Ulangan Tengah Semester Basa Sunda Kelas Paeh

15 Questions | Attempts: 465
Share

SettingsSettingsSettings
Ulangan Tengah Semester Basa Sunda Kelas Paeh - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sabab urang bakal matiNyawa dipundut ku GustiNajan raja nyakrawatiTeu bisa nyingkiran patiNurutkeun eusina pupujian di luhur miboga maksud......................                                     
  • A. 

   Bisa nyingkiran pati

  • B. 

   Maot moal bisa dihalangan

  • C. 

   inget kana sakarat

  • D. 

   Ngelingan manusa ibadah ka Gusti

 • 2. 
  Eling-eling dulur kabehIbadah  ulah campolehBeurang peuting ulah welehBisina kaburu paehEling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campoleh.Naon nu dimaksud campoleh teh… 
  • A. 

   Kaliwat

  • B. 

   Ngedul

  • C. 

   Lalawora

  • D. 

   Sosoranganan

 • 3. 
  Pupujian “Eling-eling  Umat” eusina nuduhkeun… ...................
  • A. 

   Umat muslim supaya ngalakonan solat

  • B. 

   Ngajak umat neangan elmu

  • C. 

   Salawat ka Nabi Muhammad Sa

  • D. 

   Kudu solat beurang peuting

 • 4. 
  Ya Alloh nu sipat rohmanNi’mat na ngawalatraanSadayana kabageanKa nu kapir ka nu iman Di sawang tina eusina pupujian di luhur, nya eta................
  • A. 

   Solawat ka Kangjeng Nabi

  • B. 

   Doa- doa

  • C. 

   Muji ka Gusti Alloh

  • D. 

   pepeling

 • 5. 
  Pupujian anu dihaleuangkeun di masjid biasana dilakukeun...................
  • A. 

   Samemeh manjing waktu solat

  • B. 

   Sabada rengse solat

  • C. 

   Sabot nungguan pangajian

  • D. 

   Bari ngadagoan nu caramah

 • 6. 
  Si Kabayan rek maling lahang di luhur tangkal kawung, tuluy ditaekan. Tapi barang nepi ka tengah-tengahna kaperego ku nu bogana. “ Naha Kabayan, lahang uing rék dipaling ku maneh “ ceuk nu bogana. “ Har, ka mana atuh jalan ka langit, nya?” ceuk Si Kabayan.Dongeng di luhur eusina  nyaritakeun jalma biasa, disebut..
  • A. 

   Babad

  • B. 

   Parabel

  • C. 

   Fabel

  • D. 

   Sasakala

 • 7. 
  Di handap ieu aya ngaran tempat anu aya patalina jeung pagawean atawa  patukangan........................
  • A. 

   Pajagalan

  • B. 

   Parapatan

  • C. 

   Pasawahan

  • D. 

   Pasirmuncang

 • 8. 
  Harta banda nu ngaleuyaUrang moal bisa mawaNgan  amal nu dibawaBatur urang anu bela  Amanat nu kapanggih dina pupujian di luhur, nya eta..
  • A. 

   Kudu loba harta banda

  • B. 

   Kudu loba amal

  • C. 

   Kudu rea batur

  • D. 

   kudu belaka batur

 • 9. 
  Gambaran waktu, tempat jeung suasana nu aya dina hiji carita dongeng disebut...................
  • A. 

   Jejer

  • B. 

   latar

  • C. 

   Tokoh

  • D. 

   amanat

 • 10. 
  Jalma nu nepikeun hutbah dina solat jumaahan atawa solat Idul Fitri jeung Idul Adha disebut.....................................
  • A. 

   Ajengan

  • B. 

   kyai

  • C. 

   Santri

  • D. 

   hotib

 • 11. 
  Dina Sajak  inti tangtungan karangan rékaan anu jadi pameungkeut sagemblengna eusi karangan disebut………….................
  • A. 

   Jejer

  • B. 

   Suasana

  • C. 

   Nada

  • D. 

   Rasa

 • 12. 
  Dina maca sajak mah……………....……. kudu bedas jeung béntés tapi teu ngandung harti kudu gogorowokan nepi ka ranteng urat beuheung.
  • A. 

   Pasang peta

  • B. 

   Sora

  • C. 

   Wirahma

  • D. 

   Nada

 • 13. 
  Asal-usul ngaran patempatan téh dina élmu basa mah disebutna …………
  • A. 

   Taksonomi

  • B. 

   Toromini

  • C. 

   Etimologi

  • D. 

   Toponimi

 • 14. 
  Carita rékaan (fiksi) anu ngandung hal-hal pamohalan disebut…………..
  • A. 

   Carpon

  • B. 

   Dongéng

  • C. 

   Novel

  • D. 

   Biantara

 • 15. 
  Dongéng “NYI BUNGSU RARANG” mangrupa dongéng anu asal ti wewengkon kacamatan…………..
  • A. 

   Jatiluhur

  • B. 

   Paléred

  • C. 

   Campaka

  • D. 

   Wanayasa

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.