ข้อสอบ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดย ติวสอบดอทคอม

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 249,030
Questions: 63 | Attempts: 1,998

SettingsSettingsSettings
  - Quiz

ข้อสอบเอกวิทยาศาสตร์ทั่ ไป โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  • A.

   7 สาระ 12 มาตรฐาน

  • B.

   8 สาระ 13 มาตรฐาน

  • C.

   7 สาระ 13 มาตรฐาน

  • D.

   8 สาระ 12 มาตรฐาน

  Correct Answer
  B. 8 สาระ 13 มาตรฐาน
  Explanation
  The correct answer is 8 สาระ 13 มาตรฐาน. This answer is correct because according to the given information, the central curriculum for basic education consists of 7 สาระ (areas of knowledge) and 12 มาตรฐาน (standards). However, the answer states that there are 8 สาระ and 13 มาตรฐาน, which is not consistent with the given information. Therefore, this answer is incorrect.

  Rate this question:

 • 2. 

  บิดาแห่งอนุกรมวิธานคือใคร

  • A.

   ชาลส์ ดาร์วิน

  • B.

   แอลเฟรด รัสเซล วอลแลนซ์

  • C.

   สแตนลีย์ มิลเลอร์

  • D.

   คาโรลัส ลินเนียส

  Correct Answer
  D. คาโรลัส ลินเนียส
 • 3. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   ชื่อของสิ่งมีชีวิต มี 2 ชนิด

  • B.

   Common name คือ ชื่อที่เรียกกันทั่วๆไป

  • C.

   Scientific name ลินเนียสเป็นผู้เริ่มใช้เป็นคนแรก

  • D.

   ชื่อแรกเป็นชื่อ สปีชีส์ ชื่อที่2 เป็นชื่อ จีนัส

  Correct Answer
  D. ชื่อแรกเป็นชื่อ สปีชีส์ ชื่อที่2 เป็นชื่อ จีนัส
  Explanation
  The correct answer is that the first name is the species name and the second name is the genus name. This is incorrect because the first name should be the genus name and the second name should be the species name. In scientific naming, the genus name comes before the species name.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดเรียงลำดับขั้นในการจัดหมวดหมู่สิ่งมีชีวิตได้ถูกต้อง

  • A.

   Kingdom - phylum/division - class - order - family - genus - species

  • B.

   Kingdom - phylum/division - order - class - family - genus - species

  • C.

   Kingdom - phylum/division - class - family- order - genus - species

  • D.

   Kingdom - phylum/division - class - order - family - species - genus

  Correct Answer
  A. Kingdom - phylum/division - class - order - family - genus - species
  Explanation
  The correct answer is kingdom - phylum/division - class - order - family - genus - species. This is the correct order for categorizing living organisms based on their hierarchical classification system. The kingdom is the broadest category, followed by phylum/division, class, order, family, genus, and species. This order allows for a systematic and organized way of classifying and identifying different species.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต

  • A.

   Kingdom Monera เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีโครงสร้างเซลล์แบบโพรคาริโอต

  • B.

   Kingdom Protista เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีลักษณะของพืชหรือสัตว์ อย่างชัดเจน

  • C.

   เซลลูโลส (cellulose) เป็นองค์ประกอบที่พบเป็นส่วนใหญ่ในพืชทุกชนิด

  • D.

   Kingdom Fungi มีการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้น

  Correct Answer
  D. Kingdom Fungi มีการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้น
  Explanation
  The statement that is incorrect is "Kingdom Fungi มีการสืบพันธ์แบบไม่อาศัยเพศเท่านั้น" (Kingdom Fungi reproduces only asexually). This is incorrect because fungi can reproduce both sexually and asexually. They have various methods of sexual reproduction, such as fusion of hyphae or the production of spores, and they can also reproduce asexually through processes like budding or fragmentation.

  Rate this question:

 • 6. 

  สิ่งใดไม่มีในนิวเคลียส

  • A.

   Nuclear envelope

  • B.

   Ribosomal subunit

  • C.

   Chromosome

  • D.

   Cytoskeletal

  Correct Answer
  D. Cytoskeletal
  Explanation
  The cytoskeleton is a network of protein filaments that provides structural support and helps with cell movement and shape. It is found in all cells, including eukaryotic cells, which have a nucleus surrounded by a nuclear envelope. The nuclear envelope is a double membrane structure that separates the nucleus from the cytoplasm. Therefore, the cytoskeleton is not found within the nucleus or the nuclear envelope.

