Etik 1-2.Öğr. Sunum Soruları Karma

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Catherine Halcomb
Catherine Halcomb
Community Contributor
Quizzes Created: 1429 | Total Attempts: 6,106,751
Questions: 68 | Attempts: 12,353

SettingsSettingsSettings
Etik 1-2.Öğr. Sunum Soruları Karma - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  İnsanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan değerleri, ahlaki bakımdan iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefe dalı nedir ?

  • A.

   Hukuk Felsefesi

  • B.

   Etik

  • C.

   Din Felsefesi

  • D.

   Toplum Felsefesi

  • E.

   Yaşam Felsefesi

  Correct Answer
  B. Etik
  Explanation
  Etik, insanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan değerleri, ahlaki bakımdan iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefe dalıdır. Etik, insanların doğru ve yanlış arasında nasıl kararlar vermesi gerektiğini, insanların eylemlerinin ahlaki açıdan değerlendirilmesini ve insanların nasıl ahlaki bir yaşam sürdürmeleri gerektiğini inceler. Bu nedenle, etik insan ilişkilerinin temelini anlamak için önemli bir disiplindir.

  Rate this question:

 • 2. 

  Aşağıdakilerden hangisi temel etik modeli değildir?

  • A.

   Tutarlılık

  • B.

   Sonuçlar

  • C.

   Güvenilirlik

  • D.

   Önemseme

  • E.

   Benimseme

  Correct Answer
  C. Güvenilirlik
  Explanation
  Güvenilirlik, temel etik modeli olmayan bir seçenektir. Temel etik modelleri arasında tutarlılık, sonuçlar, önemseme ve benimseme yer alırken, güvenilirlik bu modellerden biri değildir.

  Rate this question:

 • 3. 

  Aşağıdakilerden hangisi etiğe uygun değildir?

  • A.

   Ürünleri standartlara göre üretmek

  • B.

   Toplumun güvenliği , sağlığı ve refahı için çalışmak

  • C.

   Rüşvet almak

  • D.

   Sadece kendi uzmanlık alanında hizmet vermek

  • E.

   İşini gerektiği gibi yerine getirmek

  Correct Answer
  C. Rüşvet almak
  Explanation
  The given options are related to ethical behavior. The first option states producing products according to standards, which is an ethical practice. The second option mentions working for the safety, health, and welfare of society, which is also ethical. The fourth option suggests providing services only in one's area of expertise, which is a responsible and ethical approach. The fifth option implies performing one's job properly, which is a basic ethical expectation. However, the third option, which is "rüşvet almak" in Turkish, means accepting bribes, which is unethical and goes against moral principles.

  Rate this question:

 • 4. 

  Etik kelimesinin kökeni nedir?

  • A.

   Ethos

  • B.

   Mores

  • C.

   Moralis

  • D.

   Ethe

  • E.

   Eth

  Correct Answer
  A. Ethos
  Explanation
  The correct answer is "ethos". The word "etik" is derived from the Greek word "ethos", which means character or moral nature. Ethos refers to the guiding beliefs, values, and moral principles that govern a person or a group's behavior. It is often used to describe the ethical principles and standards that guide professional conduct in various fields.

  Rate this question:

 • 5. 

  “Ethos” kelimesi temelde ifade ettiği anlam nedir?

  • A.

   Bir grubun, bir topluluğun yaşama biçimini

  • B.

   Mutlu bir yaşamı

  • C.

   Bir insanın, bir kişinin karakterini, huyunu ifade etmektedir.

  • D.

   Birbirine alışmış, birbirini tanıyan, akraba hısım olma

  • E.

   Sağlıklı bir yaşam

  Correct Answer
  C. Bir insanın, bir kişinin karakterini, huyunu ifade etmektedir.
  Explanation
  The word "ethos" primarily refers to expressing a person's character and disposition.

  Rate this question:

 • 6. 

  1. Öğretim Elemanları
  2. Öğrenciler
  3. İdari Personel
  4. Üniversite Temsilcisi
   Yukarıdakilerden hangisi ve hangileri akademik etik kapsamındadır?

  • A.

   Yalnız I

  • B.

   I ve II

  • C.

   I,III ve IV

  • D.

   I,II ve III

  • E.

   I,II,III ve IV

  Correct Answer
  E. I,II,III ve IV
  Explanation
  The given answer states that all of the options I, II, III, and IV are within the scope of academic ethics. This means that all of the following are considered to be within the realm of academic ethics: teaching staff, students, administrative personnel, and university representatives.

  Rate this question:

 • 7. 

  Aşağıdakilerden Öğretim görevlisinin öğrencilere karşı davranışlarından hangisi yanlıştır?

  • A.

   Tüm öğrencilere eşit ve saygıyla davranmalıdırlar.

  • B.

   Öğrencilerle kendileri arasında serbest fikir alışverişini teşvik etmelidirler.

  • C.

   Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirirken adil ve dengeli olmak için bilinçli olarak çaba göstermelidirler.

  • D.

   Öğrenciler için referans verirken dürüst ve tarafsız olmalıdırlar.

  • E.

   Öğrencileri veya onlarla olan mesleki ilişkilerini şahsi kazançları veya çıkarları için kullanabilirler.

  Correct Answer
  E. Öğrencileri veya onlarla olan mesleki ilişkilerini şahsi kazançları veya çıkarları için kullanabilirler.
  Explanation
  The correct answer is that teachers should not use their students or their professional relationships with them for personal gain or interests. This means that teachers should not exploit their students or manipulate their relationships with them for their own personal benefit. It is important for teachers to maintain professional boundaries and prioritize the well-being and development of their students.

  Rate this question:

 • 8. 

  Öğrencilerden için hangisi akademik etiğe aykırı davranışlardan değildir?

  • A.

   Bilgi veya yeterlik ölçme etkinliklerinde kopya çekmek veya vermek.

