ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟิสิกส์ ม.5

20 | Attempts: 1709
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฟิสิกส์ ม.5 - Quiz

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุดเพียงคำตอบเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  เมื่อทำให้เกิดคลื่นดลหน้าคลื่นเส้นตรงขึ้นในชุดถาดคลื่น โดยใช้คานกำเนิดคลื่นตรงกระทุ่มน้ำ 1 ครั้ง พบว่าคลื่นดลนี้เคลื่อนที่ไปถึงขอบถาดที่อยู่ห่างออกไป 40 ซม. ในเวลา 10 วินาที และมีคลื่นสะท้อนน้อยมากจากขอบถาด ต่อมาทำให้คายกำเนิดคลื่นกระทุ่มน้ำ ด้วยความถี่ 10 ครั้งต่อวินาทีอย่างสม่ำเสมอ จะพบว่าเวลาที่ยอดคลื่น 2 ยอดที่อยู่ใกล้กันมากที่สุด จะเคลื่อนที่มาถึงขอบถาดคลื่นที่ห่างกันเป็นเวลากี่วินาที
  • A. 

   0.1 วินาที

  • B. 

   0.25 วินาที

  • C. 

   1.0 วินาที

  • D. 

   4.0 วินาที

 • 2. 
  คลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านจุดๆ หนึ่งไป 30 ลูกคลื่นในเวลา 1 นาที ถ้าคลื่นนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 เมตรต่อวินาที จงหาระยะระหว่างสันคลื่นและท้องคลื่นอยู่ติดกัน
  • A. 

   1m

  • B. 

   2m

  • C. 

   3m

  • D. 

   4m

 • 3. 
  คลื่นผิวน้ำมีอัตราเร็ว 20 เซนติเมตร/วินาที กระจายออกจากแห่งกำเนิดคลื่นซึ่งมีความถี่ 5 เฮิรตซ์ การกระเพื่อมของผิวน้ำที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิด 30 เซนติเมตร จะมีเฟสต่างกันกี่องศา
  • A. 

   30 องศา

  • B. 

   60 องศา

  • C. 

   90 องศา

  • D. 

   180 องศา

 • 4. 
  ในการทดลองเรื่องการหักเหของคลื่นผิวน้ำ เมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึกไปน้ำตื้น ความยาวคลื่น ความเร็ว v และความถี่ f ของคลื่นผิวน้ำจะเปลี่ยนอย่างไร
  • A. 

   ความยาวคลื่นน้อยลง v น้อยลง แต่ f คงที่

  • B. 

   ความยาวคลื่นมากขึ้น v มากขึ้น แต่ f คงที่

  • C. 

   ความยาวคลื่นน้อยลง f มากขึ้น แต่ v คงที่

  • D. 

   ความยาวคลื่นมากขึ้น f น้อยลง แต่ v คงที่

 • 5. 
  คลื่นน้ำเคลื่อนที่จากน้ำตื้นไปยังน้ำลึก ถ้ามุมตกกระทบและมุมหักเหเท่ากับ 30 องศา และ 45 องศา ตามลำดับ และความยาวคลื่นในน้ำตื้นเท่ากับ 2 เซนติเมตร จงหาความยาวคลื่นในน้ำลึก
  • A. 

   1.72 cm

  • B. 

   1.97 cm

  • C. 

   2.48 cm

  • D. 

   1.83 cm

 • 6. 
  คลื่นผิวน้ำลูกหนึ่งวิ่งจากเขตน้ำลึก โดยเมื่อผ่านโขดหินแล้ว 50 วินาทีจึงเข้าสู่เขตน้ำตื้น หน้าคลื่นในเขตน้ำลึกทำมุม 45 องศากับแนวเขต และหน้าคลื่นในเขตน้ำตื้นทำมุม 30 องศากับแนวเขต ถ้าความเร็วคลื่นในเขตน้ำตื้นเท่ากับ 0.50 เมตร/วินาที โขดหินอยู่ห่างจากแนวเขตกี่เมตร (ตามเส้นตั้งฉากกับแนวเขต)
  • A. 

   20 m

  • B. 

   25m

  • C. 

   30m

  • D. 

