ข้อสอบ ภาค ก กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 242,143
Questions: 13 | Attempts: 18,521

SettingsSettingsSettings
   ..2561 . - Quiz

ข้อสอบ ภาค ก กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 1 ใน 1,000 ชุด โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com เว็บฟรีสรุป เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย ติวสอบครู ผู้บริหาร งานราชการ ภาค ก ข ค 


Questions and Answers
 • 1. 

  กฎกระทรวงศึกษาธิการ การกระกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศใช้ตั้งแต่วันใด

  • A.

   19 กุมภาพันธ์ 2561

  • B.

   20 กุมภาพันธ์ 2561

  • C.

   21 กุมภาพันธ์ 2561

  • D.

   22 กุมภาพันธ์ 2561

  Correct Answer
  A. 19 กุมภาพันธ์ 2561
  Explanation
  The correct answer is 19 กุมภาพันธ์ 2561. This is because the question asks for the date on which the กฎกระทรวงศึกษาธิการ การกระกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 was implemented, and the correct date is stated as 19 กุมภาพันธ์ 2561 in the given options.

  Rate this question:

 • 2. 

  ใครเป็นผู้ออกกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   รัฐมนตรี

  • C.

   ปลัดกระทรวง

  • D.

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  Correct Answer
  B. รัฐมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "รัฐมนตรี" because the question is asking about the person who issued the regulations of the Ministry of Education in 2561. The Prime Minister is the head of the government and has the authority to issue regulations, so the correct answer is the Prime Minister.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ "การประกันคุณภาพการศึกษา"

  • A.

   การประเมินผลการศึกษา

  • B.

   การติดตามการศึกษา

  • C.

   การรายงานการศึกษา

  • D.

   การตรวจสอบการศึกษา

  Correct Answer
  C. การรายงานการศึกษา
  Explanation
  "การรายงานการศึกษา" translates to "reporting on education." This term refers to the process of documenting and presenting information about educational activities, progress, and outcomes. It is not directly related to the concept of "quality assurance in education," which involves measures and practices aimed at ensuring the quality and standards of education. While reporting on education may be a part of quality assurance processes, it is not the sole or primary meaning of the term.

  Rate this question:

 • 4. 

  สำนักงาน ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 คือข้อใดมากที่สุด

  • A.

   รร.

  • B.

   สพท.

  • C.

   สมศ.

  • D.

   กศจ.

  Correct Answer
  C. สมศ.
  Explanation
  The correct answer is "สมศ." because สมศ. stands for สำนักงาน ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา (Office of the Private Education Commission). This is the organization responsible for ensuring the quality of private education in Thailand, as stated in the question.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดต้อง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

  • A.

   รร.

  • B.

   สพท.

  • C.

   สมศ.

  • D.

   กศจ.

  Correct Answer
  A. รร.
  Explanation
  The correct answer is รร. (รัฐบาลระดับจังหวัด). This is because รร. stands for รัฐบาลระดับจังหวัด (Provincial Government School) and it is responsible for providing education within the province. In Thailand, the education system is divided into different levels, and the provincial government schools play a crucial role in ensuring the quality of education at the local level. These schools are funded and managed by the provincial government, and they are responsible for implementing and maintaining the standards and quality of education within their respective provinces.

  Rate this question:

 • 6. 

  การรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ตามข้อใด

  • A.

   ทุกเดือน

  • B.

   ทุกปี

  • C.

   ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง

  • D.

   ทุกภาคเรียน

  Correct Answer
  B. ทุกปี
  Explanation
  The correct answer is "ทุกปี" (every year). This is because the question is asking about when self-assessment results should be reported to the supervising or overseeing organization. Reporting the results every year would provide a regular update on the self-assessment and allow for ongoing monitoring and improvement of the educational institution.

  Rate this question:

 • 7. 

  หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเมื่อได้รับรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาแล้วจำต้องนำส่งข้อใด

  • A.

   รร.

  • B.

   สมศ.

  • C.

   กศจ.

  • D.

   ศธ.

  Correct Answer
  B. สมศ.
  Explanation
  The correct answer is "สมศ." because it stands for สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Office of the Higher Education Commission). This organization is responsible for overseeing and regulating the quality of education in Thailand. When a report on quality assurance in education is received, it is necessary to forward it to this office for further action and guidance.

  Rate this question:

 • 8. 

  ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 คือข้อใด

  • A.

   ผอ.รร.

  • B.

   ผอ.เขต

  • C.

   เลขาธิการ กพฐ.

  • D.

   รมว.ศธ.

