Araling Panlipunan - Level 2

18 Questions | Total Attempts: 1228

SettingsSettingsSettings
Araling Panlipunan - Level 2 - Quiz

This question consists of 20 items test taken from the book of Araling Panlipunan or Social Studies for Second Year.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ang tawag sa alyansang itinatag ng United States, England, France, at iba pang mga bansa na laban  sa Axis Powers.
  • A. 

   Axis powers

  • B. 

   Big 7

  • C. 

   Allied powers

  • D. 

   Borneo company

 • 2. 
  Serye ng mga kampanya ng mga kristiyanong kabalyero na ang layunin ay bawiinang Jerusalem mula sa mga Muslim.
  • A. 

   Mass Campaign

  • B. 

   Krusada

  • C. 

   Knight’s Crusade

  • D. 

   Divine Crusade

 • 3. 
  • A. 

   Hedge funds

  • B. 

   Capitalists funds

  • C. 

   Debit funds

  • D. 

   Credit funds

 • 4. 
  Pananaw na ginagamit sa pag-aaral ng Asya gamit ang konseptong Europeo.
  • A. 

   Europe theory

  • B. 

   Eurocentric

  • C. 

   Eurocon

  • D. 

   Europe Concepts

 • 5. 
  Sakit na lumabas nang walang pinipiling panahon.
  • A. 

   Endemic

  • B. 

   Pandemic

  • C. 

   Epidemic

  • D. 

   Outbreak

 • 6. 
  Sakit na umiiral sa loob ng isang kontinente o sa malalaking bahagi ng daigdig.
  • A. 

   Endemic

  • B. 

   Pandemic

  • C. 

   Epidemic

  • D. 

   Outbreak

 • 7. 
  Sakit na kumakalat sa isang rehiyon sa ilalim ng mga tiyak na kondisyon.
  • A. 

   Endemic

  • B. 

   Pandemic

  • C. 

   Epidemic

  • D. 

   Outbreak

 • 8. 
  Wikang karaniwang ginagamit at nauunawaan sa malaking bahagi ng isang bansa.
  • A. 

   Dialekto

  • B. 

   Local language

  • C. 

   Idyolek

  • D. 

   Lingua franca

 • 9. 
   Prinsipyong pang-ekonomiya kung saan ang batayan ngkayamanan ng bansa ay ang dami ng ginto at pilak na mayroon ito.
  • A. 

   Merkantilismo

  • B. 

   Capitalismo

  • C. 

   Sosyalismo

  • D. 

   Communism

 • 10. 
  Masalimuot na Sistema ng interaksyon sa pagitan ng mga bagay na may buhay at ng mga bagay na walang buhay sa pisikal na kapaligiran.
  • A. 

   Ecosystem

  • B. 

   Habitat

  • C. 

   Environment

  • D. 

   Tirahan

 • 11. 
    Tirahan ng mga hayop at iba pang bagay.            
  • A. 

   Ecosystem

  • B. 

   Habitat

  • C. 

   Environment

  • D. 

   Tirahan

 • 12. 
  Pagkakaiba at pagiging katangi-tangi ng lahat ng anyo ng buhay na bumubuo sa natural na kalikasan.
  • A. 

   Pagkakaiba-iba

  • B. 

   Biodiversion

  • C. 

   Partisyon

  • D. 

   Biodiversity

 • 13. 
  Pagpapalitan ng kalakal na hindi nakabatay sa salapi.
  • A. 

   Force exchange

  • B. 

   Galleon trade

  • C. 

   Barter

  • D. 

   Trading

 • 14. 
  Pagtatangi ng lahi
  • A. 

   Deskriminasyon

  • B. 

   Racism

  • C. 

   Pasismo

  • D. 

   Radikal

 • 15. 
  Nag-aaral ng mga sinaunang kultura ng tao at pagaangkop ng mga sinaunang tao sa nagbabagong kapaligiran.
  • A. 

   Historian

  • B. 

   Culturist

  • C. 

   Anthropologist

  • D. 

   Paleoanthropologists

 • 16. 
  Karapatang bumuto sa eleksyon o reperendum at mahalal sa Pamahalaan.
  • A. 

   Suffrage

  • B. 

   Human rights

  • C. 

   Vote rights

  • D. 

   Rights

 • 17. 
  Mga seryosong krimen na isinasagawa ng isang organisadong pangkat ng kriminal na may layuning magkamal ng salapi.
  • A. 

   Robbery

  • B. 

   Transnational crime

  • C. 

   Transmitted crime

  • D. 

   Thief and robbery

 • 18. 
  Tawag sa mga Pilipino kabilang sa middle class noong panahon ng mga Espanyol; sila ay mayaman at may posisyon sa Pamahalaanng kolonyal; nangangahulugang “naliwanagan”.
  • A. 

   Aristokrata

  • B. 

   Royal blood

  • C. 

   Ilustrado

  • D. 

   Middle men

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.