  Rate this question:

 • 7. 

  ส่วนใดของเซลล์ทำหน้าที่เหมือนโกดังเก็บสินค้าก่อนส่งออก

  • A.

   Lysosome

  • B.

   Golgi apparatus

  • C.

   Peroxisome

  • D.

   Vacuole

  Correct Answer
  B. Golgi apparatus
  Explanation
  The Golgi apparatus functions as a warehouse or distribution center within the cell, similar to a storage facility before export. It receives proteins and lipids from the endoplasmic reticulum, modifies them, and packages them into vesicles for transport to their final destinations within the cell or for secretion outside the cell. This process involves sorting, modifying, and packaging molecules, making the Golgi apparatus essential for the proper functioning and organization of the cell.

  Rate this question:

 • 8. 

  C6H12O6 + O2 CO2 + H2O + พลังงาน  ปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดขึ้นที่ใดของเซลล์

  • A.

   Mitochondria

  • B.

   Chloroplasts

  • C.

   Cytoskeleton

  • D.

   Microtubule

  Correct Answer
  A. Mitochondria
  Explanation
  The given chemical equation represents cellular respiration, which is the process by which cells convert glucose and oxygen into carbon dioxide, water, and energy. This process occurs in the mitochondria, which are the powerhouses of the cell responsible for generating energy in the form of ATP. Therefore, the correct answer is mitochondria.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อใดไม่ใช่อาณาจักรพืช

  • A.

   ไบรโอไฟตา

  • B.

   โพรตีสตา

  • C.

   ไซโลไฟตา

  • D.

   เทอโรไฟตา

  Correct Answer
  B. โพรตีสตา
  Explanation
  The correct answer is "โพรตีสตา". This is because "โพรตีสตา" is not a plant kingdom. It is actually a type of antibiotic medication used to treat bacterial infections. The other options, "ไบรโอไฟตา", "ไซโลไฟตา", and "เทอโรไฟตา", are all names of plant kingdoms.

  Rate this question:

 • 10. 

  เจริญเติบโตเต็มที่จะเห็นข้อและปล้องในส่วนของลำต้นชัดเจน ใบมีลักษณะแคบเรียว เส้นใบเรียงตัวแนวขนาน กลีบดอกมีจำนวน 3 กลีบ หรือทวีคูณของ 3 รากฝอย 

  • A.

   ข้าวโพด

  • B.

   ถั่ว

  • C.

   พริก

  • D.

   มะม่วง

  Correct Answer
  A. ข้าวโพด
  Explanation
  The given description mentions that the plant grows to its full height and has a clear stem. It also states that the leaves are narrow and linear, with parallel veins. The flower has 3 petals or a multiple of 3. Based on these characteristics, the correct answer is "ข้าวโพด" (corn), as it matches all the mentioned features.

  Rate this question:

 • 11. 

  ข้อใดไม่มีใน The female organs

  • A.

   Ovaries

  • B.

   Stigma

  • C.

   Style

  • D.

   Androecium

  Correct Answer
  D. Androecium
  Explanation
  The female organs mentioned in the question are ovaries, stigma, and style. Androecium, on the other hand, refers to the male reproductive organs of a flower, specifically the stamens. Therefore, androecium is not part of the female organs.

  Rate this question:

 • 12. 

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ double fertilization

  • A.

   นิวเคลียส

  • B.

   โพลาร์นิวเคลียสไอ

  • C.

   ไซโกต

  • D.

   Cross Pollination

  Correct Answer
  D. Cross Pollination
  Explanation
  Cross pollination is the process of transferring pollen from the male reproductive organ of one flower to the female reproductive organ of another flower of the same species. It is not directly related to double fertilization, which is a unique process that occurs in flowering plants where one sperm fertilizes the egg to form the embryo, and the other sperm fuses with the polar nuclei to form the endosperm. Cross pollination can occur in plants that undergo double fertilization, but it is not a requirement for double fertilization to take place. Therefore, cross pollination is not directly related to double fertilization.

  Rate this question:

 • 13. 

  ส่วนใดของเมล็ดจะกลายเป็นลำต้น

  • A.

   Cotyledon

  • B.

   Epicoty

  • C.

   Hypocoty

  • D.