  • B.

   Başkası yerine sınava girmek veya kendi yerine başkasını sınava sokmak.

  • C.

   Ödev, proje, rapor gibi her türlü çalışmada aşırma, uydurma, sahte veya saptırma bilgiler kullanmamak

  • D.

   Diğer öğrencilerin akademik etiğe aykırı davranmalarına kasıtlı olarak veya bilerek yardımcı olmak.

  • E.

   Bireysel olarak hazırlanması gereken bir çalışmayı başkalarına hazırlatmak veya başkası için hazırlamak.

  Correct Answer
  C. Ödev, proje, rapor gibi her türlü çalışmada aşırma, uydurma, sahte veya saptırma bilgiler kullanmamak
  Explanation
  The correct answer is about not using plagiarism, fabrication, falsification, or distortion of information in any kind of assignments such as homework, projects, or reports. This behavior goes against academic ethics as it involves dishonesty and misrepresentation of one's own work. It is important for students to produce original and authentic work, giving credit to the sources they use and maintaining academic integrity.

  Rate this question:

 • 9. 

  İdari personel için hangi davranış etik değildir?

  • A.

   Üniversitenin olanaklarını kendi şahsi çıkarları ve kazançları için kullanabilirler.

  • B.

   Tüm öğretim elemanlarına eşit ve saygıyla davranmalıdırlar.

  • C.

   Hiçbir şekilde ve koşulda öğretim elemanlarına, öğrencilere ve diğer idari personele karşı tehdit edici davranışta bulunamaz sözler söyleyemez.

  • D.

   Hizmet verdikleri bireylerden, rüşvet veya haraç görüntüsünü verebilecek ikram ya da hediyeleri doğrudan ya da dolaylı olarak talep veya kabul edemezler.

  • E.

   Tüm öğrencilere karşı saygılı ve adil davranmalı, onlara hoşgörü ve sevecenlik ile yaklaşmalıdırlar.

  Correct Answer
  A. Üniversitenin olanaklarını kendi şahsi çıkarları ve kazançları için kullanabilirler.
  Explanation
  The correct answer states that administrative personnel can use the resources of the university for their personal interests and gains. This behavior goes against ethical standards as it involves misusing university resources for personal benefits, which is not acceptable. Administrative personnel should not prioritize their own interests over the interests of the university and its community.

  Rate this question:

 • 10. 

  Öğrenci temsilcileri için hangi davranış etiğe aykırı değildir?

  • A.

   Üniversite Kaynaklarının/Olanaklarının Kullanımı

  • B.

   Hediye kabul etmemek

  • C.

   Kurallara Uymama

  • D.

   Mahremiyeti Olan Bilgilerin Açıklanması

  • E.

   Üniversite ile Rekabet

  Correct Answer
  B. Hediye kabul etmemek
  Explanation
  Hediye kabul etmemek (not accepting gifts) is not unethical behavior for student representatives.

  Rate this question:

 • 11. 

  Aşağıdakilerden hangisi Dünya Mühendisler Birliği'nin 5 Ekim 1977'de yapılan toplantısında mühendislik etiğini açıkladığı maddeler arasında yer almaz.

  • A.

   Dürüst olmak

  • B.

   Sadakatli hizmet

  • C.

   Onurunu korumak

  • D.

   Tarafsız olmak

  • E.

   Bilgi çalmak

  Correct Answer
  E. Bilgi çalmak
  Explanation
  The given answer is "Bilgi çalmak" (Stealing information). This answer does not appear in the list of principles that the World Engineering Federation (Dünya Mühendisler Birliği) outlined during their meeting on October 5, 1977. The other principles mentioned in the list are being honest, providing loyal service, maintaining honor, and being impartial.

  Rate this question:

 • 12. 

  Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?

  • A.

   Mühendisler ,toplumun güvenliğini sağlığını ve refahını en önde tutmalıdır.

  • B.

   Mühendisler ,yaşamın kalitesini artırmak için çevreyi iyileştirmemelidirler.

  • C.

   Mühendisler, sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidir.

  • D.

   Mühendisler ,resmi belgeleri yaymaya ve mühendislik başarılarının yanlış anlaşılmasını önlemeye gayret etmelidir.

  • E.

   Mühendisler, tüm mesleki raporlarda, beyanatlarda veya şahitliklerde tamamen objektif ve gerçekçi olacaklardır

  Correct Answer
  B. Mühendisler ,yaşamın kalitesini artırmak için çevreyi iyileştirmemelidirler.
  Explanation
  The correct answer is "Mühendisler, yaşamın kalitesini artırmak için çevreyi iyileştirmemelidirler." This statement is incorrect because engineers should strive to improve the environment in order to enhance the quality of life. As professionals responsible for designing and creating solutions, engineers have a role in promoting sustainable practices and minimizing the negative impact on the environment.

  Rate this question:

 • 13. 

  Aşağıdakilerden hangisi mühendis için etik bir davranış değildir?

  • A.

   Mühendisler yaptıkları anlaşma şartları içinde de belirtiliyorsa proje sonunda ödül olarak ek ücret ya da hediye kabul edebilir.

  • B.

   Mühendis projenin başarısız olacağını düşünüyorsa işverene bilgi vermelidir.

  • C.

   Mühendis bir resmi kurum üyesi ise kendisi tarafından sağlanan hizmetlere, karşı fikirdeki açıklamalara katılabilir.

  • D.

   Mühendisler, yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlayacaklardır

  • E.

   Mühendisler, sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidirler

  Correct Answer
  C. Mühendis bir resmi kurum üyesi ise kendisi tarafından sağlanan hizmetlere, karşı fikirdeki açıklamalara katılabilir.
  Explanation
  If an engineer is a member of an official institution, they should not participate in opposing opinions or comments on the services provided by themselves. This is because it would create a conflict of interest and undermine the credibility and impartiality of the engineer and the institution they represent. Engineers should maintain professionalism and avoid any actions that could compromise their ethical standards and integrity.

