ข้อสอบ ภาค ก กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม

13 Questions | Total Attempts: 17643

SettingsSettingsSettings
   ..2561 . - Quiz

ข้อสอบ ภาค ก กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 1 ใน 1,000 ชุด โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com เว็บฟรีสรุป เนื้อหา ข้อสอบ เฉลย ติวสอบครู ผู้บริหาร งานราชการ ภาค ก ข ค 


Questions and Answers
 • 1. 
  กฎกระทรวงศึกษาธิการ การกระกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศใช้ตั้งแต่วันใด
  • A. 

   19 กุมภาพันธ์ 2561

  • B. 

   20 กุมภาพันธ์ 2561

  • C. 

   21 กุมภาพันธ์ 2561

  • D. 

   22 กุมภาพันธ์ 2561

 • 2. 
  ใครเป็นผู้ออกกฏกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรี

  • C. 

   ปลัดกระทรวง

  • D. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ "การประกันคุณภาพการศึกษา"
  • A. 

   การประเมินผลการศึกษา

  • B. 

   การติดตามการศึกษา

  • C. 

   การรายงานการศึกษา

  • D. 

   การตรวจสอบการศึกษา

 • 4. 
  สำนักงาน ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 คือข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   รร.

  • B. 

   สพท.

  • C. 

   สมศ.

  • D. 

   กศจ.

 • 5. 
  ข้อใดต้อง จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
  • A. 

   รร.

  • B. 

   สพท.

  • C. 

   สมศ.

  • D. 

   กศจ.

 • 6. 
  การรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ตามข้อใด
  • A. 

   ทุกเดือน

  • B. 

   ทุกปี

  • C. 

   ทุกครั้งที่มีการปรับปรุง

  • D. 

   ทุกภาคเรียน

 • 7. 
  หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเมื่อได้รับรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาแล้วจำต้องนำส่งข้อใด
  • A. 

   รร.

  • B. 

   สมศ.

  • C. 

   กศจ.

  • D. 

   ศธ.

 • 8. 
  ผู้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 คือข้อใด
  • A. 

   ผอ.รร.

  • B. 

   ผอ.เขต

  • C. 

   เลขาธิการ กพฐ.

  • D. 

   รมว.ศธ.

  • E. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 9. 
  เหตุผลในข้อใดที่ทำให้เกิดการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 มากที่สุด
  • A. 

   ความไม่ทันสมัย

  • B. 

   ความสามารถ

  • C. 

   ความไม่สอดคล้อง

  • D. 

   ความสับสน

 • 10. 
  มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นมากที่สุด
  • A. 

   คุณภาพของผู้เรียน

  • B. 

   กระบวนการบริหารและการจัดการ

  • C. 

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • D. 

   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

 • 11. 
  ข้อใดไม่ใช่คุณภาพของมาตรฐานการศึกษาตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
  • A. 

   กำลังพัฒนา

  • B. 

   ปานกลาง

  • C. 

   ดีเยี่ยม

  • D. 

   ยอดเยี่ยม

 • 12. 
  รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นมากที่สุด
  • A. 

   Holistic assessment

  • B. 

   Expert judgment

  • C. 

   Deep review

  • D. 

   Evidence-based assessment

 • 13. 
  ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ประเมินผลและตรวจสอบ , กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา , ดำเนินงานตามแผน , จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา , ติดตามผลการดำเนินการ , จัดทำ/จัดส่งรายงานการประเมินฯ

  • B. 

   กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา , ดำเนินงานตามแผน , ประเมินผลและตรวจสอบ , จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา , ติดตามผลการดำเนินการ , จัดทำ/จัดส่งรายงานการประเมินฯ

  • C. 

   กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา , จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา , ดำเนินงานตามแผน , ประเมินผลและตรวจสอบ , ติดตามผลการดำเนินการ , จัดทำ/จัดส่งรายงานการประเมินฯ

  • D. 

   ประเมินผลและตรวจสอบ , กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา , จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา , ดำเนินงานตามแผน , ติดตามผลการดำเนินการ , จัดทำ/จัดส่งรายงานการประเมินฯ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.