   ( Radicle

  Correct Answer
  B. Epicoty
  Explanation
  The question is asking which part of the seed will develop into the stem. The correct answer is "Epicoty." The epicotyl is the embryonic shoot of a seed, which will eventually grow into the stem of the plant. The cotyledon is the seed leaf, the hypocotyl is the embryonic root, and the radicle is the part of the embryo that develops into the primary root. Therefore, the epicotyl is the correct answer as it is the part of the seed that will become the stem.

  Rate this question:

 • 14. 

  ผลของชมพู่ที่คนเราทานเข้าไปพัฒนามาจากส่วนใด

  • A.

   ไข่

  • B.

   รังไข่

  • C.

   ฐานรองดอก

  • D.

   ก้านชูดอก

  Correct Answer
  C. ฐานรองดอก
  Explanation
  The correct answer is "ฐานรองดอก" (base of the flower). This is because the question is asking about the part of the flower that develops into a fruit. The base of the flower, also known as the receptacle, is the part that supports the flower and eventually develops into the fruit after pollination and fertilization.

  Rate this question:

 • 15. 

  ผลไม่ข้อใดไม่เข้าพวก

  • A.

   ลิ้นจี่

  • B.

   เงาะ

  • C.

   ลำไย

  • D.

   สตรอเบอรี่

  Correct Answer
  D. สตรอเบอรี่
  Explanation
  The correct answer is "สตรอเบอรี่" because all the other fruits mentioned in the list are commonly found in Thailand, while strawberries are not native to the country and are typically imported.

  Rate this question:

 • 16. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระดูกของคนเรา

  • A.

   ในกะโหลกศีรษะ (skull) (22 ชิ้น)

  • B.

   ในหูชั้นกลาง (6 ชิ้น)

  • C.

   ในทรวงอก (25 ชิ้น)

  • D.

   ในเท้า (50 ชิ้น)

  Correct Answer
  D. ในเท้า (50 ชิ้น)
  Explanation
  The correct answer is "ในเท้า (50 ชิ้น)" which means "in the foot (50 pieces)". This statement is incorrect because the human foot is composed of 26 bones, not 50.

  Rate this question:

 • 17. 

  ทำหน้าที่นำอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ 

  • A.

   Circulatory System

  • B.

   Respiratory System

  • C.

   Nervous System

  • D.

   Excretory System

  Correct Answer
  A. Circulatory System
  Explanation
  The circulatory system is responsible for transporting nutrients and oxygen to cells throughout the body. It consists of the heart, blood vessels, and blood. The heart pumps oxygenated blood to the cells, delivering the necessary nutrients and oxygen for their survival. It also collects waste products, such as carbon dioxide, from the cells and transports them to the lungs for elimination. Therefore, the circulatory system fits the description of "nourishing cells with food and oxygen."

  Rate this question:

 • 18. 

  ความดันที่เกิดจากการหดตัวของหัวใจด้านล่างซ้าย เพื่อฉีดโลหิตออกจากหัวใจ

  • A.

   Systolic Pressure

  • B.

   Diastolic Pressure

  • C.

   Pulse Pressure

  • D.

   Hipotention

  Correct Answer
  A. Systolic Pressure
  Explanation
  The explanation for the correct answer, Systolic Pressure, is that it refers to the pressure in the arteries when the heart contracts and pumps blood out. It is the highest pressure recorded during a blood pressure measurement. In the given statement, it mentions the contraction of the lower left side of the heart, which aligns with the definition of systolic pressure.

  Rate this question:

 • 19. 

  ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวพา ออกซิเจนไปตามกระแสเลือด

  • A.

   ฮีโมโกลบิน

  • B.

   เม็ดเลือดขาว

  • C.

   เพลตเลต

  • D.

   พลาสม่า

  Correct Answer
  A. ฮีโมโกลบิน
  Explanation
  Hemoglobin is a molecule in red blood cells that carries oxygen to the body tissues. It binds to oxygen in the lungs and releases it in areas with lower oxygen concentration, ensuring that oxygen is transported efficiently throughout the body.

  Rate this question:

 • 20. 

  กะบังลมจะเลื่อนต่ำลง กระดูกซี่โครงจะเลื่อนสูงขึ้น ทำให้ปริมาตรช่องอกเพิ่มขึ้น ความดันอากาศในบริเวณรอบ ๆ ปอดลดต่ำลงกว่าอากาศภายนอก อากาศภายนอกจึงเคลื่อนเข้าสู่จมูกหลอดลม และไปยังถุงลมปอด 

  • A.

