แบบทดสอบที่ 3 เรื่อง การเลือกใช้โปรแกรมสร้าง Cai

8 Questions | Attempts: 682
Share

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบที่ 3 เรื่อง การเลือกใช้โปรแกรมสร้าง Cai - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้อง


Questions and Answers
 • 1. 
     ข้อใด ไม่ใช่ โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน CAI 
  • A. 

   Macromedia Authorware

  • B. 

   Macromedia Director

  • C. 

   Adobe Captivate 5

  • D. 

   Adobe Photoshop

 • 2. 
     โปรแกรมสร้างบทเรียน  CAIที่ออกแบบสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับโปรแกรม Photoshop    ได้ คือโปรแกรมใด
  • A. 

   Facebook

  • B. 

   Adobe Captivate 5

  • C. 

   Macromedia Director

  • D. 

   Macromedia Authorware

 • 3. 
     ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีกี่ขั้นตอน
  • A. 

   7 ขั้นตอน

  • B. 

   8 ขั้นตอน

  • C. 

   9 ขั้นตอน

  • D. 

   10 ขั้นตอน

 • 4. 
     ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  • A. 

   วิเคราะห์ผู้เรียน

  • B. 

   กำหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม

  • C. 

   เลือกเนื้อหาและกำหนดจุดมุ่งหมายทั่วไป

  • D. 

   การประมวลผลข้อมูล

 • 5. 
     การเตรียมบทเรียนหนึ่งๆ  นั้น  จะต้องคำนึงถึงผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใดประสบการณ์เดิมเป็นอย่างไร หมายถึงขั้นตอนใด
  • A. 

   สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแบบ

  • B. 

   การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  • C. 

   เขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • D. 

   วิเคราะห์ผู้เรียน

 • 6. 
     ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างบทเรียนหรือแม้แต่ในการสอนวิธีอื่นๆ หมายถึงข้อใด
  • A. 

   กำหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม

  • B. 

   วิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็นหน่วยย่อย

  • C. 

   เลือกเนื้อหาและกำหนดจุดมุ่งหมายทั่วไป

  • D. 

   สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแบบ

 • 7. 
     เมื่อได้ค่าประสิทธิภาพของโปรแกรมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงก็สามารถนำไปใช้ได้หมายถึงขั้นตอนใด
  • A. 

   การนำไปใช้

  • B. 

   ทดลองปาประสิทธิภาพ

  • C. 

   ประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไข

  • D. 

   เขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • 8. 
     การนำเนื้อหาที่เลือกไว้แล้วมาแยกเป็นหน่วยย่อย ๆ หรือตอนสั้นๆ หมายถึงขั้นตอนใด
  • A. 

   เขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • B. 

   วิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็นหน่วยย่อย

  • C. 

   การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  • D. 

   สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแบบ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.