ข้อสอบชุดที่ 1 เรื่อง สุนทรียศาสตร์

10 | Total Attempts: 4006

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบชุดที่ 1 เรื่อง สุนทรียศาสตร์ - Quiz

ข้อสอบ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ัธยมศึกษาตอนปลายหรือผู้ ี่สนใจความรู้ทางด้านดนต รีสากล โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ


Questions and Answers
 • 1. 
  สุนทรียศาสตร์ เป็นวิชาว่าด้วยสิ่งที่สวยงามหรือไพเราะ คำว่า Aesthetics มาจากภาษาอะไร
  • A. 

   เยอรมัน

  • B. 

   กรีก

  • C. 

   รัสเซีย

  • D. 

   อิสลาม

 • 2. 
  บัญญัติศัพท์คำว่า "สุนทรียศาสตร์" เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้ว 
  • A. 

   ประมาณ 500 ปี

  • B. 

   ประมาณ 1000 ปี

  • C. 

   ประมาณ 1500 ปี

  • D. 

   ประมาณ 2000 ปี

 • 3. 
  การที่สุนทรียศาสตร์ได้รับความสนใจน้อยไม่ใช่เพราะวิชาสุนทรียศาสตร์ไม่สำคัญ แต่เป็นเพราะมนุษย์ขาดแรงจูงใจที่จะเก็งความจริงและใช้ความพยายามน้อยไปที่จะทำการศึกษา ความสำเร็จจึงน้อยไปด้วย ใครเป็นคนกล่าวประโยคนี้
  • A. 

   เพลโต

  • B. 

   อริสโตเติล

  • C. 

   เบาว์มการ์เทน

  • D. 

   ซันตายานา

 • 4. 
  ใครได้ลงมือค้นคว้ารวบรวมความรู้เกี่ยวกับความงามที่กระจัดกระจายอยู่มาไว้ในที่เดียวกัน เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับความงามให้มีเนื้อหาสาระที่เข้มแข็งขึ้น แล้วตั้งชื่อวิชาเกี่ยวกับความงามหรือความรู้ที่เกี่ยวกับความรู้สึกทางการรับรู้ว่า"Aesthetics"
  • A. 

   โบมการ์เด็น

  • B. 

   อริสโตเติล

  • C. 

   เพลโต

  • D. 

   ซันตายานา

 • 5. 
  คำว่า "Theory of Beauty" มีความหมายตรงกับข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   หลักการเจริญก้าวหน้า

  • B. 

   กฎเกณฑ์ทางศิลปะ

  • C. 

   ปรัชญาแห่งรสนิยม

  • D. 

   ทฤษฎีแห่งความงาม

 • 6. 
  สุนทรีธาตุนั้นมีจริง โดยไม่ขึ้นกับความคิดของมนุษย์ สุนทรีธาตุ มีมาตรการตายตัวแน่นอนในตัวเอง ดังนั้น ความงามของวัตถุจึงเป็นความสมบูรณ์อันเกิดจากรูปร่าง รูปทรง สีสัน สัดส่วนที่ประกอบกันเข้าอย่างกลมกลืนมีความสมดุล จึงถือว่าความงามที่เป็นวัตถุวิสัยหรือสุนทรียธาตุนั้นเป็นความงามที่สมบูรณ์แบบ"ใครเป็นคนกล่าวประโยคนี้"
  • A. 

   อริสโตเติล

  • B. 

   โบมการ์เด็น

  • C. 

   อริสโตเติล

  • D. 

   เพลโต

 • 7. 
  ใครเป็นคนกล่าวประโยคนี้ "ความงามที่แท้จริงนั้นอยู่ในโลกแห่งจินตนาการ (World of Idea) เขาเชื่อว่าความงามอยู่ที่จิตเป็นตัวกำหนด ส่วนความคิดนั้นอยู่ในห้วงแห่งจินตนาการที่อยู่นอกเหนือไปจากโลกนี้"
  • A. 

   เพลโต

  • B. 

   เอมมานูเอล คานท์

  • C. 

   จอห์น ฮอสเปอร์

  • D. 

   อริสโตเติล

 • 8. 
  "บางครั้งเราก็มีความรู้สึกมีความสุข เพื่อความสุขเท่านั้น" ใครเป็นคนกล่าวประโยคนี้
  • A. 

   อริสโตเติล

  • B. 

   เพลโต

  • C. 

   เอมมานูเอล คานท์

  • D. 

   จอห์น ฮอสเปอร์

 • 9. 
  สุนทรียภาพ "เป็นลักษณะของประสบการณ์ที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ" ใครเป็นคนกล่าวประโยคนี้
  • A. 

   เพลโต

  • B. 

   โบมการ์เด็น

  • C. 

   จอห์น ฮอสเปอร์

  • D. 

   เอมมานูเอล คานท์

 • 10. 
  ในประเทศไทย  คำว่า "สุนทรียศาสตร์" มาจากศัพท์ภาษาอะไร
  • A. 

   เขมร

  • B. 

   ไทย

  • C. 

   สันสกฤต

  • D. 

   บาลี