  Rate this question:

 • 14. 

  Mühendislik öğrencilerine verilen  etik dersi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri  yanlıştır ?

  • A.

   Öğrencilerin farklı fikirlerle karşılaştırmalı olarak iyi ve doğruyu bulmalarını hedeflemez.

  • B.

   Karar verme aşamasında etik elemanların ayrıt edilmesini sağlar.

  • C.

   Öğrencileri profesyonel çalışma hayatına hazırlar.

  • D.

   Profesyonel yargı ve kritik düşünme yeteneklerinin gelişmesi hedeflemiştir.

  • E.

   Herkes tarafından kabul edilebilir davranış yeteneği, iletişim, sorgulama ve doğru karar verme yeteneği kazandırmayı hedefler.

  Correct Answer
  A. Öğrencilerin farklı fikirlerle karşılaştırmalı olarak iyi ve doğruyu bulmalarını hedeflemez.
  Explanation
  The correct answer is "Öğrencilerin farklı fikirlerle karşılaştırmalı olarak iyi ve doğruyu bulmalarını hedeflemez." This statement is incorrect because the ethical course aims to help students compare different ideas and find what is good and right.

  Rate this question:

 • 15. 

  Mühendislerin etik davranışları ile  ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?

  • A.

   Mühendisler, mühendislik çalışmaları için diğer elemanlara gereken güveni verecekler ve gereken ilgiyi göstereceklerdir.

  • B.

   Mühendisler, mühendislik bilgilerinin yayılmasına gayret edecekler, gerçek olmayan abartılmış veya haksız durumları içeren mühendislik etkinliklerine katılmayacaklardır.

  • C.

   Mühendisler, yanlarında çalışan elemanlarının daha da eğitilmesi için çalışacaklardır.

  • D.

   Mühendisler yanlarında çalışan elemanlardan her türlü bilgiyi mevkimi elimden alacak düşüncesiyle saklayabilir.

  • E.

   Mühendisler, yanlarında çalışan elamanları mesleki yazılar yazmak ve teknik toplantılara katılmak konusunda destekleyeceklerdir.

  Correct Answer
  D. Mühendisler yanlarında çalışan elemanlardan her türlü bilgiyi mevkimi elimden alacak düşüncesiyle saklayabilir.
  Explanation
  Mühendislerin, yanlarında çalışan elemanlardan her türlü bilgiyi mevkilerini elimden alacak düşüncesiyle saklamaları yanlıştır. Mühendislerin, çalışanlarının daha da eğitilmesi için çalışması gerektiği belirtilmiştir. Bu da, bilgi paylaşımının teşvik edildiği ve çalışanların gelişimine destek verildiği anlamına gelir. Dolayısıyla, mühendislerin bilgi saklama düşüncesiyle çalışanlarına karşı güvensizlik göstermeleri etik davranışa aykırıdır.

  Rate this question:

 • 16. 

  Meslek etiği aşağıdakilerden hangisinin etik anlayışından etkilenmez?

  • A.

   Kişinin

  • B.

   İşletmenin

  • C.

   Kurumun

  • D.

   Toplumun

  • E.

   Arkadaş çevresinin

  Correct Answer
  E. Arkadaş çevresinin
  Explanation
  Meslek etiği, kişinin işletme, kurum ve toplum gibi çevresel faktörlerden etkilenir. Ancak arkadaş çevresi meslek etiğini doğrudan etkilemez. Arkadaşlar genellikle kişisel ilişkiler ve sosyal etkileşimlerle ilgili olduğu için meslek etiğiyle doğrudan ilişkisi bulunmaz.

  Rate this question:

 • 17. 

  Aşağıdakilerden hangisi meslek etiği standartlarının düşmesini sağlayan faktörlerden değildir?

  • A.

   Gelir dağılımlarının bozulması

  • B.

   Vergi vermeden ekonomik faaliyette bulunmak

  • C.

   Gerekli meslek etiği eğitiminin verilmesi

  • D.

   Kamu kaynaklarının doğru kullanılması

  • E.

   Kar amaçlı rekabete sınır tanımaz bir güç kazandırılması

  Correct Answer
  C. Gerekli meslek etiği eğitiminin verilmesi
  Explanation
  The given answer states that "Gerekli meslek etiği eğitiminin verilmesi" (providing the necessary professional ethics training) is not a factor that leads to a decrease in professional ethics standards. This suggests that providing professional ethics training is actually beneficial and helps maintain or improve professional ethics standards.

  Rate this question:

 • 18. 

  Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranış olarak sınıflandırılabilir?

  • A.

   İş ilişkilerinde politika

  • B.

   Doğruluk

  • C.

   Tarafsızlık

  • D.

   Yasalara uyma

  • E.

   Mesleki sorumluluk

  Correct Answer
  A. İş ilişkilerinde politika
 • 19. 

  Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerinden değildir?

  • A.

   Yasallık

  • B.

   Yetersizlik

  • C.

   Mesleğe bağlılık

  • D.

   Güvenirlik

  • E.

   Dürüstlük

  Correct Answer
  B. Yetersizlik
  Explanation
  The question asks for the option that is not a professional ethical principle. The options "Yasallık" (Legality), "Mesleğe bağlılık" (Professional commitment), "Güvenirlik" (Reliability), and "Dürüstlük" (Honesty) are all examples of professional ethical principles. However, "Yetersizlik" (Incompetence) does not align with professional ethics as it implies a lack of skill or ability in performing one's professional duties.

  Rate this question:

 • 20. 

  Aşağıdakilerden hangisi mesleki etiğin ortaya çıkması için sebeplerden biri değildir?

  • A.

   Mesleki olgunluk oluşturmak

  • B.

   Bireylere mesleki kimlik kazadırmak

  • C.

