Etik 1-2.Öğr. Sunum Soruları Karma

68 Questions | Total Attempts: 2126

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Etik 1-2.Öğr. Sunum Soruları Karma

.


Questions and Answers
 • 1. 
  İnsanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan değerleri, ahlaki bakımdan iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefe dalı nedir ?
  • A. 

   Hukuk Felsefesi

  • B. 

   Etik

  • C. 

   Din Felsefesi

  • D. 

   Toplum Felsefesi

  • E. 

   Yaşam Felsefesi

 • 2. 
  Aşağıdakilerden hangisi temel etik modeli değildir?
  • A. 

   Tutarlılık

  • B. 

   Sonuçlar

  • C. 

   Güvenilirlik

  • D. 

   Önemseme

  • E. 

   Benimseme

 • 3. 
  Aşağıdakilerden hangisi etiğe uygun değildir?
  • A. 

   Ürünleri standartlara göre üretmek

  • B. 

   Toplumun güvenliği , sağlığı ve refahı için çalışmak

  • C. 

   Rüşvet almak

  • D. 

   Sadece kendi uzmanlık alanında hizmet vermek

  • E. 

   İşini gerektiği gibi yerine getirmek

 • 4. 
  Etik kelimesinin kökeni nedir?
  • A. 

   Ethos

  • B. 

   Mores

  • C. 

   Moralis

  • D. 

   Ethe

  • E. 

   Eth

 • 5. 
  “Ethos” kelimesi temelde ifade ettiği anlam nedir?
  • A. 

   Bir grubun, bir topluluğun yaşama biçimini

  • B. 

   Mutlu bir yaşamı

  • C. 

   Bir insanın, bir kişinin karakterini, huyunu ifade etmektedir.

  • D. 

   Birbirine alışmış, birbirini tanıyan, akraba hısım olma

  • E. 

   Sağlıklı bir yaşam

 • 6. 
  1. Öğretim Elemanları
  2. Öğrenciler
  3. İdari Personel
  4. Üniversite Temsilcisi
   Yukarıdakilerden hangisi ve hangileri akademik etik kapsamındadır?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   I ve II

  • C. 

   I,III ve IV

  • D. 

   I,II ve III

  • E. 

   I,II,III ve IV

 • 7. 
  Aşağıdakilerden Öğretim görevlisinin öğrencilere karşı davranışlarından hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Tüm öğrencilere eşit ve saygıyla davranmalıdırlar.

  • B. 

   Öğrencilerle kendileri arasında serbest fikir alışverişini teşvik etmelidirler.

  • C. 

   Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirirken adil ve dengeli olmak için bilinçli olarak çaba göstermelidirler.

  • D. 

   Öğrenciler için referans verirken dürüst ve tarafsız olmalıdırlar.

  • E. 

   Öğrencileri veya onlarla olan mesleki ilişkilerini şahsi kazançları veya çıkarları için kullanabilirler.

 • 8. 
  Öğrencilerden için hangisi akademik etiğe aykırı davranışlardan değildir?
  • A. 

   Bilgi veya yeterlik ölçme etkinliklerinde kopya çekmek veya vermek.

  • B. 

   Başkası yerine sınava girmek veya kendi yerine başkasını sınava sokmak.

  • C. 

   Ödev, proje, rapor gibi her türlü çalışmada aşırma, uydurma, sahte veya saptırma bilgiler kullanmamak

  • D. 

   Diğer öğrencilerin akademik etiğe aykırı davranmalarına kasıtlı olarak veya bilerek yardımcı olmak.

  • E. 

   Bireysel olarak hazırlanması gereken bir çalışmayı başkalarına hazırlatmak veya başkası için hazırlamak.

 • 9. 
  İdari personel için hangi davranış etik değildir?
  • A. 

   Üniversitenin olanaklarını kendi şahsi çıkarları ve kazançları için kullanabilirler.

  • B. 

   Tüm öğretim elemanlarına eşit ve saygıyla davranmalıdırlar.

  • C. 

   Hiçbir şekilde ve koşulda öğretim elemanlarına, öğrencilere ve diğer idari personele karşı tehdit edici davranışta bulunamaz sözler söyleyemez.

