Informacioni Sistemi

44 Questions | Total Attempts: 238

Settings
Please wait...
Informacioni Sistemi

Questions and Answers
 • 1. 
  Šta se podrazumeva pod arhitekturom s oftvera?
  • A. 

   Logički prikaz modela softverskog sistema

  • B. 

   Organizacija slučajeva korišćenja i njihova detaljna analiza

  • C. 

   Struktuiranje softverskog sistema sa fokusom na softverske komponente koji čine funkcionalnost sistema

  • D. 

   Option 4

 • 2. 
  Koji UML dijagrami se kreiraju u fazi analize sistema?
  • A. 

   Dijagram slučajeva korišćenja

  • B. 

   Dijagram aktivnosti

  • C. 

   Dijagram sekvenci

  • D. 

   Dijagram komunikacije

  • E. 

   Konceputalni dijagram klasa

  • F. 

   Dijagram komponenti

  • G. 

   Dijagram uvođenja

 • 3. 
  Koji su koraci faze analize sistema?
  • A. 

   Logički prikaz arhitekture sistema

  • B. 

   Analiza slučajeva korišćenja

  • C. 

   Identifikovanje dizajn paterna sistema

  • D. 

   Fizički model sistema

 • 4. 
  Koje vrste arhitektura softvera postoj e?
  • A. 

   Slojevita

  • B. 

   Singleton

  • C. 

   Model-View-Controller

  • D. 

   Remote Method Invocation

 • 5. 
  Koji model arhitekture je pogodan za r azvoj Web aplikacija?
  • A. 

   Domain Driven Design arhitektura

  • B. 

   Model-View-Controller arhitektura

  • C. 

   Servisno-orijentisana arhitektura

  • D. 

   Option 4

 • 6. 
  Koji su koraci analize slučajeva kori šćenja?
  • A. 

   Kreiranje dijagrama aktivnosti

  • B. 

   Identifikovati klase sistema na osnovu inicijalnog use case dijagrama

  • C. 

   Modelovanje interakcija između klasa

  • D. 

   Analiza mehanizama arhitekture

  • E. 

   Kreiranje use case dijagrama prema korisničkim zahtevima

  • F. 

   Kreiranje fizičkog dijagrama klasa

 • 7. 
  Koji od navedenih UML dijagrama modelu je interakcije između klasa?
  • A. 

   use case dijagram

  • B. 

   dijagram aktivnosti

  • C. 

   dijagram sekvenci

  • D. 

   dijagram komunikacije (kolaboracije)

  • E. 

   dijagram klasa

  • F. 

   dijagram komponenti

 • 8. 
  Koji tip klasa postaju akteri sa use c ase dijagrama?
  • A. 

   klasa tipa entitet

  • B. 

   kontrolna klasa

  • C. 

   granična (interfejs) klasa

  • D. 

   Option 4

 • 9. 
  Koji tip klasa postaju relacije asocij acija između aktera i use case na use case dijagramu?
  • A. 

   klasa tipa entitet

  • B. 

   granična (interfejs) klasa

  • C. 

   kontrolna klasa

  • D. 

   klasa tipa izuzetak (exception)

 • 10. 
  Koji tip klasa postaju use case-ovi na use case dijagramu?
  • A. 

   klasa tipa entitet

  • B. 

   granična (interfejs) klasa

  • C. 

   kontrolna klasa

  • D. 

   Option 4

 • 11. 
  Šta je namena dijagrama sekvenci?
  • A. 

   da se uoče veze i poruke koje razmenjuju klase

  • B. 

   da hronološki opiše interakcije koje se javljaju između klasa

  • C. 

   da se sagleda struktura klasa i njihovi atributi i metode

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  Na osnovu čega se uočavaju metode ko je će klasa izvršavati?
  • A. 

   na osnovu poruka koje klase razmenjuju, a prikazane su na dijagramu sekvenci

  • B. 

   na osnovu sagledavanja svih stanja jedne klase prikazanih na dijagramu stanja

  • C. 

   na osnovu slučajeva korišćenja i njihovih veza prikazanih na use case dijagramu

  • D. 

   na osnovu aktivnosti koje detaljnije prikazuju funkcionalnost jednog slučaja korišćenja

  • E. 

   na osnovu komponenti uočenih na dijagramu komponenti sistema

 • 13. 
  Kakve veze mogu biti između klasa na dijagramu klasa?
  • A. 

   asocijacija

  • B. 

   agregacija

  • C. 

   kompozicija

  • D. 

   generalizacija

  • E. 

