ข้อสอบ รอบรู้ ชุด 137 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12

12 Questions | Attempts: 19682

SettingsSettingsSettings
  137  12 - Quiz

ข้อสอบ ภาค ก รอบรู้ทั่วไป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังค แห่งชาติ ฉบับ 12   โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนระยะใด
  • A. 

   สั้น

  • B. 

   กลาง

  • C. 

   ยาว

  • D. 

   3 ไตรมาส

 • 2. 
  ผู้รับสนองพระราชโองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  • A. 

   ประธาน สนช.

  • B. 

   ประธาน สปท.

  • C. 

   หัวหน้า คสช.

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี

 • 3. 
  ปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ
  • A. 

   เกษตรทฤษฎีใหม่

  • B. 

   เศรษฐกิจพอเพียง

  • C. 

   ธรรมาภิบาล

  • D. 

   การมีส่วนร่วม

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
  • A. 

   คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

  • B. 

   มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • C. 

   SME

  • D. 

   ภูมิปัญญาและนวัตกรรม

 • 5. 
  เป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแผนคือร้อยละเท่าไร
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 6. 
  ยุทธศาสตร์ชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 มีกี่ข้อ
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 7. 
  คติพจน์ประจำชาติไทย ตามแผนนี้มีว่าอย่างไร
  • A. 

   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  • B. 

   มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • C. 

   มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

  • D. 

   ยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง

 • 8. 
  ข้อใดคือวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องที่สุดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
  • A. 

   ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • B. 

   ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • C. 

   ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • D. 

   ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
  • A. 

   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์

  • B. 

   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

  • C. 

   การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

  • D. 

   การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม

 • 10. 
  การจัดการศึกษา การสอบวัดผลประเมินผล เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ใดมากที่สุด
  • A. 

   ยุทธศาสตร์ 1

  • B. 

   ยุทธศาสตร์ 2

  • C. 

   ยุทธศาสตร์ 3

  • D. 

   ยุทธศาสตร์ 4

 • 11. 
  ข้อใดไม่จัดอยู่ในยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
  • A. 

   First S-curve , New S-curve

  • B. 

   One Map

  • C. 

   Make or Buy

  • D. 

   National Single Window

 • 12. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.