  • D. 

   Hizmet verdikleri bireylerden, rüşvet veya haraç görüntüsünü verebilecek ikram ya da hediyeleri doğrudan ya da dolaylı olarak talep veya kabul edemezler.

  • E. 

   Tüm öğrencilere karşı saygılı ve adil davranmalı, onlara hoşgörü ve sevecenlik ile yaklaşmalıdırlar.

 • 10. 
  Öğrenci temsilcileri için hangi davranış etiğe aykırı değildir?
  • A. 

   Üniversite Kaynaklarının/Olanaklarının Kullanımı

  • B. 

   Hediye kabul etmemek

  • C. 

   Kurallara Uymama

  • D. 

   Mahremiyeti Olan Bilgilerin Açıklanması

  • E. 

   Üniversite ile Rekabet

 • 11. 
  Aşağıdakilerden hangisi Dünya Mühendisler Birliği'nin 5 Ekim 1977'de yapılan toplantısında mühendislik etiğini açıkladığı maddeler arasında yer almaz.
  • A. 

   Dürüst olmak

  • B. 

   Sadakatli hizmet

  • C. 

   Onurunu korumak

  • D. 

   Tarafsız olmak

  • E. 

   Bilgi çalmak

 • 12. 
  Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Mühendisler ,toplumun güvenliğini sağlığını ve refahını en önde tutmalıdır.

  • B. 

   Mühendisler ,yaşamın kalitesini artırmak için çevreyi iyileştirmemelidirler.

  • C. 

   Mühendisler, sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidir.

  • D. 

   Mühendisler ,resmi belgeleri yaymaya ve mühendislik başarılarının yanlış anlaşılmasını önlemeye gayret etmelidir.

  • E. 

   Mühendisler, tüm mesleki raporlarda, beyanatlarda veya şahitliklerde tamamen objektif ve gerçekçi olacaklardır

 • 13. 
  Aşağıdakilerden hangisi mühendis için etik bir davranış değildir?
  • A. 

   Mühendisler yaptıkları anlaşma şartları içinde de belirtiliyorsa proje sonunda ödül olarak ek ücret ya da hediye kabul edebilir.

  • B. 

   Mühendis projenin başarısız olacağını düşünüyorsa işverene bilgi vermelidir.

  • C. 

   Mühendis bir resmi kurum üyesi ise kendisi tarafından sağlanan hizmetlere, karşı fikirdeki açıklamalara katılabilir.

  • D. 

   Mühendisler, yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlayacaklardır

  • E. 

   Mühendisler, sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidirler

 • 14. 
  Mühendislik öğrencilerine verilen  etik dersi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri  yanlıştır ?
  • A. 

   Öğrencilerin farklı fikirlerle karşılaştırmalı olarak iyi ve doğruyu bulmalarını hedeflemez.

  • B. 

   Karar verme aşamasında etik elemanların ayrıt edilmesini sağlar.

  • C. 

   Öğrencileri profesyonel çalışma hayatına hazırlar.

  • D. 

   Profesyonel yargı ve kritik düşünme yeteneklerinin gelişmesi hedeflemiştir.

  • E. 

   Herkes tarafından kabul edilebilir davranış yeteneği, iletişim, sorgulama ve doğru karar verme yeteneği kazandırmayı hedefler.

 • 15. 
  Mühendislerin etik davranışları ile  ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?
  • A. 

   Mühendisler, mühendislik çalışmaları için diğer elemanlara gereken güveni verecekler ve gereken ilgiyi göstereceklerdir.

  • B. 

   Mühendisler, mühendislik bilgilerinin yayılmasına gayret edecekler, gerçek olmayan abartılmış veya haksız durumları içeren mühendislik etkinliklerine katılmayacaklardır.

  • C. 

   Mühendisler, yanlarında çalışan elemanlarının daha da eğitilmesi için çalışacaklardır.

  • D. 

   Mühendisler yanlarında çalışan elemanlardan her türlü bilgiyi mevkimi elimden alacak düşüncesiyle saklayabilir.