   35m

 • 7. 
  ถ้า และ เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นในถาดคลื่น ซึ่งมีความถี่เท่ากันและเฟสตรงกัน ห่างกัน 8 เซนติเมตร และถ้าความยาวคลื่น เซนติเมตร จะเกิดจุดบัพ (Node) และจุดปฏิบัพ (Antinode) ทั้งหมดกี่จุดบนเส้นตรง
  • A. 

   เกิดบัพ 3 จุด ปฏิบัพ 2 จุด

  • B. 

   เกิดบัพ 2 จุด ปฏิบัพ 2 จุด

  • C. 

   เกิดบัพ 4 จุด ปฏิบัพ 5 จุด

  • D. 

   เกิดบัพ 5 จุด ปฏิบัพ 4 จุด

 • 8. 
  ในการทดลองการแทรกสอดของคลื่นน้ำโดยจุดกำเนิดคลื่นอาพันธ์ 2 จุด ผู้ทดลองสัเกตเห็นว่ามีแนวปฏิบัพหลายแนวเกิดขึ้นระหว่างจุดกำเนิดทั้งสองนั้น และถ้าลดระยะระหว่างจุดกำเนิดลงทุก ๆ 6 มิลลิเมตร จำนวนแนวปฏิบัพจะลดลง 2 แนว คลื่นน้ำมีความยาวคลื่นเท่าใด
  • A. 

   2mm

  • B. 

   4mm

  • C. 

   6mm

  • D. 

   8mm

 • 9. 
  เชือกยาว 1 เมตร ปลายข้างหนึ่งถูกตรึง ปลายอีกข้างหนึ่งติดกับเครื่องสั่นที่สั่นในแนวตั้งฉากกับเส้นเชือกและสั่นด้วยความถี่ 80 เฮิรตซ์ ถ้าเกิดคลื่นนิ่งมีปฏิบัพ 4 แห่ง อัตราเร็วของคลื่นในเชือกเป็นเท่าใด
  • A. 

   20 m/s

  • B. 

   27 m/s

  • C. 

   40 m/s

  • D. 

   53 m/s

 • 10. 
  ในการทดลองการแทรกสอดของคลื่นน้ำโดยจุดกำเนิดคลื่นอาพันธ์ 2 จุด ผู้ทดลองสัเกตเห็นว่ามีแนวปฏิบัพหลายแนวเกิดขึ้นระหว่างจุดกำเนิดทั้งสองนั้น และถ้าลดระยะระหว่างจุดกำเนิดลงทุก ๆ 6 มิลลิเมตร จำนวนแนวปฏิบัพจะลดลง 2 แนว คลื่นน้ำมีความยาวคลื่นเท่าใด
  • A. 

   2mm

  • B. 

   4mm

  • C. 

   6mm

  • D. 

   8mm

 • 11. 
  ถ้าคลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านจากเขตน้ำลึกไปยังเขตน้ำตื้น แล้วทำให้ความยาวคลื่นลดลงครึ่งหนึ่ง จงหาอัตราส่วนของอัตราเร็วของคลื่นในน้ำลึกกับอัตราเร็วของคลื่นในน้ำตื้น
  • A. 

 • 12. 
  แหล่งกำเนิดคลื่นน้ำอาพันธ์ให้หน้าคลื่นวงกลมสองแหล่งอยู่ห่างกัน 10 cm มีความยาวคลื่น 2 cm ที่ตำแหน่งหนึ่งห่างจากแหล่งกำเนิดคลื่นทั้งสองเป็นระยะ 10 cm และ 19 cm ตามลำดับ จะอยู่บนแนวบัพหรือปฏิบัพที่เท่าใด นับจากแนวกลาง
  • A. 

 • 13. 
  ถ้าการแทรกสอดของคลื่นน้ำให้แนวปฏิบัพระหว่างจุดกำเนิดคลื่นทรงกลมทั้งสองมีจำนวน 3 แนว พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก. ถ้าเลื่อนจุดกำเนิดคลื่นทั้งสองให้ห่างกันสองเท่าของระยะเดิม จะทำให้แนวปฏิบัพระหว่างต้นกำเนิดทั้งสองเพิ่มขึ้นอีก 4 แนวข. ถ้าเพิ่มความถี่ของแหล่งกำเนิดคลื่นให้มากขึ้นจนเกิดคลื่นนิ่งอีกครั้ง แนวปฏิบัพจะลดลงค. ถ้าเพิ่มน้ำให้มากกว่าเดิม แนวของปฏิบัพอาจจะเพิ่มขึ้นข้อความที่เป็นจริงคือ
  • A. 