   İş hayatında yol gösterici olmak

  • D.

   Mesleki saygınlığı elde etmek

  • E.

   Kabul edilebilir davranışları belirlemek

  Correct Answer
  D. Mesleki saygınlığı elde etmek
  Explanation
  The correct answer is "Mesleki saygınlığı elde etmek" (To gain professional respectability). This option does not directly relate to the emergence of professional ethics. Professional ethics is about establishing professional maturity, imparting professional identity to individuals, providing guidance in the workplace, and determining acceptable behaviors. Gaining professional respectability is more of a result or outcome of practicing professional ethics, rather than a reason for its emergence.

  Rate this question:

 • 21. 

  Aşağıdakilerden hangisi  etik eğitiminin verilmesiyle oluşan niteliklerden değildir?

  • A.

   Kişinin eleştirel düşünce yapısını geliştirir.

  • B.

   Kişinin araştırmacı yapısını geliştirir.

  • C.

   Kişinin sorgulayıcı yapısını geliştirir.

  • D.

   Kişinin özerk bir kimlik kazanmasını sağlar.

  • E.

   Kişinin insanlara olan güvenini kaybetmesine neden olur.

  Correct Answer
  E. Kişinin insanlara olan güvenini kaybetmesine neden olur.
  Explanation
  The given options describe the qualities that are developed through ethical education. They include developing critical thinking skills, fostering a research-oriented mindset, promoting a questioning attitude, and enabling individuals to attain an autonomous identity. However, losing trust in others is not a quality that is developed through ethical education.

  Rate this question:

 • 22. 

  Etik eğitiminin ana ekseni hangi doğrultuda olmalı?

  • A.

   Özgürleştirici

  • B.

   Kısıtlayıcı

  • C.

   Bencil olma

  • D.

   Aç gözlülük

  • E.

   Kararlarını etki altında verme

  Correct Answer
  A. Özgürleştirici
  Explanation
  Etik eğitiminin ana ekseni özgürleştirici olmalıdır. Özgürleştirici etik eğitim, bireylere kendi düşüncelerini, değerlerini ve inançlarını serbestçe ifade etme ve yaşama hakkı verir. Bu yaklaşım, bireylerin özgür iradeleriyle doğru ve etik kararlar vermelerini teşvik eder. Kısıtlayıcı bir yaklaşım ise bireylere sınırlamalar getirerek özgürlüklerini kısıtlayabilir ve etik kararlarını etkileyebilir. Bencil olma ve aç gözlülük ise etik değerlere aykırıdır ve etik eğitimin tam tersi olan değerlerdir.

  Rate this question:

 • 23. 

  Aşağıdakilerden hangisi  etik problemlerin anlaşılmasında rol oynayan başlıca hususlardan biridir?

  • A.

   Olumsuzluklara dayanan hususlar

  • B.

   Ahlaki hususlar

  • C.

   Kişisel hususlar

  • D.

   Bütünsel hususlar

  • E.

   Toplumsal hususlar

  Correct Answer
  B. Ahlaki hususlar
  Explanation
  Ahlaki hususlar, etik problemlerin anlaşılmasında önemli bir rol oynar. Ahlaki hususlar, doğru ve yanlış arasındaki değerlendirmeleri içerir ve insanların eylemlerini etik açıdan değerlendirmelerine yardımcı olur. Etik problemler genellikle ahlaki sorunları içerir ve bu nedenle ahlaki hususlar, etik problemleri anlamak ve çözmek için dikkate alınması gereken temel faktörlerden biridir.

  Rate this question:

 • 24. 

  Yasal veya ahlâki olarak hak edilmemiş bir ayrıcalık, öncelik veya kolaylığı güven altına almak için gönüllü olarak verilen her türlü mal, para veya hizmettir.  Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

  • A.

   Haraç

  • B.

   Torpil

  • C.

   Rüşvet

  • D.

   Hırsızlık

  • E.

   Kaçakçılık

  Correct Answer
  C. Rüşvet
  Explanation
  The given definition describes "rüşvet" which is the act of voluntarily giving any kind of goods, money, or services to secure an undeserved privilege, priority, or convenience, either legally or morally.

  Rate this question:

 • 25. 

  Hasan, orta ölçekli bir inşaat firmasında proje sorumlusu inşaat mühendis olarak çalışmaktadır. Tamir atölyesi yapımı ile ilgili bir iş alırlar. Hasan patronuna, aldıkları iş ile ilgili olarak inşaatın yapılacağı zemin deneyleri kullanılarak yaptığı hesaplarda, temel ve yapı çerçevesi ile ilgili olarak 500 000 TL lik bir maliyet çıkartır. Patronu ise “ne pahasına olursa olsun” bu rakamı     450 000 TL’ye indirmesini ister. Hasan için,  etik açıdan hangi davranış doğru davranıştır?

  • A.

   Zemin analizlerini ve bina özelliklerini istenilen maliyete indirecek şekilde ayarlayabilir.

  • B.

   Patronunu, yerel makamlara, kendisini doğru olmayan yola zorladığı için şikayet edebilir.

  • C.

   Patronuna bu işi yapamayacağını söyleyebilir ve işi bırakabilir.

  • D.

   Konuyla ilgili bencil bir arkadaşına görüş sorabilir.

  • E.

   Yapı çerçevesi dizaynını, güvenlik şartlarını sağlamak koşulu ile, malzeme maliyetlerini aşağıya çekecek şekilde yeniden tasarlayabilir.

  Correct Answer
  E. Yapı çerçevesi dizaynını, güvenlik şartlarını sağlamak koşulu ile, malzeme maliyetlerini aşağıya çekecek şekilde yeniden tasarlayabilir.
  Explanation
  The correct answer is the option that suggests redesigning the structure frame in a way that reduces material costs while still ensuring safety requirements are met. This is the most ethical behavior because it allows Hasan to fulfill his boss's request to lower the cost without compromising the integrity and safety of the building. Hasan is finding a solution that meets both the financial and ethical requirements of the project.