  • E. 

   Mühendisler, yanlarında çalışan elamanları mesleki yazılar yazmak ve teknik toplantılara katılmak konusunda destekleyeceklerdir.

 • 16. 
  Meslek etiği aşağıdakilerden hangisinin etik anlayışından etkilenmez?
  • A. 

   Kişinin

  • B. 

   İşletmenin

  • C. 

   Kurumun

  • D. 

   Toplumun

  • E. 

   Arkadaş çevresinin

 • 17. 
  Aşağıdakilerden hangisi meslek etiği standartlarının düşmesini sağlayan faktörlerden değildir?
  • A. 

   Gelir dağılımlarının bozulması

  • B. 

   Vergi vermeden ekonomik faaliyette bulunmak

  • C. 

   Gerekli meslek etiği eğitiminin verilmesi

  • D. 

   Kamu kaynaklarının doğru kullanılması

  • E. 

   Kar amaçlı rekabete sınır tanımaz bir güç kazandırılması

 • 18. 
  Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranış olarak sınıflandırılabilir?
  • A. 

   İş ilişkilerinde politika

  • B. 

   Doğruluk

  • C. 

   Tarafsızlık

  • D. 

   Yasalara uyma

  • E. 

   Mesleki sorumluluk

 • 19. 
  Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerinden değildir?
  • A. 

   Yasallık

  • B. 

   Yetersizlik

  • C. 

   Mesleğe bağlılık

  • D. 

   Güvenirlik

  • E. 

   Dürüstlük

 • 20. 
  Aşağıdakilerden hangisi mesleki etiğin ortaya çıkması için sebeplerden biri değildir?
  • A. 

   Mesleki olgunluk oluşturmak

  • B. 

   Bireylere mesleki kimlik kazadırmak

  • C. 

   İş hayatında yol gösterici olmak

  • D. 

   Mesleki saygınlığı elde etmek

  • E. 

   Kabul edilebilir davranışları belirlemek

 • 21. 
  Aşağıdakilerden hangisi  etik eğitiminin verilmesiyle oluşan niteliklerden değildir?
  • A. 

   Kişinin eleştirel düşünce yapısını geliştirir.

  • B. 

   Kişinin araştırmacı yapısını geliştirir.

  • C. 

   Kişinin sorgulayıcı yapısını geliştirir.

  • D. 

   Kişinin özerk bir kimlik kazanmasını sağlar.

  • E. 

   Kişinin insanlara olan güvenini kaybetmesine neden olur.

 • 22. 
  Etik eğitiminin ana ekseni hangi doğrultuda olmalı?
  • A. 

   Özgürleştirici

  • B. 

   Kısıtlayıcı

  • C. 

   Bencil olma

  • D. 

   Aç gözlülük

  • E. 

   Kararlarını etki altında verme

 • 23. 
  Aşağıdakilerden hangisi  etik problemlerin anlaşılmasında rol oynayan başlıca hususlardan biridir?
  • A. 

   Olumsuzluklara dayanan hususlar

  • B. 

   Ahlaki hususlar

  • C. 

   Kişisel hususlar

  • D. 

   Bütünsel hususlar

  • E. 

   Toplumsal hususlar

 • 24. 
  Yasal veya ahlâki olarak hak edilmemiş bir ayrıcalık, öncelik veya kolaylığı güven altına almak için gönüllü olarak verilen her türlü mal, para veya hizmettir.  Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
  • A. 

   Haraç

  • B. 

   Torpil

  • C. 

   Rüşvet

  • D. 

   Hırsızlık

  • E. 

   Kaçakçılık

 • 25. 
  Hasan, orta ölçekli bir inşaat firmasında proje sorumlusu inşaat mühendis olarak çalışmaktadır. Tamir atölyesi yapımı ile ilgili bir iş alırlar. Hasan patronuna, aldıkları iş ile ilgili olarak inşaatın yapılacağı zemin deneyleri kullanılarak yaptığı hesaplarda, temel ve yapı çerçevesi ile ilgili olarak 500 000 TL lik bir maliyet çıkartır. Patronu ise “ne pahasına olursa olsun” bu rakamı     450 000 TL’ye indirmesini ister. Hasan için,  etik açıdan hangi davranış doğru davranıştır?
  • A. 

