ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 1 สมรรถนะและความรู้

60 | Total Attempts: 12588

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 1 สมรรถนะและความรู้ - Quiz

ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 1 สมรรถนะและความรู้เนื้อหา   ด้านการบริหารงาน  การบริหาร  ด้านวิชาการ  การบริหารด้านธุรการ  การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานที่  การบริหารงานบุคคล  การบริหารกิจการนักเรียน&n bsp; การประกันคุณภาพการศึกษา&n bsp; การบริหารการประชาสัมพัน ์และความสัมพันธ์ชุมชน  ด้านการบริหารจัดการเทคโ โลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมส หรับผู้บริหารสถานศึกษา&nbs p; ด้านการวิจัยและการส่งเส ิมการวิจัยกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  Core competency หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ความมุ่งมั่นในการปฏฺบัติราชการให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่

  • B. 

   ความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ แล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักเกณฑ์หรือตามเกณฑ์ที่กำหนด

  • C. 

   ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โต้ตอบในโอกาสและในสถานการณ์ต่าง ๆ

  • D. 

   ความสามารถในการให้คำแนะนำ และการช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนรวมงานและผู้เกี่ยวข้อง

 • 2. 
  ผู้บริหารท่านใดมี Expertise
  • A. 

   ผอ.ดำร่วมกับคณะครูและกรรมการสถานศึกษาวางแผนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกัน

  • B. 

   ผอ.ดำใช้เงินส่วนตัวเข้ารับการอบรมพัฒนาจนเก่งด้านไอซีทีและนำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับ

  • C. 

   ผอ.สวยมอบหมายให้ครูในโรงเรียนเข้ารับการอบรมการสอนแบบย้อนกลับแล้วนำมาพัฒนาบูรณาการในสถานศึกษาจนนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ

  • D. 

   ผอ.หล่อสามารถวางวิสัยทัศน์และพัฒนางานของสถานศึกษาตามเป้าหมายและผ่านการประเมินได้

 • 3. 
  ผู้บริหารท่านใด เป็นผู้บริหารมืออาชีพมากที่สุด
  • A. 

   ผอ.สุภาพ ให้คณะครูร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  • B. 

   ผอ.น่ารัก ร่วมกับชุมชนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

  • C. 

   ผอ.พัฒนา จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาพัฒนาการศึกษาพิเศษ

  • D. 

   ผอ.กร่าง ประสานสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณของสถานศึกษา

 • 4. 
  ข้อใดสำคัญที่สุดที่ควรกระทำเป็นลำดับแรกในการพัฒนาและสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
  • A. 

   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • B. 

   สำรวจสภาพปัญหา หรือ SWOT analysis

  • C. 

   สร้างเจตคติ

  • D. 

   วางเป้าหมายไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • 5. 
  ผู้บริหารท่านใดบริหารจัดการโดยให้ความสำคัญกับ Weaknesses มากที่สุด
  • A. 

   ผอ.ดำ ให้ความสำคัญกับการวางวิสัยทัศน์ในปีการศึกษานี้เพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

  • B. 

   ผอ.ขาว เล็งเห็นถึงการอ่านไม่ออกของนักเรียนในโรงเรียนจำนวนหนึ่ง จึงมอบหมายให้หัวหน้าวิชาการร่วมกับคณะครูวางแผนการจัดการกับปัญหาดังกล่าว

  • C. 

   ผอ.เล็ก มอบเกียรติบัตรชมเชยให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมประจำปีการศึกษา 2552 หน้าเสาธง

  • D. 

   ผอ.โต โน้มน้าวให้กรรมการสถานศึกษาเห็นด้วยในการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ในการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนและคนในชุมชน

 • 6. 
  ผู้บริหารที่ดีควรแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อใด
  • A. 

   แก้ปัญหาตามนโยบาย เป้าหมาย งานที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ

  • B. 

   ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการบริหารและตัดสินใจ

  • C. 

   บริหารตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   บริหารภายใต้นโยบายของและหน่วยงานและความต้องการของชุมชน

 • 7. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใช้พร้อมกันทุกโรงเรียนทั่วประเทศในปีการศึกษาใด
  • A. 