   Include

  • F. 

   Extend

 • 14. 
  Ukoliko su dve klase zavisne jedna od druge (tj. životni vek zavisne klase će zavisiti od životnog veka klase o koju zavisi), koji tip veze ćete pri kazati na dijagramu klasa?
  • A. 

   Asocijacija

  • B. 

   kompozicija

  • C. 

   Agregacija

  • D. 

   Option 4

 • 15. 
  Koji tip veze između klasa na dijagra mu klasa prikazuje odnos između celin e i njenih delova bez uticaja na živo tni vek klase?
  • A. 

   Asocijacija

  • B. 

   Agregacija

  • C. 

   Kompozicija

  • D. 

   Option 4

 • 16. 
  Čemu služi objektni dijagram?
  • A. 

   da proveri da li je dijagram klasa dobro postavljen prolazeći kroz neki realni scenario

  • B. 

   da proveri atribute i metode klasa na dijagramu klasa testirajući sistem

  • C. 

   da uoči sve metode analizom svih stanja u kojima klasa može da se nađe

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
  Koji su koraci projektovanja informaci onih sistema?
  • A. 

   modelovanje korisničkih zahteva

  • B. 

   detaljna analiza sistema

  • C. 

   identifikovanje dizajn paterna

  • D. 

   projektovanje slučajeva korišćenja

  • E. 

   implementacija sistema

  • F. 

   uvođenje sistema

 • 18. 
  Koji UML dijagrami se razvijaju u fazi projektovanja sistema?
  • A. 

   glavni use case dijagram

  • B. 

   logički dijagram sekvenci

  • C. 

   dijagram komponenti

  • D. 

   dijagram uvođenja

  • E. 

   fizički dijagram klasa

  • F. 

   logički dijagram komunikacije (kolaboracije)

 • 19. 
  Šta se podrazumeva pod terminom " ;dizajn patern"?
  • A. 

   ponovo upotrebljiv softverski kod koji nudi opšte rešenje za učestale probleme u razvoju aplikacije

  • B. 

   paterni strukture softverskog sistema koji prikazuje kolekciju softverskih komponenata i njihovih veza

  • C. 

   patern ponašanja klasa koji predstavlja streteške odluke o standardima, politikama i praksama razvoja softvera

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  Koji od ponuđenih dizajn paterna se k oristi za instanciranje klasa?
  • A. 

   Dizajn patern stanja (State design pattern)

  • B. 

   Singleton dizajn patern

  • C. 

   Observer dizajn patern

  • D. 

   Option 4

 • 21. 
  Koji od ponuđenih dizajn paterna reš ava problem provere različitih stanja u kojima klasa može da se nađe?
  • A. 

   Singleton dizajn patern

  • B. 

   State dizajn patern

  • C. 

   Observer dizajn patern

  • D. 

   Option 4

 • 22. 
  Šta je interfejs?
  • A. 

   apstrakcija koja nema implementaciju svojih metoda

  • B. 

   obezbeđuju difoltna ponašanja za klase koje ga realizuju

  • C. 

   grupa klasa koja je funkcionalno povezana i nalazi se u jednom paketu

  • D. 

   Option 4

 • 23. 
  Koji od elemenata dizajna realizuje in terfejs, obezbeđuje određenu funkcio nalnost tj. ponašanje i lako može bi ti zamenjiv?
  • A. 

   paket

  • B. 

   podsistem

  • C. 

   Interfejs

  • D. 