   Zemin analizlerini ve bina özelliklerini istenilen maliyete indirecek şekilde ayarlayabilir.

  • B. 

   Patronunu, yerel makamlara, kendisini doğru olmayan yola zorladığı için şikayet edebilir.

  • C. 

   Patronuna bu işi yapamayacağını söyleyebilir ve işi bırakabilir.

  • D. 

   Konuyla ilgili bencil bir arkadaşına görüş sorabilir.

  • E. 

   Yapı çerçevesi dizaynını, güvenlik şartlarını sağlamak koşulu ile, malzeme maliyetlerini aşağıya çekecek şekilde yeniden tasarlayabilir.

 • 26. 
  Yasal veya ahlâki olarak hak edilmiş olanı güven altına almak için gönülsüz olarak verilen her türlü mal, para veya hizmete ne denir?
  • A. 

   İcra

  • B. 

   Rüşvet

  • C. 

   Borç

  • D. 

   Haraç

  • E. 

   Emanet

 • 27. 
  Etik eğitiminin bireylerde genel olarak aşağıdaki amacın gerçekleşmesini sağlar?
  • A. 

   Bireylerin kişisel, örgütsel ve başkalarına ait değerleri görmezden gelmesini

  • B. 

   Bireyler arasındaki görüş ve anlayış farklılıklarına karşı hoşgörü geliştirir, çıkar çatışmaları, örgütsel normlar, etik ilkeler ve standartlar hakkında bilgilendirir.

  • C. 

   Etik eğitimi insanların davranışlarından ortaya çıkacak sonuçları önemsememeyi amaçlar

  • D. 

   Kişisel sorumluluğun ve ahlaki yükümlülüğün gereksiz olduğunu amaçlar.

  • E. 

   Etik eğitimi insanların özgürlüğünü kısıtlar.

 • 28. 
  Aşağıdakilerden hangisi Yüksek öğretimde bilimsel temelli bir etik eğitiminin amaçları arasında değildir?
  • A. 

   Bilgi

  • B. 

   Sorun bilinci

  • C. 

   Karar verebilme yeteneği

  • D. 

   Toplumsal deneyim

  • E. 

   Savunduğu düşünceyi özgürce ortaya koyamamak

 • 29. 
  Yıllık çevre mühendisi olan Efe’nin çalıştığı firma üretim yaparken çevreye zararlı gaz salınımı yapmakta ve buna göz yummaktadır. Firma Efe’den bu durumun üstünü örtmek  istemektedir. Bu durumda Efe’nin bulunması gereken tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Efe bu konu hakkında etüt araştırması yapmalı en uygun ve en ucuz yolla bu gazları geri dönüşüme kazandırıp müdürüne bunu nasıl karlı bir hale getirilebileceğini anlatmalıdır.

  • B. 

   Bu durumun üzerini örterek işine devam etmelidir.

  • C. 

   Bu durumun üzerini örterek işine devam etmeli ve bunun için prim istemelidir.

  • D. 

   İşinden istifa etmelidir.

  • E. 

   -

 • 30. 
  B firmasında kalite kontrol departmanında çalışan teoman  A firması için üretilen malzemelerin kontrolünde bir hata fark etmiştir. B firmasının müdürü Teoman’a bu konunun gizli kalmasını söylemiş ve korkutmuştur. Bu durumda Teoman’ın bulunması gereken tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Teoman bu durumu A firmasının sahiplerine bildirmelidir.

  • B. 

   Bu durumdan kimseye bahsetmeyerek işine devam etmelidir.

  • C. 

   Bu durumdan kimseye bahsetmeyerek patronundan prim talep etmelidir.

  • D. 

   Malzemelerdeki sıkıntıyı analiz eder en uygun ve ucuz yolla düzeltilmesinin yolunu arar ve patronunu iknaya uğraşır.

