ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 1 สมรรถนะและความรู้

60

Settings
Please wait...
ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 1 สมรรถนะและความรู้

ข้อสอบ ประเมินสมรรถนะผู้บริหาร กรอบที่ 1 สมรรถนะและความรู้เนื้อหา   ด้านการบริหารงาน  การบริหาร  ด้านวิชาการ  การบริหารด้านธุรการ  การเงิน  พัสดุ  และอาคารสถานที่  การบริหารงานบุคคล  การบริหารกิจการนักเรียน&n bsp; การประกันคุณภาพการศึกษา&n bsp; การบริหารการประชาสัมพัน ์และความสัมพันธ์ชุมชน  ด้านการบริหารจัดการเทคโ โลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมส หรับผู้บริหารสถานศึกษา&nbs p; ด้านการวิจัยและการส่งเส ิมการวิจัยกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  Core competency หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ความมุ่งมั่นในการปฏฺบัติราชการให้ดีหรือเกินมาตรฐานที่มีอยู่

  • B. 

   ความสามารถในการทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ แล้วแยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักเกณฑ์หรือตามเกณฑ์ที่กำหนด

  • C. 

   ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โต้ตอบในโอกาสและในสถานการณ์ต่าง ๆ

  • D. 

   ความสามารถในการให้คำแนะนำ และการช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนรวมงานและผู้เกี่ยวข้อง

 • 2. 
  ผู้บริหารท่านใดมี Expertise
  • A. 

   ผอ.ดำร่วมกับคณะครูและกรรมการสถานศึกษาวางแผนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกัน

  • B. 

   ผอ.ดำใช้เงินส่วนตัวเข้ารับการอบรมพัฒนาจนเก่งด้านไอซีทีและนำความรู้มาพัฒนาโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับ

  • C. 

   ผอ.สวยมอบหมายให้ครูในโรงเรียนเข้ารับการอบรมการสอนแบบย้อนกลับแล้วนำมาพัฒนาบูรณาการในสถานศึกษาจนนักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ

  • D. 

   ผอ.หล่อสามารถวางวิสัยทัศน์และพัฒนางานของสถานศึกษาตามเป้าหมายและผ่านการประเมินได้

 • 3. 
  ผู้บริหารท่านใด เป็นผู้บริหารมืออาชีพมากที่สุด
  • A. 

   ผอ.สุภาพ ให้คณะครูร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  • B. 

   ผอ.น่ารัก ร่วมกับชุมชนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

  • C. 

   ผอ.พัฒนา จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาพัฒนาการศึกษาพิเศษ

  • D. 

   ผอ.กร่าง ประสานสำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนงบประมาณของสถานศึกษา

 • 4. 
  ข้อใดสำคัญที่สุดที่ควรกระทำเป็นลำดับแรกในการพัฒนาและสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
  • A. 

   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

  • B. 

   สำรวจสภาพปัญหา หรือ SWOT analysis

  • C. 

   สร้างเจตคติ

  • D. 

   วางเป้าหมายไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ

 • 5. 
  ผู้บริหารท่านใดบริหารจัดการโดยให้ความสำคัญกับ Weaknesses มากที่สุด
  • A. 

   ผอ.ดำ ให้ความสำคัญกับการวางวิสัยทัศน์ในปีการศึกษานี้เพื่อตอบสนองนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

  • B. 

   ผอ.ขาว เล็งเห็นถึงการอ่านไม่ออกของนักเรียนในโรงเรียนจำนวนหนึ่ง จึงมอบหมายให้หัวหน้าวิชาการร่วมกับคณะครูวางแผนการจัดการกับปัญหาดังกล่าว

  • C. 

   ผอ.เล็ก มอบเกียรติบัตรชมเชยให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมประจำปีการศึกษา 2552 หน้าเสาธง

  • D. 

   ผอ.โต โน้มน้าวให้กรรมการสถานศึกษาเห็นด้วยในการจัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ในการฝึกอาชีพให้กับนักเรียนและคนในชุมชน

 • 6. 
  ผู้บริหารที่ดีควรแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามข้อใด
  • A. 

