การงาน พื้นฐาน ออกแบบฯ ม.4 ชุดที่ 3

20 Questions | Total Attempts: 596

SettingsSettingsSettings
การงาน พื้นฐาน ออกแบบฯ ม.4 ชุดที่ 3 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1.เทคโนโลยี(Technology)หมายถึงข้อใด.
  • A. 

   ก. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นพัฒนาขึ้นมา

  • B. 

   ข. เป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์ วิธีการโดยผ่านกระบวนการต่างๆ

  • C. 

   ค. สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและแก้ปัญหา

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  ข้อใดคือความสำคัญของเทคโนโลยี.
  • A. 

   ก. เพื่อความอยู่รอด มนุษย์อยู่ด้วยปัจจัยสี่ต้องอาศัยเทคโนผลิตอาหารผลิตเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค

  • B. 

   ข. เพื่อยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ให้มนุษย์มีความสะดวกสบาย

  • C. 

   ค. เพื่อแก้ปัญหาจากภัยธรรมชาติ มนุษย์ต้องคิดหาวิธีการป้องกันปัญหา

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 3. 
  การออกแบบและเทคโนโลยีไม่สัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด.
  • A. 

   ก. วิทยาศาสตร์

  • B. 

   ข. ศิลปศาสตร์

  • C. 

   ค. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ค. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ค. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ค. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

  • D. 

   ง. พยาบาลศาสตร์

 • 4. 
  สิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ทางด้านพิสิกส์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่โดยเมื่อโยกด้ามกดน้ำลงมาในลักษณะการเคลื่อนที่ ในทิศทางลงกลไกลของคานงัดจะทำให้ลูกลอยเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้นทำให้ระบบปล่อยน้ำทำงาน หมายถึงข้อใด.
  • A. 

   ก. เครื่องทำน้ำอุ่น

  • B. 

   ข. ถังน้ำซักโครก

  • C. 

   ค. เตาไมโคเวฟ

  • D. 

   ง. ปั้มน้ำอัตโนมัติ

 • 5. 
  เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตโดยอาศัยความรู้ด้านพลังงานคลื่นที่ก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนของน้ำในอาหารจะส่งผลให้อาหารสุก
  • A. 

   ก. เครื่องทำน้ำอุ่น

  • B. 

   ข. ถังน้ำซักโครก

  • C. 

   ค. เตาไมโคเวฟ

  • D. 

   ง. ปั้มน้ำอัตโนมัติ

 • 6. 
  การออกแบบของเล่นเด็กให้มีสีสันสวยงามการออกแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้มีรูปทรงที่พกพาสะดวกมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด.
  • A. 

   ก. วิทยาศาสตร์

  • B. 

   ข. ศิลปศาสตร์

  • C. 

   ค. มนุษยศาสตร์

  • D. 

   ง. สังคมศาสตร์

 • 7. 
  7.การวิเคราะห์ความต้องการของมนุษย์ การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจโดยใช้ทักษะการฟังพูดอ่านเขียน การนำข้อมูลมาพิจารณาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นแล้วร่วมกันแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานมีความสัมพันธ์กับข้อใด.
  • A. 

   ก. วิทยาศาสตร์

  • B. 

   ข. ศิลปศาสตร์

  • C. 

   ค. มนุษยศาสตร์

  • D. 

   ง. สังคมศาสตร์

 • 8. 
  การทำแบบสำรวจการใช้ทรัพยากรประเภทกระดาษ แก้ว พลาสติก ของประชากรในประเทศแล้วนำข้อมูลจากแบบสำรวจมาทำการวิเคราะห์พัฒนาเป็นโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลมีความสัมพันธ์กับศาสตร์ในข้อใด.
  • A. 

   ก. วิทยาศาสตร์

  • B. 

   ข. ศิลปศาสตร์

  • C. 

   ค. มนุษยศาสตร์

  • D. 

   ง. สังคมศาสตร์

 • 9. 
  เทคโนโลยีจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบขององค์ประกอบ 5 ส่วนในข้อใด.
  • A. 

   ก. ตัวป้อน เป็นความต้องการของมนุษย์เกี่ยวกับปัจจัยสี่หรือปัญหา

  • B. 

   ข. กระบวนการเทคโนโลยี เป็นขั้นตอนการแก้ปัญหา

  • C. 

   ค. ผลผลิต คือวิธีการ สิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรทางเทคโนโลยี ปัจจัยที่เอื้อหรือขัดขวางต่อเทคโนโลยีเช่น ความเชื่อ ความศรัทธา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 10. 
  ทรัพยากรทางเทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีแก้ปัญหาข้อใดไม่ใช่ทรัพยากรทางเทคโนโลยี.
  • A. 