  Rate this question:

 • 26. 

  Yasal veya ahlâki olarak hak edilmiş olanı güven altına almak için gönülsüz olarak verilen her türlü mal, para veya hizmete ne denir?

  • A.

   İcra

  • B.

   Rüşvet

  • C.

   Borç

  • D.

   Haraç

  • E.

   Emanet

  Correct Answer
  D. Haraç
  Explanation
  Haraç, gönülsüz olarak verilen mal, para veya hizmete verilen isimdir. Bu terim, yasal veya ahlaki olarak hak edilmemiş olan şeylerin korunması için kullanılır. Haraç vermek, zorlama veya tehdit altında olduğunuzda veya istemeden bir şeyi başkasına vermeyi kabul ettiğinizde gerçekleşir.

  Rate this question:

 • 27. 

  Etik eğitiminin bireylerde genel olarak aşağıdaki amacın gerçekleşmesini sağlar?

  • A.

   Bireylerin kişisel, örgütsel ve başkalarına ait değerleri görmezden gelmesini

  • B.

   Bireyler arasındaki görüş ve anlayış farklılıklarına karşı hoşgörü geliştirir, çıkar çatışmaları, örgütsel normlar, etik ilkeler ve standartlar hakkında bilgilendirir.

  • C.

   Etik eğitimi insanların davranışlarından ortaya çıkacak sonuçları önemsememeyi amaçlar

  • D.

   Kişisel sorumluluğun ve ahlaki yükümlülüğün gereksiz olduğunu amaçlar.

  • E.

   Etik eğitimi insanların özgürlüğünü kısıtlar.

  Correct Answer
  B. Bireyler arasındaki görüş ve anlayış farklılıklarına karşı hoşgörü geliştirir, çıkar çatışmaları, örgütsel normlar, etik ilkeler ve standartlar hakkında bilgilendirir.
  Explanation
  Etik eğitimi, bireyler arasındaki görüş ve anlayış farklılıklarına hoşgörü geliştirmeyi amaçlar. Ayrıca çıkar çatışmaları, örgütsel normlar, etik ilkeler ve standartlar hakkında bilgi sağlar. Bu sayede insanlar, etik değerlere uygun davranışlar sergileyebilir ve etik olmayan durumları önleyebilir.

  Rate this question:

 • 28. 

  Aşağıdakilerden hangisi Yüksek öğretimde bilimsel temelli bir etik eğitiminin amaçları arasında değildir?

  • A.

   Bilgi

  • B.

   Sorun bilinci

  • C.

   Karar verebilme yeteneği

  • D.

   Toplumsal deneyim

  • E.

   Savunduğu düşünceyi özgürce ortaya koyamamak

  Correct Answer
  E. Savunduğu düşünceyi özgürce ortaya koyamamak
  Explanation
  The aim of scientific-based ethical education in higher education is to develop knowledge, problem awareness, decision-making skills, and social experience. The ability to freely express one's thoughts and opinions is not directly related to the goals of ethical education in higher education.

  Rate this question:

 • 29. 

  Yıllık çevre mühendisi olan Efe’nin çalıştığı firma üretim yaparken çevreye zararlı gaz salınımı yapmakta ve buna göz yummaktadır. Firma Efe’den bu durumun üstünü örtmek  istemektedir. Bu durumda Efe’nin bulunması gereken tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  • A.

   Efe bu konu hakkında etüt araştırması yapmalı en uygun ve en ucuz yolla bu gazları geri dönüşüme kazandırıp müdürüne bunu nasıl karlı bir hale getirilebileceğini anlatmalıdır.

  • B.

   Bu durumun üzerini örterek işine devam etmelidir.

  • C.

   Bu durumun üzerini örterek işine devam etmeli ve bunun için prim istemelidir.

  • D.

   İşinden istifa etmelidir.

  • E.

   -

  Correct Answer
  A. Efe bu konu hakkında etüt araştırması yapmalı en uygun ve en ucuz yolla bu gazları geri dönüşüme kazandırıp müdürüne bunu nasıl karlı bir hale getirilebileceğini anlatmalıdır.
  Explanation
  Efe should conduct a study and research on this issue to find the most suitable and cost-effective way to recycle these gases and explain to his manager how it can be made profitable. This shows that Efe is taking a responsible and proactive approach to address the environmental concerns caused by his company's production activities. He is not ignoring the issue or trying to cover it up, but instead, he is actively seeking a solution that benefits both the environment and the company's profitability.

  Rate this question:

 • 30. 

  B firmasında kalite kontrol departmanında çalışan teoman  A firması için üretilen malzemelerin kontrolünde bir hata fark etmiştir. B firmasının müdürü Teoman’a bu konunun gizli kalmasını söylemiş ve korkutmuştur. Bu durumda Teoman’ın bulunması gereken tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  • A.

   Teoman bu durumu A firmasının sahiplerine bildirmelidir.

  • B.

   Bu durumdan kimseye bahsetmeyerek işine devam etmelidir.

  • C.

   Bu durumdan kimseye bahsetmeyerek patronundan prim talep etmelidir.

  • D.

   Malzemelerdeki sıkıntıyı analiz eder en uygun ve ucuz yolla düzeltilmesinin yolunu arar ve patronunu iknaya uğraşır.

  Correct Answer
  D. Malzemelerdeki sıkıntıyı analiz eder en uygun ve ucuz yolla düzeltilmesinin yolunu arar ve patronunu iknaya uğraşır.
  Explanation
  Teoman, kalite kontrol departmanında çalışan biri olarak, hata fark ettiği malzemelerdeki sorunu analiz etmeli ve en uygun ve ucuz bir şekilde düzeltilmesi için çözüm yolları aramalıdır. Aynı zamanda, patronunu ikna etmeye çalışarak durumu açıklamalı ve çözüm için destek istemelidir. Bu tutum, sorumluluk sahibi bir çalışanın göstermesi gereken doğru yaklaşımdır.