   แก้ปัญหาตามนโยบาย เป้าหมาย งานที่กำหนดไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ

  • B. 

   ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการบริหารและตัดสินใจ

  • C. 

   บริหารตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   บริหารภายใต้นโยบายของและหน่วยงานและความต้องการของชุมชน

 • 7. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ใช้พร้อมกันทุกโรงเรียนทั่วประเทศในปีการศึกษาใด
  • A. 

   2553

  • B. 

   2554

  • C. 

   2555

  • D. 

   2556

 • 8. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   ด้านคุณภาพเด็ก

  • B. 

   ด้านคุณภาพการเรียนการสอน

  • C. 

   ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

  • D. 

   ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้

 • 9. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
  • A. 

   เป็นหลักสูตรที่กำหนดวิสัยทัศน์ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้สถานศึกษามีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

  • B. 

   เน้นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

  • C. 

   โครงสร้างไม่มีความยืดหยุ่น มีการกำหนดให้ทั้งสาระการเรียนรู้หลักและสารการเรียนรู้เพิ่มเติม

  • D. 

   เน้นพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน

 • 10. 
  นักเรียนระดับใดต้องจัดเวลาในการเรียนการสอนมากที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  • A. 

   ก่อนประถม

  • B. 

   ประถมศึกษา

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 11. 
  ข้อใด ไม่ใช่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  • A. 

   กิจกรรมแนะแนว

  • B. 

   กิจกรรมนักเรียน

  • C. 

   กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

  • D. 

   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

 • 12. 
  ผู้บริหารท่านใดบริหารสถานศึกษาตามหลักนิติรัฐ (Good Governace) ได้เป็นลำดับแรก
  • A. 

   ผอ.ดำ ให้ครูออกใบ ปพ.1 ให้นักเรียนที่จบการศึกษาตามความเป็นจริง และตามระเบียบกำหนด

  • B. 

   ผอ.ขาว บอกครูดำว่า ช่วยเด็กมันไปเถอะ สงสารพ่อแม่มัน หาเช้ากินค่ำ ให้ผ่าน ๆ ไป คิดเสียว่าทำบุญน่ะครู

  • C. 

   ผอ.หลุย จัดงานมหกรรมเปิดโรงเรียนให้คณะกรรมการและผู้ปกครอง ชุมชนร่วมรับฟัง รับชมผลงานของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา

  • D. 

   ผอ.จี้ ใช้งบประมาณจากผ้าป่าสามมัคคีน้อยกว่างบที่ตั้งไว้ทำให้เหลือเงินนำไปพัฒนาส่วนอื่นของโรงเรียนได้อีก

 • 13. 
  ผู้บริหารท่านใดเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยแท้จริง
  • A. 

   น้ำขึ้น ให้รีบตัก

  • B. 

   น้ำขุ่นไว้ใน น้ำใสไว้นอก

  • C. 

   คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย

  • D. 

   น้ำนิ่งไหลลึก

 • 14. 
  เอกสารตามข้อใดที่ ผอ.โรงเรียนมีอำนาจในการจัดซื้อได้โดยตรง
  • A. 

   ระเบียนแสดงผลการเรียน

  • B. 

   ใบประกาศนียบัตร

  • C. 

   แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

  • D. 

   ระเบียนสะสม

 • 15. 
  " การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาแตกต่างจากการใช้หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง "  ข้อใดจัดเป็น Independent Variable
  • A. 

   การบริหารจัดการศึกษา

  • B. 

   การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

  • C. 

   การบริหารจัดการศึกษาแบบหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง

  • D. 

   รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

  • E. 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

 • 16. 
  จากข้อ 15 ข้อใดจัดเป็น dependent Variable
  • A. 

   รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา

  • B. 

   การบริหารจัดการศึกษา

  • C. 

   ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

  • D. 

   การบริหารการเปลี่ยนแปลง

 • 17. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
  • A. 

   คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

  • B. 

   แนวทางการจัดการศึกษา

  • C. 

   การจัดการศึกษาตลอดชีวิต

  • D. 

   แนงทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมความรู้

 • 18. 
  ข้อใด ไ่ม่ใช่ขั้นตอนการประกันคุณภาพ
  • A. 

   การควบคุมคุณภาพ

  • B. 

   การตรวจสอบ ทบทวนปรับปรุงคุณภาพ

  • C. 

   การประเมินและรับรองคุณภาพ

  • D. 

   การรายงานคุณภาพ

 • 19. 
  ผู้บริหารท่านใดใช้หลักการบริหารได้ดีที่สุด
  • A. 

   ครูแดงและครูดำมีเรื่องไม่พอใจกันในชั่วโมงสอนผอ.ขาวจึงเรียยกทั้งคู่มาแบ่งชั่วโมงสอนกันใหม่

  • B. 

   ครูขาวพูดให้ร้ายผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการ ผอ.เขียวจึเรียกมาอธิบายและตักเตือนให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง

  • C. 

   ครูชมชอบครูชาที่เป็นครูอัตราจ้างแต่ทั้งคู่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับนักเรียนผอ.ไชจึงเชิญครูทั้งสองมาชี้แจงและทำความเข้าใจให้ปรับปรุงตัวเสียใหม่

  • D. 

   ครูมากมาโรงเรียนด้วยหน้าตาที่ไม่สบายผอ.โมกจึงบอกให้ไปพักผ่อนก่อนแล้วค่อมมาสอนเด็กนักเรียน

 • 20. 
  โรงเรียนของผู้บริหารท่านใด ประสบผลสำเร็จในการจัดการศึกษามากที่สุด
  • A. 

   โรงเรียนผอ.ดำผ่านการประเมิน สมศ.รอบสอง

  • B. 

   โรงเรียนผอ.เขียว นักเรียนสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

  • C. 

   โรงเรียนผอ.แสด นักเรียนเรียนจบและเป็นผู้นำชุมชนในด้านการงานและอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน

  • D. 

   โรงเรียนผอ.ขำได้รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงสองปีซ้อน

 • 21. 
  ผู้บริหารท่านใ ดบริหารจัดการสถานศึกษาแบบ Reternhment and Defense Strategy
  • A. 

   ผอ.ชัยจัดทำผ้าป่าสามัคคีปีที่แล้วประสบผลสำเร็จปีนี้ให้ทำอีกเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในส่วนที่ยังบกพร่องอยู่

  • B. 

   ผอ.ชาติลองให้ครูประชุมกันตอนหลังเลิกเรียนเพื่อลดปัญหานักเรียนไม่มีคนดูแลในชั่วโมงสอนปกติ

  • C. 

   ผอ.ช่วย ขอความเห็นกับกรรมการสถานศึกษาเพื่อยุบรวมสถานศึกษากับโรงเรียนข้างเคียงเนื่องจากนักเรียนเหลือไม่ถึงเจ็ดคนแล้ว

  • D. 

   ผอ.ชิวชิว มาโรงเรียนและกลับบ้านตามเวลาและไม่เร่งให้ครูทำงานหนักมาก เพราะครูทุกคนมีความตั้งใจในการทำงานและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วทำให้ทุกคนมีความสุขในการทำงาน

 • 22. 
  ผู้บริหารท่านใดเข้าใจหลักการบริหารมากที่สุด
  • A. 

   ผอ.นา ไปช่วยงานชุมชนในเขตบริการทุกครั้ง

  • B. 

   ผอ.หน่อย เป็นโฆษกให้กับงานมงคลสมรสของผู้ปกครองในโรงเรียนทุกครั้งที่ได้รับการร้องขอ

  • C. 

   ผอ.นุ๊ก แบ่งให้ครูประจำหมู่บ้านเพื่อทันเหตุการณ์และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้ทัน

  • D. 

   ผอ.เน่า เลือกไปงานประชุมผู้บริหารที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในช่วงเช้าและกลับมาร่วมงานประชุมของ อบต.ในช่วงบ่าย

 • 23. 
  ครูในโรงเรียนท่านใดเป็นผู้มีวินัยมากที่สุด
  • A. 

   ครูขาวมาโรงเรียนเป็นคนแรกทุกวัน

  • B. 

