Latihan Pas Bahasa Jawa Xi

15 Questions | Total Attempts: 434

SettingsSettingsSettings
Latihan Pas Bahasa Jawa Xi - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Dheweke becik atine lan ora gumedhe. Tegese tembung gumedhe yaiku ….
  • A. 

   Kabeh

  • B. 

   Mangan

  • C. 

   Rosa

  • D. 

   Sombong

  • E. 

   Tuwa

 • 2. 
  Ing Kraton Majapahit Prabu Brawijaya kepengin yasa kori gapura kraton kang kukuh. yasa kori tegese ….
  • A. 

   Gawe dalan

  • B. 

   Gawe lawang

  • C. 

   Gawe paturon

  • D. 

   Tuku dalan

  • E. 

   Tuku lawang

 • 3. 
  Yen katulis latin ….
  • A. 

   Adipati Pasuruhan

  • B. 

   Panembahan Senapati

  • C. 

   Para prajurit Mataram

  • D. 

   Para prajurit Pasuruhan

  • E. 

   Prajurit Mataram

 • 4. 
  Yen katulis latin ….
  • A. 

   Ananing upaya sandi

  • B. 

   Dening supaya andadi

  • C. 

   Dening supaya dadi

  • D. 

   Dening supaya sesandi

  • E. 

   Dening upaya sandi

 • 5. 
  Perangan saka babak kang batese ditemtokake dening owah-owahaning prastawa gegayutan karo teka lan lungane sak paraga utawa luwih ing pentas diarani …
  • A. 

   Drama

  • B. 

   Babak

  • C. 

   Casting

  • D. 

   Adegan

  • E. 

   Prastawa

 • 6. 
  Wujud ringkesan skenario diarani …
  • A. 

   Naskah

  • B. 

   Teks

  • C. 

   Skenario

  • D. 

   Sinopsis

  • E. 

   Kabeh bener

 • 7. 
  Ing ngisor iki kang ora kalebu jinise tembang macapat yaiku . . . .
  • A. 

   Pocung

  • B. 

   Megatruh

  • C. 

   Kinanthi

  • D. 

   Sinom

  • E. 

   Wirangrong

 • 8. 
  Tembang macapat sing cacahe gatra ana 9 yaiku . . . .
  • A. 

   Mijil

  • B. 

   Gambuh

  • C. 

   Sinom

  • D. 

   Asmaradana

  • E. 

   Durma

 • 9. 
  Guru gatra yaiku . . . .
  • A. 

   Dhong-dhinge swara ing pungkasane gatra.

  • B. 

   Cacahe larik saben sapada.

  • C. 

   Cacahe wanda saben sagatra

  • D. 

   Panganggone tembung garba ing sajrone tembang macapat

  • E. 

   Cacahe baris saben salarik

 • 10. 
  Guru wilangan lan guru lagune tembang kasebut yaiku . . . .
  • A. 

   8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i

  • B. 

   8a, 10i, 8u, 7a, 11u, 8a, 8i

  • C. 

   7a, 11i, 8u, 7a, 12u, 7a, 8i

  • D. 

   7a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 7i

  • E. 

   7a, 11i, 8u, 7a, 12o, 8a, 7i

 • 11. 
  Tembung garba kang tinemu ing sajrone tembang macapat kasebut yaiku . . . .
  • A. 

   Nadyan

  • B. 

   Para

  • C. 

   Lamun

  • D. 

   Busanarta

  • E. 

   Darbe

 • 12. 
  Tegese tembung “yogyanira” ing tembang kasebut yaiku . . . .
  • A. 

   Sadurunge

  • B. 

   Kondhang

  • C. 

   Becike

  • D. 

   Bener

  • E. 

   Yogyakarta

 • 13. 
  Watake tembang Dhandhanggula ing ngisor yaiku . . . .
  • A. 

   Luwes, resep, manis

  • B. 

   Kendho, lucu, sembrana

  • C. 

   Sereng, gregeten, serius

  • D. 

   Lara, keranta-ranta

  • E. 

   Tresna, welas asih

 • 14. 
  Sengkalan kang tinemu ing tembang yai-ku....
  • A. 

   Panca keblat aruming wewangi

  • B. 

   Mijilira ing ndon

  • C. 

   Rinebut hayu kamardikane

  • D. 

   Sagung sengkala sampun kabesmi

  • E. 

   Kasantosan neki

 • 15. 
  Sengkalan kang kotemokake ing tembang iki nuduhake angka taun ....
  • A. 

   1940

  • B. 

   1945

  • C. 

   1954

  • D. 

   2002

  • E. 

   2015

Back to Top Back to top