แบบทดสอบที่ 3 เรื่อง การเลือกใช้โปรแกรมสร้าง Cai

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Dukdui
D
Dukdui
Community Contributor
Quizzes Created: 12 | Total Attempts: 19,805
Questions: 8 | Attempts: 702

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบที่ 3 เรื่อง การเลือกใช้โปรแกรมสร้าง Cai - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้อง


Questions and Answers
 • 1. 

     ข้อใด ไม่ใช่ โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน CAI 

  • A.

   Macromedia Authorware

  • B.

   Macromedia Director

  • C.

   Adobe Captivate 5

  • D.

   Adobe Photoshop

  Correct Answer
  D. Adobe Photoshop
  Explanation
  Adobe Photoshop is not a program used to create Computer-Assisted Instruction (CAI) lessons. Macromedia Authorware, Macromedia Director, and Adobe Captivate 5 are all software programs commonly used to create CAI lessons.

  Rate this question:

 • 2. 

     โปรแกรมสร้างบทเรียน  CAIที่ออกแบบสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับโปรแกรม Photoshop    ได้ คือโปรแกรมใด

  • A.

   Facebook

  • B.

   Adobe Captivate 5

  • C.

   Macromedia Director

  • D.

   Macromedia Authorware

  Correct Answer
  B. Adobe Captivate 5
  Explanation
  The correct answer is Adobe Captivate 5 because it is a program that is specifically designed for creating computer-aided instruction (CAI) and multimedia e-learning courses. It is commonly used to develop interactive and engaging learning content, and it has features that allow integration with other programs such as Photoshop for creating visuals and graphics.

  Rate this question:

 • 3. 

     ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีกี่ขั้นตอน

  • A.

   7 ขั้นตอน

  • B.

   8 ขั้นตอน

  • C.

   9 ขั้นตอน

  • D.

   10 ขั้นตอน

  Correct Answer
  D. 10 ขั้นตอน
  Explanation
  The correct answer is 10 ขั้นตอน. This is because the question is asking for the number of steps involved in creating a computer-assisted teaching lesson. Out of the given options, 10 steps is the correct answer.

  Rate this question:

 • 4. 

     ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  • A.

   วิเคราะห์ผู้เรียน

  • B.

   กำหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม

  • C.

   เลือกเนื้อหาและกำหนดจุดมุ่งหมายทั่วไป

  • D.

   การประมวลผลข้อมูล

  Correct Answer
  D. การประมวลผลข้อมูล
  Explanation
  The correct answer is "การประมวลผลข้อมูล" (Data processing). This is not a step in the process of creating computer-assisted instruction. The other options mentioned in the question are: analyzing learners, setting behavioral objectives, and selecting content and setting general objectives.

  Rate this question:

 • 5. 

     การเตรียมบทเรียนหนึ่งๆ  นั้น  จะต้องคำนึงถึงผู้เรียนว่าอยู่ในระดับใดประสบการณ์เดิมเป็นอย่างไร หมายถึงขั้นตอนใด

  • A.

   สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแบบ

  • B.

   การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  • C.

   เขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • D.

   วิเคราะห์ผู้เรียน

  Correct Answer
  D. วิเคราะห์ผู้เรียน
  Explanation
  The correct answer is "วิเคราะห์ผู้เรียน" because the question is asking about which step should be considered when preparing a lesson, taking into account the level and previous experience of the learners. Analyzing the learners is an important step in lesson preparation as it helps the teacher understand their needs, abilities, and learning styles, allowing them to tailor the lesson to suit the learners' specific requirements.

  Rate this question:

 • 6. 

     ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างบทเรียนหรือแม้แต่ในการสอนวิธีอื่นๆ หมายถึงข้อใด

  • A.

   กำหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม

  • B.

   วิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็นหน่วยย่อย

  • C.

   เลือกเนื้อหาและกำหนดจุดมุ่งหมายทั่วไป

  • D.

   สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแบบ

  Correct Answer
  A. กำหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
  Explanation
  This step is crucial in creating a lesson or even in teaching other methods. It means setting behavioral objectives, which involves identifying the specific behaviors that the learners should be able to demonstrate after completing the lesson. By setting clear objectives, the teacher can focus on what the learners need to achieve and design the lesson accordingly. This step helps ensure that the lesson is aligned with the desired outcomes and promotes effective learning.

  Rate this question:

 • 7. 

     เมื่อได้ค่าประสิทธิภาพของโปรแกรมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงก็สามารถนำไปใช้ได้หมายถึงขั้นตอนใด

  • A.

   การนำไปใช้

  • B.

   ทดลองปาประสิทธิภาพ

  • C.

   ประเมินผล เพื่อปรับปรุงแก้ไข

  • D.

   เขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  Correct Answer
  A. การนำไปใช้
  Explanation
  The given correct answer states that when the program's performance is deemed to be high, it can be used. This implies that the program has met the necessary criteria or standards to be utilized for its intended purpose. Therefore, the explanation suggests that when the program's efficiency or effectiveness is considered to be at a satisfactory level, it is ready to be put into practical use.

  Rate this question:

 • 8. 

     การนำเนื้อหาที่เลือกไว้แล้วมาแยกเป็นหน่วยย่อย ๆ หรือตอนสั้นๆ หมายถึงขั้นตอนใด

  • A.

   เขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  • B.

   วิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็นหน่วยย่อย

  • C.

   การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  • D.

   สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแบบ

  Correct Answer
  B. วิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็นหน่วยย่อย
  Explanation
  การนำเนื้อหาที่เลือกไว้แล้วมาแยกเป็นหน่วยย่อย ๆ หรือตอนสั้นๆ หมายถึงการวิเคราะห์เนื้อหาและแบ่งแยกส่วนย่อยของเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ เพื่อทำให้ง่ายต่อการจัดระเบียบและเข้าใจเนื้อหาที่มีอยู่ การวิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็นหน่วยย่อยยังช่วยให้สามารถจัดการเนื้อหาได้อย่างมีระเบียบและเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ ได้เช่นกัน

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 20, 2015
  Quiz Created by
  Dukdui
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.