Belöningstrappan: Sit And Go

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by OnkelHotte
O
OnkelHotte
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 83
Questions: 15 | Attempts: 83

SettingsSettingsSettings
Belöningstrappan: Sit And Go - Quiz

Detta är quizzen för Sit and Go-delen av Belöningstrappan. När du klarat av quizzen, får du som belöning delta i en utlottning i vårt forum.

Förklaring på färger:
♥ = hjärter
♦ = ruter
♣ = klöver
♠ = spaderLycka till önskar PokerStrategy. Com!


Questions and Answers
 • 1. 

  Du har 8♣ 7♣ och floppen är: K Spade 9♣ 6♣ . Vad är oddsen för att du träffar draget på nästa gata? Artikel: Odds and Outs - Hur ska du spela drag?

  • A. 

   32:17 (~2:1)

  • B. 

   47:15 (~3:1)

  • C. 

   32:15 (~2:1)

  • D. 

   47:17 (~3:1)

  Correct Answer
  C. 32:15 (~2:1)
  Explanation
  The correct answer is 32:15 (~2:1). This means that the odds of hitting the draw on the next street are approximately 2 to 1. In other words, there is a 32% chance of hitting the draw and a 15% chance of not hitting the draw. This can be calculated by dividing the number of outs (cards that will complete the draw) by the number of unseen cards.

  Rate this question:

 • 2. 

  Du har J♥ T♥ och floppen är: K♣ Q♣ 7♦ . Hur många outs har du? Artikel: Odds and Outs - Hur ska du spela drag?

  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   9

  Correct Answer
  B. 6
  Explanation
  You have J♥ T♥ and the flop is K♣ Q♣ 7♦. To determine the number of outs you have, you need to identify the cards that can improve your hand. In this case, you have four hearts that can give you a flush, and two additional cards (9♥ and 8♥) that can give you a straight. Therefore, you have a total of six outs that can improve your hand.

  Rate this question:

 • 3. 

  I den tidiga fasen av en SnG är du i en limpad flervägspott och du träffar nötfärgdraget på floppen (9 outs). Potten är $100, en spelare före dig satsar och en annan synar, alla andra lägger sig. Vad är den högsta satsning du kan syna om du inte räknar med implicita odds? Artikel: Odds and Outs - Hur ska du spela drag?

  • A. 

   $30

  • B. 

   $45

  • C. 

   $65

  • D. 

   $100

  Correct Answer
  B. $45
  Explanation
  In the early stage of a SnG, you are in a limped multi-way pot and you hit a nut flush draw on the flop (9 outs). The pot is $100, a player before you bets and another player calls, everyone else folds. The highest bet you can call without considering implicit odds is $45.

  Rate this question:

 • 4. 

  Hur ska du spela dina drag i mittenfasen av en SnG? Artikel: Odds and Outs - Hur ska du spela drag?

  • A. 

   Om du får de rätta oddsen synar du så att potten hålls nere. Du spelar bara aggresivt om du träffat

  • B. 

   Du spelar aldrig drag i den här fasen av en SnG.

  • C. 

   Beroende på pottstorleken är det sällan lönsamt att syna en höjning med ett drag. Antingen går du all in innan floppen för att maximera din fold equity eller så lägger du dig.

  • D. 

   I mittenfasen måste du spela dina drag aggressivt, så du går all in varje gång.

  Correct Answer
  C. Beroende på pottstorleken är det sällan lönsamt att syna en höjning med ett drag. Antingen går du all in innan floppen för att maximera din fold equity eller så lägger du dig.
  Explanation
  In the middle stage of a SnG, it is not profitable to call a raise with a draw, depending on the size of the pot. The recommended strategies are either to go all-in before the flop to maximize fold equity or to fold. This suggests that playing draws aggressively is the preferred approach in the middle stage of a SnG.

  Rate this question:

 • 5. 

  I vilken fas av en SnG spelar positionen störst roll när du spelar ett drag? Artikel: Odds and Outs - Hur ska du spela drag?

  • A. 

   I den tidiga fasen

  • B. 

   I mittenfasen

  • C. 

   I den sena fasen

  • D. 

   Det är lika viktigt i alla faser

  Correct Answer
  A. I den tidiga fasen
  Explanation
  In the early stages of a SnG (Sit and Go) game, position plays the most significant role when making a move. This is because players in early position have less information about their opponents' hands, and they have to act first, which puts them at a disadvantage. On the other hand, players in later positions have more information and can make more informed decisions based on their opponents' actions. Therefore, understanding the importance of position and adjusting one's strategy accordingly is crucial in the early stages of a SnG game.

  Rate this question:

 • 6. 

  Du höjde innan floppen, men tyvärr så missade din hand floppen. När är det mest lönsamt att göra en fortsättningssatsning ändå? Artikel: Satsningsstorlek - Hur mycket satsar du och varför?