  Rate this question:

 • 31. 

  Mühendis Cengiz iş güvenliği müfettişi olarak gittiği fabrikada çok fazla güvenlik açığı bulmuştur. Fabrika Müdürü Cengiz’in akrabasıdır. Müdür Cengiz’den uygun bir rapor hazırlamasını istemekte ve karşılığında da kendisini memnun edeceğini söylemektedir. Bu durumda Cengiz’in bulunması gereken tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  • A.

   Cengiz akrabasına bunu yapamayacağını söylemelidir.

  • B.

   Cengiz istenilen raporu hazırlamalıdır.

  • C.

   Cengiz istenilen raporu hazırlamalı ve memnuniyetinin arttırılmasını istemelidir.

  • D.

   Böyle bir durumun maddi ve manevi zararlara yol açabileceğini hatta akrabasına yüksek tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini anlatmalı ikna yoluna gitmelidir.

  Correct Answer
  D. Böyle bir durumun maddi ve manevi zararlara yol açabileceğini hatta akrabasına yüksek tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini anlatmalı ikna yoluna gitmelidir.
  Explanation
  In this situation, Cengiz should explain to his relative that such a situation can lead to financial and emotional damages, and even result in having to pay high compensations to his relative. He should try to persuade his relative by emphasizing the potential negative consequences and choose the path of convincing him rather than simply refusing or complying with the request.

  Rate this question:

 • 32. 

  Yazılım mühendisi olan Çetin cep telefonu üreten bir firmada çalışmaktadır. Firma ortaklarının konuşmalarını kayıt altına alınmasını istemektedir. Çetin’den bunun için yazılım üretmesi istenmektedir. Bu durumda Çetin’in bulunması gereken tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?

  • A.

   Çetin işten istifa anlatmalıdır

  • B.

   Çetin istenilen yazılımı yapmalıdır.

  • C.

   Çetin istenilen yazılımı yapmalıdır.

  • D.

   Böyle bir durumun maddi ve manevi zararlara yol açabileceğini hatta yüksek tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini anlatmalı ikna yoluna gitmelidir.

  Correct Answer
  D. Böyle bir durumun maddi ve manevi zararlara yol açabileceğini hatta yüksek tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini anlatmalı ikna yoluna gitmelidir.
  Explanation
  Çetin, işverenin isteğini yerine getirmekle birlikte, bu durumun maddi ve manevi zararlara yol açabileceğini ve hatta yüksek tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini anlatmalı ve ikna yoluna gitmelidir. Bu şekilde, Çetin işvereni bilgilendirerek, potansiyel riskleri ve sonuçları açıklayarak daha uygun bir çözüm arayışına yönlendirebilir.

  Rate this question:

 • 33. 

  Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranış olarak sınıflandırılabilir?

  • A.

   Doğruluk

  • B.

   Tarafsızlık

  • C.

   Mesleki sorumluluk

  • D.

   Yasalara uyum

  • E.

   İş ilişkilerinde politika

  Correct Answer
  E. İş ilişkilerinde politika
  Explanation
  The correct answer is "İş ilişkilerinde politika" because engaging in politics in the workplace is considered unethical behavior. It can create conflicts of interest, favoritism, and unfair treatment among employees. It is important to maintain professionalism and focus on job-related responsibilities rather than involving oneself in political activities within the workplace.

  Rate this question:

 • 34. 

  Aşağıdakilerden hangisi bir meslek sahibinde bulunması gereken özelliktir?

  • A.

   Mesleki yetersizlik

  • B.

   Kendini beğenmişlik

  • C.

   Yaptıkları doğrular karşısında saygınlık beklentisi

  • D.

   Hukuk kurallarını çiğneme

  • E.

   Ürün sorumluluğunu dikkate alma

  Correct Answer
  E. Ürün sorumluluğunu dikkate alma
  Explanation
  Aşağıdakilerden hangisi bir meslek sahibinde bulunması gereken özelliktir? Ürün sorumluluğunu dikkate alma. This statement suggests that a professional should have the characteristic of considering product responsibility. This means that they should be aware of their responsibility towards the products they create or work with, ensuring that they meet safety standards, are of good quality, and do not harm consumers or the environment. This characteristic is important for maintaining professionalism and ethical behavior in the workplace.

  Rate this question:

 • 35. 

  Bir davranışın etik sınırlar içerisinde değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • A.

   Doğru-yanlış davranışları belirlemek

  • B.

   Doğru davranışları yazılı hale getirmek

  • C.

   Yanlış davranışları yazılı hale getirmek

  • D.

   Doğru-yanlış davranışları tespit edip uygulamak

  • E.

   Doğru-yanlış davranışları belirlemek, yazılı hale getirmek ve uygulamak

  Correct Answer
  E. Doğru-yanlış davranışları belirlemek, yazılı hale getirmek ve uygulamak
  Explanation
  The correct answer is to determine, document, and implement right and wrong behaviors. This means that in order to evaluate a behavior within ethical boundaries, one must identify and classify correct and incorrect behaviors, record them in writing, and then put them into practice. This process ensures that individuals have a clear understanding of what is considered ethical and can apply it consistently in their actions.

  Rate this question:

 • 36. 

  Aşağıdakilerden hangisi bir profesyonelin etik davranışı olarak değerlendirilemez?

  • A.

   Makine ve teçhizatı doğru kullanmak

  • B.

   Çalışanlarına saygı göstermek

  • C.

   Yetkinlik sahibi olmamak

  • D.

   Üretilen ürünü ucuza mal etmek

  • E.