   ครูดำสอนวิชาภาษาไทยเต็มเวลา

  • C. 

   ครูเขียดชอบพานักเรียนเล่นกีฬา

  • D. 

   ครูปัทมาดื่มสุรานอกเวลาราชการ

 • 24. 
  ข้อใดเรียงลำดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาได้ถูกต้อง
  • A. 

   สรรหา ดูแล พัฒนา ออกจากราชการ

  • B. 

   พัฒนา สรรหา ดูแล ออกจากราชการ

  • C. 

   สรรหา พัฒนา ดูแล ออกจากราชการ

  • D. 

   สรรหา ดูแล ออกจากราชการ พัฒนา

 • 25. 
  บุคคลในข้อใดที่ผู้บริหารสถานศึกษามีอำนาจในการสั่งไล่ออกจากราชการได้
  • A. 

   ครูดำ ครูผู้ช่วย

  • B. 

   ครูขาว ครูชำนาญการ

  • C. 

   ครูเขียว ครูชำนาญการพิเศษ

  • D. 

   นายดี นักการภารโรงเรียง

  • E. 

   ไม่มีอำนาจในการไล่ออกทุกข้อ

 • 26. 
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในข้อใดเป็นชั้นที่สูงที่สุด
  • A. 

   บม.

  • B. 

   ปช.

  • C. 

   ปช.

  • D. 

   มวม.

 • 27. 
  ข้อใด ไม่ใช่หนังสือราชการ
  • A. 

   หนังสือภายนอก

  • B. 

   หนังสือภายใน

  • C. 

   หนังสือประทับตรา

  • D. 

   หนังสือพิธีการ

  • E. 

   หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 • 28. 
  ผู้บริหารโรงเรียนไม่อยู่ไปราชการต่างจังหวัดจะมอบหมายรองผู้อำนวยการตามข้อใดจึงจะถูกต้อง
  • A. 

   ปฏิบัติราชการแทน

  • B. 

   รักษาราชการแทน

  • C. 

   รักษาการในตำแหน่ง

  • D. 

   รักษาราชการแทนในตำแหน่ง

 • 29. 
  ผอ.ท่านใดกระทำผิดตามระเบียบการลา
  • A. 

   ผอ.ดำสั่งให้ครูแดงลาป่วยเนื่องจากรถคว่ำ 60 วันทำการ

  • B. 

   ผอ.ดี ให้ครูขมไปชมนิทรรศการเวิร์ดเอ๊กโปรที่เมืองจีนโดยใช้เงินส่วนตัว

  • C. 

   ผอ.ดี๊ ตัดคะแนนความประพฤติเด็กชายมนที่ขโมยเป๊ปซี่ในสหกรณ์โรงเรียน

  • D. 

   ผอ.ด๊ายดาย ขายไม้เก่าจากอาคารหลังเดิมแล้วนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

 • 30. 
  ผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีสิทธิย้ายตามข้อใด
  • A. 

   ลาป่วย

  • B. 

   ลากิจ

  • C. 

   ลาติดตามคู่สมรส

  • D. 

   ลาไปต่างประเทศ

 • 31. 
  ข้อใด ไม่ใช่อำนาจในการลงโทษทางวินัยของ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • A. 

   ว่ากล่าวตักเตือน

  • B. 

   ภาคทัณฑ์

  • C. 

   ตัดเงินเดือน

  • D. 

   ลดขั้นเงินเดือน

 • 32. 
  ผอ.แดงได้รับงบประมาณห้องคอมพิวเตอร์ด้วยยอดเงิน  100,000.05 บาท ผอ.แดงควรจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใดเป็นลำดับแรก
  • A. 

   ตกลงราคา

  • B. 

   สอบราคา

  • C. 

   ประกวดราคา

  • D. 

   วิธีพิเศษ

  • E. 

   วิธีกรณีพิเศษ

 • 33. 
  การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-auction ต้องมีมูลค่าในการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด
  • A. 

   ไม่เกิน

  • B. 

   เกินแสนแต่ไม่เกินสองล้านบาท

  • C. 

