Ulangan Tengah Semester Basa Sunda Kelas Paeh

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kang Yoga
K
Kang Yoga
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 38,192
Questions: 15 | Attempts: 483

SettingsSettingsSettings
Ulangan Tengah Semester Basa Sunda Kelas Paeh - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Sabab urang bakal matiNyawa dipundut ku GustiNajan raja nyakrawatiTeu bisa nyingkiran patiNurutkeun eusina pupujian di luhur miboga maksud......................                                     

  • A.

   Bisa nyingkiran pati

  • B.

   Maot moal bisa dihalangan

  • C.

   inget kana sakarat

  • D.

   Ngelingan manusa ibadah ka Gusti

  Correct Answer
  B. Maot moal bisa dihalangan
  Explanation
  The given answer, "Maot moal bisa dihalangan," means "Death cannot be prevented." This is supported by the previous lines that talk about how humans cannot escape death and must submit to God's will. The phrase emphasizes the inevitability of death and the importance of remembering this in one's worship and devotion to God.

  Rate this question:

 • 2. 

  Eling-eling dulur kabehIbadah  ulah campolehBeurang peuting ulah welehBisina kaburu paehEling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campoleh.Naon nu dimaksud campoleh teh… 

  • A.

   Kaliwat

  • B.

   Ngedul

  • C.

   Lalawora

  • D.

   Sosoranganan

  Correct Answer
  C. Lalawora
 • 3. 

  Pupujian “Eling-eling  Umat” eusina nuduhkeun… ...................

  • A.

   Umat muslim supaya ngalakonan solat

  • B.

   Ngajak umat neangan elmu

  • C.

   Salawat ka Nabi Muhammad Sa

  • D.

   Kudu solat beurang peuting

  Correct Answer
  A. Umat muslim supaya ngalakonan solat
  Explanation
  The correct answer is "Umat muslim supaya ngalakonan solat." This is because the phrase "Eling-eling Umat" suggests that the purpose of the pupujian is to remind or encourage Muslims to perform their prayers (solat).

  Rate this question:

 • 4. 

  Ya Alloh nu sipat rohmanNi’mat na ngawalatraanSadayana kabageanKa nu kapir ka nu iman Di sawang tina eusina pupujian di luhur, nya eta................

  • A.

   Solawat ka Kangjeng Nabi

  • B.

   Doa- doa

  • C.

   Muji ka Gusti Alloh

  • D.

   pepeling

  Correct Answer
  C. Muji ka Gusti Alloh
  Explanation
  The given passage is written in Indonesian and it appears to be a prayer or a religious text. The passage mentions "Solawat ka Kangjeng Nabi" which translates to "Salutations to the Honorable Prophet" and "muji ka Gusti Alloh" which translates to "praise to God Almighty". Therefore, the correct answer is "muji ka Gusti Alloh" which means "praise to God Almighty".

  Rate this question:

 • 5. 

  Pupujian anu dihaleuangkeun di masjid biasana dilakukeun...................

  • A.

   Samemeh manjing waktu solat

  • B.

   Sabada rengse solat

  • C.

   Sabot nungguan pangajian

  • D.

   Bari ngadagoan nu caramah

  Correct Answer
  A. Samemeh manjing waktu solat
  Explanation
  The correct answer is "Samemeh manjing waktu solat." This means that the pupujian (religious recitation) is usually performed in the mosque before the prayer time.

  Rate this question:

 • 6. 

  Si Kabayan rek maling lahang di luhur tangkal kawung, tuluy ditaekan. Tapi barang nepi ka tengah-tengahna kaperego ku nu bogana. “ Naha Kabayan, lahang uing rék dipaling ku maneh “ ceuk nu bogana. “ Har, ka mana atuh jalan ka langit, nya?” ceuk Si Kabayan.Dongeng di luhur eusina  nyaritakeun jalma biasa, disebut..

  • A.

   Babad

  • B.

   Parabel

  • C.

   Fabel

  • D.

   Sasakala

  Correct Answer
  B. Parabel
  Explanation
  The given passage mentions Si Kabayan being pressed down when he tries to climb a high tree but ends up leaning towards the middle due to his weight. Si Kabayan then asks why he cannot reach the sky. This narrative style of storytelling, where characters and events are used to convey a moral or lesson, is characteristic of a parable. Therefore, the correct answer is "Parabel."

  Rate this question:

 • 7. 

  Di handap ieu aya ngaran tempat anu aya patalina jeung pagawean atawa  patukangan........................

  • A.

   Pajagalan

  • B.

   Parapatan

  • C.

   Pasawahan

  • D.

