Etik 1-2.Öğr. Sunum Soruları Karma

68 Questions | Attempts: 10373

SettingsSettingsSettings
Etik 1-2.Öğr. Sunum Soruları Karma - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  İnsanlar arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan değerleri, ahlaki bakımdan iyi ya da kötü, doğru ya da yanlış olanın niteliğini ve temellerini araştıran felsefe dalı nedir ?
  • A. 

   Hukuk Felsefesi

  • B. 

   Etik

  • C. 

   Din Felsefesi

  • D. 

   Toplum Felsefesi

  • E. 

   Yaşam Felsefesi

 • 2. 
  Aşağıdakilerden hangisi temel etik modeli değildir?
  • A. 

   Tutarlılık

  • B. 

   Sonuçlar

  • C. 

   Güvenilirlik

  • D. 

   Önemseme

  • E. 

   Benimseme

 • 3. 
  Aşağıdakilerden hangisi etiğe uygun değildir?
  • A. 

   Ürünleri standartlara göre üretmek

  • B. 

   Toplumun güvenliği , sağlığı ve refahı için çalışmak

  • C. 

   Rüşvet almak

  • D. 

   Sadece kendi uzmanlık alanında hizmet vermek

  • E. 

   İşini gerektiği gibi yerine getirmek

 • 4. 
  Etik kelimesinin kökeni nedir?
  • A. 

   Ethos

  • B. 

   Mores

  • C. 

   Moralis

  • D. 

   Ethe

  • E. 

   Eth

 • 5. 
  “Ethos” kelimesi temelde ifade ettiği anlam nedir?
  • A. 

   Bir grubun, bir topluluğun yaşama biçimini

  • B. 

   Mutlu bir yaşamı

  • C. 

   Bir insanın, bir kişinin karakterini, huyunu ifade etmektedir.

  • D. 

   Birbirine alışmış, birbirini tanıyan, akraba hısım olma

  • E. 

   Sağlıklı bir yaşam

 • 6. 
  1. Öğretim Elemanları
  2. Öğrenciler
  3. İdari Personel
  4. Üniversite Temsilcisi
   Yukarıdakilerden hangisi ve hangileri akademik etik kapsamındadır?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   I ve II

  • C. 

   I,III ve IV

  • D. 

   I,II ve III

  • E. 

   I,II,III ve IV

 • 7. 
  Aşağıdakilerden Öğretim görevlisinin öğrencilere karşı davranışlarından hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Tüm öğrencilere eşit ve saygıyla davranmalıdırlar.

  • B. 

   Öğrencilerle kendileri arasında serbest fikir alışverişini teşvik etmelidirler.

  • C. 

   Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirirken adil ve dengeli olmak için bilinçli olarak çaba göstermelidirler.

  • D. 

   Öğrenciler için referans verirken dürüst ve tarafsız olmalıdırlar.

  • E. 

   Öğrencileri veya onlarla olan mesleki ilişkilerini şahsi kazançları veya çıkarları için kullanabilirler.

 • 8. 
  Öğrencilerden için hangisi akademik etiğe aykırı davranışlardan değildir?
  • A. 

   Bilgi veya yeterlik ölçme etkinliklerinde kopya çekmek veya vermek.

  • B. 

   Başkası yerine sınava girmek veya kendi yerine başkasını sınava sokmak.

  • C. 

   Ödev, proje, rapor gibi her türlü çalışmada aşırma, uydurma, sahte veya saptırma bilgiler kullanmamak

  • D. 

   Diğer öğrencilerin akademik etiğe aykırı davranmalarına kasıtlı olarak veya bilerek yardımcı olmak.

  • E. 

   Bireysel olarak hazırlanması gereken bir çalışmayı başkalarına hazırlatmak veya başkası için hazırlamak.

 • 9. 
  İdari personel için hangi davranış etik değildir?
  • A. 

   Üniversitenin olanaklarını kendi şahsi çıkarları ve kazançları için kullanabilirler.

  • B. 

   Tüm öğretim elemanlarına eşit ve saygıyla davranmalıdırlar.

  • C. 

   Hiçbir şekilde ve koşulda öğretim elemanlarına, öğrencilere ve diğer idari personele karşı tehdit edici davranışta bulunamaz sözler söyleyemez.

  • D. 

   Hizmet verdikleri bireylerden, rüşvet veya haraç görüntüsünü verebilecek ikram ya da hediyeleri doğrudan ya da dolaylı olarak talep veya kabul edemezler.

  • E. 

