ข้อสอบ รอบรู้ ชุด 321 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

10 Questions | Attempts: 6516

SettingsSettingsSettings
  321 ..2560-2579 - Quiz

Www.tuewsob.com ติวสอบดอทคอม โดย อ.นิกร ข้อสอบ รอบรู้ ชุด 321 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579สอบรับราชการ 1,000 ชุด 10.000 ข้อ


Questions and Answers
 • 1. 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี 2560 เป็นแผนระยะเวลากี่ปี
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   5 ปี

  • C. 

   20 ปี

  • D. 

   25 ปี

 • 2. 
  แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ.2560 เป็นแผนระยะใด
  • A. 

   ระยะสั้น

  • B. 

   ระยะกลาง

  • C. 

   ระยะปานกลาง

  • D. 

   ระยะยาว

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ.2560 มากที่สุด
  • A. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 หลักการ 5 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์

  • B. 

   1 วิสัยทัศน์ 4 หลักการ 5 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์

  • C. 

   1 วิสัยทัศน์ 3 หลักการ 5 เป้าหมาย 5 ยุทธศาสตร์

  • D. 

   1 วิสัยทัศน์ 4 หลักการ 5 เป้าหมาย 6 ยุทธศาสตร์

 • 4. 
  VISION ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ.2560-2579 ข้อใดกล่าวถึงน้อยที่สุด
  • A. 

   ผู้เรียน

  • B. 

   การศึกษาและการเรียนรู้

  • C. 

   ศตวรรษที่ 21

  • D. 

   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • 5. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ GOAL ของแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  • A. 

   Access

  • B. 

   Equity

  • C. 

   Quality

  • D. 

   Reactive

  • E. 

   Efficiency

 • 6. 
  ข้อใด คือ Outcome สุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   3D4H

  • B. 

   777

  • C. 

   3R8C

  • D. 

   Thailand 4.0

 • 7. 
  ข้อใดไม่ใช่ SRATEGY ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
  • A. 

   การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ

  • B. 

   การพัฒนาและผลิตกำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  • C. 

   การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  • D. 

   การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

  • E. 

   ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Middle Income Trap

 • 8. 
  ข้อใดไม่ใช่หลักการ/แนวคิดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
  • A. 

   SDGs

  • B. 

   เศรษฐกิจพอเพียง

  • C. 

   โลกในศตวรรษที่ 21

  • D. 

   Thailand 4.0

 • 9. 
  เป้าหมายสัดส่วนอาชีวศึกษา ต่อ สามัญศึกษา ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ คือข้อใด
  • A. 

   50 ต่อ 50

  • B. 

   60 ต่อ 40

  • C. 

   70 ต่อ 30

  • D. 

   80 ต่อ 20

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ประชากรอายุ 12-14 ปี ได้เข้าเรียนระดับ ม.ต้นหรือเทียบเท่าทุกคน

  • B. 

   ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา 12 ปี 100 %

  • C. 

   นักเรียนมีคะแนน O-Net แต่ละวิชาร้อยละ 50 ขึ้นไป

  • D. 

   สัดส่วนผู้เรียนเอกชนสูงขึ้น เมื่อเทียบกับรัฐ (50 : 50)

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.