   Inspiration

  • B.

   Expiration

  • C.

   Respiratory System

  • D.

   Mucous membrane

  Correct Answer
  A. Inspiration
  Explanation
  When the diaphragm moves downward and the ribs move upward, the volume of the thoracic cavity increases. This causes a decrease in air pressure within the thoracic cavity compared to the outside air pressure. As a result, air from the outside moves into the respiratory system through the nasal passages and into the lungs. This process is called inspiration.

  Rate this question:

 • 21. 

  จากภาพส่วนใดทำหน้าที่รับกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์

  • A.

   Dendrite

  • B.

   Axon

  • C.

   Node of Ranvier

  • D.

   Sensory neuron

  Correct Answer
  A. Dendrite
  Explanation
  The dendrite is responsible for receiving nerve impulses and transmitting them towards the cell body of a neuron. It is the part of the neuron that receives signals from other neurons or sensory receptors and plays a crucial role in the communication between neurons.

  Rate this question:

 • 22. 

  ความหิวเกิดจากส่วนใดของสมองสั่งการ

  • A.

   Hypothalamus

  • B.

   Cerebrum

  • C.

   Cerebellum

  • D.

   Medulla oblongata

  Correct Answer
  A. Hypothalamus
  Explanation
  The hypothalamus is responsible for regulating hunger. It controls the release of hormones that stimulate or suppress appetite, as well as the sensation of hunger and fullness. It also plays a role in regulating metabolism and energy balance. Therefore, the hypothalamus is the part of the brain that commands hunger.

  Rate this question:

 • 23. 

  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับซิมพาเทติก

  • A.

   ขยายรูม่านตา

  • B.

   ยับยั้งการหลั่งน้ำลาย

  • C.

   ขยายหลอดลมปอด

  • D.

   ลดการเต้นของหัวใจ

  Correct Answer
  D. ลดการเต้นของหัวใจ
  Explanation
  The correct answer is "ลดการเต้นของหัวใจ" (reduce heart rate). This answer is not related to the sympathetic nervous system, which is responsible for the fight-or-flight response and increases heart rate. Therefore, reducing heart rate is not associated with sympathetic activity.

  Rate this question:

 • 24. 

  ส่วนใดของไตทำหน้าที่กรองของเสีย

  • A.

   วิลลัส

  • B.

   แอกซอน

  • C.

   โกลเมอรูลัส

  • D.

   โบว์แมนส์แคปซูล

  Correct Answer
  C. โกลเมอรูลัส
  Explanation
  The correct answer is "โกลเมอรูลัส". The explanation is that the kidneys are responsible for filtering waste products from the blood and producing urine. The glomerulus is a network of tiny blood vessels in the kidney that helps in the filtration process. It allows small molecules like water, salts, and waste products to pass through while retaining larger molecules like proteins and blood cells. Therefore, the glomerulus plays a crucial role in the filtration function of the kidneys.

  Rate this question:

 • 25. 

  ฝาแฝดที่มีรูปร่างลักษณะอาจไม่เหมือนกันเลย เป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศ และอาจมีเลือดหมู่เดียวกันหรือคนละหมู่ก็ได้ 

  • A.

   Fraternal Twins

  • B.

   Identical Twins

  • C.

   Siamese Twins

  • D.

   Bunker

  Correct Answer
  A. Fraternal Twins
  Explanation
  The correct answer is "Fraternal Twins" because the passage describes twins who may have different physical characteristics and can be of the same or different genders, as well as having the same or different blood types. This aligns with the definition of fraternal twins, who are formed from two separate eggs fertilized by two different sperm.

  Rate this question:

 • 26. 

  โรคหัดเยอรมันเกิดจากเชื้อใด

  • A.

   ไวรัส

  • B.

   แบคทีเรีย

  • C.

   ยา

  • D.

   อะมีบา

  Correct Answer
  A. ไวรัส
  Explanation
  The correct answer is "ไวรัส" (virus). This is because German measles, also known as rubella, is caused by the rubella virus. It is a contagious viral infection that is spread through respiratory droplets from an infected person. The virus can cause a rash, fever, and swollen lymph nodes, and it can be particularly dangerous for pregnant women as it can cause severe birth defects.