 • 31. 
  Mühendis Cengiz iş güvenliği müfettişi olarak gittiği fabrikada çok fazla güvenlik açığı bulmuştur. Fabrika Müdürü Cengiz’in akrabasıdır. Müdür Cengiz’den uygun bir rapor hazırlamasını istemekte ve karşılığında da kendisini memnun edeceğini söylemektedir. Bu durumda Cengiz’in bulunması gereken tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Cengiz akrabasına bunu yapamayacağını söylemelidir.

  • B. 

   Cengiz istenilen raporu hazırlamalıdır.

  • C. 

   Cengiz istenilen raporu hazırlamalı ve memnuniyetinin arttırılmasını istemelidir.

  • D. 

   Böyle bir durumun maddi ve manevi zararlara yol açabileceğini hatta akrabasına yüksek tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini anlatmalı ikna yoluna gitmelidir.

 • 32. 
  Yazılım mühendisi olan Çetin cep telefonu üreten bir firmada çalışmaktadır. Firma ortaklarının konuşmalarını kayıt altına alınmasını istemektedir. Çetin’den bunun için yazılım üretmesi istenmektedir. Bu durumda Çetin’in bulunması gereken tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Çetin işten istifa anlatmalıdır

  • B. 

   Çetin istenilen yazılımı yapmalıdır.

  • C. 

   Çetin istenilen yazılımı yapmalıdır.

  • D. 

   Böyle bir durumun maddi ve manevi zararlara yol açabileceğini hatta yüksek tazminatlar ödemek zorunda kalabileceğini anlatmalı ikna yoluna gitmelidir.

 • 33. 
  Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranış olarak sınıflandırılabilir?
  • A. 

   Doğruluk

  • B. 

   Tarafsızlık

  • C. 

   Mesleki sorumluluk

  • D. 

   Yasalara uyum

  • E. 

   İş ilişkilerinde politika

 • 34. 
  Aşağıdakilerden hangisi bir meslek sahibinde bulunması gereken özelliktir?
  • A. 

   Mesleki yetersizlik

  • B. 

   Kendini beğenmişlik

  • C. 

   Yaptıkları doğrular karşısında saygınlık beklentisi

  • D. 

   Hukuk kurallarını çiğneme

  • E. 

   Ürün sorumluluğunu dikkate alma

 • 35. 
  Bir davranışın etik sınırlar içerisinde değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   Doğru-yanlış davranışları belirlemek

  • B. 

   Doğru davranışları yazılı hale getirmek

  • C. 

   Yanlış davranışları yazılı hale getirmek

  • D. 

   Doğru-yanlış davranışları tespit edip uygulamak

  • E. 

   Doğru-yanlış davranışları belirlemek, yazılı hale getirmek ve uygulamak

 • 36. 
  Aşağıdakilerden hangisi bir profesyonelin etik davranışı olarak değerlendirilemez?
  • A. 

   Makine ve teçhizatı doğru kullanmak

  • B. 

   Çalışanlarına saygı göstermek

  • C. 

   Yetkinlik sahibi olmamak

  • D. 

   Üretilen ürünü ucuza mal etmek

  • E. 

   Müşteri haklarını korumak

 • 37. 
  Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilke değildir?
  • A. 

   Yetersizlik

  • B. 

   Yasallık

  • C. 

   Mesleğe bağlılık

  • D. 

   Güvenilirlik

  • E. 

   Dürüstlük

 • 38. 
  Dünya Mühendisler Birliği mühendislik etiğinin kavramlarını hangi yılda açıklamıştır ?
  • A. 

   1969

  • B. 

   1971

  • C. 

   1977

  • D. 

   1987

  • E. 

   1993

 • 39. 
  Aşağıdakilerden hangisi mühendislik etiği dersinin verilmesindeki amaçlardan değildir?
  • A. 

   Öğrencilerin etik konulardaki hayal gücünü uyarmak.

  • B. 

   Öğrencilerin etik konularını tanımalarına ve ayırt etmelerine yardımcı olmak.

  • C. 

   Öğrencilerin etik konularda çözümleyici beceriler geliştirmesini desteklemek.

  • D. 

   Öğrencilerde sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak.