   2553

  • B. 

   2554

  • C. 

   2555

  • D. 

   2556

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ด้านคุณภาพเด็ก

  • B. 

   ด้านคุณภาพการเรียนการสอน

  • C. 

   ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

  • D. 

   ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   เป็นหลักสูตรที่กำหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สถานศึกษามีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

  • B. 

   เน้นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

  • C. 

   โครงสร้างไม่มีความยืดหยุ่น มีการกำหนดให้ทั้งสาระการเรียนรู้หลักและสารการเรียนรู้เพิ่มเติม

  • D. 

   เน้นพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน

 • 10. 
  นักเรียนระดับใดต้องจัดเวลาในการเรียนการสอนมากที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  • A. 

   ก่อนประถม

  • B. 

   ประถมศึกษา

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  • A. 

   กิจกรรมแนะแนว

  • B. 

   กิจกรรมนักเรียน

  • C. 

   กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

  • D. 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 • 12. 
  ผู้บริหารท่านใดบริหารสถานศึกษาตามหลักนิติรัฐ (Good Governace) ได้เป็นลำดับแรก
  • A. 

   ผอ.ดำ ให้ครูออกใบ ปพ.1 ให้นักเรียนที่จบการศึกษาตามความเป็นจริง และตามระเบียบกำหนด

  • B. 

   ผอ.ขาว บอกครูดำว่า ช่วยเด็กมันไปเถอะ สงสารพ่อแม่มัน หาเช้ากินค่ำ ให้ผ่าน ๆ ไป คิดเสียว่าทำบุญน่ะครู

  • C. 

   ผอ.หลุย จัดงานมหกรรมเปิดโรงเรียนให้คณะกรรมการและผู้ปกครอง ชุมชนร่วมรับฟัง รับชมผลงานของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา

  • D. 

   ผอ.จี้ ใช้งบประมาณจากผ้าป่าสามมัคคีน้อยกว่างบที่ตั้งไว้ทำให้เหลือเงินนำไปพัฒนาส่วนอื่นของโรงเรียนได้อีก

 • 13. 
  ผู้บริหารท่านใดเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยแท้จริง
  • A. 

   น้ำขึ้น ให้รีบตัก

  • B. 

   น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก

  • C. 

   คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย

  • D. 

   น้ำนิ่งไหลลึก

 • 14. 
  เอกสารตามข้อใดที่ ผอ.โรงเรียนมีอำนาจในการจัดซื้อได้โดยตรง
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียน

  • B. 

   ใบประกาศนียบัตร

  • C. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

  • D. 

   ระเบียนสะสม

 • 15. 
  " การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาแตกต่างจากการใช้หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง "  ข้อใดจัดเป็น Independent Variable
  • A. 

   การบริหารจัดการศึกษา

  • B. 

   การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

  • C. 

   การบริหารจัดการศึกษาแบบหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

  • E. 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

 • 16. 
  จากข้อ 15 ข้อใดจัดเป็น dependent Variable
  • A. 

   รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

  • B. 

   การบริหารจัดการศึกษา

  • C. 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

  • D. 

   การบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • 17. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  • A. 

   คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

  • B. 

   แนวทางการจัดการศึกษา

  • C. 

   การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

  • D. 

   แนงทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมความรู้

 • 18. 
  ข้อใด ไ่ม่ใช่ขั้นตอนการประกันคุณภาพ
  • A. 

   การควบคุมคุณภาพ

  • B. 

   การตรวจสอบ ทบทวนปรับปรุงคุณภาพ

  • C. 

   การประเมินและรับรองคุณภาพ

  • D. 

   การรายงานคุณภาพ

 • 19. 
  ผู้บริหารท่านใดใช้หลักการบริหารได้ดีที่สุด
  • A. 

   ครูแดงและครูดำมีเรื่องไม่พอใจกันในชั่วโมงสอนผอ.ขาวจึงเรียยกทั้งคู่มาแบ่งชั่วโมงสอนกันใหม่

  • B. 

   ครูขาวพูดให้ร้ายผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการ ผอ.เขียวจึเรียกมาอธิบายและตักเตือนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง

  • C. 