   Müşteri haklarını korumak

  Correct Answer
  C. Yetkinlik sahibi olmamak
  Explanation
  A professional is expected to have the necessary skills and knowledge in their field of expertise. Therefore, not having the necessary competency or skillset cannot be considered as an ethical behavior for a professional.

  Rate this question:

 • 37. 

  Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilke değildir?

  • A.

   Yetersizlik

  • B.

   Yasallık

  • C.

   Mesleğe bağlılık

  • D.

   Güvenilirlik

  • E.

   Dürüstlük

  Correct Answer
  A. Yetersizlik
  Explanation
  The correct answer is "Yetersizlik" because it is not a professional ethics principle. Professional ethics principles typically include values such as legality, commitment to the profession, trustworthiness, and honesty. However, "Yetersizlik" refers to inadequacy or incompetence, which is not a principle of professional ethics.

  Rate this question:

 • 38. 

  Dünya Mühendisler Birliği mühendislik etiğinin kavramlarını hangi yılda açıklamıştır ?

  • A.

   1969

  • B.

   1971

  • C.

   1977

  • D.

   1987

  • E.

   1993

  Correct Answer
  C. 1977
  Explanation
  In 1977, the World Federation of Engineering Organizations (WFEO) explained the concepts of engineering ethics. This organization plays a significant role in promoting and developing engineering practices worldwide. By providing guidelines and principles for ethical behavior in engineering, the WFEO aims to ensure the safety, well-being, and integrity of both professionals and the public they serve.

  Rate this question:

 • 39. 

  Aşağıdakilerden hangisi mühendislik etiği dersinin verilmesindeki amaçlardan değildir?

  • A.

   Öğrencilerin etik konulardaki hayal gücünü uyarmak.

  • B.

   Öğrencilerin etik konularını tanımalarına ve ayırt etmelerine yardımcı olmak.

  • C.

   Öğrencilerin etik konularda çözümleyici beceriler geliştirmesini desteklemek.

  • D.

   Öğrencilerde sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak.

  • E.

   Öğrencilerde gerektiğinde kendi menfaatlerine uygun hareket etmesini sağlamak.

  Correct Answer
  E. Öğrencilerde gerektiğinde kendi menfaatlerine uygun hareket etmesini sağlamak.
  Explanation
  The purpose of engineering ethics courses is to stimulate students' imagination in ethical issues, help them recognize and differentiate ethical topics, support the development of analytical skills in ethical matters, and contribute to the development of a sense of responsibility in students. However, it is not a goal of these courses to ensure that students act in their own best interest when necessary.

  Rate this question:

 • 40. 

  Ülkemizde üniversitelerde ilk olarak hangi tarihte “mühendisliği etiği” adı altında ders verilmeye başlanmıştır?

  • A.

   1993-94

  • B.

   1994-95

  • C.

   1995-96

  • D.

   1996-97

  • E.

   1997-98

  Correct Answer
  C. 1995-96
 • 41. 

  Yasal veya ahlâki olarak hak edilmemiş bir ayrıcalık, öncelik veya kolaylığı güven altına almak için gönüllü olarak verilen her türlü mal, para veya hizmete ne denir?

  • A.

   Rüşvet

  • B.

   İcra

  • C.

   Haraç

  • D.

   Borç

  • E.

   Kredi

  Correct Answer
  A. Rüşvet
  Explanation
  The correct answer is "Rüşvet". Rüşvet refers to the act of willingly giving any kind of goods, money, or services as an unearned privilege, preference, or convenience to secure trust, which is illegal and unethical. This explanation clarifies the meaning of rüşvet and its association with the given question.

  Rate this question:

 • 42. 

  Yasal veya ahlâki olarak hak edilmiş olanı güven altına almak için gönülsüz olarak verilen her türlü mal, para veya hizmete ne denir?

  • A.

   İcra

  • B.

   Rüşvet

  • C.

   Borç

  • D.

   Haraç

  • E.

   Emanet

  Correct Answer
  D. Haraç
  Explanation
  Haraç is the term used to describe the act of extorting money or goods from someone through coercion or intimidation. It refers to the practice of forcibly taking something that is rightfully earned or deserved from someone, often through illegal means. In this context, the question is asking for the term that describes the act of placing under trust any kind of property, money, or service that has been legally or morally earned or deserved. Haraç fits this description as it involves taking something that is rightfully earned and placing it under the control of the extortionist.

  Rate this question:

 • 43. 

  Örneğin bir yöneticinin, kurumu için yapılan ihalelerde veya işe alımlarda akrabalarına/dostlarına öncelik vermesine ne denir?        

  • A.

   Popülizm

  • B.

   Düalizm

  • C.

   Paradigma

  • D.

   Septisizm

  • E.

   Nepotizm

  Correct Answer
  E. Nepotizm
  Explanation
  Nepotizm is the term used to describe the practice of a manager giving priority to their relatives or friends in tenders or job recruitments within an organization. This practice is considered unethical as it promotes favoritism and undermines meritocracy.

  Rate this question:

 • 44. 

  "Öyle hareket et ki, senin hareketlerinin yasası, aynı zamanda başka insanların hareketleri için de bir ilke ve yasa olsun” sözü kime aittir?

  • A.

   Ricoeur

  • B.

   MacIntyre

  • C.

   Konfüçyus

  • D.

   Nietzsche

  • E.

   Immanuel Kant

  Correct Answer
  E. Immanuel Kant
  Explanation
  The quote "Öyle hareket et ki, senin hareketlerinin yasası, aynı zamanda başka insanların hareketleri için de bir ilke ve yasa olsun" is attributed to Immanuel Kant. This quote reflects Kant's ethical philosophy, specifically his concept of the categorical imperative. Kant argues that individuals should act in a way that their actions can be universalized as a moral law for all humanity. In other words, one should act in a way that their actions can serve as a principle or rule for others to follow as well.

  Rate this question:

 • 45. 

