Akcije plana

  • B. 

   Tipovi plana

  • C. 

   Pravila plana

  • D. 

   Naznake plana

 • 71. 
  Da bi lokalni  server  uspešno  izvršavao  funkcije  web servera  za prikaz  dinamičkih  sajtova,  koje je module  potrebno  pokrenuti  u okviru  Xampp  softvera:  
  • A. 

   Tomcat

  • B. 

   Mercury

  • C. 

   Apache

  • D. 

   File Zilla

  • E. 

   My SQL

 • 72. 
  Podrazumevana klasa  za Grid sistem  Bootstrap  softvera  koja se koristi  za desktop  računare  je: 
  • A. 

   Xs

  • B. 

   Xl

  • C. 

   Md

  • D. 

   Sm

 • 73. 
  • A. 

   ● tipičan računarski  sistem  

  • B. 

   ● industrijski računarski  sistem    

  • C. 

   Model interakcije

  • D. 

   Proveri da li je ovo dobro

 • 74. 
  Osvetljenje objekta  (luminance) je fizička  karakteristika,  dok je sjajnost  ( brightness) subjektivna reakcija.  
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

  • C. 

   Ne znam

 • 75. 
  Paradigma vremenske  podele  (time-sharing) se dogodila  u odnosu  na umrežavanje  
  • A. 

   Pre

  • B. 

   Kasnije

  • C. 

   Nista od ponudjenog

 • 76. 
  MVC (Model Viewer  Controller)  predložen  je od strane  Microsoft-a.  
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 77. 
  Sekciju Izgled  (Apperance) admin  panela  Wordpress  sajta,  između  ostalog   sadrži:
  • A. 

   ● Izbornike ● Uređivač ● Prilagođavanje ● Teme    

  • B. 

   Kategoije

  • C. 

   Dodatke

 • 78. 
  Da bi model  vodopada  mogao  da se primeni  treba  da bude  zadovoljen  jedan  od uslova.  Koji?  
  • A. 

   Da se može  definisati  napredak  u narednoj  iteraciji  razvoja  projekta

  • B. 

   Da je izrada  prototipa  moguća

  • C. 

   Da je na početku  poznat  skup  zahteva

 • 79. 
  Po Normanovom  modelu,  greška  tipa omaška  (slip ) nastaju  tačnim   razumevanjem  sistema  i cilja, tačnom  formulacijom  akcije,  ali netačnom akcijom.  
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Ne znam

 • 80. 
   U sistemima  gde je obrada  poruka  tipa“read-evaluation  loop”  kontrola   dijaloga  je: 
  • A. 

   Eksterna

  • B. 

   Interna

 • 81. 
  U Grid sistemu  Bootstrap  softvera,  redovi  su sadržani  u kolonama.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Ne znam

 • 82. 
  Mesto gde optički  nerv ulazi  u oko naziva  se žuta mrlja.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 83. 
  Problemi uvođenja  specifikacija:  
  • A. 

   Trenutni nivo upotrebljivosti

  • B. 

   Nije neophodno  zadovoljiti  sve kriterijume 

  • C. 

   Mogućnost preranog  postizanja  kriterijuma

  • D. 

   Neophodno je zadovoljiti  sve kriterijume  

  • E. 

   Zahtev za detaljnost    

  • F. 

   Metode merenja

 • 84. 
  Castomization kao deo UIMS  omogućuje:
  • A. 

   Višestruke interfejse 

  • B. 

   Ponovnu upotrebljivost

  • C. 

   Prilagođenost dizajneru  i korisniku

  • D. 

   Proveru funkcionalnosti

 • 85. 
  Kod indusktrijske  - indirektne  manipulacije  
  • A. 

   Korisnik vrši interakciju  sa virtuelnim  objektima  kroz interfejs    

  • B. 

   Korisnik vrši interakciju  sa računarskim  objektima  iz domena    

  • C. 

   Korisnik vrši interakciju  sa stvarnim  objektima  kroz interfejs  

 • 86. 
  TDH je tehnika  za: 
  • A. 

   Izvršnu analizu

  • B. 

   Prikaz relacija    

  • C. 

   Hijerarhijsku analizu  zadataka

  • D. 

   Opis zadataka  zasnovan  na taksonomijama  

 • 87. 
  U Bootstrap  sistemu,  odeljak  sa slikama  u elementu  carousel  je definisan  kojom  klasom? carousel-
  • A. 

   Inner

  • B. 

   Glyphcoin

  • C. 

   Slide

 • 88. 
  Na slici je prikazan  deo jednog  UML  dijagrama.  Koji element  je zaokružen?  
  • A. 

   Traka aktivnosti

  • B. 

   Poruka uslova

  • C. 

   Uslov iteracije

  • D. 