  • E. 

   Öğrencilerde gerektiğinde kendi menfaatlerine uygun hareket etmesini sağlamak.

 • 40. 
  Ülkemizde üniversitelerde ilk olarak hangi tarihte “mühendisliği etiği” adı altında ders verilmeye başlanmıştır?
  • A. 

   1993-94

  • B. 

   1994-95

  • C. 

   1995-96

  • D. 

   1996-97

  • E. 

   1997-98

 • 41. 
  Yasal veya ahlâki olarak hak edilmemiş bir ayrıcalık, öncelik veya kolaylığı güven altına almak için gönüllü olarak verilen her türlü mal, para veya hizmete ne denir?
  • A. 

   Rüşvet

  • B. 

   İcra

  • C. 

   Haraç

  • D. 

   Borç

  • E. 

   Kredi

 • 42. 
  Yasal veya ahlâki olarak hak edilmiş olanı güven altına almak için gönülsüz olarak verilen her türlü mal, para veya hizmete ne denir?
  • A. 

   İcra

  • B. 

   Rüşvet

  • C. 

   Borç

  • D. 

   Haraç

  • E. 

   Emanet

 • 43. 
  Örneğin bir yöneticinin, kurumu için yapılan ihalelerde veya işe alımlarda akrabalarına/dostlarına öncelik vermesine ne denir?        
  • A. 

   Popülizm

  • B. 

   Düalizm

  • C. 

   Paradigma

  • D. 

   Septisizm

  • E. 

   Nepotizm

 • 44. 
  "Öyle hareket et ki, senin hareketlerinin yasası, aynı zamanda başka insanların hareketleri için de bir ilke ve yasa olsun” sözü kime aittir?
  • A. 

   Ricoeur

  • B. 

   MacIntyre

  • C. 

   Konfüçyus

  • D. 

   Nietzsche

  • E. 

   Immanuel Kant

 • 45. 
  Aşağıdakilerden hangisi etik olarak bir mühendisten beklenen davranış değildir?
  • A. 

   Rüşveti tüm şekilleriyle reddetmek

  • B. 

   Çıkar çatışmalarından mümkün olduğunca uzak durmak

  • C. 

   Teknolojinin daha iyi anlaşılması, yerinde uygulanması için çalışmak

  • D. 

   Meslektaş ve iş arkadaşlarına yardımcı olmak

  • E. 

   Grev ve yürüyüşlerde en önde bulunmak

 • 46. 
  «Mühendislik öğrencilerine niçin etik dersi verilmelidir?» sorusuna en uygun cevaplardan biri aşağıdakilerden hangisi değildir?
  • A. 

   Etik dersi öğrencileri profesyonel çalışma hayatına hazırlar.

  • B. 

   Profesyonel sorumluluklarınızın doğasını anlamanıza yardımcı olur.

  • C. 

   Sorumluluk, zorunluluk konularının farkındalığının sağlanması amaçlanır.

  • D. 

   Değişimin güçlüklerinin anlaşılmasının sağlanması amaçlanır.

  • E. 

   Öğrencinin bilgi ve becerisini geliştirmek amaçlanır.

 • 47. 
  Aşağıdakilerden hangisi bir mühendiste olması gereken özelliklerden değildir?
  • A. 

   Sorumluluk sahibidir.

  • B. 

   Etik değerlere saygılıdır.

  • C. 

   Teknoloji ve bilimi kullanan kişidir.

  • D. 

   Yaptığı işlerde ek gelir gözeten kişidir.

  • E. 

   Müşterinin taleplerini karşılayabilen kişidir.

 • 48. 
  Aşağıdakilerden hangisi bir mühendisin özelliklerinden değildir?
  • A. 

   Toplumun güvenlik, sağlık ve refahını ikinci planda tutar.

  • B. 

   Topluma ancak nesnel ve doğru açıklamada bulunabilir

  • C. 

   İşveren ve müşterileri için güvenilir kişidir ve onların sırlarını saklar.

  • D. 

   Sadece kendi bilgi ve beceri alanlarında hizmet verir.

  • E. 