   ก. สินค้าเกษตรกรรม พืชผักผลไม้ สัตว์เศษฐกิจ

  • B. 

   ข. คน ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ วัสดุ

  • C. 

   ค. พลังงาน ทุน และทรัพย์สิน เวลา

  • D. 

   ง. เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์

 • 11. 
  การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีมีหลักการในข้อใด.
  • A. 

   ก. มีประโยชน์

  • B. 

   ข. ประหยัด

  • C. 

   ค. ปลอดภัย

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 12. 
  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลดี-ผลเสียของเทคโนโลยีเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้
  • A. 

   ก. ไม้กวาดผลดีราคาประหยัดผลเสียสิ้นเปลืองแรงงานและเวลาสำหรับเครื่องดูดฝุ่นราคาแพงสิ้นเปลืองพลังงาน

  • B. 

   ข. เครื่องบดผลดีประหยัดเวลาแรงงานใช้งานง่ายและราคาถูกกว่าเขียงและมีด

  • C. 

   ค. หลอดตะเกียบประหยัดพลังงานกว่าหลอดไฟฟ้าแบบไส้อายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบไส้แต่ราคาแพง

  • D. 

   ง. ถุงพลาสติกหูหิ้วธรรมดาราคาประหยัดหาซื้อง่ายสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมถุงพลาสติกชนิดย่อยสลายได้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแต่หาซื้อยากราคาแพง

 • 13. 
  กระบวนการทางเทคโนโลยีมีความสำคัญอย่างไร.
  • A. 

   ก. ช่วยให้ผลงานเป็นระเบียบเรียบร้อย

  • B. 

   ข. ช่วยให้อุปกรณ์หรือเครื่องมือไม่ชำรุด

  • C. 

   ค. ช่วยสร้างความสำคัญในหมู่คณะ

  • D. 

   ง. ช่วยแก้ปัญหาและสนองความต้องการได้

 • 14. 
  ข้อใดคือขั้นตอนของกระบวนการเทคโนโลยี  7 ขั้นตอน.
  • A. 

   ก. การกำหนดปัญหาหรือความต้องการเพื่อให้มองเห็นเป้าหมายการทำงาน

  • B. 

   ข. การรวบรวมข้อมูล การเลือกวิธีการ การออกแบบและปฏิบัติการ

  • C. 

   ค. การทดสอบ การปรับปรุงแก้ไข การประเมินผล

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

 • 15. 
  การเขียนภาพ  3  มิติของชิ้นงานสำเร็จตรงกับขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี
  • A. 

   ก. การปรับปรุงและแก้ไข

  • B. 

   ข. การกำหนดปัญหาหรือความต้องการค. การออกแบบและปฏิบัติการ

  • C. 

   ค. การออกแบบและปฏิบัติการ

  • D. 

   ง. การรวบรวมข้อมูล

 • 16. 
  ถ้าทดสอบแล้วว่าชิ้นงานมีข้อบกพร่องขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไร.
  • A. 

   ก. ประเมินผล

  • B. 

   ข. ปรับปรุงและแก้ไข

  • C. 

   ค. ออกแบบและปฏิบัติการ

  • D. 

   ง. การรวบรวมข้อมูล

 • 17. 
  ขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยีที่มีส่วนทำให้ชิ้นงาน
  • A. 

   ก. การประเมินผล

  • B. 

   ข. การเลือกวิธีการ

  • C. 

   ค. การกำหนดปัญหาและความต้องการ

  • D. 

   ง. การรวบรวมข้อมูล

 • 18. 
  เพราะเหตุใดในกระบวนการเทคโนโลยีจึงต้องมีขั้นตอนการเลือกวิธีการ.
  • A. 

   ก. เพราะสมาชิกในกลุ่มมีความคิดที่แตกต่างกัน

  • B. 

   ข. เพราะแหล่งเรียนรู้มีมากมาย

  • C. 

   ค. เพราะต้องการได้วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

  • D. 

   ง. เพราะต้องการให้สมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทำงาน

 • 19. 
  ข้อใดเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ด้านความปลอดภัย.
  • A. 

   ก. ยาฆ่าแมลงผสมกลิ่นสมุนไพร

  • B. 

   ข. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด

  • C. 

   ค. มีดพกขนาดเล็ก

  • D. 

   ง. โทรทัศน์เคลื่อนที่

 • 20. 
  วิธีทำฝนเทียมเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ในด้านใด.
  • A. 

   ก. ด้านความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น

  • B. 

   ข. ด้านสนองตอบด้านความต้องการ

  • C. 

   ค. ด้านความปลอดภัย

  • D. 

   ง. ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Back to Top Back to top