  • E.

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  Correct Answer
  D. รมว.ศธ.
  Explanation
  The correct answer is "รมว.ศธ." because the question asks for the person who has the authority to interpret and adjudicate problems related to compliance with the Ministry of Education's Quality Assurance Regulations in 2018. "รมว.ศธ." refers to the Permanent Secretary of the Ministry of Education, who holds the highest position in the ministry and has the authority to make decisions and resolve issues related to education quality assurance.

  Rate this question:

 • 9. 

  เหตุผลในข้อใดที่ทำให้เกิดการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 มากที่สุด

  • A.

   ความไม่ทันสมัย

  • B.

   ความสามารถ

  • C.

   ความไม่สอดคล้อง

  • D.

   ความสับสน

  Correct Answer
  C. ความไม่สอดคล้อง
  Explanation
  The reason that led to the highest occurrence of the announcement of the Ministry's regulation on educational quality assurance in 2018 is the lack of compliance.

  Rate this question:

 • 10. 

  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นมากที่สุด

  • A.

   คุณภาพของผู้เรียน

  • B.

   กระบวนการบริหารและการจัดการ

  • C.

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • D.

   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

  Correct Answer
  D. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
  Explanation
  The answer "การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ" (emphasizing experiences that prioritize children) is the most different from the other options because it focuses on creating educational experiences that prioritize the needs and interests of the students. The other options focus on different aspects such as the quality of the learners, the management and administration processes, and the learner-centered teaching and learning process. This option stands out because it highlights the importance of tailoring educational experiences to the specific needs and interests of the children, ensuring their active engagement and learning.

  Rate this question:

 • 11. 

  ข้อใดไม่ใช่คุณภาพของมาตรฐานการศึกษาตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

  • A.

   กำลังพัฒนา

  • B.

   ปานกลาง

  • C.

   ดีเยี่ยม

  • D.

   ยอดเยี่ยม

  Correct Answer
  C. ดีเยี่ยม
  Explanation
  ดีเยี่ยม (Excellent) is not a quality of the educational standard according to the Quality Assurance Framework for Education in 2018. The framework categorizes the quality of education into four levels: กำลังพัฒนา (Developing), ปานกลาง (Average), ดีเยี่ยม (Good), and ยอดเยี่ยม (Outstanding). Therefore, ดีเยี่ยม (Excellent) is not a correct answer in this context.

  Rate this question:

 • 12. 

  รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นมากที่สุด

  • A.

   Holistic assessment

  • B.

   Expert judgment

  • C.

   Deep review

  • D.

   Evidence-based assessment

  Correct Answer
  C. Deep review
  Explanation
  A deep review is the most different from the other options because it involves a comprehensive and thorough examination of all aspects of the school's quality, including its policies, practices, and outcomes. It goes beyond just expert judgment or evidence-based assessment, as it requires a more in-depth and extensive analysis of the school's performance. Holistic assessment may consider multiple factors, but it may not necessarily involve a deep review of all aspects of the school.

  Rate this question:

 • 13. 

  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้องที่สุด

  • A.

   ประเมินผลและตรวจสอบ , กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา , ดำเนินงานตามแผน , จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา , ติดตามผลการดำเนินการ , จัดทำ/จัดส่งรายงานการประเมินฯ

  • B.

   กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา , ดำเนินงานตามแผน , ประเมินผลและตรวจสอบ , จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา , ติดตามผลการดำเนินการ , จัดทำ/จัดส่งรายงานการประเมินฯ

  • C.

   กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา , จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา , ดำเนินงานตามแผน , ประเมินผลและตรวจสอบ , ติดตามผลการดำเนินการ , จัดทำ/จัดส่งรายงานการประเมินฯ

  • D.

   ประเมินผลและตรวจสอบ , กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา , จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา , ดำเนินงานตามแผน , ติดตามผลการดำเนินการ , จัดทำ/จัดส่งรายงานการประเมินฯ

  Correct Answer
  C. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา , จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา , ดำเนินงานตามแผน , ประเมินผลและตรวจสอบ , ติดตามผลการดำเนินการ , จัดทำ/จัดส่งรายงานการประเมินฯ
  Explanation
  The correct answer is the sequence of steps in the quality assurance of education. It starts with setting the educational standards for the institution, followed by developing an educational management plan. Then, the plan is implemented and the progress is evaluated and reviewed. The results of the evaluation are used to track the progress and make necessary adjustments. Finally, a report on the evaluation is prepared and submitted. This sequence ensures that the education provided meets the required standards and continuously improves over time.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.