แบบทดสอบเรื่อง งานสารบรรณ

10 Questions | Total Attempts: 16312

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบเรื่อง งานสารบรรณ - Quiz

สวัสดีค่ะหากท่านต้องการ ำแบบทดสอบชุดนี้กรุณา คลิก ที่ start แล้วเริ่มทำแบบทดสอบได้เ ยค่ะ


Questions and Answers
 • 1. 
  (ชื่อส่วนราชการ) เลขรับ…………………………….. วันที่………………………………. เวลา……………………………….
  • A. 

   ใบรับหนังสือ

  • B. 

   ทะเบียนหนังสือรับ

  • C. 

   ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ

  • D. 

   ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ

 • 2. 
  ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ
  • A. 

   ลงทะเบียนรับหนังสือ

  • B. 

   ประทับตรารับหนังสือ

  • C. 

   เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร

  • D. 

   ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

 • 3. 
  การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
  • A. 

   ท้ายหนังสือ

  • B. 

   ให้เห็นได้ชัด

  • C. 

   บนหัวหนังสือ

  • D. 

   ตรงไหนก็ได้

 • 4. 
   หนังสือราชการที่เป็นต้นฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
  • A. 

   ด้านบนขวา

  • B. 

   ด้านล่างซ้าย

  • C. 

   กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด

  • D. 

   ตรงส่วนใดก็ได้ขอให้เห็นเด่นชัด

 • 5. 
  ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องทำ……..อย่างน้อย 1 ฉบับ
  • A. 

   สำเนาต้นฉบับ

  • B. 

   สำเนาคู่ฉบับ

  • C. 

   สำเนาซ้ำฉบับ

  • D. 

   ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค

 • 6. 
  บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน
  • A. 

   แถลงการณ์

  • B. 

   ข้อบังคับ

  • C. 

   คำสั่ง

  • D. 

   ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค. ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.

 • 7. 
  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
  • A. 

   แถลงการณ์

  • B. 

   ข้อบังคับ

  • C. 

   คำสั่ง

  • D. 

   ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค. ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.

 • 8. 
  บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน
  • A. 

   แถลงการณ์

  • B. 

   ข้อบังคับ

  • C. 

   คำสั่ง

  • D. 

   ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค

 • 9. 
  ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด
  • A. 

   2 ขนาด

  • B. 

   3ขนาด

  • C. 

   4 ขนาด

  • D. 

   5 ขนาด

 • 10. 
  การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง
  • A. 

   ที่มุมบนขวา

  • B. 

   ที่มุมบนซ้าย

  • C. 

   ที่มุมล่างซ้าย

  • D. 

   เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด ที่มุมล่างขวา

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.