ข้อสอบ รอบรู้ ชุด 137 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 245,285
Questions: 12 | Attempts: 19,851

SettingsSettingsSettings
  137  12 - Quiz

ข้อสอบ ภาค ก รอบรู้ทั่วไป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังค แห่งชาติ ฉบับ 12   โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนระยะใด

  • A.

   สั้น

  • B.

   กลาง

  • C.

   ยาว

  • D.

   3 ไตรมาส

  Correct Answer
  C. ยาว
  Explanation
  The given answer, "ยาว" (long), suggests that the แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (National Economic and Social Development Plan 12) is a long-term plan. This implies that the plan covers a significant duration and involves strategies and actions that will be implemented over a considerable period of time.

  Rate this question:

 • 2. 

  ผู้รับสนองพระราชโองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

  • A.

   ประธาน สนช.

  • B.

   ประธาน สปท.

  • C.

   หัวหน้า คสช.

  • D.

   นายกรัฐมนตรี

  Correct Answer
  D. นายกรัฐมนตรี
  Explanation
  The given correct answer is "นายกรัฐมนตรี" (Prime Minister). The question provides a list of positions or titles, including "ประธาน สนช." (Chairman of the National Economic and Social Development Council), "ประธาน สปท." (Chairman of the State Enterprises Policy Committee), "หัวหน้า คสช." (Head of the National Security Council), and "นายกรัฐมนตรี" (Prime Minister). Among these positions, the Prime Minister is the highest-ranking political leader in the country, responsible for governing and leading the government.

  Rate this question:

 • 3. 

  ปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือ

  • A.

   เกษตรทฤษฎีใหม่

  • B.

   เศรษฐกิจพอเพียง

  • C.

   ธรรมาภิบาล

  • D.

   การมีส่วนร่วม

  Correct Answer
  B. เศรษฐกิจพอเพียง
  Explanation
  The correct answer is "เศรษฐกิจพอเพียง" (Sufficiency Economy). This is because Sufficiency Economy is a guiding philosophy for national development in Thailand. It promotes the idea of balancing economic development with social and environmental well-being, emphasizing self-sufficiency, moderation, and resilience. It encourages individuals and communities to be self-reliant, to use resources efficiently, and to avoid excessive consumption and debt. The Sufficiency Economy philosophy was introduced by King Bhumibol Adulyadej of Thailand and has been incorporated into the country's national development plans.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดไม่ใช่หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12

  • A.

   คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

  • B.

   มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • C.

   SME

  • D.

   ภูมิปัญญาและนวัตกรรม

  Correct Answer
  C. SME
  Explanation
  The correct answer is SME. This is because the principle of the 12th National Economic and Social Development Plan emphasizes the importance of small and medium-sized enterprises (SMEs) in driving economic development. SMEs are seen as a key component in promoting inclusive growth, creating jobs, and fostering innovation and competitiveness in the economy. Therefore, the inclusion of SMEs in the plan aligns with the principle of the plan.

  Rate this question:

 • 5. 

  เป้าหมายการขยายตัวทางเศรษฐกิจของแผนคือร้อยละเท่าไร

  • A.

   3

  • B.

   5

  • C.

   7

  • D.

   9

  Correct Answer
  B. 5
  Explanation
  The correct answer is 5. The question asks for the target economic expansion rate of the plan. Out of the given options, 5 is the only percentage value, while the other options are just numbers. Therefore, 5 is the most appropriate answer.

  Rate this question:

 • 6. 

  ยุทธศาสตร์ชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 มีกี่ข้อ

  • A.

   6

  • B.

   7

  • C.

   9

  • D.

   10

  Correct Answer
  A. 6
  Explanation
  The correct answer is 6. This can be determined by counting the number of options given in the question. There are a total of 6 options listed, so the answer is 6.

  Rate this question:

 • 7. 

  คติพจน์ประจำชาติไทย ตามแผนนี้มีว่าอย่างไร

  • A.

   สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  • B.

   มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

  • C.

   มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน

  • D.

   ยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคง

  Correct Answer
  B. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
  Explanation
  The national motto of Thailand, as stated in the given passage, is "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" which translates to "Stability, Prosperity, Sustainability". This motto reflects the ideals and aspirations of the Thai society to live together harmoniously, with a strong and stable foundation that ensures long-lasting prosperity and sustainable development.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดคือวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องที่สุดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

  • A.

   ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • B.

   ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • C.

   ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • D.

   ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

  Correct Answer
  C. ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  Explanation
  The correct answer is "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง". This answer accurately reflects the vision of the 12th National Economic and Social Development Plan, stating that Thailand has achieved development, stability, and sustainability through the principles of a self-sufficient economy.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อใด ไม่ใช่ ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์

  • A.

   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์

  • B.

   การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

  • C.

   การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

  • D.

   การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม

  Correct Answer
  D. การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม
  Explanation
  The answer "การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้ําในสังคม" is not a strategy that focuses on developing strategic infrastructure. It is more related to social development and reducing inequality in society. The other options, such as developing infrastructure and logistics systems, developing science, technology, research, and innovation, and developing the economy and urban areas, all directly relate to strategic infrastructure development.

  Rate this question:

 • 10. 

  การจัดการศึกษา การสอบวัดผลประเมินผล เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ใดมากที่สุด

  • A.

   ยุทธศาสตร์ 1

  • B.

   ยุทธศาสตร์ 2

  • C.

   ยุทธศาสตร์ 3

  • D.

   ยุทธศาสตร์ 4

  Correct Answer
  A. ยุทธศาสตร์ 1
 • 11. 

  ข้อใดไม่จัดอยู่ในยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

  • A.

   First S-curve , New S-curve

  • B.

   One Map

  • C.

   Make or Buy

  • D.

   National Single Window

  Correct Answer
  B. One Map
  Explanation
  The concept of "One Map" does not fall under the strategy of creating sustainable economic strength and competition. One Map refers to the integration of various geographical information systems into a single unified map, which aims to improve spatial planning and decision-making processes. While it may have benefits in terms of efficiency and coordination, it is not directly related to the economic strength and competition objectives mentioned in the question.

  Rate this question:

 • 12. 

  Which one do you like?

  • A.

   Option 1

  • B.

   Option 2

  • C.

   Option 3

  • D.

   Option 4

  Correct Answer
  A. Option 1
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.