  Rate this question:

 • 27. 

  โรคไม่ได้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเสมอไป

  • A.

   โรคธาลัสซีเมีย

  • B.

   เอดส์

  • C.

   โรคปัญญาอ่อน

  • D.

   ผิวเผือก

  Correct Answer
  B. เอดส์
  Explanation
  The statement in the question states that diseases are not always inherited genetically. The correct answer, "เอดส์" (AIDS), is a disease caused by the human immunodeficiency virus (HIV) and is not inherited genetically. HIV is transmitted through certain body fluids and activities, such as unprotected sex, sharing needles, or mother-to-child transmission during childbirth or breastfeeding. Therefore, the transmission of AIDS is not solely dependent on genetics.

  Rate this question:

 • 28. 

  บัคเตรี เห็ด รา ยีสต์ ฟังไจ  จัดอยู่ในกลุ่มใดของระบบนิเวศมากที่สุด

  • A.

   ผู้ผลิต

  • B.

   ผู้บริโภค

  • C.

   ผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหาร

  • D.

   ผู้ย่อยสลาย

  Correct Answer
  D. ผู้ย่อยสลาย
  Explanation
  The correct answer is "ผู้ย่อยสลาย" which translates to "Decomposers" in English. Decomposers are organisms that break down dead organic matter, such as dead plants and animals, into simpler substances. They play a crucial role in recycling nutrients back into the ecosystem and are an essential part of the food chain.

  Rate this question:

 • 29. 

   สาหร่ายสีเขียว → หอยขม → พยาธิใบไม้ → นก

  • A.

   Mix food chain

  • B.

   Predation food chain

  • C.

   Parasitism food chain

  • D.

   Decomposition food chain

  Correct Answer
  A. Mix food chain
  Explanation
  The given sequence of organisms, from seaweed to snail to leaf parasite to bird, represents a mix food chain. A mix food chain is a combination of different types of food chains, where energy is transferred from one organism to another through different feeding relationships. In this case, the seaweed is the producer, the snail is the primary consumer, the leaf parasite is the secondary consumer, and the bird is the tertiary consumer. This sequence demonstrates the flow of energy and nutrients through multiple trophic levels in an ecosystem.

  Rate this question:

 • 30. 

  สัตว์ในข้อใดจัดเป็น Complete Metamorphosis

  • A.

   ยุง

  • B.

   จิ้งโจ้น้ำ

  • C.

   ชีปะขาม

  • D.

   แมลงปอ

  Correct Answer
  A. ยุง
  Explanation
  The correct answer is "ยุง" because it undergoes complete metamorphosis, which includes four distinct stages: egg, larva, pupa, and adult. The mosquito starts as an egg, hatches into a larva, then transforms into a pupa, and finally emerges as an adult mosquito. This process is characteristic of complete metamorphosis.

  Rate this question:

 • 31. 

  ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศข้อใดเป็นแบบ Protocooperation

  • A.

   ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล

  • B.

   โพรโทซัวในลำไส้ปลวก

  • C.

   ปลาฉลามกับเหาฉลาม

  • D.

   พยาธิ ในร่างกายสัตว์

  Correct Answer
  A. ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล
 • 32. 

  การประชุมภาวะโลกร้อน CO2 ที่ประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวข้องกับสารใดมากที่สุดในระบบ

  • A.

   คาร์บอนไดออกไซด์

  • B.

   ไดไฮโดรเจนออกไซด์

  • C.

   คลอโรฟลูออโรคาร์บอน

  • D.

   ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

  Correct Answer
  C. คลอโรฟลูออโรคาร์บอน
  Explanation
  The correct answer is chlorofluorocarbons. Chlorofluorocarbons (CFCs) are synthetic compounds that contain carbon, chlorine, and fluorine atoms. They were commonly used as refrigerants, propellants in aerosol products, and solvents. CFCs have been identified as one of the major contributors to the depletion of the ozone layer in the Earth's atmosphere. The Montreal Protocol, an international treaty, was established to phase out the production and use of CFCs in order to protect the ozone layer and mitigate the effects of global warming.

  Rate this question:

 • 33. 

  เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด ในสภาพดินแห้งจะแตกออกเป็นก้อนแข็งมาก เมื่อเปียกน้ำแล้วจะมีความยืดหยุ่น สามารถปั้นเป็นก้อนหรือคลึงเป็นเส้นยาวได้ เหนียวเหนอะหนะติดมือ เป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศไม่ดี แต่สามารถอุ้มน้ำ ดูดยึด และแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ดี เหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะเก็บน้ำได้นาน

  • A.

   ดินเหนียว

  • B.

   ดินร่วม

  • C.

   ดินทราย

  • D.

   ดินประสิว

  Correct Answer
  A. ดินเหนียว
  Explanation
  The passage describes the characteristics of the soil, stating that it is fine-grained and can form hard clumps when dry, but becomes flexible and moldable when wet. It also mentions that the soil is sticky and can hold water for a long time. These characteristics are typical of clayey or clay soils, which are known as "ดินเหนียว" in Thai. Therefore, the correct answer is "ดินเหนียว".

  Rate this question:

 • 34. 

  หินที่เกิดจากการเย็นตัวและแข็งตัวของหินหนืด (magma) หรือหินหลอมเหลว (lava) 

  • A.

   หินอัคนี

  • B.

   หินตะกอน

  • C.

   หินแปร

  • D.

   หินหนืด

  Correct Answer
  A. หินอัคนี
  Explanation
  The correct answer is "หินอัคนี" because it is the only option that refers to a type of rock that is formed from the cooling and solidification of magma or lava. The other options do not accurately describe the formation process of this type of rock.

  Rate this question:

 • 35. 

  ข้อใดคือ Evergreen Forest

  • A.

   Tropical Evergreen Forest

  • B.

   Deciduous Dipterocarp Forest

  • C.

   Savanna Forest

  • D.

   Rubber Forest

  Correct Answer
  A. Tropical Evergreen Forest
  Explanation
  The correct answer is Tropical Evergreen Forest. This type of forest is characterized by high rainfall, high humidity, and constant temperature throughout the year. It is home to a diverse range of plant and animal species, including tall trees with broad leaves that provide a continuous canopy cover. The term "evergreen" refers to the fact that these forests retain their green foliage all year round, as opposed to deciduous forests that shed their leaves during certain seasons.

  Rate this question:

 • 36. 

  ไม้ตะเคียนน่าจะพบมากที่สุดในป่าแบบใด

  • A.

   ป่าดิบชื้น

  • B.

   ป่าดิบแล้ง

  • C.

   ป่าดิบเขา

  • D.

   ป่าพรุ

  Correct Answer
  A. ป่าดิบชื้น
  Explanation
  The correct answer is "ป่าดิบชื้น" because this type of forest, also known as a tropical rainforest, is characterized by high levels of rainfall and humidity. These conditions create a suitable environment for the growth of various plant species, including the "ไม้ตะเคียน" or rattan, which is commonly found in these forests. In contrast, the other types of forests mentioned in the options (ป่าดิบแล้ง, ป่าดิบเขา, ป่าพรุ) have different climate and moisture levels that are less conducive to the growth of rattan.

  Rate this question:

 • 37. 

  สัตว์ป่าสงวนที่กี่ชนิด

  • A.

   7

  • B.

   8

  • C.

   14

  • D.

   15

  Correct Answer
  D. 15
 • 38. 

  ข้อใดไม่ใช่สัตว์ป่าสงวน 8 ชนิดล่าสุด

  • A.

   เนื้อทราย

  • B.

   นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

  • C.

   กูปรี

  • D.

   นกแต้วแล้วท้องดำ

  Correct Answer
  A. เนื้อทราย
  Explanation
  The given options consist of various animals, except for "เนื้อทราย" which is not an animal but a substance (sand). Therefore, "เนื้อทราย" is not one of the 8 latest reserved wildlife species.

  Rate this question:

 • 39. 

  ข้อใดไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง

  • A.

   สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

  • B.

   นก

  • C.

   สัตว์เลื้อยคลาน

  • D.

   ปลาทะเล

  Correct Answer
  D. ปลาทะเล
  Explanation
  ปลาทะเลไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง เพราะสัตว์ป่าคุ้มครองจะเป็นสัตว์ที่มีการคุ้มครองและอนุรักษ์โดยกฎหมาย เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น นก และสัตว์เลื้อยคลาน ในขณะที่ปลาทะเลไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายในท้องทะเลเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครอง

  Rate this question:

 • 40. 

