Διατήρηση και συνέχεια της ζωής - Βιολογία Γ' Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 584

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Διατήρηση και συνέχεια της ζωής - Βιολογία Γ

Βιολογία Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η παρουσία του χρωμοσώματος Υ καθορίζει το θηλυκό φύλο στον άνθρωπο.                            
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Με μείωση διαιρούνται τα σωματικά κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Σε ένα δίκλωνο μόριο DNA η γουανίνη είναι συμπληρωματική με:
  • A. 

   τη αδενίνη

  • B. 

   την κυτοσίνη

  • C. 

   τη θυμίνη

  • D. 

   την ουρακίλη

 • 4. 
  Η μείωση ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, στην πρώτη μειωτική διαίρεση και στη δεύτερη μειωτική διαίρεση. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Όταν οι γονείς που διασταυρωθούν είναι ομόζυγοι και διαφέρουν μεταξύ τους σε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά, τα άτομα που προκύπτουν από την διασταύρωση είναι ομοιόμορφα μεταξύ τους ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Μεταλλαξογόνοι παράγοντες είναι:
  • A. 

   χημικές ουσίες

  • B. 

   ακτινοβολίες

  • C. 

   φυσικά φαινόμενα

 • 7. 
  Στην έκφραση των ιδιοτήτων ενός οργανισμού σημαντικό ρόλο, παίζουν τα γόνιδια και το περιβάλλον.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Ο καρυότυπος βοηθάει στην μελέτη των ομόλογων χρωμοσωμάτων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Κάθε σωματικό κύτταρο ενός άντρα περιέχει ένα χρωμόσωμα Χ και ένα Υ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top