   ครูชมชอบครูชาที่เป็นครูอัตราจ้างแต่ทั้งคู่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับนักเรียนผอ.ไชจึงเชิญครูทั้งสองมาชี้แจงและทำความเข้าใจให้ปรับปรุงตัวเสียใหม่

  • D. 

   ครูมากมาโรงเรียนด้วยหน้าตาที่ไม่สบายผอ.โมกจึงบอกให้ไปพักผ่อนก่อนแล้วค่อมมาสอนเด็กนักเรียน

 • 20. 
  โรงเรียนของผู้บริหารท่านใด ประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษามากที่สุด
  • A. 

   โรงเรียนผอ.ดำผ่านการประเมิน สมศ.รอบสอง

  • B. 

   โรงเรียนผอ.เขียว นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

  • C. 

   โรงเรียนผอ.แสด นักเรียนเรียนจบและเป็นผู้นำชุมชนในด้านการงานและอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน

  • D. 

   โรงเรียนผอ.ขำได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงสองปีซ้อน

 • 21. 
  ผู้บริหารท่านใ ดบริหารจัดการสถานศึกษาแบบ Reternhment and Defense Strategy
  • A. 

   ผอ.ชัยจัดทำผ้าป่าสามัคคีปีที่แล้วประสบผลสำเร็จปีนี้ให้ทำอีกเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่

  • B. 

   ผอ.ชาติลองให้ครูประชุมกันตอนหลังเลิกเรียนเพื่อลดปัญหานักเรียนไม่มีคนดูแลในชั่วโมงสอนปกติ

  • C. 

   ผอ.ช่วย ขอความเห็นกับกรรมการสถานศึกษาเพื่อยุบรวมสถานศึกษากับโรงเรียนข้างเคียงเนื่องจากนักเรียนเหลือไม่ถึงเจ็ดคนแล้ว

  • D. 

   ผอ.ชิวชิว มาโรงเรียนและกลับบ้านตามเวลาและไม่เร่งให้ครูทำงานหนักมาก เพราะครูทุกคนมีความตั้งใจในการทำงานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วทำให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน

 • 22. 
  ผู้บริหารท่านใดเข้าใจหลักการบริหารมากที่สุด
  • A. 

   ผอ.นา ไปช่วยงานชุมชนในเขตบริการทุกครั้ง

  • B. 

   ผอ.หน่อย เป็นโฆษกให้กับงานมงคลสมรสของผู้ปกครองในโรงเรียนทุกครั้งที่ได้รับการร้องขอ

  • C. 

   ผอ.นุ๊ก แบ่งให้ครูประจำหมู่บ้านเพื่อทันเหตุการณ์และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ทัน

  • D. 

   ผอ.เน่า เลือกไปงานประชุมผู้บริหารที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงเช้าและกลับมาร่วมงานประชุมของ อบต.ในช่วงบ่าย

 • 23. 
  ครูในโรงเรียนท่านใดเป็นผู้มีวินัยมากที่สุด
  • A. 

   ครูขาวมาโรงเรียนเป็นคนแรกทุกวัน

  • B. 

   ครูดำสอนวิชาภาษาไทยเต็มเวลา

  • C. 

   ครูเขียดชอบพานักเรียนเล่นกีฬา

  • D. 

   ครูปัทมาดื่มสุรานอกเวลาราชการ

 • 24. 
  ข้อใดเรียงลำดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาได้ถูกต้อง
  • A. 

   สรรหา ดูแล พัฒนา ออกจากราชการ

  • B. 

   พัฒนา สรรหา ดูแล ออกจากราชการ

  • C. 

   สรรหา พัฒนา ดูแล ออกจากราชการ

  • D. 

   สรรหา ดูแล ออกจากราชการ พัฒนา

 • 25. 
  บุคคลในข้อใดที่ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจในการสั่งไล่ออกจากราชการได้
  • A. 

   ครูดำ ครูผู้ช่วย

  • B. 

   ครูขาว ครูชำนาญการ

  • C. 

   ครูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ

  • D. 

   นายดี นักการภารโรงเรียง

  • E. 

   ไม่มีอำนาจในการไล่ออกทุกข้อ

Back to Top Back to top