   Pasirmuncang

  Correct Answer
  A. Pajagalan
  Explanation
  The correct answer is Pajagalan. This is because the sentence mentions a place where there are various activities and work happening. Pajagalan fits this description as it refers to a place where trade and commerce take place, which involves different types of work and activities.

  Rate this question:

 • 8. 

  Harta banda nu ngaleuyaUrang moal bisa mawaNgan  amal nu dibawaBatur urang anu bela  Amanat nu kapanggih dina pupujian di luhur, nya eta..

  • A.

   Kudu loba harta banda

  • B.

   Kudu loba amal

  • C.

   Kudu rea batur

  • D.

   kudu belaka batur

  Correct Answer
  B. Kudu loba amal
  Explanation
  The given correct answer "Kudu loba amal" means "We must have a lot of good deeds" in English. This answer is supported by the previous lines of the passage which state that "We cannot bring any material possessions" and "We must have many good deeds". Therefore, the answer emphasizes the importance of performing good deeds rather than accumulating wealth.

  Rate this question:

 • 9. 

  Gambaran waktu, tempat jeung suasana nu aya dina hiji carita dongeng disebut...................

  • A.

   Jejer

  • B.

   latar

  • C.

   Tokoh

  • D.

   amanat

  Correct Answer
  B. latar
  Explanation
  The correct answer is "latar". In a story or fairy tale, the term "latar" refers to the description of time, place, and atmosphere. It sets the background and context for the events that unfold in the story.

  Rate this question:

 • 10. 

  Jalma nu nepikeun hutbah dina solat jumaahan atawa solat Idul Fitri jeung Idul Adha disebut.....................................

  • A.

   Ajengan

  • B.

   kyai

  • C.

   Santri

  • D.

   hotib

  Correct Answer
  D. hotib
  Explanation
  The correct answer is "hotib." In Indonesian, "hotib" refers to a preacher or someone who delivers a sermon or speech during Friday prayers (solat jumaahan) or on the occasions of Idul Fitri and Idul Adha.

  Rate this question:

 • 11. 

  Dina Sajak  inti tangtungan karangan rékaan anu jadi pameungkeut sagemblengna eusi karangan disebut………….................

  • A.

   Jejer

  • B.

   Suasana

  • C.

   Nada

  • D.

   Rasa

  Correct Answer
  A. Jejer
  Explanation
  The correct answer is "jejer". In the given question, Dina Sajak is mentioned as the main subject and it is stated that she is the main source of the composition. The options provided are "suasana" (atmosphere), "nada" (tone), "rasa" (feeling), and "jejer". Out of these options, "jejer" is the most suitable word to complete the sentence. It implies that Dina Sajak is the main source or backbone of the composition, indicating a sequential or organized structure.

  Rate this question:

 • 12. 

  Dina maca sajak mah……………....……. kudu bedas jeung béntés tapi teu ngandung harti kudu gogorowokan nepi ka ranteng urat beuheung.

  • A.

   Pasang peta

  • B.

   Sora

  • C.

   Wirahma

  • D.

   Nada

  Correct Answer
  B. Sora
 • 13. 

  Asal-usul ngaran patempatan téh dina élmu basa mah disebutna …………

  • A.

   Taksonomi

  • B.

   Toromini

  • C.

   Etimologi

  • D.

   Toponimi

  Correct Answer
  D. Toponimi
  Explanation
  The question is asking for the origin of the name of a place in the field of linguistics. The term for this is "toponimi."

  Rate this question:

 • 14. 

  Carita rékaan (fiksi) anu ngandung hal-hal pamohalan disebut…………..

  • A.

   Carpon

  • B.

   Dongéng

  • C.

   Novel

  • D.

   Biantara

  Correct Answer
  B. Dongéng
  Explanation
  The correct answer is "dongéng." In Indonesian, "dongéng" refers to a type of fictional story that contains moral values or life lessons. It is a traditional form of storytelling that often involves mythical or magical elements. "Carpon" refers to short stories, "novel" refers to a longer fictional narrative, and "biantara" refers to a dialogue or conversation. Therefore, "dongéng" is the most appropriate answer as it specifically mentions the inclusion of moral values.

  Rate this question:

 • 15. 

  Dongéng “NYI BUNGSU RARANG” mangrupa dongéng anu asal ti wewengkon kacamatan…………..

  • A.

   Jatiluhur

  • B.

   Paléred

  • C.

   Campaka

  • D.

   Wanayasa

  Correct Answer
  C. Campaka
  Explanation
  The correct answer is Campaka. The question is asking for the origin of the story "NYI BUNGSU RARANG" and the correct answer is Campaka.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 20, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Mar 11, 2016
  Quiz Created by
  Kang Yoga
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.