  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของอะตอม

  • A.

   อิเล็กตรอน

  • B.

   โปรตรอน

  • C.

   นิวตรอน

  • D.

   นิวคลีตรอน

  Correct Answer
  D. นิวคลีตรอน
  Explanation
  นิวคลีตรอนไม่ใช่ส่วนประกอบของอะตอม เนื่องจากนิวคลีตรอนเป็นอนุภาคที่เกิดจากการแยกตัวออกจากอะตอม โดยมีจำนวนนิวคลีตรอนมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนอิเล็กตรอนในอะตอม ซึ่งทำให้อะตอมเปลี่ยนแปลงเป็นอะตอมอื่นได้

  Rate this question:

 • 41. 

  เกี่ยวข้องกับใครมากที่สุด

  • A.

   รัทเทอร์ฟอร์ด

  • B.

   นิวตัน

  • C.

   ทอมสัน

  • D.

   นิลส์โยว์

  Correct Answer
  A. รัทเทอร์ฟอร์ด
  Explanation
  The question is asking which person is most closely related to the topic. The correct answer is "รัทเทอร์ฟอร์ด" (Rutherford) because he is the only person mentioned who is directly relevant to the topic. The other options, Newton, Thompson, and Nils Bohr, are not mentioned in relation to the topic, so they are not the most closely related.

  Rate this question:

 • 42. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   อิเล็กตรอน มีมวลมากกว่าโปรตรอนแต่มีประจุเท่ากับโปรตรอน

  • B.

   อิเล็กตรอน (Electron) สัญลักษณ์ e - มีแระจุลบ และมีมวลน้อยมาก

  • C.

   โปรตอน สัญลักษณ์ p + มีประจุเป็นบวก และมีมวลมากกว่า อิเล็กตรอน ( เกือบ 2,000 เท่า)

  • D.

   นิวตรอน สัญลักษณ์ n มีประจุเป็นศูนย์ และมีมวลมากพอๆ กับโปรตอน

  Correct Answer
  A. อิเล็กตรอน มีมวลมากกว่าโปรตรอนแต่มีประจุเท่ากับโปรตรอน
  Explanation
  The statement is incorrect because electrons have a negative charge, while protons have a positive charge. Additionally, electrons have a much smaller mass compared to protons.

  Rate this question:

 • 43. 

  ผลบวกของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอน

  • A.

   เลขอะตอม

  • B.

   เลขมวล

  • C.

   สัญลักษณ์ของธาตุ

  • D.

   สัญลักษณ์นิวเคลียร์

  Correct Answer
  B. เลขมวล
  Explanation
  The question is asking for the sum of the atomic number and the number of neutrons. The atomic number represents the number of protons in an atom, while the mass number represents the total number of protons and neutrons. Therefore, the sum of the atomic number and the number of neutrons is equal to the mass number.

  Rate this question:

 • 44. 

  การจัดเรียงอิเล็กตรอนของธาตุ คัลเซียม ( Ca ) มีเลขอะตอม 20 เป็นไปตามข้อใด 

  • A.

   2 , 8 , 8 , 2

  • B.

   2 , 8 , 10

  • C.

   2 , 8 , 2 , 8

  • D.

   10 , 10

  Correct Answer
  A. 2 , 8 , 8 , 2
  Explanation
  The correct answer is 2, 8, 8, 2. This is because calcium (Ca) has an atomic number of 20, which means it has 20 protons in its nucleus. The atomic number also determines the number of electrons in a neutral atom, so calcium has 20 electrons. The electron configuration of calcium is 2, 8, 8, 2, which means there are 2 electrons in the first energy level, 8 electrons in the second energy level, 8 electrons in the third energy level, and 2 electrons in the fourth energy level.

  Rate this question:

 • 45. 

  ธาตุตามข้อใดมีขนาดอะตอมใหญ่ที่สุด

  • A.

   Li

  • B.

   Na

  • C.

   Sr

  • D.

   Cs

  Correct Answer
  D. Cs
  Explanation
  Cs (Cesium) has the largest atom size among the given elements. The atomic size increases as we move down a group in the periodic table. Cs is located at the bottom of Group 1 (alkali metals), which means it has more energy levels and a larger atomic radius compared to Li, Na, and Sr. Therefore, Cs has the largest atom size.

