Διατήρηση και συνέχεια της ζωής - Βιολογία Γ' Γυμνασίου

60 | Total Attempts: 1481

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
   -

Βιολογία Γ' Γυμνασίου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Η παρουσία του χρωμοσώματος Υ καθορίζει το θηλυκό φύλο στον άνθρωπο.                            
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Με μείωση διαιρούνται τα σωματικά κύτταρα των πολυκύτταρων οργανισμών. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Σε ένα δίκλωνο μόριο DNA η γουανίνη είναι συμπληρωματική με:
  • A. 

   τη αδενίνη

  • B. 

   την κυτοσίνη

  • C. 

   τη θυμίνη

  • D. 

   την ουρακίλη

 • 4. 
  Η μείωση ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, στην πρώτη μειωτική διαίρεση και στη δεύτερη μειωτική διαίρεση. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Όταν οι γονείς που διασταυρωθούν είναι ομόζυγοι και διαφέρουν μεταξύ τους σε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά, τα άτομα που προκύπτουν από την διασταύρωση είναι ομοιόμορφα μεταξύ τους ως προς τα χαρακτηριστικά αυτά.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Μεταλλαξογόνοι παράγοντες είναι:
  • A. 

   χημικές ουσίες

  • B. 

   ακτινοβολίες

  • C. 

   φυσικά φαινόμενα

 • 7. 
  Στην έκφραση των ιδιοτήτων ενός οργανισμού σημαντικό ρόλο, παίζουν τα γόνιδια και το περιβάλλον.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Ο καρυότυπος βοηθάει στην μελέτη των ομόλογων χρωμοσωμάτων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Κάθε σωματικό κύτταρο ενός άντρα περιέχει ένα χρωμόσωμα Χ και ένα Υ.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Στην πρωτεινοσύνθεση συμμετέχουν:
  • A. 

   MRNA

  • B. 

   TRNA

  • C. 

   RRNA

 • 11. 
  Η μεταγραφή βοηθάει, κατά τη διαίρεση ενός κυττάρου, να προκύψουν θυγατρικά κύτταρα με τις ίδιες πληροφορίες. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 12. 
  Η αδενίνη είναι συμπληρωματική της θυμίνης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 13. 
  Το DNA είναι μονόκλωνο και το RNA είναι δίκλωνο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 14. 
  Τα Ριβονουκλεοτίδια που δομούν το RNA είναι:
  • A. 

   Η αδενίνη

  • B. 

   Η θυμίνη

  • C. 

   Η γουανίνη

  • D. 

   Η ουρακίλη

  • E. 

   Η κυτοσίνη

 • 15. 
  Στο τέλος της αντιγραφής, το κάθε δίκλωνο μόριο αποτελείται από μια παλιά και μια νέα αλυσίδα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 16. 
  Κατά τη μεταγραφή συνθέτονται:
  • A. 

   MRNA

  • B. 

   TRNA

  • C. 

   RRNA

 • 17. 
  Τα κατάλληλα μόρια rRNA που είναι συμπληρωματικά με το mRNA, μεταφέρουν στο ριβόσωμα συγκεκριμένα αμινοξέα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 18. 
  Υπεύθυνος για την ροή της γενετικής πληροφορίας είναι ο Κεντρικός Κανόνας της Βιολογίας.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 19. 
  Το rRNA αποτελεί συστατικό του ριβοσώματος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 20. 
  Το tRNA μεταφέρει την γενετική πληροφορία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 21. 
  Στους διπλοειδείς οργανισμούς τα χρωμοσώματα είναι ανα δύο ίδια. Το ζευγάρι των ίδιων χρωμοσωμάτων ονομάζονται:
  • A. 

   Ισότιμα

  • B. 

   Επικρατή

  • C. 

   Ομόλογα

  • D. 

   Φυλετικά

 • 22. 
  Ο άνθρωπος έχει __ ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων.
  • A. 

   23

  • B. 

   82

  • C. 

   22

  • D. 

   46

 • 23. 
  Ένα τμήμα αλυσίδας DNA περιέχει 40% θυμίνη. Ποια θα είναι η αναλογία της αζωτούχου βάσης αδενίνης στο τμήμα αυτό;
  • A. 

   80%

  • B. 

   20%

  • C. 

   40%

  • D. 

   50%

 • 24. 
  Ένα μοσχομπίζελο με κόκκινα άνθη έχει:
  • A. 

   Κόκκινο γονότυπο

  • B. 

   Κόκκινα γονίδια

  • C. 

   Κόκκινο φαινότυπο

  • D. 

   Κανένα από αυτά

 • 25. 
  Στις μεταλλάξεις οφείλεται η γενετική ποικιλότητα. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top