  • A. 

   Mot flera motståndare, eftersom du representerar en starkare hand då

  • B. 

   Mot en motståndare, i position

  • C. 

   Mot en motståndare, ur position

  • D. 

   Du bör inte göra någon förtsättningsstsning alls när du missat floppen

  Correct Answer
  B. Mot en motståndare, i position
  Explanation
  When you miss the flop, it is most profitable to make a continuation bet against a single opponent, while being in position. This is because by being in position, you have the advantage of acting last, allowing you to gather more information about your opponent's hand and potentially bluff them out of the pot. Additionally, by betting, you can represent a strong hand and put pressure on your opponent to fold if they have a weaker hand.

  Rate this question:

 • 7. 

  Du höjde innan floppen och träffade topp paret med topp kicker på en flopp med stegdrag och färgdrag. Förutom dig är det två spelare i potten, du är först att agera. Hur spelar du handen bäst i det här läget? Artikel: Satsningsstorlek - Hur mycket satsar du och varför?

  • A. 

   Du checkar för att gillra en fälla

  • B. 

   Du satsar 1/2 pott, eftersom ett högre satsning verkar skrämmande

  • C. 

   Du satsar minst 2/3 pott för värde och skydd

  • D. 

   Du gör en översatsning för att för att få dragen att lägga sig

  Correct Answer
  C. Du satsar minst 2/3 pott för värde och skydd
  Explanation
  In this situation, you have a strong hand with top pair and top kicker, along with straight and flush draws on the flop. There are two other players in the pot, and you are the first to act. By betting at least 2/3 of the pot, you are making a value bet to extract maximum value from your strong hand. Additionally, a larger bet size can also serve as protection against any potential draws that your opponents may have. This bet size is optimal in terms of both value and protection in this situation.

  Rate this question:

 • 8. 

  När är det viktigast att skydda din hand? Artikel: Satsningsstorlek - Hur mycket satsar du och varför?

  • A. 

   När de gemensamma korten är dragvänliga och din hand är sårbar

  • B. 

   När du träffat bästa möjliga hand (nötterna) mot en spelare

  • C. 

   Med en medelmåttig hand för att få en bättre hand att lägga sig

  • D. 

   Med ett väldigt starkt drag, i position

  Correct Answer
  A. När de gemensamma korten är dragvänliga och din hand är sårbar
  Explanation
  It is most important to protect your hand when the community cards are favorable for drawing hands and your own hand is vulnerable. This means that there are potential strong hands that other players could make with the community cards, and if your hand is weak, it is important to protect it from being beaten by their potential stronger hands.

  Rate this question:

 • 9. 

  När blir du bunden till potten? Artikel: Satsningsstorlek - Hur mycket satsar du och varför?

  • A. 

   När du känner att din hand är så stark att du inte kan lägga dig

  • B. 

   När du går all in

  • C. 

   När du träffar ett monsterdrag på floppen

  • D. 

   När dina kvarvarande marker är så få i förhållande till potten att du inte kan lägga dig

  Correct Answer
  D. När dina kvarvarande marker är så få i förhållande till potten att du inte kan lägga dig
  Explanation
  You are bound to the pot when you have very few chips left compared to the size of the pot. This means that if you were to fold, you would be giving up a significant portion of your remaining chips, making it difficult for you to continue playing in the game. In this situation, you are essentially forced to stay in the hand and hope for a favorable outcome in order to maximize your chances of staying in the game.

  Rate this question:

 • 10. 

  Vad bör Hero göra? Hero är BB med A♣ K♥ Blinds: t50/t100 Hero: t1500 BB: t950 Preflop: 6 lägger sig, Hero höjer till t250, 1 lägger sig, BB synar Floppen: A♦ K♦ 8♦ BB checkar, Hero synar t350, BB synar. Turn (t1250): J♦ BB satsar t350 och är all-in... Artikel: Satsningsstorlek - Hur mycket satsar du och varför?

  • A. 

   Lägg dig, det är uppenbart att du är slagen

  • B. 

   Du måste syna, eftersom satsningen på floppen gjorde dig bunden till potten

  • C. 

   Du lägger dig eller synar beroende på din motståndares image

  • D. 

   Du lägger dig eller synar beroende på din image

  Correct Answer
  B. Du måste syna, eftersom satsningen på floppen gjorde dig bunden till potten
  Explanation
  The correct answer is "Du måste syna, eftersom satsningen på floppen gjorde dig bunden till potten" (You must call, because the bet on the flop made you committed to the pot). This answer suggests that since Hero already called a bet on the flop, they have invested a significant portion of their stack and are now "pot committed". This means that they have too much invested to fold and should call the remaining bet from the BB.

  Rate this question:

 • 11. 

  Om du är preflopp-aggressor vilken är den viktigaste faktorn att ta hänsyn till i ditt spel efter floppen? Artikel: Efter floppen: Avancerade strategier

  • A. 