   Görevlerini kimseyi aldatmadan sürdürür.

 • 49. 
  Aşağıdakilerden hangisi mühendislik etiği ilkelerinden biri değildir?
  • A. 

   Mühendisler, görevlerini yaparken, toplumun güvenliğini, sağlığını ve refahını en önde tutacaklardır.

  • B. 

   Mühendisler, sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidirler.

  • C. 

   Mühendisler, yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlayacaklardır.

  • D. 

   Mühendisler, mesleki doğruluğunu, onurunu ve değerini yüceltmek ve geliştirmek için çalışacaklardır.

  • E. 

   Mühendisler, görevlerini yaparken her türlü maddi gelirden faydalanacaklardır.

 • 50. 
  I. Mühendislikte etik eğitimi; herkes tarafından kabul edilebilir davranış yeteneği kazandırır. II. Mühendislikte etik eğitimi; profesyonel yargı yeteneğini geliştirir. III. Mühendislikte etik eğitimi; farklı fikirlerle karşılaştırmalı olarak iyinin ve doğrunun bulunmasını hedefler. Yukarıdakileri bilgilerden hangileri doğrudur?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   I ve II

  • D. 

   II ve III

  • E. 

   I, II ve III

 • 51. 
  Etik Kurulu üyelerinin görev süresi kaç yıldır?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 52. 
  Aşağıdakilerden hangisi akademisyenlerin öğrenciye karşı sorumluluğu değildir?
  • A. 

   Tüm öğrencilere eşit davranmalıdır.

  • B. 

   Öğrenciler için referans verirken tarafsız olmalıdır.

  • C. 

   Öğrencileri kasıtlı olarak mahcubiyet içinde bırakmaz.

  • D. 

   Öğrencileri bireysel çalışmaya teşvik eder.

  • E. 

   Öğrencilerin çalışmalarının değerlendirmesini zamanında yapar.

 • 53. 
  Aşağıdakilerden hangisi akademik olarak etik olmayan davranış değildir?
  • A. 

   Korsanlık

  • B. 

   İntihal

  • C. 

   Yayın Tekrarı

  • D. 

   Dilimleme

  • E. 

   Atıf Yapma

 • 54. 
  Akademik Etik Kurulunun karar alabilmesi için katılım, üye sayısının kaçta kaçı olmalıdır?
  • A. 

   Yarısı Kadar

  • B. 

   Üçte Biri

  • C. 

   Üçte İkisi

  • D. 

   Beşte Biri

  • E. 

   Üyelerin Hepsi

 • 55. 
  Aşağıdakilerden hangisi akademisyenlerin, akademik sorumlulukları arasında yer almaz?
  • A. 

   Ailesine karşı

  • B. 

   Topluma karşı

  • C. 

   Üniversiteye karşı

  • D. 

   Mesleğine karşı

  • E. 

   Meslektaşlarına karşı

 • 56. 
  Etiğe aykırı davranışlar İncelenmek üzere hangi birime başvurulur?
  • A. 

   Rektörlük

  • B. 

   Etik Kurulu

  • C. 

   Dekanlık

  • D. 

   Öğrenci İşleri

  • E. 

   Bölüm Sekreterine

 • 57. 
  Bir kamu kurumundaki yönetici. Bir trafik kuralını ihlal etmesi nedeniyle yapılan çevirme esnasında görevli memura kendini tanıtarak cezadan kurtuluyor. Yukarıdaki vakada yönetici etik kuralları çerçevesinde nasıl davranmalıydı?
  • A. 

   Aracını hiç durdurmamalıydı

  • B. 

   Araç camından yönetici kimliğini gösterip devam etmeliydi

  • C. 

   Normal prosedüre uymalı, ihlal ettiği kurala uygun cezalandırılmalıydı

  • D. 

   Çevirme yapan polis memurlarına harçlık vermeliydi

  • E. 

   Polis memurlarını azarlamalıydı

 • 58. 
  Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkeleri arasında sayılamaz?
  • A. 

   Yasallık

  • B. 

   Güvenirlik

  • C. 

   Mesleğe bağlılık

  • D. 