   เกินสองล้านบาท

  • D. 

   เกินสองล้านบาทและมีเงื่อนไขจำเป็น

  • E. 

   ตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป

 • 34. 
  ข้อใด ไม่ใช่ โทษทางวินัยของข้าราชการครู
  • A. 

   ว่ากล่าวตักเตือน

  • B. 

   ภาคทัณฑ์

  • C. 

   ตัดเงินเดือน

  • D. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • E. 

   ปลดออก

 • 35. 
  วิทยฐานะสูงสูดของผู้บริหารสถานศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   ผู้อำนวยการชำนาญการ

  • B. 

   ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • C. 

   ผุ้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

  • D. 

   ผุ้อำนวยการเชี่ยวชาญ

 • 36. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   การประกันคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา

  • B. 

   การประกันคุณภาพภายในเป็นหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   การประกันคุณภาพภายนอกเป็นหน้าที่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   เมื่อสถานศึกษาประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ลำดับแรกให้ สมศ.รายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 37. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถสั่งตัดเงินเดือนครูดำที่ไม่ปฏฺบัติตามคำสั่งได้ตามข้อใด
  • A. 

   1 เดือน

  • B. 

   ไม่เกิน 1 เดือน

  • C. 

   ตามความจำเป็นและเหตุผลประจักษ์พยาน

  • D. 

   ไม่สามารถกระทำได้เพราะเป็นความผิดเล็กน้อย

 • 38. 
  โรงเรียนของท่านมีนักเรียน 300 คน ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาของท่าน
  • A. 

   ผู้แทนครู

  • B. 

   ผุ้แทนผู้ปกครอง

  • C. 

   ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  • D. 

   ผู้แทนศิษย์เก่า

  • E. 

   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • 39. 
  ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ
  • A. 

   การทบทวนงบประมาณ

  • B. 

   การวางแผนงบประมาณ

  • C. 

   การจัดทำงบประมาณ

  • D. 

   การอนุมัติกรอบงบประมาณ

  • E. 

   การติดตาม ประเมินผล รายงานผลงบประมาณ

 • 40. 
  การวางแผนงบประมาณ ขั้นตอนใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   SWOT analysis

  • B. 

   การจัดทำระบบสารสนเทศ

  • C. 

   การกำหนดผลผลิต

  • D. 

   การกำหนดเป้าหมาย

  • E. 

   การกำหนดผลลัพธ์

 • 41. 
  กลยุทธ์ในข้อใดสำคัญที่สุดของ สพฐ.ปี 2553
  • A. 

   การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน

  • B. 

   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   การให้โอกาสทางการศึกษา

  • D. 

   การพัฒนาครูทั้งระบบ

  • E. 

   การพัฒนาการศึกษาเขตเฉพาะกิจชายแดนใต้

 • 42. 
  เงินวิทยฐานะสูงสุดที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาจะได้รับคือข้อใด
  • A. 

   3,500 บาท

  • B. 

   3,600 บาท

  • C. 

   5,600 บาท

  • D. 

   9,900 บาท

  • E. 

   13,000 บาท

 • 43. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจในการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามข้อใด
  • A. 

   ครั้งละ 10 ล้านบาท

  • B. 

   ครั้งละ ไม่เกิน 10 ล้านบาท

  • C. 

   ครั้งละ 15 ล้านบาท

  • D. 

   ครั้งละ ไม่เกิน 15 ล้านบาท

 • 44. 
  สถานศึกษาที่มีนักเรียน 121 คน สามารถนำเงินสำรองส่วนที่เกินกำหนดไปฝากธนาคารได้ตามข้อใด
  • A. 

   20,000 บาท

  • B. 

   30,000 บาท

  • C. 

   ไม่เกิน 20,000 บาท

  • D. 

   ไม่เกิน 30,000 บาท

  • E. 

   ไม่เกิน 1,000,000 บาท

 • 45. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามหลักการบริหารการศึกษา
  • A. 

   การบริหารการศึกษาเป็นหน้าที่หลักของผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   รองผู้อำนวยการเป็นผู้ประสานระหว่างนโยบายผู้อำนวยการโรงเรียนและการปฏิบัติงานของครูผู้สอน

  • C. 