   Din position och din image

  • B. 

   Din handstyrka och flopptexturen

  • C. 

   Flopptexturen och antalet motståndare

  • D. 

   Antalet motståndare och din position

  Correct Answer
  C. Flopptexturen och antalet motståndare
  Explanation
  After becoming the preflop aggressor, the most important factor to consider in your post-flop play is the texture of the flop and the number of opponents. The texture of the flop refers to the cards that are dealt and how they interact with each other. This information can help you determine the strength of your hand and make decisions accordingly. Additionally, the number of opponents is crucial as it affects the likelihood of someone having a strong hand or drawing to a better hand.

  Rate this question:

 • 12. 

  I den tidiga fasen av en SnG så höjer UTG och du synar på BU med JJ. Floppen är torr, T-hög flopp. Din motståndare satsar. Vilket är ditt bästa val i den här situationen? Artikel: Efter floppen: Avancerade strategier

  • A. 

   Höj, eftersom vi har ett överpar och förmodligen den bästa handen

  • B. 

   Syna för att hålla potten nere, mot UTG som höjer kan du bara slå en bluff

  • C. 

   Lägg dig, för det är troligt att din motståndare bara satsar med en triss eller ett överpar

  • D. 

   All in, så att vi inte får några svåra beslut senare i handen

  Correct Answer
  B. Syna för att hålla potten nere, mot UTG som höjer kan du bara slå en bluff
  Explanation
  In this situation, the best choice is to call in order to keep the pot small. Since the flop is dry and the opponent is the initial raiser, they are likely to have a strong hand. By just calling, you can control the size of the pot and potentially avoid losing a large amount of chips if your opponent has a stronger hand. Additionally, by calling, you give yourself the opportunity to improve your hand on later streets and potentially win a larger pot.

  Rate this question:

 • 13. 

  I den tidiga fasen av en SnG så checkar vi på BB i en limpad flervägspott. När satsar vi på floppen? Artikel: Efter floppen: Avancerade strategier

  • A. 

   Med en stark hand, minst två par

  • B. 

   Med ett topp par, helst med en bra kicker

  • C. 

   Med vilket par som helst

  • D. 

   Med ett starkt drag för att representera en färdig hand

  Correct Answer
  A. Med en stark hand, minst två par
  Explanation
  In the early stages of a SnG, we check on the BB in a limped multiway pot. We bet on the flop with a strong hand, at least two pairs, because it is likely that our hand is the best and we want to build the pot and get value from our opponents.

  Rate this question:

 • 14. 

  Vilka faktorer bör du ta hänsyn till när du inte är preflopp-aggressorn? Artikel: Efter floppen: Avancerade strategier

  • A. 

   Flopptexturen

  • B. 

   Din image

  • C. 

   Antal motståndare och din position

  • D. 

   Alla ovanstående

  Correct Answer
  D. Alla ovanstående
  Explanation
  When you are not the preflop aggressor, there are several factors that you should consider. One factor is the flop texture, which refers to the cards that are dealt on the flop and how they may have connected with the community cards. Another factor is your image at the table, which means how other players perceive your playing style and tendencies. The number of opponents and your position in the hand are also important factors to consider. Therefore, all of the options mentioned (flop texture, image, number of opponents, and position) should be taken into account when you are not the preflop aggressor.

  Rate this question:

 • 15. 

  Vad bör Hero göra? Hero är BU med A♥ J♣ Blinds: t10/t20 UTG: t1500 Hero: t1500 BB: t 1500 Preflop: Preflop: UTG synar, 5 lägger sig, Hero synar, BB checkar Floppen: 6♦ 5♦ 3♦ Hero checkar, BB checkar, UTG checkar Turn (t30): A♣ Hero checkar, BB checkar, UTG satsar t30 Artikel: Efter floppen: Avancerade strategier

  • A. 

   Du höjer och försöker gå all in

  • B. 

   Du synar och försöker få en billig showdown

  • C. 

   Du höjer och lägger dig mot en återhöjning

  • D. 

   Du lägger dig, för en UTG som limpar har troligtvis ett litet par på handen och har troligtvis träffat en triss

  Correct Answer
  B. Du synar och försöker få en billig showdown
  Explanation
  Based on the given information, Hero has a decent starting hand (A♥ J♣) and is in a good position with the same chip stack as the UTG player. The flop (6♦ 5♦ 3♦) does not improve Hero's hand, but it also does not give any strong indication that the opponents have a strong hand either. Hero decides to check along with the other players. On the turn, an Ace (A♣) comes, which improves Hero's hand to a pair of Aces. The UTG player bets t30, indicating some strength. However, Hero decides to just call and try to keep the pot small, hoping for a cheap showdown, as going all-in or raising could potentially scare away weaker hands or face a re-raise from a stronger hand.

  Rate this question:

Back to Top Back to top