   ก. ข. และ ค.

  • B. 

   ข. และ ค

  • C. 

   ก. เท่านั้น

  • D. 

   คำตอบเป็นอย่างอื่น

 • 14. 
  ให้คลื่นหน้าตรงความยาวคลื่น 2 cm ตกกระทบช่องเปิดซึ่งกว้าง 6 cm ในแนวตั้งฉากกับช่องเปิด จงหาแนวบัพที่เกิดขึ้นทั้งหมด
  • A. 

   5 แนว

  • B. 

   6 แนว

  • C. 

   7 แนว

  • D. 

   8 แนว

 • 15. 
  คลื่นน้ำความยาวคลื่นเท่าไร ที่จะทำให้เกิดบัพทั้งหมด 4 บัพ รอบแนวกึ่งกลางของช่องเปิดเมื่อเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดที่มีความกว้าง 2.2 เมตร
  • A. 

   0.5cm

  • B. 

   1.0cm

  • C. 

   1.5cm

  • D. 

   2.0cm

 • 16. 
  ถ้าคลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านช่องเปิดที่มีความกว้าง 2.2 cm คลื่นน้ำที่มีความยาวคลื่นเท่าไรจึงจะแสดงการเลี้ยวเบนได้เด่นชัด
  • A. 

   0.5cm

  • B. 

   1.0cm

  • C. 

   1.5cm

  • D. 

   2.5cm

 • 17. 
  เมื่อทำให้เกิดคลื่นดลหน้าคลื่นเส้นตรงขึ้นในชุดถาดคลื่น โดยใช้คานกำเนิดคลื่นตรงกระทุ่มน้ำ 1 ครั้ง พบว่าคลื่นดลนี้เคลื่อนที่ไปถึงขอบถาดที่อยู่ห่างออกไป 40 ซม. ในเวลา 10 วินาที และมีคลื่นสะท้อนน้อยมากจากขอบถาด ต่อมาทำให้คายกำเนิดคลื่นกระทุ่มน้ำ ด้วยความถี่ 10 ครั้งต่อวินาทีอย่างสม่ำเสมอ จะพบว่าเวลาที่ยอดคลื่น 2 ยอดที่อยู่ใกล้กันมากที่สุด จะเคลื่อนที่มาถึงขอบถาดคลื่นที่ห่างกันเป็นเวลากี่วินาที
  • A. 

   0.1 วินาที

  • B. 

   0.25 วินาที

  • C. 

   1.0 วินาที

  • D. 

   4.0 วินาที

 • 18. 
  คลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านจุดๆ หนึ่งไป 30 ลูกคลื่นในเวลา 1 นาที ถ้าคลื่นนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 เมตรต่อวินาที จงหาระยะระหว่างสันคลื่นและท้องคลื่นอยู่ติดกัน
  • A. 

   1m

  • B. 

   2m

  • C. 

   3m

  • D. 

   4m

 • 19. 
  คลื่นผิวน้ำมีอัตราเร็ว 20 เซนติเมตร/วินาที กระจายออกจากแห่งกำเนิดคลื่นซึ่งมีความถี่ 5 เฮิรตซ์ การกระเพื่อมของผิวน้ำที่อยู่ห่างจากแหล่งกำเนิด 30 เซนติเมตร จะมีเฟสต่างกันกี่องศา
  • A. 

   30

  • B. 

   60

  • C. 

   90

  • D. 

   180

 • 20. 
  คลื่นน้ำเคลื่อนที่จากน้ำตื้นไปยังน้ำลึก ถ้ามุมตกกระทบและมุมหักเหเท่ากับ 30 องศา และ 45 องศา ตามลำดับ และความยาวคลื่นในน้ำตื้นเท่ากับ 2 เซนติเมตร จงหาความยาวคลื่นในน้ำลึก
  • A. 

   1.72 cm

  • B. 

   1.97 cm

  • C. 

   2.48 cm

  • D. 

   1.83 cm

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.