   Klasa

 • 24. 
  Šta opisuje dijagram stanja?
  • A. 

   opisuje definisane atribute i metode klasa sa tipovima podataka i parametrima

  • B. 

   opisuje interakcije između objekata i vizuelizuje jedan scenario

  • C. 

   opisuje životni vek objekta u vidu događaja koji dovode do promena u stanjima objekata

  • D. 

   Option 4

 • 25. 
  Komponente koje se prikazuju na dijagr amu komponenti mogu biti:
  • A. 

   komponenta izvornog koda

  • B. 

   granične komponente

  • C. 

   izvršne komponente

  • D. 

   kontrolne komponente

 • 26. 
  Namena dijagrama komponenti je:
  • A. 

   Opisivanje fizičke implementacije sistema prikazivanjem softverskih komponenti i njihovih međusobnih relacija

  • B. 

   Opisivanje raspoređivanja softverskih komponenti na čvorove na mreži

  • C. 

   Opisuje raspoređivanje softverskih komponenata po slojevima arhitekture

  • D. 

   Option 4

 • 27. 
  Koje su karakteristike komponenata sis tema koje se prikazuju na dijagramu ko mponenti?
  • A. 

   autonomnost

  • B. 

   ponovna upotrebljivost

  • C. 

   obezbeđuju jedan ili više interfejsa

  • D. 

   lako se mogu zameniti drugom komponentom

  • E. 

   može biti i klijent i server

  • F. 

   slojevitost

  • G. 

   zavisnost tj. jaka povezanost sa drugim komponentama sistema

 • 28. 
  Šta se podrazumeva pod terminom " ;debeli klijent" (fat client)?
  • A. 

   više funkcionalnosti obrađuje server

  • B. 

   više funkcionalnosti se izvršava na klijent mašini

  • C. 

   funkcionalnosti su podjednako podeljene i na klijent i server strani

  • D. 

   Option 4

 • 29. 
  Šta se podrazumeva pod terminom " ;debeli server" (fat server)?
  • A. 

   više funkcionalnosti se obrađuje na strani servera

  • B. 

   više funkcionalnosti se obrađuje na klijent mašini

  • C. 

   funkcionalnosti su podjednako podeljene i na klijent i server mašini

  • D. 

   Option 4

 • 30. 
  Koji tip arhitekture odgovara Cloud ap likaciji kojoj klijent pristupa putem web browser-a?
  • A. 

   debeli klijent (Fat Client)

  • B. 

   debeli server (Fat Server)

  • C. 

   peer-to-peer (P2P)

  • D. 

   Option 4

 • 31. 
  Posmatrajući višeslojnu arhitekturu softvera, na kom sloju se nalaze servi si koji su nezavisni od aplikacije i p latforme gde će se sistem izvršavati (npr. java.sql)?
  • A. 

   sloj prezentacije

  • B. 

   sloj poslovnih servisa

  • C. 

   middleware sloj

  • D. 

   sloj podataka

 • 32. 
  Koje korake je neophodno uraditi da bi se kreirao dijagram uvođenja (Deploy ment Diagram)?
  • A. 

   prikazati fizičko okruženje mreže (npr. prikazati topologije mreže, širinu opsega svakog segmenta mreže itd.)

  • B. 

   opisati konfiguraciju čvorova na mreži (npr. primarna svrha čvora, veličina prostora na disku, procesor, šta je sve instalirano na čvoru i sl.)

  • C. 

   prikazati način raspoređivanja softverskih komponenata aplikacije po čvorovima na mreži

  • D. 

   prikazati slučajeve korišćenja koji se izvršavaju na određenom čvoru

  • E. 

   prikazati koje klase se izvršavaju na kom sloju na mreži

  • F. 

   prikazati način testiranja komponenti po čvorovima na mreži

 • 33. 
  Šta se podrazumeva pod čvorovima na mreži prikazanih na dijagramu uvođen ja (deployment)?
  • A. 

   mehanizam komunikacije koji opisuje fizički medijum prenosa ili protokol

  • B. 

   fizički objekat koji predstavlja resurs obrade i odgovoran je za jednu ili više softverskih komponenti

  • C. 

   softverski moduli koji sadrže interfejse i internu implementaciju komponenti

  • D. 