   Tüm öğrencilere karşı saygılı ve adil davranmalı, onlara hoşgörü ve sevecenlik ile yaklaşmalıdırlar.

 • 10. 
  Öğrenci temsilcileri için hangi davranış etiğe aykırı değildir?
  • A. 

   Üniversite Kaynaklarının/Olanaklarının Kullanımı

  • B. 

   Hediye kabul etmemek

  • C. 

   Kurallara Uymama

  • D. 

   Mahremiyeti Olan Bilgilerin Açıklanması

  • E. 

   Üniversite ile Rekabet

 • 11. 
  Aşağıdakilerden hangisi Dünya Mühendisler Birliği'nin 5 Ekim 1977'de yapılan toplantısında mühendislik etiğini açıkladığı maddeler arasında yer almaz.
  • A. 

   Dürüst olmak

  • B. 

   Sadakatli hizmet

  • C. 

   Onurunu korumak

  • D. 

   Tarafsız olmak

  • E. 

   Bilgi çalmak

 • 12. 
  Aşağıdaki kurallardan hangisi yanlıştır?
  • A. 

   Mühendisler ,toplumun güvenliğini sağlığını ve refahını en önde tutmalıdır.

  • B. 

   Mühendisler ,yaşamın kalitesini artırmak için çevreyi iyileştirmemelidirler.

  • C. 

   Mühendisler, sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidir.

  • D. 

   Mühendisler ,resmi belgeleri yaymaya ve mühendislik başarılarının yanlış anlaşılmasını önlemeye gayret etmelidir.

  • E. 

   Mühendisler, tüm mesleki raporlarda, beyanatlarda veya şahitliklerde tamamen objektif ve gerçekçi olacaklardır

 • 13. 
  Aşağıdakilerden hangisi mühendis için etik bir davranış değildir?
  • A. 

   Mühendisler yaptıkları anlaşma şartları içinde de belirtiliyorsa proje sonunda ödül olarak ek ücret ya da hediye kabul edebilir.

  • B. 

   Mühendis projenin başarısız olacağını düşünüyorsa işverene bilgi vermelidir.

  • C. 

   Mühendis bir resmi kurum üyesi ise kendisi tarafından sağlanan hizmetlere, karşı fikirdeki açıklamalara katılabilir.

  • D. 

   Mühendisler, yalnızca objektif ve gerçek resmi raporlar yayınlayacaklardır

  • E. 

   Mühendisler, sadece kendi uzmanlık alanlarındaki hizmetleri vermelidirler

 • 14. 
  Mühendislik öğrencilerine verilen  etik dersi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri  yanlıştır ?
  • A. 

   Öğrencilerin farklı fikirlerle karşılaştırmalı olarak iyi ve doğruyu bulmalarını hedeflemez.

  • B. 

   Karar verme aşamasında etik elemanların ayrıt edilmesini sağlar.

  • C. 

   Öğrencileri profesyonel çalışma hayatına hazırlar.

  • D. 

   Profesyonel yargı ve kritik düşünme yeteneklerinin gelişmesi hedeflemiştir.

  • E. 

   Herkes tarafından kabul edilebilir davranış yeteneği, iletişim, sorgulama ve doğru karar verme yeteneği kazandırmayı hedefler.

 • 15. 
  Mühendislerin etik davranışları ile  ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?
  • A. 

   Mühendisler, mühendislik çalışmaları için diğer elemanlara gereken güveni verecekler ve gereken ilgiyi göstereceklerdir.

  • B. 

   Mühendisler, mühendislik bilgilerinin yayılmasına gayret edecekler, gerçek olmayan abartılmış veya haksız durumları içeren mühendislik etkinliklerine katılmayacaklardır.

  • C. 

   Mühendisler, yanlarında çalışan elemanlarının daha da eğitilmesi için çalışacaklardır.

  • D. 

   Mühendisler yanlarında çalışan elemanlardan her türlü bilgiyi mevkimi elimden alacak düşüncesiyle saklayabilir.

  • E. 

   Mühendisler, yanlarında çalışan elamanları mesleki yazılar yazmak ve teknik toplantılara katılmak konusunda destekleyeceklerdir.

 • 16. 
  Meslek etiği aşağıdakilerden hangisinin etik anlayışından etkilenmez?
  • A. 

   Kişinin

  • B. 

   İşletmenin

  • C. 

   Kurumun

  • D. 

   Toplumun

  • E. 