   ผู้อำนวยการที่ดีต้องมีมนุษยสัมพันธ์สำคัญเป็นลำดับแรก

  • D. 

   ผู้บริหารที่ดีต้องมีเป้าหมายหลักในการทำงาน

 • 46. 
  INTERNET มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   แมงมุม

  • B. 

   เครือข่าย

  • C. 

   รถไฟ

  • D. 

   ไร้พรมแดน

  • E. 

   เอกภพสัมพัทธ์

 • 47. 
  เครื่องมือที่ดีต้องมีความเชื่อมั่น หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ได้ค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลง

  • B. 

   วัดกี่ครั้งได้ค่าเหมือนเดิม

  • C. 

   มีความถูกต้องแม่นยำ

  • D. 

   มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิดมากกว่าปลายปิด

 • 48. 
  เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลตามข้อใดไม่เข้าพวกในแง่ของการปฏิบัติ
  • A. 

   แบบทดสอบ

  • B. 

   แบบสอบถาม

  • C. 

   แบบบันทึก

  • D. 

   แบบสังเกต

 • 49. 
  เทคนิคใดที่ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กควรมีมากที่สุด
  • A. 

   เทคนิคปฏิบัติการ

  • B. 

   เทคนิคมนุษยสัมพันธ์

  • C. 

   เทคนิคความคิดรวบยอด

  • D. 

   เทคนิคปฏิบัติการและมนุษยสัมพันธ์

 • 50. 
  ข้อใดต่อไปนี้ที่ผู้บริหารยุคปัจจุบันควรมีมากที่สุด
  • A. 

   IQ

  • B. 

   EQ

  • C. 

   MQ

  • D. 

   RQ

  • E. 

   IQ & MQ

 • 51. 
  เทคนิคใดที่ผู้บริหารทั้งระดับปฏิบัติการ กลาง และระดับสูงต้องมีเกือบเท่ากันทุกระดับ
  • A. 

   ความรู้

  • B. 

   ความคิดรวบยอด

  • C. 

   คุณธรรม

  • D. 

   จริยธรรม

  • E. 

   มนุษยสัมพันธ์

 • 52. 
  ผู้บริหารท่านใดเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์มากที่สุด
  • A. 

   ผอ.แดง ให้นายดำผู้ปกครองนักเรียนที่มาพบลูกที่โรงเรียนเข้าพบที่ห้องผู้บริหารพูดจากันอย่างเป็นกันเอง

  • B. 

   ผอ.ขาว มอบหมายให้ครูนิดและครูหน่อยดูแลผู้ปกครองที่มาร่วมประชุมในวันเปิดเทอมตลอดการประชุมอย่างเต็มที่

  • C. 

   ผอ.เขียว วางระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีประสิทธิภาพถูกใจประชาชนและผู้ปกครองที่มาโรงเรียน

  • D. 

   ผอ.นภา แต่งตัวดูดี ภูมิฐานเป็นแบบอย่างให้กับครูทุกคนในโรงเรียนได้ปฏิบัติตาม

 • 53. 
  เด็กชายแดงต่อยกับเด็กชายดำหน้าประตูโรงเรียนตอนเช้าก่อนเข้าแถว ท่านเป็นผู้บริหารโณงเรียนอยู่ใกล้เหตุการณ์พอดีท่านจะทำตามข้อใด
  • A. 

   เข้าไปห้าไม่ให้เด็กตีกันจนบาดเจ็บมากไปกว่านี้

  • B. 

   คอยดูอยู่ห่าง ๆ ว่ามีครูอยู่แถวนั้นหรือเปล่า

  • C. 

   สั่งการให้ครูฝ่ายกิจการนักเรียนไปดำเนินการสอบสวนหาข้อเท็จจริง

  • D. 

   บอกให้ผู้ปกครองที่อยู่ใกล้หรือใครก็ได้มาช่วยเหลือให้ทันเหตุการณ์

 • 54. 
  ข้อใดไม่จัดเป็นวัสดุตามระเบียบวิธีการว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
  • A. 

   สิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป แปรสภาพ สิ้นเปลือง

  • B. 

   สิ่งของที่ไม่คงสภาพเดิม หรือมีลักษณะคงทนถาวร

  • C. 

   โต๊ะนักเรียน ราคา 5,000 บาทต่อตัว

  • D. 

   โปรแกรมนับสถิตินักเรียน ราคา 20,100 บาทต่อหน่วย

 • 55. 
  คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุข้อใด ไม่ใช่
  • A. 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

  • B. 

   คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา

  • C. 

   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • D. 

   คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

  • E. 

   คณะกรรมการตรวจการจ้าง

 • 56. 
  ข้อใด ไม่จำเป็นต้องมีในใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน
  • A. 

   ที่ทำการของโรงเรียน

  • B. 

   วัน เดือนปีที่รับเงิน

  • C. 

   รายการแสดงจำนวนเงินเป็นตัวเหนังสือ

  • D. 

   ลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

  • E. 

   ลายมือชื่อผู้รับเงิน

 • 57. 
  ข้อใดระบุชั้นความเร็วของหนังสือสั่งการได้ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
  • A. 

   ด่วน

  • B. 

   ด่วนมาก

  • C. 

   ด่วนภายใน

  • D. 

   ด่วนที่สุด

 • 58. 
  โรงเรียนของผู้บริหารท่านใดสามารถขยายชั้นเรียนเปิดชั้น ม.1 ได้
  • A. 

   โรงเรียนไตรสามัคคี มีครู 5 คน นักเรียนจำนวน 350 คน พื้นที่โรงเรียน 25 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา

  • B. 

   โรงเรียนโคกสามหาววิทยา มีครู 5 คน และมีนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา จำนวน 79 คน พื้นที่โรงเรียน 24 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา

  • C. 

   โรงเรียนไตรสามมิตร มีครู 15 คน นักเรียนจำนวน 350 คน พื้นที่โรงเรียน 6 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา

  • D. 

   โรงเรียนโคกสามหาว มีครู 5 คน และมีนักเรียนที่จะเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษา จำนวน 80 คน พื้นที่โรงเรียน 25 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา

 • 59. 
  ครูในโรงเรียนของท่าน ท่านใดสมควรได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • A. 

   ครูแดงมาโรงเรียนแต่เช้า มีความตั้งใจสอนนักเรียน ขยันมอบหมายงานให้ทำทีไรไม่ผิดหวังสักครั้ง

  • B. 

   ครูมาทำงานช้าแต่มีความละเอียดรอบคอบ รักเด็ก เข้ากับชุมชนได้ดี เป็นครูในพื้นที่อยู่มานาน

  • C. 

   ครูอาทิตย์ เป็นคนไม่ชอบพูดกับท่าน นักเรียนที่ครูอาทิตย์สอนสองปีที่ผ่านมาสามารถสอบเข้าเรียนต่อได้และมีงานทำกันทุกคน

  • D. 

   ครูเศร้าเป็นคนพูดจาไพเราะพูดให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานเป็นผู้ประสานงานที่ดีมอบหมายงานความสัมพันธ์กับชุมชนมักได้ความร่วมมือจากชุมชน

 • 60. 
  โรงเรียนอยูสบายย้ายเร็วพิทยาคม สถานศึกษาอยู่บนเขาห่างไกลความเจริญ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน นักเรียนอ่านหนังสือไม่ได้ ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษา ท่านมาเป็น ผอ.ใหม่โณงเรียนนี้จะวางวิสัยทัศน์ในการทำงานตามข้อใด
  • A. 

   โรงเรียน....พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการ

  • B. 

   โรงเรียน....เน้นวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม เป็นผู้นำด้านการพัฒนา

  • C. 

   ภายในปี ....โรงเรียน...นักเรียนอ่านออกเขียนได้ มีความรู้สามารถประกอบอาชีพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  • D. 

   ภายในปี....โรงเรียน...นักเรียนมีคุณธรรม มีระเบียบวินัย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทุกคนทุกฝ่ายร่วมพัฒนา