   Option 4

 • 34. 
  Da li uređaj kao što je štampač mo že da predstavlja čvor na mreži pri kazanog na dijagramu uvođenja?
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

  • C. 

   Pod određenim uslovima

  • D. 

   Option 4

 • 35. 
  Koji su osnovni elementi modela uvođe nja (deployment)?
  • A. 

   čvorovi (nodes)

  • B. 

   entiteti

  • C. 

   konekcije između čvorova

  • D. 

   slučajevi korišćenja

  • E. 

   aktivnosti koje se izvšravaju na čvorovima

 • 36. 
  Šta je osnovna namena dijagrama uvođ enja (deployment diagram)?
  • A. 

   Modelovanje distributivnosti sistema tj. raspoređivanje komponenata na čvorove na mreži

  • B. 

   Modelovanje fizičke implementacije softvera

  • C. 

   Modelovanje integracije aplikativnog softvera kroz hardversku implementaciju

  • D. 

   Option 4

 • 37. 
  Šta se kreira tokom faze implementaci je sistema?
  • A. 

   izvorni kod

  • B. 

   izveštaj o bagovima u sistemu

  • C. 

   projektna dokumentacija

  • D. 

   priručnici za obuku

  • E. 

   planovi oporavka od šoka

  • F. 

   plan bezbednosti sistema

 • 38. 
  Koju metodologiju za implementaciju SA P poslovnog rešenja poznajete?
  • A. 

   Microsoft Solution Framework (MSF)

  • B. 

   Open Unified Process (OUP)

  • C. 

   Accelerated SAP (ASAP)

  • D. 

   Advanced Business Application Programming (ABAP)

 • 39. 
  Koji su koraci uvođenja rešenja u re alno okruženje?
  • A. 

   Priprema okruženja (npr. nabavka hardvera, licenci ...)

  • B. 

   Ažuriranje dokumentacije (npr. backup plan)

  • C. 

   Obučavanje korisnika

  • D. 

   Projektovanje sistema

  • E. 

   Kreiranje projektne dokumentacije sistema

  • F. 

   Kreiranje dijagrama uvođenja (Deployment diagram)

 • 40. 
  Šta je ASAP (Accelerated SAP)?
  • A. 

   metodologija uvođenja sistema u produkciono okruženje

  • B. 

   metodologija razvoja kompletnog sistema koju je razvila SAP kompanija

  • C. 

   metodologija brze implementacije SAP poslovnog sistema

  • D. 

   Option 4

 • 41. 
  Šta se podrazumeva pod terminom " ;nula bagova" (zero bug)?
  • A. 

   kada ne postoje kritički, ozbiljni, srednji ni mali bagovi u sistemu

  • B. 

   tačka u kojoj broj bagova koji se pronalazi je isti broju bagova koji se razrešava

  • C. 

   tačka u projektu kada razvojni tim razreši sve bagove koji su se pojavili u toku testiranja sistema

  • D. 

   Option 4

 • 42. 
  Šta je SAP (Systems, Applications, Pr oducts)?
  • A. 

   metodologija za brzi razvoj poslovnih sistema

  • B. 

   softverska kuća koja se bavi razvojem poslovnih sistema

  • C. 

   softversko rešenje koje automatizuje proces proizvodnje u organizaciji

  • D. 

   Option 4

 • 43. 
  Šta se podrazumeva pod pojmom kastimi zacije poslovnog sistema?
  • A. 

   prilagođavanje gotovog poslovnog sistema realnom okruženju organizacije

  • B. 

   razvoj poslovnog sistema od početka za potrebe organizacije

  • C. 

   proces implementacije i uvođenja sistema u realno okruženje

  • D. 

   Option 4

 • 44. 
  Šta je ABAP (Advanced Business Applic ation Programming)? Which one do you like?
  • A. 

   programski jezik

  • B. 

   poslovno rešenje

  • C. 

   softverski modul

  • D. 

   metodologija implementacije SAP sistema