  Aşağıdakilerden hangisi etik olarak bir mühendisten beklenen davranış değildir?

  • A.

   Rüşveti tüm şekilleriyle reddetmek

  • B.

   Çıkar çatışmalarından mümkün olduğunca uzak durmak

  • C.

   Teknolojinin daha iyi anlaşılması, yerinde uygulanması için çalışmak

  • D.

   Meslektaş ve iş arkadaşlarına yardımcı olmak

  • E.

   Grev ve yürüyüşlerde en önde bulunmak

  Correct Answer
  E. Grev ve yürüyüşlerde en önde bulunmak
 • 46. 

  «Mühendislik öğrencilerine niçin etik dersi verilmelidir?» sorusuna en uygun cevaplardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

  • A.

   Etik dersi öğrencileri profesyonel çalışma hayatına hazırlar.

  • B.

   Profesyonel sorumluluklarınızın doğasını anlamanıza yardımcı olur.

  • C.

   Sorumluluk, zorunluluk konularının farkındalığının sağlanması amaçlanır.

  • D.

   Değişimin güçlüklerinin anlaşılmasının sağlanması amaçlanır.

  • E.

   Öğrencinin bilgi ve becerisini geliştirmek amaçlanır.

  Correct Answer
  E. Öğrencinin bilgi ve becerisini geliştirmek amaçlanır.
  Explanation
  The correct answer is "Öğrencinin bilgi ve becerisini geliştirmek amaçlanır." This answer is not suitable because it does not provide a reason for why engineering students should be given an ethics course. The other options mention preparing students for professional work, understanding the nature of professional responsibilities, raising awareness of responsibility and obligation, and understanding the difficulties of change. These options all provide valid justifications for why an ethics course is necessary for engineering students, but the option "Öğrencinin bilgi ve becerisini geliştirmek amaçlanır" does not address the question.

  Rate this question:

 • 47. 

  Aşağıdakilerden hangisi bir mühendiste olması gereken özelliklerden değildir?

  • A.

   Sorumluluk sahibidir.

  • B.

   Etik değerlere saygılıdır.

  • C.

   Teknoloji ve bilimi kullanan kişidir.

  • D.

   Yaptığı işlerde ek gelir gözeten kişidir.

  • E.

   Müşterinin taleplerini karşılayabilen kişidir.

  Correct Answer
  D. Yaptığı işlerde ek gelir gözeten kişidir.
  Explanation
  The correct answer is "Yaptığı işlerde ek gelir gözeten kişidir." This is because being someone who prioritizes additional income in their work is not a characteristic that is necessary for an engineer. The other options - being responsible, respectful of ethical values, using technology and science, and being able to meet customer demands - are all important qualities for an engineer to possess.

  Rate this question:

 • 48. 

  Aşağıdakilerden hangisi bir mühendisin özelliklerinden değildir?

  • A.

   Toplumun güvenlik, sağlık ve refahını ikinci planda tutar.

  • B.

   Topluma ancak nesnel ve doğru açıklamada bulunabilir

  • C.

   İşveren ve müşterileri için güvenilir kişidir ve onların sırlarını saklar.

  • D.

   Sadece kendi bilgi ve beceri alanlarında hizmet verir.

  • E.

   Görevlerini kimseyi aldatmadan sürdürür.

  Correct Answer
  A. Toplumun güvenlik, sağlık ve refahını ikinci planda tutar.
  Explanation
  The correct answer is "Toplumun güvenlik, sağlık ve refahını ikinci planda tutar." This statement suggests that an engineer does not prioritize the safety, health, and well-being of society. However, this goes against the ethical responsibilities of an engineer, as they are expected to prioritize the safety and well-being of the public in their work.

  Rate this question:

 • 49. 

  Aşağıdakilerden hangisi mühendislik etiği ilkelerinden biri değildir?

  • A.

   Mühendisler, görevlerini yaparken, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde tutacaklardır.

  • B.

   Mühendisler, sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidirler.

  • C.

   Mühendisler, yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlayacaklardır.

  • D.

   Mühendisler, mesleki doğruluğunu, onurunu ve değerini yüceltmek ve geliştirmek için çalışacaklardır.

  • E.

   Mühendisler, görevlerini yaparken her türlü maddi gelirden faydalanacaklardır.

  Correct Answer
  E. Mühendisler, görevlerini yaparken her türlü maddi gelirden faydalanacaklardır.
  Explanation
  The correct answer is "Mühendisler, görevlerini yaparken her türlü maddi gelirden faydalanacaklardır." This statement contradicts the principles of engineering ethics, as engineers are expected to prioritize the safety, health, and welfare of society over any financial gain. They should not engage in any activities that may compromise their professional integrity or exploit their position for personal financial benefit.

  Rate this question:

 • 50. 

  I. Mühendislikte etik eğitimi; herkes tarafından kabul edilebilir davranış yeteneği kazandırır. II. Mühendislikte etik eğitimi; profesyonel yargı yeteneğini geliştirir. III. Mühendislikte etik eğitimi; farklı fikirlerle karşılaştırmalı olarak iyinin ve doğrunun bulunmasını hedefler. Yukarıdakileri bilgilerden hangileri doğrudur?

  • A.

   Yalnız I

  • B.

   Yalnız II

  • C.

   I ve II

  • D.

   II ve III

  • E.

   I, II ve III

  Correct Answer
  E. I, II ve III
  Explanation
  The correct answer is I, II ve III. The given statements correctly represent the benefits of ethics education in engineering. Statement I states that ethics education provides the ability to acquire acceptable behavior, which is true. Statement II mentions that ethics education enhances professional judgment, which is also correct. Statement III states that ethics education aims to find the good and the right through comparative analysis of different ideas, which is another valid point. Therefore, all three statements are true.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • May 24, 2018
  Quiz Created by
  Catherine Halcomb
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.