   Alternativni izbor

 • 89. 
  Pravougaonik se u dijagramu  toka koristi  da bi: 
  • A. 

   Predstavio tačku  preko  koje je dijagram  povezan  sa nekim drugim  dijagramom  

  • B. 

   Predstavio deo unutar  jednog  procesa

  • C. 

   Predstavio događaj  koji se pojavljuje  automatski

  • D. 

   Predstavio tačke  odlučivanja    

 • 90. 
  Kod WIMP  interakcije,  pri dijalogu  tj. interakciji  između  mašine  i korisnika,   ko ima inicijativu?  
  • A. 

   Masina

  • B. 

   Korisnik

  • C. 

   Ne znam

 • 91. 
  Napisati na kojoj  lokaciji  u okviru  instaliranog  softvera  Xampp   treba  kreirati  novi direktorijum  u koji treba  raspakovati  arhiviranu datoteku  CM sistema.  
  • A. 

   C:\xampp\htdocs

  • B. 

   Ne znam

 • 92. 
  Uloga autora  (Author) na Wordpress  sajtu  je da može  da piše,  menja,   briše,  i objavljuje  sve članke i sadržaje  uz članke.  Može  da modifikuje tuđe članke  ali ne može  da kreira  kategorije.  
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 93. 
  Owns(  Jane,  file `fred'  ) )  →  per( Jane,  request(  ‘print  fred’  ))   Ovo je primer  koje logike?  
  • A. 

   Dizajnerske

  • B. 

   Deontic

  • C. 

   Formalne

 • 94. 
  Interakcija čovek-računar  uključuje:
  • A. 

   ● psihologiju 

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   ● kompjuterske nauke  i tehniku 

  • D. 

   ● veštačku inteligenciju  

 • 95. 
  U sistemima  gde je obrada  poruka  tipa “notification-based”  kontrola  dijaloga   je:
  • A. 

   Interna

  • B. 

   Eksterna

 • 96. 
  U kom opsegu  frekvencija  čuje prosečan  čovek  (približno)? 
  • A. 

   ● 20 Hz - 20000  Hz 

  • B. 

   ● 2 kHz - 200 kHz

  • C. 

   2 kHz - 2 Mhz

  • D. 

   20 kHz - 20000  kHz 

 • 97. 
  Arhitektura CM sistema  se sastoji
  • A. 

   Programskog jezika.

  • B. 

   Šablona za prikaz.

  • C. 

   Baze podataka.

  • D. 

   Nista

 • 98. 
  U Bootstrap  sistemu,  Modalni  dijalog  se smešta  u odeljak klase  class="modal-content".Obično  je to poseban  odeljak  u okviru triger  odeljka,  ali može  biti i isti. Ovaj  odeljak može  da sadrži header,  body  i footer  odeljke  za prikaz  poruke.  
  • A. 

   Tačno 

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Ne znam

 • 99. 
  Intenzitet zvuka  je 
  • A. 

   Subjektivna mera 

  • B. 

   Objektivna mera

 • 100. 
  Dijagram toka je blizak:
  • A. 

   Programerima 

  • B. 

   Dizajnerima 

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Nesto

 • 101. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 102. 
  Da li je HTA ograničena  na opisivanje  samo  jednog  procesa?
  • A. 

   Ne

  • B. 

   Da

 • 103. 
  Komponenta koja reguliše  komunikaciju  između  prezentacionog  dela i aplikacije  u UIMS  
  • A. 

   Dijalog kontrole

  • B. 

   Interfejs aplikacije

  • C. 

   Prezentacioni deo

 • 104. 
  Elementi obrazlaganja  dizajna  IBIS su: 
  • A. 

   ● Argumenti 

  • B. 

    ● Podteme

  • C. 

   ● Pozicije

  • D. 

   Sistemi

  • E. 

   Teme

 • 105. 
  Kitchen item  AND /____shape XOR   /   |____dished  mixing bowl,  casserole, saucepan, /   | soup  bowl,  glass /   |____flat  plate, chopping board, frying pan /____function OR      {____preparation mixing  bowl,  plate, chopping board        {____cooking frying  pan,  casserole, saucepan        {____dining XOR             |____for  food  plate, soup bowl, casserole             |____for  drink glass   U primeru, sa leve strane  nalaze se oznake “/,{,|”. Šta znači u ovom modelu  „{“? 
  • A. 

   XOR

  • B. 

   OR

  • C. 

   Hijerarhijski simbol

 • 106. 
  106. Zaokružite četvrtu  etapu  Normanovog  modela.  
  • A. 

   Formiranje svrhe/namere

  • B. 

   Specificiranje akcija

  • C. 

   Razumevanje stanja  sistema

  • D. 

   Postavka cilja  

  • E. 

   Izvršavanje akcija