   Arkadaş çevresinin

 • 17. 
  Aşağıdakilerden hangisi meslek etiği standartlarının düşmesini sağlayan faktörlerden değildir?
  • A. 

   Gelir dağılımlarının bozulması

  • B. 

   Vergi vermeden ekonomik faaliyette bulunmak

  • C. 

   Gerekli meslek etiği eğitiminin verilmesi

  • D. 

   Kamu kaynaklarının doğru kullanılması

  • E. 

   Kar amaçlı rekabete sınır tanımaz bir güç kazandırılması

 • 18. 
  Aşağıdakilerden hangisi etik dışı davranış olarak sınıflandırılabilir?
  • A. 

   İş ilişkilerinde politika

  • B. 

   Doğruluk

  • C. 

   Tarafsızlık

  • D. 

   Yasalara uyma

  • E. 

   Mesleki sorumluluk

 • 19. 
  Aşağıdakilerden hangisi mesleki etik ilkelerinden değildir?
  • A. 

   Yasallık

  • B. 

   Yetersizlik

  • C. 

   Mesleğe bağlılık

  • D. 

   Güvenirlik

  • E. 

   Dürüstlük

 • 20. 
  Aşağıdakilerden hangisi mesleki etiğin ortaya çıkması için sebeplerden biri değildir?
  • A. 

   Mesleki olgunluk oluşturmak

  • B. 

   Bireylere mesleki kimlik kazadırmak

  • C. 

   İş hayatında yol gösterici olmak

  • D. 

   Mesleki saygınlığı elde etmek

  • E. 

   Kabul edilebilir davranışları belirlemek

 • 21. 
  Aşağıdakilerden hangisi  etik eğitiminin verilmesiyle oluşan niteliklerden değildir?
  • A. 

   Kişinin eleştirel düşünce yapısını geliştirir.

  • B. 

   Kişinin araştırmacı yapısını geliştirir.

  • C. 

   Kişinin sorgulayıcı yapısını geliştirir.

  • D. 

   Kişinin özerk bir kimlik kazanmasını sağlar.

  • E. 

   Kişinin insanlara olan güvenini kaybetmesine neden olur.

 • 22. 
  Etik eğitiminin ana ekseni hangi doğrultuda olmalı?
  • A. 

   Özgürleştirici

  • B. 

   Kısıtlayıcı

  • C. 

   Bencil olma

  • D. 

   Aç gözlülük

  • E. 

   Kararlarını etki altında verme

 • 23. 
  Aşağıdakilerden hangisi  etik problemlerin anlaşılmasında rol oynayan başlıca hususlardan biridir?
  • A. 

   Olumsuzluklara dayanan hususlar

  • B. 

   Ahlaki hususlar

  • C. 

   Kişisel hususlar

  • D. 

   Bütünsel hususlar

  • E. 

   Toplumsal hususlar

 • 24. 
  Yasal veya ahlâki olarak hak edilmemiş bir ayrıcalık, öncelik veya kolaylığı güven altına almak için gönüllü olarak verilen her türlü mal, para veya hizmettir.  Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
  • A. 

   Haraç

  • B. 

   Torpil

  • C. 

   Rüşvet

  • D. 

   Hırsızlık

  • E. 

   Kaçakçılık

 • 25. 
  Hasan, orta ölçekli bir inşaat firmasında proje sorumlusu inşaat mühendis olarak çalışmaktadır. Tamir atölyesi yapımı ile ilgili bir iş alırlar. Hasan patronuna, aldıkları iş ile ilgili olarak inşaatın yapılacağı zemin deneyleri kullanılarak yaptığı hesaplarda, temel ve yapı çerçevesi ile ilgili olarak 500 000 TL lik bir maliyet çıkartır. Patronu ise “ne pahasına olursa olsun” bu rakamı     450 000 TL’ye indirmesini ister. Hasan için,  etik açıdan hangi davranış doğru davranıştır?
  • A. 

   Zemin analizlerini ve bina özelliklerini istenilen maliyete indirecek şekilde ayarlayabilir.

  • B. 

   Patronunu, yerel makamlara, kendisini doğru olmayan yola zorladığı için şikayet edebilir.

  • C. 

   Patronuna bu işi yapamayacağını söyleyebilir ve işi bırakabilir.

  • D. 

   Konuyla ilgili bencil bir arkadaşına görüş sorabilir.

  • E. 

   Yapı çerçevesi dizaynını, güvenlik şartlarını sağlamak koşulu ile, malzeme maliyetlerini aşağıya çekecek şekilde yeniden tasarlayabilir.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.