แบบทดสอบเรื่อง งานสารบรรณ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By KroopuiiPY
K
KroopuiiPY
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 18,824
Questions: 10 | Attempts: 19,035

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบเรื่อง งานสารบรรณ - Quiz

สวัสดีค่ะหากท่านต้องการ ำแบบทดสอบชุดนี้กรุณา คลิก ที่ start แล้วเริ่มทำแบบทดสอบได้เ ยค่ะ


Questions and Answers
 • 1. 

  (ชื่อส่วนราชการ) เลขรับ…………………………….. วันที่………………………………. เวลา……………………………….

  • A.

   ใบรับหนังสือ

  • B.

   ทะเบียนหนังสือรับ

  • C.

   ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ

  • D.

   ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ

  Correct Answer
  C. ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ
  Explanation
  The correct answer is "ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ" because it is the stamp used for receiving documents. The other options mentioned are "ใบรับหนังสือ" which means receipt of documents, "ทะเบียนหนังสือรับ" which means register of received documents, and "ตราประทับสำหรับส่งหนังสือ" which means stamp for sending documents. Since the question asks for the correct stamp for receiving documents, the answer is "ตราประทับสำหรับลงรับหนังสือ".

  Rate this question:

 • 2. 

  ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ

  • A.

   ลงทะเบียนรับหนังสือ

  • B.

   ประทับตรารับหนังสือ

  • C.

   เปิดผนึกซองและตรวจเอกสาร

  • D.

   ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

  Correct Answer
  D. ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
  Explanation
  The correct answer is "ส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ" (Send it to the relevant department to take action). This is the last step in the process of receiving a document. First, you register the document, then you stamp it to acknowledge receipt, and finally, you open the envelope and inspect the contents. Once this is done, the document is sent to the department responsible for further action.

  Rate this question:

 • 3. 

  การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

  • A.

   ท้ายหนังสือ

  • B.

   ให้เห็นได้ชัด

  • C.

   บนหัวหนังสือ

  • D.

   ตรงไหนก็ได้

  Correct Answer
  C. บนหัวหนังสือ
  Explanation
  The correct answer is "บนหัวหนังสือ" because the question asks where the word "ด่วน" or "ด่วนมาก" should be written or printed in the book. The word "บนหัวหนังสือ" means "on the cover of the book," indicating that the word should be written or printed on the cover.

  Rate this question:

 • 4. 

   หนังสือราชการที่เป็นต้นฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ

  • A.

   ด้านบนขวา

  • B.

   ด้านล่างซ้าย

  • C.

   กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด

  • D.

   ตรงส่วนใดก็ได้ขอให้เห็นเด่นชัด

  Correct Answer
  C. กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด
  Explanation
  The correct answer is "กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด" because it states that the original government document will have a watermark in the center of the top of the paper.

  Rate this question:

 • 5. 

  ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทำขึ้นจะต้องทำ……..อย่างน้อย 1 ฉบับ

  • A.

   สำเนาต้นฉบับ

  • B.

   สำเนาคู่ฉบับ

  • C.

   สำเนาซ้ำฉบับ

  • D.

   ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค

  Correct Answer
  B. สำเนาคู่ฉบับ
  Explanation
  The correct answer is "สำเนาคู่ฉบับ" because according to the regulations, at least one copy of the official document must be made, and a "สำเนาคู่ฉบับ" refers to a certified copy which is considered a valid and official duplicate of the original document. The other options mentioned, "สำเนาต้นฉบับ" and "สำเนาซ้ำฉบับ," do not fulfill the requirement of being an official duplicate copy.

  Rate this question:

 • 6. 

  บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบทั่วกัน

  • A.

   แถลงการณ์

  • B.

   ข้อบังคับ

  • C.

   คำสั่ง

  • D.

   ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค. ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.

  Correct Answer
  D. ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค. ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.
  Explanation
  The correct answer is "ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค." because it states that the given texts are not all of the options A, B, and C. This means that the texts are not "แถลงการณ์" (announcement), "ข้อบังคับ" (regulation), and "คำสั่ง" (order).

  Rate this question:

 • 7. 

  บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย

  • A.

   แถลงการณ์

  • B.

   ข้อบังคับ

  • C.

   คำสั่ง

  • D.

   ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค. ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.

  Correct Answer
  C. คำสั่ง
  Explanation
  The correct answer is "คำสั่ง" because the question is asking for the type of text that is ordered to be followed by a commanding officer. The other options, "แถลงการณ์", "ข้อบังคับ", and "ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค.", do not fit the criteria of being an order given by a commanding officer.

  Rate this question:

 • 8. 

  บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจน

  • A.

   แถลงการณ์

  • B.

   ข้อบังคับ

  • C.

   คำสั่ง

  • D.

   ไม่ใช่ทั้ง ก. ข. และ ค

  Correct Answer
  A. แถลงการณ์
  Explanation
  The correct answer is "แถลงการณ์" because it refers to a statement or announcement made by the government to provide clear understanding of government operations, events, or any specific cases. This term is commonly used in official contexts to inform the public about important information or to clarify government actions.

  Rate this question:

 • 9. 

  ตราครุฑมาตรฐานที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด

  • A.

   2 ขนาด

  • B.

   3ขนาด

  • C.

   4 ขนาด

  • D.

   5 ขนาด

  Correct Answer
  A. 2 ขนาด
  Explanation
  The correct answer is 2 sizes.

  Rate this question:

 • 10. 

  การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่ส่วนใดของหนังสือจึงจะถูกต้อง

  • A.

   ที่มุมบนขวา

  • B.

   ที่มุมบนซ้าย

  • C.

   ที่มุมล่างซ้าย

  • D.

   เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด เพื่อให้ทราบว่าหนังสือนั้นได้มีการปฏิบัติการไปแล้วเพียงใด ที่มุมล่างขวา

  Correct Answer
  A. ที่มุมบนขวา
  Explanation
  The correct answer is at the top right corner. This is because when a document is stamped, it is common practice to place the stamp in the top right corner. This serves as a visual indication that the document has been processed or approved.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.