  Rate this question:

 • 46. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   อะตอมเมื่อมีการรับและเสียอิเล็กตรอนอะตอมจะกลายเป็นไอออน

  • B.

   อะตอมและไอออนมีขนาดลดลงจากบนลงล่าง

  • C.

   อะตอมของโลหะจะเสียเวเลนซ์อิเล็กตรอนกลายเป็นไอออนบวก

  • D.

   อะตอมของอโลหะนั้นส่วนใหญ่จะรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้ามาและเกิดเป็นไอออน ลบ

  Correct Answer
  B. อะตอมและไอออนมีขนาดลดลงจากบนลงล่าง
  Explanation
  Atoms and ions do not have a specific size that decreases from top to bottom. The size of an atom or ion is determined by its atomic radius, which can vary depending on the element and its position in the periodic table. The atomic radius may increase or decrease as you move across a period or down a group in the periodic table, but it is not a general rule that the size decreases from top to bottom.

  Rate this question:

 • 47. 

  งหาเลขออกซิเดชันของ Mn ในเปอร์แมงกาเนตไอออน  

  • A.

   +3

  • B.

   -3

  • C.

   +7

  • D.

   -7

  Correct Answer
  C. +7
  Explanation
  The given series consists of two sets of numbers: +3 and -3, and +7 and -7. The pattern in the first set is that each number is the opposite sign of the previous number. Therefore, the next number in the first set would be -7. The pattern in the second set is that each number is +7 more than the previous number. Therefore, the next number in the second set would be +7. Hence, the correct answer is +7.

  Rate this question:

 • 48. 

  สาร A โลหะที่อ่อน สะท้อนแสงได้ดี และไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ภาวะมาตรฐาน และสามารถสูญเสียอิเล็กตรอนวงนอกสุดแล้วกลายเป็นไอออน +1  สาร A น่าจะหมายถึง

  • A.

   Alkali Metal

  • B.

   Alkali Earth Metal

  • C.

   Metalloid

  • D.

   Noble Gas

  Correct Answer
  A. Alkali Metal
  Explanation
  The given description states that substance A is a metal that is soft and highly reflective, and it readily undergoes chemical reactions in its standard state. It also mentions that substance A can lose its outermost electron and become a +1 ion. Based on these characteristics, substance A is most likely an alkali metal. Alkali metals are known for their softness, high reflectivity, and reactivity. They readily lose their outermost electron to form a positive ion. Therefore, the correct answer is Alkali Metal.

  Rate this question:

 • 49. 

  สาร B เป็นธาตุที่มีความว่องไวในการทำปฏิกิริยาสูง แต่น้อยกว่าโลหะหมู่ 1 มีความหนาแน่น, ความแข็ง, จุดเดือด และจุดหลอมเหลว สูงกว่าธาตุหมู่ 1 เป็นไอออนที่มีประจุ +2 สาร B น่าจะเป็น

  • A.

   Alkali Earth Metal

  • B.

   Metalloid

  • C.

   Noble Gas

  • D.

   Actinide

  Correct Answer
  A. Alkali Earth Metal
  Explanation
  สาร B ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Alkali Earth Metal เนื่องจากมีความหนาแน่นและความแข็งสูงกว่าธาตุหมู่ 1 และมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวสูงกว่าธาตุหมู่ 1 อีกด้วย นอกจากนี้ สาร B ยังเป็นไอออนที่มีประจุ +2 ซึ่งเป็นลักษณะขององค์ประกอบในกลุ่ม Alkali Earth Metal ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือ Alkali Earth Metal

  Rate this question:

 • 50. 

  สาร C มีลักษณะเหมือนโลหะ แต่เปราะและนำไฟฟ้าได้ไม่ดี ใช้ในการผลิตโลหะผสม, สารชีวภาพ, ตัวเร่งปฏิกิริยา, สารทนไฟ, แก้วและใยแก้วนำแสง สาร C คือ

  • A.

   Metalloid

  • B.

   Noble Gas

  • C.

   Actinide

  • D.

   โลหะหลังทรานซิชั่น

  Correct Answer
  A. Metalloid
  Explanation
  The given information describes a substance that has properties similar to metals but is brittle and has poor electrical conductivity. It is used in the production of alloys, biotechnology, catalysts, fire retardants, glass, and fiber optics. Based on these characteristics, the substance is classified as a metalloid.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Feb 27, 2016
  Quiz Created by
  Tuewsob
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.