   Başarılılık

  • E. 

   Tarafsızlık

 • 59. 
  Bir kamu görevine atamda aynı okuldan ve aynı diploma derecesiyle mezun olan ve yapılan sınavlarda da aynı performansı gösteren iki aday arasında birini tercih edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Yukarıdaki durum aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?
  • A. 

   Etik ikilem

  • B. 

   Kişilik Çatışması

  • C. 

   Adam kayırmacılığı

  • D. 

   Hizmet kayırmacılığı

  • E. 

   Saydamlık ve katılımcılık

 • 60. 
  “Kaymakam Ali Bey, Köye Hizmet Götürme Birliği’nin bütçesinden lojmanının tadilatını yaptırmış ve makam aracı almıştır.”, Yukarıdaki örnek olay etik davranışlardan hangisine uymaz?
  • A. 

   Saygılık ve güven

  • B. 

   Halka hizmet bilinci

  • C. 

   Dürüstlük ve tarafsızlık

  • D. 

   Amaç ve misyona bağlılık

  • E. 

   Hiçbiri

 • 61. 
  Halka hizmet eden bir kamu görevlisi kamu hizmetlerini yerine getirirken aşağıdakilerden hangisini esas almaz?
  • A. 

   Katılımcılığı

  • B. 

   Tarafsızlığı

  • C. 

   Saydamlığı

  • D. 

   Kişisel Yararı

  • E. 

   Hepsi

 • 62. 
  Bir davranışın etik sınırlar içerisinde değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  • A. 

   Doğru-yanlış davranışları belirlemek

  • B. 

   Doğru davranışları yazılı hale getirmek

  • C. 

   Yanlış davranışları yazılı hale getirmek

  • D. 

   Doğru-yanlış davranışları tespit edip uygulamak

  • E. 

   Doğru-yanlış davranışları belirlemek, yazılı hale getirmek ve uygulamak

 • 63. 
  Halkın kendi kendine oluşturduğu hiçbir yazılı metne dayanmayan kanunlara ne ad verilir ?
  • A. 

   Kültür

  • B. 

   Ahlak

  • C. 

   Etik İlkeler

  • D. 

   Saygı

  • E. 

   Yasa

 • 64. 
  Aşağıdakilerden hangisi ahlakla ilgili değildir?
  • A. 

   Yereldir.

  • B. 

   Tekil eylemlere yönelir.

  • C. 

   Ekonomik altyapıya bağlı olarak değişebilir.

  • D. 

   Manevi değerleri kullanır.

  • E. 

   Kollektif eylemlere yönelir.

 • 65. 
  Aşağıdakilerden hangisi doğrudan etik ile ilgili değildir?
  • A. 

   Dürüst olmak

  • B. 

   Sorumluluk sahibi olmak

  • C. 

   Kural ve yasalara saygılı olmak

  • D. 

   Diğer yurttaşların haklarına saygılı olmak

  • E. 

   Büyük işler yapma isteği olan

 • 66. 
  Etik terimi hangi sözcükten türetilmiştir?
  • A. 

   Töre

  • B. 

   Gelenek

  • C. 

   Örf

  • D. 

   Adet

  • E. 

   Kanun

 • 67. 
  “İdeal, insanın düşünebileceği, her şeyi ona göre belirleyeceği ve ölçüp biçeceği şeyin azamisidir.” ideali tanımlayan bu söz kime aittir?
  • A. 

   Nietzche

  • B. 

   Kant

  • C. 

   Zenon

  • D. 

   Aristoteles

  • E. 

   Thales

 • 68. 
  Aşağıdakilerden hangisi “Etik” kavramının tanımlarından değildir?
  • A. 

   Etik, ‘iyi” ve 'doğru' davranışlar için normlar ve standartlar koyar.

  • B. 

   Etik, bir ahlak felsefesidir.

  • C. 

   Etik, yerel bir kavramdır.

  • D. 

   Etik, değişik ahlak ilkelerine ve değerlerine uygun davranışların ne olduğu hakkında görüş birliğidir.

  • E. 

   Etik sadece felsefeciler için değildir.